Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2792(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0187/2009

Rozpravy :

PV 16/12/2009 - 11
CRE 16/12/2009 - 11

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 7.5

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0118

Prijaté texty
PDF 221kWORD 63k
Štvrtok, 17. decembra 2009 - Štrasburg
Násilie v Konžskej demokratickej republike
P7_TA(2009)0118RC-B7-0187/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2009 o násilí v Konžskej demokratickej republike

Európsky parlament,

–   so zreteľom na závery Rady o Európskej bezpečnostnej a obrannej politike zo 17. novembra 2009,

–   so zreteľom na priebežnú a záverečnú správu (S/2009/253 a S/2009/603) skupiny expertov o Konžskej demokratickej republike (ďalej len "skupina expertov") zriadenej podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1771 (2007) a rozšírenej podľa rezolúcií č. 1807 (2008) a 1857 (2008) a na odporúčania zahrnuté v nich,

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej vplyve na región(1),

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005, a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a znásilnení ako vojnovom zločine(2),

–   so zreteľom na závery Rady z 27. októbra 2009 o regióne Veľkých jazier,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii na východe Konžskej demokratickej republiky,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1856 (2008) z 22. decembra 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike, v ktorej je spresnený mandát misie OSN v Konžskej demokratickej republike (MONUC),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže vojna a nepokoje na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) vyústili do rozsiahleho zabíjania, vysídľovania obyvateľstva a sexuálneho násilia voči ženám, ktoré páchajú tak ozbrojené skupiny povstalcov, ako aj vládne, armádne a policajné jednotky a ktoré dosiahli alarmujúci rozsah,

B.   keďže od roku 1998 si konflikt v KDR vyžiadal životy 5 400 000 osôb a aj v súčasnosti každý mesiac priamo či nepriamo zapríčiňuje smrť približne 45 000 osôb(3); keďže podľa správ UNHCR žije v KDR 1 460 000 vnútorne vysídlených osôb, z toho 980 000 osôb v Severnom Kivu(4),

C.   keďže misia MONUC pôsobí v KDR od roku 1999 s cieľom chrániť civilné obyvateľstvo, budovať mierový proces v krajine a pomáhať vláde znovu získať kontrolu nad regiónmi, ktoré ovládajú ozbrojené frakcie,

D.   keďže MONUC je najväčšou mierovou misiou na svete s celkovým počtom 20 000 vojakov rozmiestnených najmä v Severnom a Južnom Kivu s nákladmi približne 1,4 miliardy USD ročne a má mandát používať všetky prostriedky potrebné na zabránenie akýmkoľvek pokusom o použitie sily zahraničnými alebo konžskými ozbrojenými skupinami, ktoré by ohrozili politický proces, a zabezpečiť ochranu civilistov bezprostredne ohrozovaných fyzickým násilím,

E.   keďže nezákonné obchodovanie s nerastnými surovinami v KDR umožňuje mnohým aktérom pokračovať v kupovaní nerastných surovín z oblastí ovládaných skupinami rebelov, a tým financovať tieto povstalecké skupiny, čo je jeden z faktorov podnecujúcich a prehlbujúcich konflikt,

F.   keďže sa zdá, že tak jednotky KDR, ako aj bojovníci Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR) sú zapojení do zločineckých sietí zaoberajúcich sa ťažbou a predajom zlata a nerastných surovín na účely získania zbraní na východe KDR,

G.   keďže znásilňovanie sa stalo vojnovou zbraňou používanou povstalcami, príslušníkmi konžskej armády a civilným obyvateľstvom,

H.   keďže v dôsledku vojenských operácií od januára 2009, vrátane operácie Kimia II, bolo odzbrojených 1 243 bojovníkov FDLR z predpokladaného počtu 6 000, hoci FDLR naďalej získavajú nových bojovníkov a majú k dispozícii rozsiahlu a dômyselnú sieť politických prívržencov a finančných sponzorov v tomto regióne a vo svete(5),

I.   keďže v rámci nedávnych vojenských operácií sa prehĺbila humanitárna kríza, čo viedlo k rozsiahlym masakrám a porušovaniu ľudských práv,

J.   keďže boje medzi konžskou armádou, povstalcami odvolaného generála Laurenta Nkundu, bojovníkmi FDLR a jednotkami ugandskej Božej armády odporu (LRA) naďalej spôsobujú civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR neznesiteľné útrapy,

K.   keďže konžská armáda naďalej nemá k dispozícii dostatočné ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na plnenie svojich úloh vo východných provinciách KDR, čo spolu s nedostatočnou disciplínou v jej radoch ďalej oslabuje jej pozíciu pri ochrane obyvateľstva a pri opätovnom nastoľovaní mieru,

L.   keďže Organizácia Spojených národov nedávno pozastavila logistickú a operačnú podporu poskytovanú určitým jednotkám konžskej armády na základe obvinení, že ich vojaci od mája do septembra 2009 zabili v oblasti Severného Kivu desiatky civilistov vrátane žien a detí,

M.   keďže viaceré humanitárne organizácie boli nútené pozastaviť svoju činnosť a humanitárni pracovníci v Severnom Kivu nie sú schopní dostať sa k 70-tim percentám ľudí v núdzi, ak nie k viacerým,

1.   čo najdôraznejšie odsudzuje masakry, zločiny proti ľudskosti, verbovanie detí za vojakov a sexuálne násilie voči ženám a dievčatám, ktoré sa naďalej páchajú; vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zintenzívnili boj proti ich beztrestnosti;

2.   žiada okamžité zastavenie násilia a porušovania ľudských práv v KDR; zdôrazňuje potrebu ďalšieho úsilia zameraného na ukončenie aktivít zahraničných ozbrojených skupín na východe KDR, najmä FDLR a LRA; vyzýva všetky tieto skupiny, aby okamžite zložili zbrane a zastavili útoky na civilné obyvateľstvo, a vyzýva všetky zmluvné strany dohôd z 23. marca 2009, aby dodržiavali prímerie a skutočne v dobrej viere plnili svoje záväzky;

3.   je aj naďalej nesmierne znepokojený zhoršovaním humanitárnej situácie na východe KDR v dôsledku brutálnych činov páchaných na miestnom obyvateľstve, ako na ne nedávno upozornil vysoký komisár OSN pre ľudské práva vo svojich dvoch správach; je znepokojený najmä nedávnymi správami o úmyselnom zabití najmenej 270 civilistov konžskými vojakmi v mestách Nyabiondo a Pinga v Severom Kivu a nedávnymi bojmi, ktoré vyhnali 21 800 ľudí z domovov v meste Dongo a jeho okolí na západe; opakovane zdôrazňuje, že je potrebná rýchla reakcia s cieľom zabrániť novej humanitárnej katastrofe;

4.   upozorňuje na zásadnú úlohu misie MONUC a na skutočnosť, že jej mandát a pravidlá pre nasadenie jednotiek sa musia uplatňovať s rozhodnosťou a na trvalom základe, aby sa účinnejšie zaručila bezpečnosť obyvateľstva a bez toho, aby boli akýmkoľvek spôsobom podporované konžské jednotky, ktoré nedodržiavajú ľudské práva;

5.   uznáva, že prítomnosť misie MONUC je naďalej potrebná, a žiada, aby sa podnikli všetky možné kroky na to, aby mohla v plnej miere vykonávať svoj mandát chrániť osoby nachádzajúce sa v ohrození; v tejto súvislosti vyzýva Radu, aby prevzala vedúcu úlohu pri zabezpečovaní toho, aby Bezpečnostná rada OSN podporila misiu MONUC v jej operačných kapacitách a poskytla lepšie vymedzenie jej priorít, ktorých je v súčasnosti 41;

6.   víta zatknutie lídra FDLR Ignacea Murrwanashyaku a jeho zástupcu Stratona Musoniho nemeckými úradmi, čo je dôležitým krokom k riešeniu doterajšej beztrestnosti;

7.   zdôrazňuje, že ťažiskom financovaných programov pomoci musia byť obnova a reforma súdnictva (ktorých súčasťou budú hľadiská prevencie a ochrany a boj proti beztrestnosti v prípade sexuálneho násilia), ako aj pomoc obetiam a ich reintegrácia; v tejto súvislosti požaduje, aby prípady hromadného znásilňovania na východe KDR boli predložené Medzinárodnému trestnému súdu;

8.   zdôrazňuje, že je potrebné postaviť pred súd páchateľov porušujúcich ľudské práva z radov konžských ozbrojených síl, pričom v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu misie MONUC; víta preto politiku nulovej tolerancie, ktorú podporuje prezident Kabila a ktorá je namierená proti sexuálnemu násiliu a iným formám zneužívania páchaným ozbrojenými silami, a nabáda vládu KDR, aby bezodkladne a s pomocou misie MONUC začala uplatňovať novú stratégiu proti rodovému násiliu;

9.   zdôrazňuje význam kľúčových úloh misie EUSEC RD Congo, ktorými sú poskytovanie poradenstva a pomoci v oblasti reformy sektora obrany s cieľom uviesť do praxe revidovaný reformný plán pre konžské ozbrojené sily; vyzýva preto konžské orgány, aby pokročili v reformnom procese a nabáda na vytvorenie koordinačného mechanizmu pre reformu sektora obrany pod konžským vedením s náležitou podporou misie EUSEC a podporuje urýchlenú výstavbu kasární a vojenských táborov;

10.   odporúča vláde KDR, aby ako naliehavú prioritu podporovala bezpečnosť zásob, ako aj transparentnosť a riadenie zaobchádzania so zbraňami a s muníciou, a aby zrealizovala národný program označovania zbraní v súlade s normami stanovenými Nairobským protokolom a Regionálnym centrom pre ručné zbrane;

11.   víta pokrok, ktorý bol v regióne dosiahnutý zlepšením bilaterálnych diplomatických vzťahov medzi KDR a Rwandou; vyzýva KDR a Rwandu, aby v plnej miere realizovali mierové dohody z Nairobi a Gomy, ako aj dohodu z Ihusi z 23. marca 2009;

12.   vyzýva všetky vlády regiónu Veľkých jazier a medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovali v existujúcom dialógu s cieľom koordinovať úsilie o zastavenie násilia vo východných oblastiach KDR venovaním mimoriadnej pozornosti zmiereniu, bezpečnosti ľudí, lepšej súdnej zodpovednosti, ako aj návratu a integrácii utečencov a vnútorne vysídlených osôb;

13.   vyjadruje poľutovanie nad stupňujúcim sa násilím voči humanitárnym pracovníkom, ktoré má závažné dôsledky na humanitárnu situáciu v oblasti; naliehavo žiada úrady, aby začali dôkladne vyšetrovať každý incident a aby okamžite zvýšili ochranu;

14.   zdôrazňuje, že vzhľadom na narastajúci počet vnútorne vysídlených osôb a zhoršujúce sa podmienky je potrebné naďalej poskytovať viac finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc určenú východným oblastiam KDR; s týmto cieľom podporuje výzvu OSN a 380 humanitárnych a mimovládnych organizácií z 30. novembra 2009 získať v roku 2010 na humanitárnu pomoc sumu 7,1 miliardy USD; naliehavo žiada všetky členské štáty, aby prispeli primeraným podielom;

15.   je naďalej znepokojený nelegálnym obchodovaním skupín rebelov s nerastnými surovinami a inými prírodnými zdrojmi na východe KDR; vyzýva Radu a Komisiu, aby pri rozhovoroch s vládami KDR a susedných krajín trvali na uplatňovaní účinných systémov sledovateľnosti a preukazovania pôvodu prírodných zdrojov a aby zintenzívnili boj proti korupcii;

16.   požaduje návrat k dialógu, na základe ktorého bol vytvorený program Amani pre bezpečnosť, pacifikáciu, stabilizáciu a obnovu Severného a Južného Kivu;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, zástupcovi generálneho tajomníka OSN pre humanitárne veci a koordinátorovi núdzovej pomoci OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vládam a parlamentom krajín v regióne Veľkých jazier.

(1) Ú. v. EÚ C 58, 1.3.2008, s. 40.
(2) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 83.
(3) http://www.theirc.org/special-reports/congo-forgotten-crisis
(4) http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e45c366
(5) http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2829#C1

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia