Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2790(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0248/2009

Forhandlinger :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Afstemninger :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0117

Vedtagne tekster
PDF 142kWORD 57k
Torsdag den 17. december 2009 - Strasbourg
Belarus
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om Belarus

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Belarus, navnlig beslutning af 2. april 2009 om en halvårlig evaluering af dialogen mellem EU og Belarus(1),

–   der henviser til de konklusioner om Belarus, som Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) vedtog frem til på sit møde den 17. november 2009, og som omfatter fortsat suspension af håndhævelsen af visumforbuddet imod visse belarussiske embedsmænd, heriblandt præsident Alexandr Lukasjenko, og forlængelse af gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger indtil oktober 2010,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. december 2008 om Østpartnerskabet (KOM(2008)0823),

–   der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 19.-20. marts 2009 om det østlige partnerskab og til den fælles erklæring fra topmødet den 7. maj 2009 i Prag om det østlige partnerskab,

–   der henviser til Kommissionens erklæring af 21. november 2006 om EU's vilje til at genoptage forbindelserne med Belarus og dets befolkning som led i den europæiske naboskabspolitik (ENP),

–   der henviser til EU's formandskabs erklæring i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) af 29. oktober 2009 om dødsstraf i Belarus,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at Rådet i sine ovennævnte konklusioner af 17. november 2009 anerkender, at der er opstået nye muligheder for dialog og udvidet samarbejde mellem EU og Belarus med det formål at fremme egentlige fremskridt hen imod demokrati og overholdelse af menneskerettighederne, og bekræfter sin vilje til at uddybe EU's forbindelser med Belarus, forudsat at Belarus gør fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstaten, og til at bistå Belarus i bestræbelserne på at nå disse mål,

B.   der henviser til, at Den Europæiske Union betragter Belarus som en vigtig partner på en række områder, herunder energisikkerhed, transport, kulturelt samarbejde, miljø og fødevaresikkerhed,

C.   der henviser til, at Rådet på basis af en vurdering af den udvikling, der har fundet sted i Belarus efter den afgørelse, der blev truffet den 16. marts 2009 i henhold til betingelserne i Rådets fælles holdning 2009/314/FUSP, har besluttet at forlænge gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, men samtidig at suspendere anvendelsen af restriktioner for rejser til EU, i begge tilfælde frem til oktober 2010,

D.   der henviser til, at der er taget visse positive skridt siden oktober 2008, herunder løsladelsen af en række politiske fanger og tilladelsen til distribution af to uafhængige aviser,

E.   der henviser til, at Kommissionen som svar på de positive skridt, der er taget af Belarus, har indledt en styrket dialog med landet på områder som f.eks. energi, miljø, told, transport og fødevaresikkerhed;

F.   der henviser til, at Rådet medtog Belarus i sin afgørelse af 20. marts 2009 vedrørende det østpartnerskabsinitiativ, som Kommissionen lancerede i sin ovennævnte meddelelse af 3. december 2008 med henblik på at intensivere samarbejdet med en række østeuropæiske lande, der henviser til, at et af målene med Belarus' deltagelse i østpartnerskabsinitiativet og dettes parlamentariske arm, Euronest, er en intensivering af samarbejdet mellem landet og EU, herunder initiativets mellemfolkelige dimension,

G.   der henviser til, at Det Internationale Journalistforbund på grundlag af rapporten fra dens undersøgelsesmission i Minsk den 20.-24. september 2009, der blev gennemført i samarbejde med adskillige internationale ikke-statslige organisationer (ngo'er), ikke har observeret nogen væsentlige fremskridt på mediefrihedsområdet i Belarus,

H.   der henviser til, at Belarus har forpligtet sig til at tage hensyn til henstillingerne fra OSCE og OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) om forbedringer af landets valglov for at bringe den i overensstemmelse med internationale standarder for demokratiske valg og høre OSCE om foreslåede ændringer; der henviser til, at Belarus" nationalforsamling for nylig har vedtaget en reform af valgloven uden forudgående høring af OSCE,

I.   der henviser til, at Belarus er det eneste europæiske land, der stadig anvender dødsstraf; der henviser til, at der er blevet afsagt yderligere dødsdomme i de seneste måneder,

J.   der henviser til, at den belarussiske præsident Aleksandr Lukasjenko den 2. november 2009 erklærede, at forbindelserne med Den Europæiske Union som en stærk, konsolideret partner er en af de grundlæggende forudsætninger for Belarus' uafhængighed og suverænitet samt for landets økonomiske, videnskabelige og teknologiske udvikling,

1.   støtter Rådets afgørelse om at forlænge gyldighedsperioden for de restriktive foranstaltninger over for visse belarussiske embedsmænd, men samtidig forlænge suspensionen af håndhævelsen af disse rejserestriktioner frem til oktober 2010;

2.   understreger, at den øgede politiske dialog og etablering af menneskerettighedsdialogen mellem Den Europæiske Union og Belarus skal føre til konkrete resultater og væsentlige fremskridt inden for demokratiske reformer og respekt for menneskerettighederne og retsstaten;

3.   glæder sig over Belarus" konstruktive og aktive deltagelse i det østlige partnerskab, et initiativ rettet mod styrkelse af demokrati og retsstatsprincipper og fremme af europæisk samarbejde; betragter Belarus" deltagelse i det østlige partnerskab som en vej i retning af fremme af yderligere dialog med Den Europæiske Union og yderligere tilnærmelser baseret på Belarus" vilje til og indsats for at nå disse mål; glæder sig over trepartssamarbejdet mellem Litauen, Belarus og Ukraine inden for rammerne af det østlige partnerskab, hvor der gives prioritet til projekter inden for integreret grænseforvaltning, transport og transit, fælles kulturel og historisk arv, social sikring og energisikkerhed;

4.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag til en fælles interimsplan for Belarus, der opstiller prioriteter for reformer inspireret af de handlingsplaner, der er udviklet inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik, for at puste nyt liv i den suspenderede procedure for ratifikation af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Belarus; mener i denne forbindelse, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Belarus, der har været lagt på is siden 1997, bør tages i anvendelse igen, så snart alle de politiske reformer er afsluttet og gennemført;

5.   opfordrer Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling til at overveje at forhøje deres finansielle bistand til Belarus under særlig hensyntagen til de små og mellemstore virksomheders situation og samtidig tage deres mandat op til revision med henblik på at fremme Belarus' overgang til demokrati, pluralisme i samfundet og markedsøkonomi; mener, at denne eventuelle finansielle støtte bør afhænge af, hvorvidt der opnås væsentlige fremskrift på de nedennævnte områder;

6.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsklimaet, handlen, investeringer, energi- og transportinfrastrukturerne og samarbejdet på tværs af grænserne mellem Den Europæiske Union og Belarus; noterer sig Belarus' bestræbelser for at imødegå virkningerne af den finansielle og økonomiske krise og sætte gang i økonomien ved at mindske hindringerne for investeringer og reformere ejendomsretten og den private sektor, samt de resultater, der er opnået i denne henseende;

7.   understreger, at bestræbelserne på at bekæmpe korruption, øge gennemsigtigheden og styrke retsstaten, som er grundlæggende for at tiltrække flere udenlandske investeringer, ikke har været tilstrækkelige;

8.   opfordrer Kommissionen til at udarbejde henstillinger til eventuel vedtagelse af direktiver om visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler med Belarus, når først de relevante betingelser er opfyldt; mener, at en sådan foranstaltning er afgørende for at opfylde hovedmålene for EU's politik over for Belarus, nemlig at øge den mellemfolkelige kontakt, gøre Belarus til en del af de europæiske og regionale processer og gøre demokratiseringsprocessen i landet uafvendelig;

9.   opfordrer i denne forbindelse indtrængende Rådet og Kommissionen til at overveje muligheden for at nedsætte visumgebyrerne for belarussiske borgere, der rejser ind i Schengenområdet, og forenkle visumproceduren; understreger, at det langsigtede mål er visumfri rejse mellem EU og Belarus; opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at undertegne aftalerne om visumfri rejse for indbyggere i grænseområder med EU-nabolande;

10.   fordømmer kraftigt de nylige afslag på udstedelse af indrejsevisum til Agnieszka Romaszewska, direktør i TV Belsat, en række professorer fra Bialystok-universitetet, Christos Pourgourides, medlem af det cypriotiske parlament, og Emanuelis Zingeris, medlem af det litauiske parlament;

11.   opfordrer Rådet og Kommissionen til, såfremt Belarus gør væsentlige fremskridt i løbet af næste år og opfylder de relevante kriterier, at overveje at ophæve rejseforbuddet permanent samt at træffe foranstaltninger til at lette økonomisk og social fremgang og fremskynde processen med at integrere Belarus i den europæiske familie af demokratiske nationer;

12.   bemærker, at der bør tilføres ny dynamik til en gensidigt frugtbar dialog mellem Belarus og Den Europæiske Union gennem det interparlamentariske samarbejde i Euronest; bemærker, at Belarus vil blive inviteret til at deltage fuldt ud og på lige fod i Euronest-forsamlingen – det østlige partnerskabs parlamentariske dimension – så snart der gennemføres frie og fair valg til det belarussiske parlament, og mener, at midlertidige bestemmelser bør finde anvendelse indtil da;

13.   mener, at alle EU-medlemsstater og disses regeringer bør tilstræbe en ensartet holdning i deres forbindelser med tredjelande baseret på de fælles holdninger, der nås til enighed om i Rådet; mener også, at de europæiske institutioner bør følge en samlet strategi og i fællesskab arbejde på at opnå konkrete resultater i EU's forbindelser med Belarus; opfordrer alle repræsentanter for Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at holde politiske møder med repræsentanter for den demokratiske opposition, især når de besøger Belarus;

14.   opfordrer Belarus til at fortsætte sit samarbejde med Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) om valglovgivningen og forventer, at den nye valglov lever op til internationale standarder og træder i kraft forud for de lokalvalg, som efter planen skal finde sted i foråret 2010;

15.   insisterer på, at sanktionerne kun må ophæves fuldstændigt, hvis der gøres klare og betydelige fremskridt hen imod demokratiske tilstande inden for det næste år, og at en fuld genoptagelse af samarbejdet med Belarus skal bygge på følgende forudsætninger:

   at ytringsfriheden sikres ved at bringe medielovgivningen i overensstemmelse med henstillingerne i rapporten fra den internationale undersøgelsesrejse til Belarus den 20.-24. september 2009
   at forenings- og forsamlingsfriheden sikres ved ophævelse af artikel 193-1 i den belarussiske straffelov, der kriminaliserer aktiviteter udført af uregistrerede offentlige sammenslutninger, politiske partier og stiftelser
   at det bliver muligt at registrere alle politiske partier og civilsamfundsorganisationer
   at religionsfriheden sikres for andre trosretninger end den ortodokse kirke, og navnlig at New Life Church får mulighed for at arbejde frit
   at organisationer, der allerede er aktive i Belarus, ikke hindres i deres arbejde, f.eks. via lejeforhøjelser (som det er sket for Den Belarussiske Folkefront) eller lovstridig beskatning af projekter, der udføres med EU-støtte (f.eks. den belarussiske Helsinkikomité)
   at der tilvejebringes gunstige betingelser for politiske partiers, ngo'ers og uafhængige mediers virksomhed
   at de politiske rettigheder og friheder sikres, og at politisk motiveret chikane, herunder navnlig i form af fyring og bortvisning fra universiteter (som det skete for Tatsjana Sjaputska, der blev bortvist fra sit universitet, fordi hun havde deltaget i et civilsamfundsforum i Bruxelles som led i østpartnerskabsinitiativet), bringes til ophør
   at retsforfølgning på grund af påstået militærnægtelse af studenter, der er bortvist fra universiteter på grund af deres holdningstilkendegivelser og dermed nødsaget til at gennemføre deres uddannelse i udlandet, bringes til ophør
   at alle sager om tvungen militærtjeneste, der har krænket retssikkerheden for flere unge aktivister som f.eks. Franak Viačorka, Ivan Šyla og Zmiter Fedaruk og kan sidestilles med statsudøvet gidseltagning, tages op til fornyet behandling;

16.   bemærker med beklagelse, at der ikke har været yderligere egentlige fremskridt inden for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder efter den belarussiske regerings indledende positive tiltag; minder i denne forbindelse om den fortsatte undertrykkelse af politiske modstandere og afslag på registrering af politiske partier (Belarussiske Kristelige Demokrater), ngo'er (Viasna) og uafhængige medier (TV Belsat); opfordrer de belarussiske myndigheder til at revidere de domme, herunder i form af frihedsberøvelse, som er afsagt over deltagerne i en fredelig demonstration afholdt i januar 2008, samt fængslingen af Artsyom Dubski; påpeger, at Amnesty International betragter alle disse som samvittighedsfanger; kræver øjeblikkelig løsladelse af de erhvervsdrivende Mikalaj Autukhovitj og Uladzimir Asipenka, der har været varetægtsfængslet i otte måneder;

17.   opfordrer den belarussiske regering til straks at fastsætte et moratorium for alle dødsdomme og henrettelser med henblik på at afskaffe dødsstraf (i overensstemmelse med FN's Generalforsamlings resolution 62/149 af 18. december 2007 om et moratorium for anvendelsen af dødsstraf), ufortøvet at ændre dommene for alle, der afventer henrettelse, til fængselsstraf, at bringe Belarus' lovgivning i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser med hensyn til menneskerettighedstraktater og sikre, at de internationalt anerkendte standarder for en retfærdig rettergang til fulde overholdes;

18.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at iværksætte en uvildig og gennemsigtig undersøgelse af bortførelserne af unge aktivister (Artur Finkevic, bortført den 17. oktober 2009, Nasta Palazhanka og Dzianis Karnou, begge bortført den 5. december 2009, Uladzimir Lemesh, den 27. november 2009, Zmitser Dashkevich, den 5. december 2009 og Yauhen Afnahel, den 6. december 2009) og tilfældet med aktivisten Valiantsin Dounar, medlem af Den Belarussiske Folkefront, der for nylig blev fundet død, samt at offentliggøre resultaterne af undersøgelsen;

19.   opfordrer de belarussiske myndigheder til at respektere de nationale mindretals rettigheder i overensstemmelse med Europarådets rammekonvention af 1. februar 1995 om beskyttelse af nationale mindretal; opfordrer i denne forbindelse de belarussiske myndigheder til at anerkende sammenslutningen af polakker i Belarus under ledelse af Angelika Borys, der blev genvalgt som formand ved sammenslutningens kongres den 15. marts 2009;

20.   opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at udvikle en ægte dialog med repræsentanter for den demokratiske opposition; understreger derfor vigtigheden af at definere rollen og arbejdsmetoderne for Den Offentlige Rådgivende Komité;

21.   opfordrer Kommissionen til fuldt ud og effektivt at gøre brug af mulighederne for at støtte civilsamfundet og den demokratiske udvikling i Belarus gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) og understreger samtidig, at støtte til den demokratiske opposition skal være en integreret del af processen for gradvis at opnå bedre forbindelser med Belarus;

22.   anmoder Kommissionen og medlemsstaternes regeringer om at yde finansiel støtte til TV Belsat og om at rette en indtrængende opfordring til den belarussiske regering om at registrere Belsat officielt i Belarus; opfordrer den belarussiske regering til som et tegn på sin gode vilje og forandringsvilje at give det belarussiske European Humanities University, der er i eksil i Vilnius (Litauen), mulighed for lovligt at vende tilbage til Belarus med reelle garantier for, at det kan fungere frit og genetablere sig under passende betingelser for dets fremtidige udvikling i Minsk, navnlig ved at give det tilladelse til at genetablere sit bibliotek i Minsk og stille lokaler til dets rådighed samt skabe betingelserne for, at den omfattende samling af værker på belarussisk, russisk, engelsk, tysk og fransk kan gøres frit tilgængelig for alle;

23.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Fællesskabet af Uafhængige Stater og parlamentet og regeringen i Belarus.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0212.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik