Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2792(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0187/2009

Forhandlinger :

PV 16/12/2009 - 11
CRE 16/12/2009 - 11

Afstemninger :

PV 17/12/2009 - 7.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0118

Vedtagne tekster
PDF 134kWORD 56k
Torsdag den 17. december 2009 - Strasbourg
Voldshandlinger i Den Demokratiske Republik Congo
P7_TA(2009)0118RC-B7-0187/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om voldshandlingerne i Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets konklusioner af 17. november 2009 om den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP),

–   der henviser til den foreløbige og den endelige rapport (S/2009/253 og S/2009/603) fra ekspertgruppen om Den Demokratiske Republik Congo ("ekspertgruppen"), nedsat ved Sikkerhedsråds resolution 1771 (2007) og forlænget i medfør af resolution 1807 (2008) og 1857 (2008), og til de heri nævnte henstillinger fra gruppen,

–   der henviser til beslutning af 22. november 2007 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, navnlig i den østlige del af landet, og dens indvirkning på regionen(1),

–   der henviser til resolution 60/1 af 24. oktober 2005 fra De Forenede Nationers Generalforsamling om resultaterne af verdenstopmødet i 2005, særlig punkt 138 og 140 om ansvaret for at beskytte befolkningen,

–   der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo og voldtægt som krigsforbrydelse(2),

–   der henviser til Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om De Store Søers område,

–   der henviser til Rådets erklæring af 10. oktober 2008 om situationen i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

–   der henviser til resolutionen fra FN's Sikkerhedsråd nr. 1856 (2008) af 22. december 2008 om situationen i Den Demokratiske Republik Congo, som præciserer FN's mission i Den Demokratiske Republik Congos mandat (MONUC),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at krigshandlinger og uro i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo har resulteret i et betydeligt omfang af drab, fordrivelser og seksuel vold over for kvinder, som udøves af oprørsgrupper, regeringshæren og politistyrkerne, og som har nået et foruroligende niveau,

B.   der henviser til, at konflikten i Den Demokratiske Republik Congo har krævet 5 400 000 menneskeliv siden 1998 og stadig enten direkte eller indirekte er årsag til omkring 45 000 dødsfald hver eneste måned(3); der henviser til, at der ifølge rapporter fra UNHCR er omkring 1 460 000 internt fordrevne i Den Demokratiske Republik Congo, heraf 980 000 i det nordlige Kivu(4),

C.   der henviser til, at MONUC har været udstationeret i Den Demokratiske Republik Congo siden 1999 for at beskytte civilbefolkningen, iværksætte en fredsproces i landet og bistå myndighederne med at genetablere kontrollen med de områder, der beherskes af forskellige indbyrdes kæmpende grupper,

D.   der henviser til, at MONUC er verdens største fredsbevarende mission med i alt 20 000 soldater til stede i hovedsagelig Nord- og Sydkivu til et samlet årligt beløb på ca. 1,4 mia. USD, med et mandat, som giver MONUC tilladelse til at benytte alle nødvendige midler til at forhindre ethvert forsøg på magtanvendelse fra udenlandske eller congolesiske væbnede gruppers side, som truer den politiske proces, og til at beskytte civile, der er i overhængende fare for at blive udsat for fysisk vold,

E.   der henviser til, at den illegale handel med mineraler i Den Demokratiske Republik Congo gør det muligt for mange aktører at fortsætte med købe mineraler i områder, der kontrolleres af oprørerne, hvorved de finansierer disse oprørsgrupper og således er medvirkende årsag til, at konflikten optrappes,

F.   der henviser til, at både congolesiske tropper og soldater fra De Demokratiske Styrker til Befrielse af Rwanda (FDLR) synes at være involveret i kriminelle netværk, som udvinder og sælger guld og mineraler i bytte for våben i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo,

G.   der henviser til, at voldtægt er blevet et krigsvåben, der anvendes af oprørere, medlemmer af den congolesiske hær og civile,

H.   der henviser til, at de militære operationer, herunder Kimia II-operationen, siden januar 2009 har resulteret i afvæbningen af 1 243 FDLR-soldater ud af et skønnet antal på 6 000, selv om FDLR fortsat rekrutterer soldater og har et omfattende og avanceret netværk af politiske og finansielle støtter i regionen og rundt om i verden(5),

I.   der henviser til, at de seneste militære operationer har forværret den humanitære krise, hvilket har ført til omfattende massakrer og krænkelser af menneskerettighederne,

J.   der henviser til, at kampe mellem den congolesiske hær, oprørstropper under den afsatte general Laurent Nkunda, FDLR-soldater samt tropper fra den ugandiske Herrens Modstandshær (LRA) fortsat påfører civilbefolkningen i Den Demokratiske Republik Congos østlige provinser umådelige vanskeligheder,

K.   der henviser til, at den congolesiske hær stadig ikke råder over de nødvendige menneskelige, tekniske og økonomiske ressourcer til at varetage sine opgaver i Den Demokratiske Republik Congos østlige provinser, hvilket sammen med hærens manglende disciplin fortsat vanskeliggør udførelsen af dens opgave, som er at beskytte befolkningen og genetablere freden,

L.   der henviser til, at FN for nylig har suspenderet den praktiske og operationelle støtte til dele af den congolesiske hær som følge af anklagerne om, at dens tropper har dræbt et stort antal civile, herunder kvinder og børn, i Nordkivu i perioden maj til september 2009,

M.   der henviser til, at adskillige humanitære organisationer er blevet tvunget til at indstille deres aktiviteter, og at hjælpearbejdere i Nordkivu ikke er i stand til at nå frem til 70 %, hvis ikke flere, af dem, der behøver hjælp,

1.   fordømmer på det kraftigste massakrerne, forbrydelserne mod menneskeheden, rekrutteringen af børnesoldater, og den seksuelle vold mod kvinder og piger, som fortsat finder sted; opfordrer samtlige aktører til at skærpe kampen mod straffrihed;

2.   kræver en omgående indstilling af voldshandlingerne og krænkelserne af menneskerettighederne i Den Demokratiske Republik Congo; understeger behovet for yderligere bestræbelser på at gøre en ende på bevæbnede udenlandske grupperingers, navnlig FDLR's og LRA's, aktivitet i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo; kræver, at alle disse grupper omgående nedlægger deres våben og indstiller deres overgreb mod civilbefolkningen, og at alle parterne i fredsaftalerne af 23. marts 2009 respekterer våbenhvilen og overholder deres forpligtelser effektivt og i god tro;

3.   er fortsat stærkt bekymret over den stadig mere alvorlige humanitære situation i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo efter de grusomme overgreb på den lokale befolkning, som fremhæves i to nylige rapporter fra FN's højkommissær for menneskerettigheder; er navnlig foruroliget over de seneste forlydender om congolesiske soldaters overlagte drab på mindst 270 civile i byerne Nyabiondo og Pinga i det nordlige Kivu og de seneste kampe, som har fordrevet 21 800 fra deres hjem i og omkring Dongo i vest; bekræfter, at der er behov for en hurtig indsats for at hindre en ny humanitær katastrofe;

4.   minder om, at MONUC spiller en afgørende rolle og skal udføre sit mandat og overholde reglerne for magtanvendelse på målrettet og permanent facon med henblik på mere effektivt at kunne garantere befolkningens sikkerhed uden på nogen måde at støtte de congolesiske enheder, der ikke respekterer menneskerettighederne,

5.   anerkender, at der fortsat er behov for MONUC's tilstedeværelse, og kræver, at der gøres enhver tænkelig indsats for, at MONUC kan udøve sit mandat uden indskrænkninger for at beskytte dem, der er truet; opfordrer i dette øjemed Rådet til at spille en ledende rolle for at sikre, at FN's Sikkerhedsråd støtter MONUC's operationelle kapacitet ved at udarbejde en bedre definition af dens prioriteringer, hvoraf der for øjeblikket findes 41;

6.   glæder sig over, at de tyske myndigheder har arresteret FDLR's leder Ignace Murwanashyaka og dennes stedfortræder, Straton Musoni, idet dette er et vigtigt skridt hen imod bekæmpelse af straffriheden;

7.   understreger, at genopbygningen og reformen af retsvæsenet (indeholdende elementer til forebyggelse, beskyttelse og forsøg på at bekæmpe de straffrie tilstande for så vidt angår seksuel vold) såvel som støtte til ofrene og deres rehabilitering skal være kernen i de finansielle bistandsprogrammer; opfordrer i denne sammenhæng til, at tilfældene af massevoldtægter i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo behandles af Den Internationale Straffedomstol;

8.   understreger, at det er nødvendigt at retsforfølge de personer i de congolesiske væbnede styrker, som er skyldige i menneskerettighedskrænkelser, og betoner MONUC's afgørende rolle i denne forbindelse; glæder sig derfor over den nultolerancepolitik, som præsident Kabila har ført over for seksuel vold og andre former for overgreb begået af de væbnede styrker, og tilskynder den congolesiske regering til hurtigst muligt og med assistance fra MONUC at iværksætte sin nye strategi til bekæmpelse af seksuel vold;

9.   understreger betydningen af EUSEC RD Congos nøgleopgaver, som består i at yde rådgivning og bistand i forbindelse med reformen af forsvaret med henblik på at gennemføre Congos reviderede reformplan for landets væbnede styrker (FARDC); opfordrer derfor de congolesiske myndigheder til at fortsætte reformprocessen, og tilskynder til indførelse af en koordineringsmekanisme under congolesisk ejerskab med henblik på en reform af forsvaret med passende støtte fra EUSEC, og opfordrer til, at der hurtigst muligt opføres militære barakker og lejre;

10.   henstiller til, at regeringen i Den Demokratiske Republik Congo forbedrer våbenlagrenes sikkerhed, regnskabsføringen med og forvaltningen af våben og ammunition som et anliggende af højeste prioritet, og at den gennemfører et nationalt program for mærkning af våben i overensstemmelse med de standarder, der er fastlagt i Nairobi-protokollen og af det regionale center for håndvåben;

11.   hilser de fremskridt, der er gjort i regionen på grund af de forbedrede diplomatiske forbindelser mellem Den Demokratiske Republik Congo og Rwanda, velkommen; opfordrer de to lande til at gennemføre Nairobi- og Goma-fredsaftalerne samt Ihusi-aftalen af 23. marts 2009 fuldt ud;

12.   opfordrer samtlige regeringer i De Store Søers Område og det internationale samfund til at fortsætte den igangværende dialog med henblik på at koordinere indsatsen for at gøre en ende på voldshandlingerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo og især at tage spørgsmålet om forsoning, menneskers sikkerhed, et større juridisk ansvarlighed og flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden og integration op;

13.   beklager det stigende antal voldelige overgreb på hjælpearbejdere, som har alvorlige konsekvenser for den humanitære situation i området; opfordrer indtrængende myndighederne til at iværksætte en omhyggelig efterforskning af hver eneste episode og til omgående at forbedre beskyttelsen;

14.   understreger behovet for en fortsat og øget finansiering af den humanitære bistand til den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo i betragtning af det stigende antal internt fordrevne og deres forværrede situation; støtter i dette øjemed den appel, som blev fremsat af FN den 30. november 2009 sammen med 380 hjælpeorganisationer og ikke-statslige organisationer (ngo'er) om at skaffe 7,1 mio. USD til nødhjælpsarbejde i 2010; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at yde deres andel;

15.   er fortsat bekymret over oprørsgruppers ulovlige handel med mineraler og andre naturressourcer i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo; opfordrer Rådet og Kommissionen til i sine drøftelser med regeringerne i Den Demokratiske Republik Congo og i nabolandene at insistere på gennemførelsen af effektive systemer for sporing og oprindelsescertificering af naturressourcer, samt øge kampen mod korruption;

16.   opfordrer til at genoptage dialogen, som havde til formål at etablere Amani-programmet for sikkerhed, fred, stabilisering og genopbygning af Kivu-provinserne;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Kommissionens næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Afrikanske Unions institutioner, FN's generalsekretær, FN's vicegeneralsekretær og koordinator af humanitære anliggender og humanitær bistand, FN's Sikkerhedsråd, FN's Menneskerettighedsråd samt parlamenterne og regeringerne i landene i De Store Søers Område.

(1) EUT C 58 af 1.3.2008, s. 40.
(2) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 83.
(3) http://www.theirc.org/special-reports/congo-forgotten-crisis
(4) http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e45c366
(5) http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2829#C1

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik