Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2129(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0259/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2009 - 13.1

Texte adoptate :

P7_TA(2009)0119

Texte adoptate
PDF 204kWORD 47k
Joi, 17 decembrie 2009 - Strasbourg
Uganda: proiect de legislaţie anti-homosexuală
P7_TA(2009)0119RC-B7-0259/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 17 decembrie 2009 referitoare la Uganda: proiect de legislaţie anti-homosexuală

Parlamentul European,

–   având în vedere obligaţiile şi instrumentele internaţionale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cele cuprinse în convenţiile ONU privind drepturile omului, precum şi în Convenţia europeană privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care garantează drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi interzice discriminarea,

–   având în vedere Acordul de la Cotonou dintre membrii grupului de state din Africa, Caraibe şi Pacific, de pe o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000(1) (Acordul de la Cotonou) şi clauzele referitoare la drepturile omului cuprinse în aceasta, în special articolul 9,

–   având în vedere articolele 6 şi 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi articolul 19 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), prin care UE şi statele sale membre se angajează să respecte drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi care oferă, la nivel european, mijloace de luptă împotriva discriminării şi încălcării drepturilor omului,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 21, care interzice discriminarea bazată pe orientare sexuală,

–   având în vedere ansamblul acţiunilor UE de combatere a homofobiei şi discriminării pe motive de orientare sexuală,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind homofobia, protecţia minorităţilor şi politicile de luptă împotriva discriminării, în special cele din 18 ianuarie 2006 privind homofobia în Europa(2), din 15 iunie 2006 privind intensificarea violenţei rasiste şi homofobe în Europa(3) şi din 26 aprilie 2007 privind homofobia în Europa(4),

–   având în vedere reuniunea Comisiei pentru afaceri politice a Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, care a avut loc la Luanda la 28 noiembrie 2009,

–   având în vedere Rezoluţia ACP-UE din 3 decembrie 2009 privind integrarea socială şi culturală şi participarea tinerilor,

–   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât la 25 septembrie 2009, David Bahati, deputat, a depus în parlamentul ugandez "Proiectul de lege 2009 împotriva homosexualităţii";

B.   întrucât proiectul de lege propune introducerea unor pedepse mai aspre pentru a incrimina homosexualitatea şi a pedepsi persoanele acuzate de a fi lesbiene, homosexuali sau bisexuale sau transexuale (LHBT) cu închisoarea pe viaţă sau cu pedeapsa cu moartea;

C.   întrucât proiectul de lege include o dispoziţie conform căreia orice persoană, inclusiv heterosexuală, care nu raportează într-un termen de 24 de ore identitatea tuturor persoanelor despre care ştie că sunt lesbiene, homosexuali, bisexuale sau transsexuale sau care sprijină drepturile omului în favoarea acestor persoane, ar putea fi pedepsită cu închisoare până la trei ani;

D.   întrucât acest proiect de lege prevede anularea de către Uganda a tuturor angajamentelor internaţionale şi regionale care ar putea fi considerate contrare dispoziţiilor din proiectul de lege;

E.   întrucât proiectul de lege a fost deja condamnat de comisarul european, dl De Gucht, de guvernele Marii Britanii, Franţei şi Suediei, de preşedintele Obama şi de preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei pentru afaceri externe din Camera Reprezentanţilor Statelor Unite ale Americii;

F.   întrucât proiectul de lege a fost denunţat de organizaţii neguvernamentale din întreaga lume şi din Uganda ca un obstacol major în combaterea HIV/SIDA în rândurile comunităţii homosexuale;

G.   întrucât, în Africa, homosexualitatea este legală doar în 13 ţări, considerată un delict în 38 de ţări şi pasibilă de pedeapsa cu moartea în Mauritania, Sudan şi nordul Nigeriei şi întrucât adoptarea unei astfel de legi în Uganda ar putea influenţa situaţia din alte ţări africane, în care persoanele sunt sau ar putea fi persecutate din cauza orientării lor sexuale,

1.   subliniază faptul că orientarea sexuală reprezintă un aspect care ţine de dreptul individual la viaţa privată, garantat de dreptul internaţional al drepturilor omului, conform căruia egalitatea şi nediscriminarea ar trebui promovate, iar libertatea de exprimare ar trebui garantată; condamnă, în acest context, "Proiectul de lege 2009 împotriva homosexualităţii";

2.   invită, prin urmare, autorităţile ugandeze să respingă proiectul de lege şi să revizuiască legislaţia naţională în scopul dezincriminării homosexualității;

3.   reaminteşte guvernului ugandez obligaţiile care îi revin în conformitate cu dreptul internaţional şi cu dispoziţiile Acordului de la Cotonou, care prevede respectarea drepturilor universale ale omului;

4.   reaminteşte declaraţiile Comisiei Africane pentru drepturile omului şi ale popoarelor şi ale Comisiei ONU pentru drepturile omului, potrivit cărora un stat nu poate anula, prin legislaţia naţională, obligaţiile internaţionale pe care le are în materie de drepturile omului;

5.   se declară extrem de preocupat de faptul că donatorii internaţionali, organizaţiile neguvernamentale şi umanitare vor trebui, în eventualitate adoptării acestui proiect de lege, să îşi reconsidere sau să îşi înceteze activitatea în anumite domenii;

6.   respinge cu fermitate orice încercări de introducere a pedepsei cu moartea;

7.   invită Consiliul şi Comisia să intervină de urgenţă pe lângă autorităţile ugandeze şi, în cazul adoptării proiectului de lege şi al încălcării dreptului internaţional al drepturilor omului, să îşi reconsidere angajamentele faţă de Uganda, printre altele propunând un alt loc de desfăşurare al Conferinţei de revizuire a Statutului de la Roma, prevăzută la 31 mai 2010;

8.   invită Consiliul, Comisia şi statele membre să analizeze situaţia existentă în ţările terţe, în ceea ce priveşte execuţiile, incriminarea şi discriminarea pe motive de orientare sexuală, şi să întreprindă acţiuni comune la nivel internaţional pentru promovarea respectării drepturilor omului în aceste ţări prin mijloace corespunzătoare, de exemplu prin acţiuni de parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale locale;

9.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, preşedintelui Republicii Uganda şi preşedintelui parlamentului ugandez.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
(2) JO C 287 E, 24.11.2006, p. 179.
(3) JO C 300 E, 9.12.2006, p. 491.
(4) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 776.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate