Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2183(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0079/2009

Předložené texty :

A7-0079/2009

Rozpravy :

PV 14/12/2009 - 17
CRE 14/12/2009 - 17

Hlasování :

PV 16/12/2009 - 4.1
CRE 16/12/2009 - 4.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0107

Přijaté texty
PDF 367kWORD 50k
Středa, 16. prosince 2009 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Švédsko – Volvo; Rakousko – Steiermark; Nizozemí – Heijmans
P7_TA(2009)0107A7-0079/2009
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2009)0602 – C7-0254/2009 – 2009/2183(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0602 – C7-0254/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (IID ze dne 17. května 2006)(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.°1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (nařízení o EFG)(2),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0079/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných strukturálních změn světového obchodu, a pomáhat při jejich opětovném začleňování na pracovní trh,

B.   vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a  nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu,

C.   vzhledem k tomu, že Švédsko, Rakousko a Nizozemí požádaly o pomoc v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu ve Švédsku(3) a Rakousku(4) a s propouštěním ve stavebním průmyslu v podniku Heijmans N.V. v Nizozemí(5),

D.   vzhledem k tomu, že žádosti splňují kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.   žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.   připomíná závazek orgánů zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu, jimiž poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace;

3.   zdůrazňuje, že možnost spojení návrhů rozhodnutí o uvolnění prostředků do několika větších celků podle čl. 12 odst. 3 nařízení o EFG ohrožuje právo rozpočtového orgánu posoudit každou žádost zvlášť a mohla by následně vést ke znevýhodnění některých z nich;

4.   zdůrazňuje, že Evropská unie by měla využít všech možností k tomu, aby se vyrovnala s důsledky celosvětové hospodářské a finanční krize; zdůrazňuje, že v tomto ohledu může hrát EFG klíčovou úlohu při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

5.   zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; opětovně poukazuje na to, že podpora ze strany EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

6.   připomíná Komisi v souvislosti s uvolňováním prostředků z EFG, aby nepřeváděla systematicky prostředky na platby z Evropského sociálního fondu, jelikož EFG byl vytvořen jako oddělený zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami;

7.   připomíná, že fungování a přínos EFG by měly být ohodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci procesu rozpočtového přezkumu víceletého finančního rámce pro období 2007–2013;

8.   schvaluje rozhodnutí přiložené k tomuto usnesení;

9.   vyzývá Komisi, aby od této chvíle předkládala návrhy na schválení poskytnutí prostředků z fondu jednotlivě pro každou žádost;

10.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Věc EFG/2009/007 SE/Volvo.
(4) Věc EFG/2009/009 AT/Steiermark.
(5) Věc EFG/2009/011 NL/Heijmans N.V.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)  Oblast působnosti EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby se podpora vztahovala na pracovníky, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje uvolnění prostředků z EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)  Švédsko předložilo dne 5. června 2009 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006, a proto Komise navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 9 839 674 EUR.

(5)  Rakousko předložilo dne 9. července 2009 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006, a proto Komise navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 5 705 635 EUR.

(6)  Nizozemí předložilo dne 4. srpna 2009 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v odvětví stavebnictví. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006, a proto Komise navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 386 114 EUR.

(7)  V souvislosti s uvedenými žádostmi Švédska, Rakouska a Nizozemí by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 15 931 423 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí