Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2790(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0248/2009

Rozpravy :

PV 16/12/2009 - 10
CRE 16/12/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 7.4
CRE 17/12/2009 - 7.4

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0117

Prijaté texty
PDF 141kWORD 69k
Štvrtok, 17. decembra 2009 - Štrasburg
Bielorusko
P7_TA(2009)0117RC-B7-0248/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2009 o Bielorusku

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Bielorusku, najmä na uznesenie z 2. apríla 2009 o vyhodnotení dialógu EÚ – Bielorusko po dvoch rokoch(1),

–   so zreteľom na závery o Bielorusku, ku ktorým dospela Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy na svojej schôdzi 17. novembra 2009 a ktoré okrem iného naďalej pozastavujú uplatňovanie zákazu udeľovania víz pre niektorých predstaviteľov Bieloruska vrátane prezidenta Alexandra Lukašenka a predlžujú reštriktívne opatrenia do októbra 2010,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. decembra 2008 o Východnom partnerstve (KOM(2008)0823),

–   so zreteľom na Vyhlásenie o Východnom partnerstve, ktoré vydala Európska rada na svojom zasadnutí 19. -20. marca 2009 a na Spoločné vyhlásenie z pražského samitu o Východnom partnerstve zo 7. mája 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. novembra 2006 o pripravenosti Európskej únie obnoviť svoje vzťahy s Bieloruskom a jeho ľudom v rámci Európskej susedskej politiky,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 29. októbra 2009 v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) o treste smrti v Bielorusku,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Rada v rámci svojich vyššie uvedených záverov zo 17. novembra 2009 uznáva otvorenie nových možností pre dialóg a prehĺbenie spolupráce medzi Európskou úniou a Bieloruskom s cieľom podporiť skutočný pokrok k demokracii a dodržiavaniu ľudských práv a znovu potvrdzuje svoju pripravenosť prehĺbiť vzťahy Európskej únie s Bieloruskom, ak nastane pokrok na ceste k demokracii, ľudským právam a zásadám právneho štátu, a pomáhať krajine pri dosahovaní týchto cieľov,

B.   keďže Európska únia vníma Bielorusko ako partnera v otázkach napríklad energetickej bezpečnosti, dopravy, spolupráce v oblasti kultúry, životného prostredia a bezpečnosti potravín,

C.   keďže Rada po vyhodnotení vývoja v Bielorusku v nadväznosti na rozhodnutie zo 16. marca 2009 a v súlade s podmienkami ustanovenými v spoločnej pozícii Rady 2009/314/SZBP rozhodla do októbra 2010 predĺžiť reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ale pozastaviť uplatňovanie obmedzenia cestovať do EÚ,

D.   keďže od októbra 2008 sa uskutočnili niektoré pozitívne kroky – boli napríklad prepustení mnohí politickí väzni a bola povolená distribúcia dvoch nezávislých novín,

E.   keďže ako odpoveď na pozitívne kroky Bieloruska začala Komisia intenzívny dialóg s Bieloruskom v oblastiach ako je napríklad energetika, životné prostredie, clá, doprava a potravinová bezpečnosť,

F.   keďže Rada vo svojom rozhodnutí z 20. marca 2009 zahrnula Bielorusko do svojej iniciatívy Východné partnerstvo, ktorú Komisia spustila v uvedenom oznámení z 3. decembra 2008 v záujme posilnenia spolupráce s viacerými východoeurópskymi krajinami, keďže jedným z cieľov zapojenia Bieloruska do iniciatívy Východné partnerstvo a jeho parlamentného orgánu Euronest je zintenzívnenie spolupráce medzi Bieloruskom a EÚ vrátane jej rozmeru vzťahov medzi ľuďmi,

G.   keďže podľa správy vyšetrovacej misie v Minsku z 20.–24. septembra 2009 Medzinárodná federácia novinárov spolu s niektorými medzinárodnými mimovládnymi organizáciami nezaznamenali žiaden významný pokrok v oblasti slobody médií v Bielorusku,

H.   keďže Bielorusko sa zaviazalo oboznámiť sa s odporúčaniami OBSE a jej Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktoré sa týkajú zlepšenia jeho volebného práva s cieľom zosúladiť ho s medzinárodnými normami pre demokratické voľby a prekonzultovať navrhované úpravy s OBSE; keďže bieloruské národné zhromaždenie nedávno schválilo reformu volebných právnych predpisov bez predchádzajúcej konzultácie s OBSE,

I.   keďže Bielorusko zostáva jedinou európskou krajinou, ktorá naďalej uplatňuje trest smrti; keďže za posledné mesiace boli oznámené ďalšie rozsudky trestu smrti,

J.   keďže bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa vo svojom vyhlásení 2. novembra 2009 vyjadril, že vzťahy s Európskou úniou ako so silným a stabilným partnerom predstavujú jeden zo základných faktorov zaručenia nezávislosti a samostatnosti Bieloruska a jeho hospodárskeho, vedeckého a technického rozvoja,

1.   podporuje rozhodnutie Rady predĺžiť reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a súčasne naďalej ponechať v platnosti pozastavenie uplatňovania cestovných obmedzení pre niektorých predstaviteľov Bieloruska do októbra 2010;

2.   zdôrazňuje, že zintenzívnený politický dialóg a otvorenie dialógu o ľudských právach medzi Európskou úniou a Bieloruskom musia viesť ku konkrétnym výsledkom a výraznému pokroku v oblasti demokratických reforiem, dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

3.   víta konštruktívne a aktívne zapojenie Bieloruska do iniciatívy Východné partnerstvo, ktorá je zameraná na posilnenie demokracie a právneho štátu a podporu európskej spolupráce; považuje zapojenie Bieloruska do iniciatívy Východné partnerstvo za pokrok v podpore pokračovania dialógu s Európskou úniou a hlbších vzťahov na základe pripravenosti a záväzku Bieloruska dosiahnuť ciele tejto iniciatívy; víta trojstrannú spoluprácu medzi Litvou, Bieloruskom a Ukrajinou v rámci iniciatívy Východné partnerstvo, pričom prioritu majú projekty zamerané na integrované spravovanie hraníc, dopravu a tranzit, spoločné kultúrne a historické dedičstvo, sociálne zabezpečenie a energetickú bezpečnosť;

4.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrh spoločného predbežného plánu pre Bielorusko, v ktorom sa stanovia priority pre reformy a ktorý bude inšpirovaný akčnými plánmi vypracovanými v rámci Európskej susedskej politiky, s cieľom obnoviť pozastavený ratifikačný proces týkajúci sa Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Bieloruskom; v tejto súvislosti zastáva názor, že Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Bieloruskom, ktorá je zmrazená od roku 1997, by sa mala znovu aktivovať, keď sa dokončia a zrealizujú všetky politické reformy;

5.   vyzýva Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby zvážili zvýšenie finančnej pomoci Bielorusku, s osobitným zreteľom na situáciu malých a stredných podnikov, a aby opätovne preskúmali ich mandát s cieľom povzbudiť prechod Bieloruska k demokracii, pluralistickej spoločnosti a trhovému hospodárstvu; domnieva sa, že táto prípadná finančná podpora by mala byť podmienená dosiahnutím zásadného pokroku v uvedených oblastiach;

6.   vyzýva Komisiu, aby posúdila opatrenia na zlepšenie podnikateľského ovzdušia, obchodu, podmienok investovania, energetickej a dopravnej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce medzi EÚ a Bieloruskom; berie na vedomie úsilie a dosiahnuté výsledky Bieloruska v boji proti dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy a v pomoci hospodárskemu sektoru na základe zníženia prekážok investovania a reformou vlastníckych práv a súkromného sektora;

7.   zdôrazňuje, že snahy vynaložené na odstránenie korupcie, dosiahnutie väčšej transparentnosti a posilnenie zásad právneho štátu, ktoré majú zásadný význam pri získavaní zahraničných investícií, neboli postačujúce;

8.   vyzýva Komisiu, aby pripravila odporúčania pre prípadné prijatie smerníc o zjednodušení vízového režimu a readmisii s Bieloruskom, potom ako budú splnené príslušné podmienky; verí, že tento krok je mimoriadne dôležitý z hľadiska naplnenia hlavného cieľa politiky EÚ voči Bielorusku, ktorým je zlepšenie medziľudských kontaktov, začlenenie Bieloruska do európskych a regionálnych procesov a nastolenie nezvratného demokratizačného procesu v krajine;

9.   v tejto súvislosti naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby posúdili možnosti zníženia poplatkov za víza pre bieloruských občanov vstupujúcich do schengenského priestoru a zjednodušenia postupu ich nadobudnutia; zdôrazňuje, že dlhodobým cieľom je bezvízový styk medzi Európskou úniou a Bieloruskom; naliehavo žiada bieloruské orgány, aby podpísali dohodu o bezvízovom cestovaní pre obyvateľov pohraničných zón so susednými krajinami EU;

10.   dôrazne odsudzuje nedávne neudelenie vstupných víz riaditeľke TV Belsat Agnieszke Romaszewskej, profesorom z univerzity v Bialystoku, poslancovi cyperského parlamentu Christosovi Pourgouridesovi a Emanuelisovi Zingerisovi, poslancovi litovského parlamentu;

11.   vyzýva Radu a Komisiu, aby v prípade významného pokroku Bieloruska počas nasledujúceho roka a splnenia uvedených kritérií zvážili trvalé zrušenie zákazu cestovania, ako aj prijatie opatrení, ktoré uľahčia hospodársky a spoločenský pokrok a urýchlia proces opätovného začlenenia Bieloruska do európskej rodiny demokratických národov;

12.   konštatuje, že je potrebný nový impulz pre vzájomne plodný dialóg medzi Bieloruskom a Európskou úniou prostredníctvom medziparlamentnej spolupráce v rámci Euronestu; konštatuje, že ihneď ako sa v Bielorusku uskutočnia slobodné a spravodlivé parlamentné voľby, krajine bude poskytnutá možnosť plne a rovnocenne sa zapojiť do zhromaždenia Euronest, ktoré je parlamentným rozmerom iniciatívy Východné partnerstvo, a domnieva sa, že dovtedy by sa mali uplatňovať prechodné opatrenia;

13.   domnieva sa, že všetky členské štáty EÚ a ich vlády by mali vo vzťahu k tretím krajinám uplatňovať jednotnú politiku na základe spoločných pozícií dohodnutých v Rade; zároveň sa domnieva, že európske inštitúcie by mali uplatňovať spoločnú stratégiu a spojiť svoje úsilie v snahe dosiahnuť konkrétne výsledky vo vzťahu medzi EÚ a Bieloruskom; vyzýva všetkých predstaviteľov EÚ a členských štátov, aby organizovali politické stretnutia so zástupcami demokratickej opozície, najmä vtedy, ak sú na návšteve Bieloruska;

14.   naliehavo žiada Bielorusko, aby pokračovalo v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR) v súvislosti s volebnou legislatívou a očakáva, že nový volebný zákon bude v súlade medzinárodnými normami a že nadobudne platnosť pred konaním miestnych volieb plánovaných na jar 2010;

15.   trvá na tom, že v priebehu budúceho roku sa očakáva jednoznačný a výrazný pokrok k demokratizácii s cieľom úplne zrušiť sankcie, a rovnako trvá na tom, že podmienkami obnovenia plnej spolupráce s Bieloruskom by malo byť:

   zaručenie slobody prejavu úpravou mediálnych zákonov v súlade s odporúčaniami uvedenými v správe medzinárodnej vyšetrovacej misie v Bieloruskej republike z 20.-24. septembra 2009;
   zaručenie slobody združovania a zhromažďovania zrušením článku 193 ods. 1 bieloruského trestného zákonníka, ktorý stanovuje trestnoprávnu zodpovednosť za činnosť v mene neregistrovaných verejných združení, politických strán a nadácií;
   umožnenie registrácie všetkých politických strán a organizácií občianskej spoločnosti;
   zaručenie slobody vierovyznania aj pre iné cirkvi okrem pravoslávnej cirkvi, najmä povolenie slobodného pôsobenia pre Cirkev nového života;
   neznemožňovanie činnosti organizácií, ktoré už v Bielorusku fungujú, napríklad zvyšovaním cien nájmov (ako v prípad Bieloruského ľudového frontu) alebo uvalením nezákonných daní na projekty realizované z grantov EÚ (napr. Bieloruský helsinský výbor);
   vytvorenie priaznivých podmienok pre pôsobenie politických strán, mimovládnych organizácií a nezávislých médií;
   zaručenie politických práv a slobôd ukončením politicky motivovaného zastrašovania, najmä prepúšťania z práce a vylučovania z univerzít (vylúčenie Tatsiany Šaputskej z univerzity v nadväznosti na jej účasť na fóre občianskej spoločnosti Východného partnerstva v Bruseli);
   zastavenie prenasledovania študentov, ktorí sa údajne vyhli vojenskej službe po tom, čo boli pre svoj občiansky postoj vylúčení z univerzít a ktorí sú nútení nadobudnúť vzdelanie v zahraničí;
   opätovné preskúmanie všetkých prípadov násilného povolania do armády porušením zákonných práv viacerých mladých aktivistov, ako sú Franak Viačorka, Ivan Šyla a Zmiter Fedaruk, čo sa rovná štátom vykonávanému braniu rukojemníkov;

16.   s poľutovaním konštatuje, že po počiatočných pozitívnych krokoch nevykonala bieloruská vláda v oblasti ľudských práv a základných slobôd žiadny ďalší zásadný pokrok; pripomína v tejto súvislosti pokračujúce represálie voči politickým oponentom a odmietanie registrácie politických strán (Bieloruská kresťansko-demokratická strana), mimovládnych organizácií (Viasna) a nezávislých médií (TV Belsat); vyzýva bieloruské orgány, aby opätovne preskúmali tresty obmedzenia slobody, na ktoré boli odsúdení účastníci pokojnej demonštrácie v januári 2008, ako aj prípad uväznenia Artsioma Dubského; konštatuje, že Amnesty International považuje všetky tieto osoby za väzňov svedomia; žiada okamžité prepustenie podnikateľov Mikalaja Autuchoviča a Uladzimira Asipenku, ktorí sú už osem mesiacov vo vyšetrovacej väzbe;

17.   vyzýva vládu Bieloruska, aby okamžite vyhlásila moratórium na všetky rozsudky smrti a popravy s cieľom zrušiť trest smrti (ako ustanovuje rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 62/149 z 18. decembra 2007 o moratóriu na trest smrti), bezodkladne zmiernila rozsudky všetkých väzňov, ktorí v súčasnosti čakajú na vykonanie popravy, na trest odňatia slobody, zosúladila vnútroštátne právne predpisy so záväzkami krajiny vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a zabezpečila prísne dodržiavanie medzinárodne uznaných noriem pre spravodlivé súdne procesy;

18.   naliehavo žiada bieloruské orgány, aby iniciovali nestranné a transparentné vyšetrovanie únosov mladých aktivistov (únos Artura Finkieviča 17. októbra 2009, Nasty Palažanky a Dzianisa Karnou 5. decembra 2009, Uladzimira Lemeša 27. novembra 2009, Zmicera Daškieviča 5. decembra 2009 a Jauchena Afnachela 6. decembra 2009) a nedávneho prípadu úmrtia Valiancina Dounara, člena a aktivistu Bieloruského ľudového frontu, a aby zverejnili výsledky tohto vyšetrovania;

19.   vyzýva bieloruské orgány, aby rešpektovali práva národnostných menšín v súlade s Rámcovým dohovorom Rady Európy o ochrane národnostných menšín z 1. februára 1995; v tejto súvislosti žiada bieloruské orgány, aby uznali Úniu Poliakov v Bielorusku pod vedením Angeliky Borysovej, ktorá bola opätovne zvolená do funkcie predsedníčky na kongrese Únie Poliakov 15. marca 2009;

20.   žiada bieloruské orgány, aby rozvíjali úprimný dialóg s predstaviteľmi demokratickej opozície; zdôrazňuje preto, že je dôležité vymedziť úlohy a metódy práce Verejnej poradnej rady;

21.   vyzýva Komisiu, aby plne a účinne využila možnosti podporovať občiansku spoločnosť a demokratický vývoj v Bielorusku prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, a zároveň zdôrazňuje, že podpora demokratickej opozície musí byť integrálnou súčasťou postupného procesu opätovného nadviazania spolupráce s Bieloruskom;

22.   vyzýva Komisiu a vlády členských štátov, aby poskytli finančnú podporu televíznej stanici TV Belsat a aby naliehali na bieloruskú vládu, aby túto televíznu stanicu v Bielorusku oficiálne zaregistrovala; vyzýva bieloruskú vládu, aby na znak dobrej vôle a pozitívnych zmien umožnila bieloruskej Európskej humanitnej univerzite, ktorá je v exile vo Vilniuse (Litva), legálny návrat do Bieloruska na základe skutočných záruk, že bude môcť fungovať slobodne a že jej pôsobenie bude obnovené vo vhodných podmienkach pre jej budúci rozvoj v Minsku, najmä tým, že jej umožní opätovne zriadiť v Minsku knižnicu poskytnutím priestorov a vytvorením podmienok, aby rozsiahle zbierky v bieloruštine, ruštine, angličtine, nemčine a vo francúzštine boli prístupné pre všetkých;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0212.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia