Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2675(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0185/2009

Texte depuse :

B7-0185/2009

Dezbateri :

PV 25/11/2009 - 12
CRE 25/11/2009 - 12

Voturi :

PV 26/11/2009 - 6.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0097

Texte adoptate
PDF 253kWORD 85k
Joi, 26 noiembrie 2009 - Strasbourg
Strategia extinderii 2009 privind ţările din Balcanii Occidentali, Islanda şi Turcia
P7_TA(2009)0097B7-0185/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la documentul de strategie privind extinderea, prezentat de Comisie în 2009, cu privire la țările din regiunea Balcanilor de Vest, Islanda și Turcia

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei intitulată "Strategia de extindere și principalele provocări 2009-2010" (COM(2009)0533) și rapoartele de țară pentru 2009 aferente,

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2006 referitoare la Comunicarea Comisiei din 2005 privind extinderea(1), Rezoluția sa din 13 decembrie 2006 referitoare la Comunicarea Comisiei privind strategia de extindere și principalele provocări 2006-2007(2) și Rezoluția sa din 10 iulie 2008 referitoare la documentul de strategie al Comisiei privind extinderea din 2007(3),

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la țările din regiunea Balcanilor de Vest și Turcia,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2009, intitulată "Kosovo(4) - Drumul către concretizarea perspectivei europene" (COM(2009)0534),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, în temeiul articolului 49 din Tratatul UE, "Orice stat european (...) poate solicita să devină membru al Uniunii";

B.   întrucât viitorul regiunii Balcanilor de Vest este legat de Uniunea Europeană, fapt reiterat de Consiliul European de la Salonic din 19-20 iunie 2003, de Consiliul European de la Bruxelles din 15-16 iunie 2006, precum și cu ocazia summiturilor ulterioare; întrucât trebuie onorate toate angajamentele în vigoare asumate față de țările din Europa de Sud-Est;

C.   întrucât Turcia are statutul de țară candidată din 1999, Croația din 2004, iar Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei din 2005; întrucât Albania, Muntenegru și Islanda au solicitat aderarea la Uniune, iar Comisia evaluează în prezent cererile de aderare depuse de Muntenegru și Islanda; întrucât s-au semnat acorduri de stabilizare și asociere cu Bosnia și Herțegovina, precum și cu Serbia; întrucât Comisia și-a anunțat intenția de a propune încheierea de acorduri comerciale și de liberalizare a regimului de acordare a vizelor cu Kosovo pe termen mediu;

D.   întrucât, deoarece extinderile anterioare au reprezentat fără îndoială un succes atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru statele membre care au aderat, contribuind la stabilitatea, dezvoltarea și prosperitatea întregii Europe, este esențial să se creeze condițiile necesare în vederea asigurării succesului și al viitoarelor extinderi;

E.   întrucât strategia de extindere trebuie să reprezinte mult mai mult decât o simplă metodologie de negociere, reflectând convingerea fundamentală că UE este o comunitate la baza căreia stau valori comune, și este legată inevitabil de dezbaterea privind obiectivele și eficacitatea UE, viitorul acesteia și rolul său în raport cu țările vecine și la nivel mondial;

F.   întrucât anumite țări candidate și potențial candidate la aderarea la UE au în continuare probleme nerezolvate cu vecinii lor; întrucât cooperarea regională și bunele relații de vecinătate rămân factori-cheie ai procesului de integrare,

1.   își reiterează angajamentul ferm față de politica de extindere, care s-a dovedit a fi una dintre cele mai de succes politici ale UE, aducând beneficii atât statelor membre existente, cât și celor noi; reamintește că valurile de extindere anterioare au contribuit la o dezvoltare fără precedent a spațiului de pace, securitate și prosperitate în Europa și reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a continua procesul de extindere;

2.   consideră că se pot trage învățăminte din extinderile anterioare și că modalitățile de îmbunătățire a procesului de extindere trebuie să se bazeze pe experiențele pozitive acumulate până în prezent; reamintește, de asemenea, după cum a precizat și în rezoluțiile sale anterioare, că este necesar să se permită o consolidare corespunzătoare la nivel instituțional, financiar și politic, simultan cu continuarea procesului de extindere;

3.   subliniază că principiile exprimate în concluziile Președinției Consiliului European de la Bruxelles din 14-15 decembrie 2006 referitoare la consensul reînnoit privind extinderea, în special capacitatea Uniunii Europene de a funcționa eficace și de a se dezvolta, trebuie să rămână elemente indispensabile ale politicii de extindere a UE;

4.   reafirmă că un angajament hotărât pentru respectarea deplină și strictă a criteriilor stabilite de Consiliul European de la Copenhaga în21 şi 22 iunie 1993 atât de țările candidate, cât și de Uniunea Europeană, este imperativ, inclusiv în ceea ce privește capacitate de integrare a Uniunii Europene;

5.   invită instituțiile UE să analizeze și să intensifice capacitatea de integrare a Uniunii Europene;

6.   subliniază că statul de drept este un principiu esențial al dezvoltării democratice, economice și sociale și una dintre condițiile principale pentru aderarea la UE; salută eforturile depuse în regiune în vederea aplicării reformelor respective, dar constată că unele țări se confruntă în continuare cu probleme serioase, în special în ceea ce privește combaterea corupției și a criminalității organizate; face apel la țările în cauză să-și intensifice eforturile în acest domeniu;

7.   subliniază că libertatea de exprimare este unul dintre principiile fundamentale ale democrației și observă cu îngrijorare că în unele țări nu este încă respectată pe deplin; consideră că pentru țările din regiunea Balcanilor de Vest și pentru Turcia este prioritar să asigure libertatea mass-media față de intervențiile politice și să garanteze independența organismelor de reglementare; face apel la țările în cauză să instituie un cadru legislativ corespunzător și să asigure respectarea legii;

8.   subliniază că deplina cooperare cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie (TPII) constituie pentru țările din regiunea Balcanilor de Vest o condiție fundamentală pentru a progresa pe calea aderării la Uniune; subliniază totuși faptul că acordarea de reparații pentru crimele de război este la fel de importantă și ar trebui percepută de societățile din aceste țări drept o etapă crucială, atât pentru a le face dreptate victimelor, cât și pentru a facilita reconcilierea regională;

9.   subliniază importanța relațiilor bune de vecinătate drept condiție necesară pentru stabilitatea și cooperarea regională și pentru desfășurarea nestânjenită a procesului de extindere; invită așadar toate țările implicate să depună toate eforturile posibile în vederea soluționării neînțelegerilor cu țările vecine în fazele incipiente ale procesului de extindere; subliniază totuși că aceste conflicte bilaterale ar trebui să fie rezolvate de către părțile implicate; sugerează ca, în cazul în care părțile implicate nu reușesc să-și rezolve conflictele, Uniunea Europeană să facă tot posibilul pentru a găsi o soluție; atrage atenția că, deși aceste conflicte nu ar trebui să reprezinte în sine un obstacol pentru aderare, Uniunea Europeană ar trebui să evite să se împovăreze cu astfel de conflicte bilaterale nerezolvate și să încerce să le soluționeze înainte de aderare;

10.   observă cu îngrijorare problemele economice cu care se confruntă regiunea Balcanilor de Vest ca urmare a crizei financiare; salută disponibilitatea Comisiei de a oferi un ajutor financiar excepțional, sub formă de asistență macroeconomică și sprijin bugetar direct; subliniază că situația este deosebit de dificilă, având în vedere sărăcia extremă și rata ridicată a șomajului din unele dintre țările în cauză; invită Comisia și țările implicate să depună toate eforturile posibile pentru a atenua efectele crizei, în special în cazul celor mai vulnerabili membri ai societății;

11.   subliniază importanța cooperării regionale în zona Balcanilor de Vest, ca factor important pentru procesul de extindere și, totodată, ca element vital în procesul de reconciliere, intensificând contactele interpersonale; în plus, reamintește beneficiile unei asemenea cooperări în ceea ce privește creșterea volumului schimburilor comerciale, siguranța energetică sporită prin diversificarea furnizorilor și a surselor de energie, precum și a rutelor de aprovizionare cu energie, politicile de mediu și lupta împotriva criminalității organizate și a traficului ilegal; în acest context, ia act cu satisfacție de activitatea Consiliului de Cooperare Regională; solicită o voință politică mai fermă și o mai bună coordonare pentru punerea în aplicare a strategiei de combatere a traficului, în special în privința protecției victimelor; subliniază că această cooperare politică și economică regională trebuie să implice toți actorii politici, precum și societatea civilă, în special organizațiile de femei, și nu ar trebui să fie îngreunată de problemele politice bilaterale; în această privință, invită toate părțile implicate să găsească soluții pragmatice pentru a asigura participarea tuturor la procesul de cooperare regională, fără a aduce atingere diferitelor poziții referitoare la statutul regiunii Kosovo;

12.   solicită țărilor implicate să depună eforturi sporite în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de gen, în special în ceea ce privește combaterea violenței între genuri, promovarea accesului la căi legale de atac pentru discriminarea de gen și promovarea participării femeilor la viața politică;

13.   consideră că este crucial să se încurajeze participarea sporită a societății civile și a organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) la nivel central și local, precum și să se îmbunătățească sprijinul și finanțarea ONG-urilor, să se încurajeze participarea lor la planificarea și utilizarea Facilității pentru societatea civilă din cadrul Instrumentului pentru Asistență de Preaderare și să se amelioreze dialogul social pe piața muncii;

14.   invită țările din regiune să își intensifice eforturile în direcția îmbunătățirii situației minorităților etnice și, în special, a romilor; subliniază faptul că romii sunt frecvent victime ale discriminării, iar participarea lor la procesul decizional, pe piața muncii și în sistemele educaționale ar trebui să fie sporită semnificativ; în această privință, ia act de acordurile bilaterale de readmisie dintre țările din Balcanii de Vest și statele membre și invită țările implicate să își intensifice eforturile pentru a crea condițiile sociale și infrastructura corespunzătoare și pentru a asigura accesul adecvat la serviciile publice, astfel încât să se garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale romilor și să se faciliteze reintegrarea lor după întoarcere; solicită țărilor din Balcanii de Vest și statelor membre să monitorizeze îndeaproape reintegrarea romilor repatriați și să prezinte anual Comisiei rapoarte cu privire la realizările lor, astfel încât să se faciliteze evaluarea politicilor de reintegrare și schimburile de bune practici;

15.   subliniază importanța vitală a procesului de liberalizare a vizelor pentru țările din Balcanii de Vest; salută faptul că Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia au îndeplinit criteriile pentru liberalizarea vizelor, astfel încât se așteaptă ca regimul fără vize să se aplice cetățenilor lor începând cu 19 decembrie 2009; salută acțiunile întreprinse de autoritățile din Bosnia și Herțegovina și din Albania pentru a accelera procesul de îndeplinire a condițiilor din foaia de parcurs pentru regimul de circulație fără vize și le îndeamnă să avanseze cu pregătirile pentru îndeplinirea tuturor criteriilor, astfel încât cetățenii acestor țări să poată beneficia de liberalizarea vizelor din iulie 2010; consideră că, pentru a continua procesul de punere în aplicare a Agendei de la Salonic și ca parte a strategiei sale regionale, Comisia ar trebui să inițieze cât mai curând posibil, în limitele competențelor sale și în temeiul Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 1244 din 10 iunie 1999, un dialog cu Kosovo privind regimul vizelor, urmărind stabilirea unei foi de parcurs pentru facilitarea și liberalizarea regimului vizelor, similară cu cele stabilite cu alte țări din Balcanii de Vest;

16.   îndeamnă toate țările din regiune să adopte sau să aplice în mod eficient dispoziții legale privind interzicerea discriminării cât mai curând posibil, în special ținând seama de faptul că, în continuare, multe cazuri de amenințări, atacuri, intimidări sau discriminări asupra unor lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali nu sunt făcut publice și nu sunt pedepsite;

17.   invită autoritățile internaționale și autoritățile kosovare să depună toate eforturile pentru închiderea imediată a taberelor pentru persoanele strămutate intern de la Cesmin Lug, Osterode și Leposavić, care sunt contaminate cu plumb pentru că se află în apropierea haldelor extrem de toxice de la minele de plumb din Trepca, și să asigure respectarea celor mai elementare drepturi ale omului pentru familiile care locuiesc acolo mutându-le în zone sigure, cu condiții sanitare decente;

18.   consideră că, pentru a menține sprijinul cetățenilor UE pentru extinderi ulterioare și angajamentul cetățenilor din țările candidate pentru continuarea reformelor, este esențial să li se prezinte acestora informații clare și complete despre beneficiile și implicațiile acestei politici; invită Comisia și statele membre să depună eforturi în această direcție; consideră că este la fel de esențial să se cunoască și să se răspundă la întrebările și preocupările cetățenilor;

19.   felicită Croația pentru progresul continuu către îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniune, precum și a obligațiilor care decurg din statutul de membru; salută acordul bilateral cu privire la soluționarea litigiilor frontaliere cu Slovenia, care a creat condițiile pentru deschiderea unor noi capitole în procesul de aderare; consideră că negocierile de aderare pot fi încheiate până la mijlocul lui 2010, cu condiția ca Croația să își intensifice eforturile și să îndeplinească toate criteriile și condițiile necesare, printre care se numără cooperarea deplină cu TPII;

20.   felicită Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru progresul înregistrat de la ultimul raport de țară, și în special în ultimele luni; constată cu satisfacție că acest progres a fost recunoscut de către Comisie, care a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu această țară; invită Consiliul să acționeze în conformitate cu recomandarea Comisiei la summitul ce va avea lor în decembrie 2009; se așteaptă ca negocierile să înceapă în viitorul apropiat cu speranța că pot fi găsite soluții satisfăcătoare pentru toate părțile la problemele încă nesoluționate cu țările vecine, inclusiv disputa privind numele dintre Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Grecia; solicită guvernelor ambelor țări să își intensifice eforturile în acest sens; reamintește importanța unor bune relații de vecinătate și îndeamnă Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să fie receptivă la problemele care afectează țările învecinate; ia act de recenta instituire a relațiilor diplomatice cu Kosovo, precum și de încheierea acordului privind demarcarea fizică a frontierelor, ca o contribuție vitală la stabilitatea regională;

21.   invită autoritățile Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei să își continue eforturile depuse în procesul de reformă, în special în ceea ce privește reforma administrației publice și a justiției, politica anticorupție, drepturile femeilor și relațiile interetnice, inclusiv garantarea drepturilor persoanelor de orice origine etnică, precum și creșterea participării minorităților la viața și administrația publică;

22.   salută progresele realizate de Turcia în calitate de țară candidată pe calea îndeplinirii criteriilor politice de la Copenhaga; îndeamnă guvernul turc și toate partidele parlamentare din Turcia să ajungă la un consens cu privire la formularea și aplicarea reformelor-cheie; salută faptul că guvernul a aprobat strategia de reformă a justiției și atrage atenția asupra importanței cruciale a realizării sale rapide pentru funcționarea statului și societății turce; își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din domeniul libertății de expresie și al libertății presei, în special în urma aplicării unei amenzi fără precedent unui grup media; constată cu satisfacție dezbaterea publică tot mai deschisă care are loc în Turcia asupra unor foste tabuuri; regretă progresele limitate înregistrate în domeniul libertății religioase și îndeamnă guvernul să instituie un cadrul legal, în conformitate cu Convenția europeană privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care să permită funcționarea fără restricții a tuturor comunităților nemusulmane și a comunității Alevi; ia act cu regret de nerespectarea continuă a angajamentelor ce decurg din Protocolul adițional la Acordul de asociere CE-Turcia și îndeamnă Turcia să îl aplice integral și fără discriminare; solicită guvernului turc și tuturor părților implicate să contribuie activ la găsirea rapidă a unei soluții complete în disputa cu Cipru, conform rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU și principiilor de bază ale UE; salută eforturile depuse în direcția soluționării problemei kurde, în contextul proiectului de "deschidere democratică", încurajează guvernul turc să ia măsuri concrete pentru a remedia situația cetățenilor de origine kurdă și solicită tuturor forțelor politice să sprijine acest proces; salută eforturile diplomatice depuse în vederea normalizării relațiilor cu Armenia și îndeamnă Marea Adunare Națională a Turciei, precum și Parlamentul din Armenia să ratifice protocoalele relevante; salută semnarea de către Turcia a Acordului interguvernamental privind conducta de gaz Nabucco, a cărui punere în aplicare constituie în continuare pentru UE una dintre marile priorități în domeniul securității energetice, și solicită deschiderea capitolului energie în negocierile de aderare; ia act de reluarea negocierilor asupra unui acord de readmisie UE-Turcia și îndeamnă Turcia ca, între timp, să aplice integral acordurile bilaterale de readmisie existente între Turcia și statele membre; invită guvernul turc să își intensifice coordonarea politicii externe cu UE, în special în ceea ce privește Iranul; regretă totuși că obiecțiile Turciei continuă să blocheze cooperarea strategică NATO-UE care se extinde în afara acordurilor "Berlin plus", fapt care are consecințe negative pentru protecția personalului UE mobilizat, și îndeamnă Turcia să renunțe la aceste obiecții cât mai curând posibil;

23.   ia act cu satisfacție de progresele realizate de Serbia și, în special, de punerea în aplicare unilaterală a Acordului interimar; consideră că o astfel de punere în aplicare unilaterală, realizată în contextul crizei financiare, demonstrează angajamentul acestei țări de a progresa pe calea aderării la Uniune; îndeamnă, prin urmare, Consiliul să ia o decizie cu privire la ratificarea neîntârziată a Acordului interimar; solicită Serbiei să coopereze pe deplin cu TPII; salută, în această privință, raportul din 4 iunie 2009 prezentat de procurorul șef al TPII, conform căruia Serbia a făcut progrese suplimentare în cooperarea sa TPII; acordă importanță faptului că procesele continuă în Camera pentru crime de război a Tribunalului Districtual din Belgrad; salută semnarea de către autoritățile sârbe a protocolului privind activitatea polițienească cu Misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo (EULEX) și invită Serbia să își intensifice în continuare cooperarea cu EULEX, în special în ceea ce privește operațiunile EULEX din zona de nord a Kosovo; regretă invitația adresată de autoritățile sârbe sârbilor kosovari de a boicota alegerilor locale din 15 noiembrie 2009 și le îndeamnă să adopte o abordare constructivă destinată să încurajeze participarea activă a comunității sârbilor kosovari la viața instituțiilor din Kosovo;

24.   admite că Bosnia și Herțegovina a înregistrat unele progrese în domeniul securității și al gestiunii frontierelor; își exprimă totuși nemulțumirea față de progresele limitate realizate de Bosnia și Herțegovina în calitate de posibilă țară candidată la aderarea la Uniune; constată cu îngrijorare crescândă instabilitatea climatului politic și lipsa unei viziuni comune, la care să adere ambele entități, și condamnă recurgerea la o retorică incendiară, de natură să submineze progresele realizate în procesul de reconciliere interetnică și funcționarea structurilor statale; încurajează Consiliul să își continue eforturile, cu sprijinul comunității internaționale, în vederea continuării dialogului cu liderii politici ai Bosniei și Herțegovinei, astfel încât să ajute această țară și populația sa să-și continue drumul spre integrarea europeană; subliniază importanța creării unui cadru constituțional mai durabil, care să permită instituțiilor acestei țări să funcționeze mai eficient; prin urmare, ia act de cele mai recente eforturi diplomatice comune depuse de Președinția de Consiliului, Comisie și de administrația SUA și recomandă continuarea negocierilor, ținând seama de înțelegerile anterioare dintre politicienii din Bosnia și Herțegovina; reamintește necesitatea de implica mai mult parlamentarii și societatea civilă în susținerea unei țări viabile;

25.   salută intenția Comisiei de a-și consolida relațiile cu Kosovo(5), inclusiv de a explora posibilitatea de participare a acestei țări la programele Comunității; se așteaptă ca procesul de descentralizare să se încheie înainte de sfârșitul anului în vederea îndeplinirii cerințelor minime ale planului Ahtisaari pentru a se asigura reprezentarea politică a tuturor locuitorilor din Kosovo, în special a minorității sârbe; solicită autorităților kosovare să-și continue eforturile pentru îmbunătățirea și garantarea respectării drepturilor minorităților; salută desfășurarea fără incidente a alegerilor locale din 15 noiembrie 2009 și recunoaște eforturile depuse de Comisia electorală centrală pentru pregătirea lor; în plus, salută rata de participare fără precedent a sârbilor kosovari și consideră acest lucru ca un semnal încurajator al voinței comunității sârbilor kosovari de a-și asuma responsabilități în instituții kosovare; salută faptul că EULEX a dezvoltat o capacitate complet operațională care îi va permite să-și îndeplinească mandatul de promovare a statului de drept, a ordinii și a siguranței publice în condiții de transparență și cu asumarea răspunderii pe întreg teritoriul kosovar, precum și să deschidă calea integrării acestei țări în Uniune, dacă îndeplinește condițiile și cerințele necesare;

26.   recunoaște progresele înregistrate de Muntenegru de la ultimul raport de țară; ia act de faptul că această țară a solicitat aderarea la Uniune și de decizia Consiliului de a invita Comisia să-și pregătească avizul privind cererea de aderare depusă de Muntenegru; salută realizările Muntenegrului, în special desfășurarea fără probleme a recentelor alegeri și performanța sa economică solidă în pofida crizei economice mondiale, și încurajează această țară să își continue eforturile pe calea reformelor;

27.   recunoaște progresul înregistrat de Albania de la ultimul raport de țară, în special în procesul de emitere a cărților de identitate și îmbunătățirile cadrului legislativ și administrativ al procesului electoral, așa cum s-a văzut la ultimele alegeri naționale; îndeamnă opoziția să înceteze boicotarea parlamentului și îi solicită să își îndeplinească datoria de a-și reprezenta alegătorii în parlament; invită guvernul și opoziția să găsească un teren comun pentru continuarea procesului început de ultimele alegeri în parlament; ia act de faptul Albania a solicitat aderarea la Uniune și de decizia Consiliului de a invita Comisia să-și pregătească avizul privind cererea de aderare depusă de această țară; încurajează autoritățile albaneze să-și continue eforturile pe calea reformelor în favoarea progresului economic și social al cetățenilor săi, pentru ca țara să poată progresa pe calea aderării la Uniunea Europeană;

28.   salută cererea de aderare a Islandei și se așteaptă ca, în curând, Comisia să emită un aviz și o recomandare privind această cerere și ca, în viitorul apropiat, Islanda să dobândească statutul de țară candidată, având în vedere tradiția democratică bine întemeiată a acestei țări și gradul ridicat de aliniere la acquis-ul comunitar; cu toate acestea, consideră că istoricul îndeplinirii de către Islanda a obligațiilor ce decurg din Acordul privind Spaţiul Economic European ar trebui să constituie un element esențial în evaluarea efectuată de Comisie; își reiterează apelul adresat Comisiei de a deschide un birou al delegației Comisiei în Reykjavik în prima jumătate a anului 2010;

29.   invită Comisia și Consiliul să dezvolte un model funcțional și coerent pentru noile delegații UE în zona de extindere, menținând coerența măsurilor UE după instituirea Serviciului european pentru acțiunea externă (SEAE), în special în cazul în care competențele privind politica de extindere nu intră în aria de competențe a SEAE;

30.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre şi ale țărilor în cauză.

(1) JO C 291 E, 30.11.2006, p. 402.
(2) JO C 317 E, 23.12.2006, p. 480.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2008)0363.
(4)* Conform Rezoluției 1244/1999 a Consiliului de Securitate al ONU.
(5) 22 de state membre ale UE au recunoscut independența Kosovo, iar cinci nu.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate