Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2780(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0158/2009

Forhandlinger :

PV 25/11/2009 - 14
CRE 25/11/2009 - 14

Afstemninger :

PV 26/11/2009 - 8.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0099

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 50k
Torsdag den 26. november 2009 - Strasbourg
En politisk løsning på sørøveri ud for Somalia
P7_TA(2009)0099RC-B7-0158/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Somalia,

–   der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2008 om sørøveri(1),

–   der henviser til sin beslutning af 19. juni 2008 om Somalia: Rutinemæssige drab på civilbefolkningen(2),

–   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (eksterne forbindelser) den 27. juli 2009 (12354/2009) og 17. november 2009 (15914/2009),

–   der henviser til Rådets afgørelse 2008/918/FUSP af 8. december 2008 om iværksættelse af Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe den piratvirksomhed og de væbnede røverier, der finder sted ud for Somalias kyst (Atalanta)(3), benævnt operation Atalanta,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner S/RES 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) og 1851 (2008), 1863 (2009) og 1972 (2009),

–   der henviser til brevvekslingen mellem Den Europæiske Union og Kenyas regering om betingelserne og de nærmere bestemmelser for overførsel af personer, der mistænkes for at have begået piratvirksomhed, og som tilbageholdes af den EU-ledede flådestyrke i Somalia EUNAVFOR, og af beslaglagte genstande i EUNAVFOR's varetægt fra EUNAFOR til Kenya og for behandlingen heraf efter en sådan overførsel,

–   der henviser til brevvekslingen afsluttet den 30. oktober 2009 mellem EU og Republikken Seychellerne om overførsel til Seychellerne af personer mistænkt for piratvirksomhed og væbnet røveri, der pågribes af EUNAVFOR i operationsområdet,

–   der henviser til hovedprincipperne, som parterne i Djiboutifredsaftalen af 25. november 2008 har vedtaget, navnlig om oprettelse af en samlingsregering og et inklusivt parlament i Somalia,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at den seneste genoptagelse af kampene mellem oprørerne i sammenslutningen af islamiske domstole og tropper fra overgangsregeringen og Den Afrikanske Unions (AU) mission i Somalia har ført til øget ustabilitet og tab af menneskeliv i Somalia,

B.   der henviser til, at det internationale samfund respekterer Somalias suverænitet, territoriale integritet, politiske uafhængighed og enhed,

C.   der henviser til, at Somalia ikke har haft nogen fungerende regering, siden Siad Barres styre blev afsat i 1991, og til at den politiske situation siden da har været præget af anarki, kampe mellem de forskellige klaner og bandekriminalitet,

D.   der henviser til, at forværringen af sikkerhedssituationen i Somalias hovedstad Mogadishu har bevirket, at nationale og internationale ikkestatslige organisationer (ngo'er) ikke har kunnet yde hjælp under den humanitære katastrofe, der er under udvikling, eller reagere på nødsituationer,

E.   der henviser til, at alle parter i konflikten i Somalia fortsat gør sig skyldige i omfattende menneskerettighedskrænkelser og krænkelser af den humanitære folkeret, navnlig tortur og anden mishandling, voldtægt, udenretslige henrettelser, vilkårlig tilbageholdelse og overgreb på civile, journalister og menneskerettighedsaktivister samt på civil infrastruktur,

F.   der henviser til, at der er grund til bekymring over den langvarige borgerkrig i Somalia og dens betydning for både freds- og forsoningsprocessen i dette land og sikkerheden og stabiliteten på Afrikas Horn som helhed,

G.   der henviser til, at piraterne indtil for ganske nylig ikke kun har angrebet handelsskibe, men også Verdensfødevareprogrammets (WFP) fartøjer, fiskerbåde og turistskibe,

H.   der henviser til, at piratvirksomhed er et resultat af, men også bidrager til vold og politisk ustabilitet i Somalia og har konsekvenser for resten af regionen omkring Afrikas Horn samt følger for civilbefolkningen i Somalia med hensyn trusler, manglende udvikling samt afbrydelser af fødevarehjælp og andre humanitære aktioner,

I.   der henviser til, at Rådet som led i EU's omfattende indsats på Afrikas Horn med ovennævnte afgørelse af 8. december 2008 besluttede at indlede EU's første militære aktion til søs, EUNAVFOR Atalanta, for at forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyst og bidrage til at beskytte handelsfartøjer, især Verdensfødevareprogrammets fartøjer, der leverer fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia,

J.   der henviser til, at operation EUNAVFOR Atalanta siden december 2008 har ydet afgørende beskyttelse til 50 af Verdensfødevareprogrammets fartøjer, som har leveret omkring 300 000 ton fødevarer, der i sidste instans har været til direkte gavn for 1,6 mio. somaliere,

K.   der henviser til, at det ovennævnte møde i Rådet (eksterne forbindelser) den 27. juli 2009 besluttede at optrappe EU's engagement til fordel for fred og udvikling i Somalia i tæt samarbejde med alle relevante aktører, navnlig FN og AU, og i dette øjemed undersøgte mulighederne for, at EU bidrager til den internationale indsats, herunder på sikkerhedsområdet,

L.   der henviser til, at det ovennævnte møde i Rådet (eksterne forbindelser) den 17. november 2009 godkendte krisestyringskonceptet med en eventuel ESFP-mission (den europæiske sikkerheds og forsvarspolitik) for at bidrage til uddannelsen af 2 000 medlemmer af den føderale overgangsregerings sikkerhedsstyrker,

M.   der henviser til, at piratvirksomhed er blevet en indbringende forretning med enorme summer i løsepenge for enkeltpersoner, og at nutidens pirater anvender mere avancerede metoder, er velbevæbnede, har en klar strategi på plads og er i stand til hurtigt at tilpasse sig nye taktikker,

N.   der henviser til, at langsigtet bistand fra internationale partnere ikke kan være effektiv uden en stabilisering af sikkerhedssituationen,

O.   der henviser til, at oprørerne i sammenslutningen af islamiske domstole har udelukket enhver politisk kontakt og forsoning med henblik på fred baseret på Djiboutifredsaftalen, der opstiller rammerne for en varig politisk løsning i Somalia,

P.   der henviser til, at militært personel, som deltager i EUNAVFOR Atalanta kan anholde, tilbageholde og overføre personer, som er mistænkt for at have begået piratvirksomhed eller væbnede røverier i de områder, hvor de befinder sig, der henviser til, at mistænkte kan retsforfølges af en EU-medlemsstat eller af Kenya i henhold til den aftale, der blev undertegnet med EU den 6. marts 2009, og som giver de kenyanske myndigheder ret til at retsforfølge dem,

Q.   der henviser til, at der ifølge en rapport fra FN's Miljøprogram (UNEP) langs Somalias kyst er blevet dumpet et stort antal ulovlige ladninger af giftigt affald, hvor indholdet siver ud af beholderne, og hvor man fuldstændig har ladet hånt om lokalbefolkningens sundhed og miljøbeskyttelsen,

1.   fordømmer på det kraftigste de alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret og menneskerettighedslovgivningen, som alle parter i konflikten i Somalia har begået; kræver, at fjendtlighederne øjeblikkeligt bringes til ophør, og opfordrer alle væbnede grupper til omgående at nedlægge våbnene og træde ind i en ægte bredt baseret dialog med den føderale overgangsregering; kræver, at alle krigsførende grupper afstår fra vilkårlige angreb på civile, og at et uafhængigt panel undersøger krigsforbrydelser og krænkelser af menneskerettighederne;

2.   bekræfter sin støtte til den føderale overgangsregering under ledelse af præsident Sheikh Sharif Sheikh Ahmed og præsidentens tilsagn om at overholde principperne i Djiboutifredsaftalen, herunder viljen til forsoning og bestræbelserne på at tilvejebringe en inklusiv politisk proces; fordømmer de væbnede angreb på Somalias føderale overgangsregering, FN og ngo'er;

3.   minder om, at det internationale samfund og alle parter i den nuværende konflikt har et ansvar for at beskytte civile, tillade levering af hjælp, opretholde mulighederne for at yde nødhjælp og garantere nødhjælpsarbejderes sikkerhed; kræver derfor, at vilkårene for en passende reaktion på den humanitære katastrofe i Somalia straks tilvejebringes;

4.   noterer sig med stor tilfredshed, at EUNAVFOR Atalanta fortsat bidrager positivt til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst ved at beskytte fartøjer, der er chartret af Verdensfødevareprogrammet til at levere hjælp til Somalia, fartøjer med meget vigtige transporter til AU's fredsstøtteoperation i Somalia og andre sårbare fartøjer; opfordrer Rådet til at forlænge operationen med endnu et år efter afslutningen af det nuværende mandat den 12. december 2009; støtter en mulig udvidelse af operationsområdet mod syd afhængigt af piratvirksomheden, men understreger, at en sådan udvidelse ikke bør påvirke hovedformålet med missionen, nemlig at beskytte verdensfødevareprogrammets konvojsejladser og andre sårbare fartøjer såsom fartøjer i handelsflåden og fiskerfartøjer;

5.   understreger, at piratvirksomhed på åbent hav alvorligt undergraver sikkerhedssituationen og rammer fødevareforsyningen i en allerede kritisk humanitær situation;

6.   understreger, at det kun vil være muligt reelt at bekæmpe piratvirksomhed, hvis der tages fat om de egentlige årsager til landets problemer, herunder fattigdom og en fejlslagen stat, hvor en løsning forudsætter fred, udvikling og statsopbygning i Somalia;

7.   mener, at det er nødvendigt, så længe der ikke er fundet en politisk løsning af det internationale samfund på problemet med Somalias manglede troværdighed som stat, at videreføre og forstærke den sikkerhedsstrategi, der gennemføres ved hjælp af operation EUNAVFOR Atalanta, hvad angår de ressourcer, der er tilgængelige for de styrker, der deltager i selve operationen;

8.   opfordrer derfor Rådet til at undersøge muligheden af at iværksætte en ny ESFP-aktion i mindre målestok parallelt med operation EUNAVFOR Atalanta for at bidrage til uddannelsen af den føderale overgangsregerings sikkerhedsstyrker og derved bringe eksisterende initiativer - bl.a. Frankrigs initiativ i Djibouti og Ugandas initiativ inden for rammerne af Amisoms uddannelsesprogram - i overensstemmelse med hinanden og sikre, at de fører til samme aktionstype; glæder sig i den forbindelse over, at medlemsstaterne den 17. november 2009 godkendte krisestyringskonceptet for en eventuel ny ESFP-operation for Somalia, men understreger, at vedtagelsen af konceptet på ingen måde foregriber afgørelsen om at iværksætte en mission, som kun kan træffes efter en mere indgående undersøgelse af situationen på stedet, idet det sikres, at menneskerettighederne respekteres, at der bliver udbetalt løn, at der stilles det fornødne udstyr til rådighed, og at de uddannede sikkerhedsstyrker integreres i de statslige strukturer og kommandostrukturerne, således at de ikke vender sig mod den regering, de skal beskytte, når de vender tilbage;

9.   beklager, at 35-40 % af skibene i området ikke lader sig registrere hos det centrale maritime sikkerhedskoordineringsorgan og at disse skibe som følge heraf ikke har kendskab til specifikke sikkerhedsrisici; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre, at alle deres skibe registreres; opfordrer alle fartøjer til at følge EUNAVFOR Atalantas henstillinger for at opnå den størst mulige sikkerhed og dermed mindske risikoen for angreb eller tilfangetagelse;

10.   mener, at en svag reaktion på de somaliske piraters krav uden gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse heraf kan vise sig at være kontraproduktiv og få utilsigtede virkninger i fremtiden ved at tilskynde til yderligere piratvirksomhed i området;

11.   udtrykker sin fortsatte støtte til Amisom i betragtning af missionens afgørende rolle i fredsprocessen; understreger, at yderligere aktiviteter i samarbejde med AU og Amisom bør kortlægge de mest påtrængende behov og eventuelle former for yderligere EU-støtte, således at Amisom kan udvikle kapaciteter i overensstemmelse med sit mandat;

12.   opfordrer det internationale samfund og navnlig EU til at øge sin humanitære bistand til internt fordrevne personer og folk i nød;

13.   mener, at inddragelsen af somaliske kvindeorganisationer og civilsamfundet kan indvirke positivt på den nationale forsoningsproces;

14.   opfordrer medlemsstaterne til at undersøge muligheden for at uddanne besætningsmedlemmer og fiskere for at forberede dem på en eventuel gidseltagning;

15.   kræver en nøje og fornyet anvendelse og overvågning af våbenembargoen mod Somalia, der indførtes af FN i 1992, og for hvilken der udvises ringe respekt; kræver, at alle, der overtræder våbenembargoen mod Somalia, holdes ansvarlige;

16.   opfordrer FN og Kommissionen til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af dumpning af giftigt affald og ulovlig fiskeri langs Somalias kyst, til at placere ansvaret på alle niveauer, til at understøtte bestræbelser på at bringe de ansvarlige for disse forbrydelser for en domstol og til at sikre, at der rettes fuldstændig op på miljøforureningen;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, generalsekretærerne for AU, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, lederen af Somalias føderale overgangsregering samt Etiopiens regering og Det Panafrikanske Parlament.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0519.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0313.
(3) EUT L 330 af 9.12.2008, s. 19.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik