Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2129(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0259/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2009 - 13.1

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0119

Prijaté texty
PDF 121kWORD 45k
Štvrtok, 17. decembra 2009 - Štrasburg
Uganda
P7_TA(2009)0119RC-B7-0259/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2009 o Ugande: návrh zákona zameraný proti homosexualite

Európsky parlament,

–   so zreteľom na medzinárodné záväzky a nástroje v oblasti ľudských práv vrátane záväzkov a nástrojov obsiahnutých v dohovoroch OSN o ľudských právach a v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zaručujú ľudské práva a základné slobody a zakazujú diskrimináciu,

–   so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000(1) (dohoda z Cotonou) a jej ustanovenia o ľudských právach, najmä článok 9,

–   so zreteľom na články 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré zaväzujú EÚ ako aj členské štáty k presadzovaniu ľudských práv a základných slobôd a ktoré poskytujú prostriedky na boj proti diskriminácii a porušovaniu ľudských práv na úrovni EÚ,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 21, ktorý zakazuje diskriminácia na základe sexuálnej orientácie,

–   so zreteľom na všetky opatrenia EÚ zamerané na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o homofóbii, ochrane menšín a politikách proti diskriminácii, a najmä na uznesenia z 18. januára 2006 o homofóbii v Európe(2), z 15. júna 2006 o náraste rasovo motivovaného a homofóbneho násilia v Európe(3) a z 26. apríla 2007 o homofóbii v Európe(4),

–   so zreteľom na schôdzu Výboru pre politické otázky Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorá sa konala 28. novembra 2009 v Luande,

–   so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 3. decembra 2009 o sociálnej a kultúrnej integrácii a zapojení mladých ľudí,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže poslanec David Bahati predložil 25. septembra 2009 ugandskému parlamentu "návrh zákona proti homosexualite 2009",

B.   keďže navrhovaný zákon plánuje zaviesť prísnejšie tresty s cieľom kriminalizovať homosexualitu a trestať osoby označené za lesbičky, homosexuálov, bisexuálov alebo transsexuálov doživotným väzením alebo smrťou,

C.   keďže návrh zákona zahŕňa ustanovenie, ktoré by mohlo viesť až k trojročnému väzeniu pre kohokoľvek, vrátane heterosexuálov, kto do 24 hodín neoznámi totožnosť každej osoby, o ktorej vie, že je lesbička, homosexuál, bisexuál alebo transsexuál, alebo kto podporuje ľudské práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov alebo transsexuálov,

D.   keďže návrh zákona ukladá Ugande zrušiť každý jej medzinárodný alebo regionálny záväzok, ktorý je podľa nej nezlučiteľný s ustanoveniami navrhovaného zákona,

E.   keďže návrh zákona už odsúdili európsky komisár De Gucht, britská, francúzska a švédska vláda, prezident Obama a predseda a podpredseda Výboru pre zahraničné veci Snemovne reprezentantov USA,

F.   keďže navrhovaný zákon kritizovali mimovládne organizácie na celom svete i v samotnej Ugande ako hlavnú prekážku boja proti HIV/AIDS v komunite homosexuálov,

G.   keďže v Afrike je homosexualita legálna len v 13 krajinách, zatiaľ čo v 38 krajinách je trestným činom, pričom v Mauritánii, Sudáne a severnej Nigérii možno za homosexualitu odsúdiť na trest smrti, a keďže prijatie tohto zákona v Ugande by mohlo spustiť rovnaký proces v ostatných afrických krajinách, kde ľudia sú alebo by mohli byť prenasledovaní kvôli svojej sexuálnej orientácii,

1.   zdôrazňuje, že sexuálna orientácia je otázka, ktorá je súčasťou individuálneho práva na súkromie zaručeného medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, podľa ktorého by sa mala podporovať rovnosť a nediskriminácia a zaručiť sloboda prejavu; v tejto súvislosti odsudzuje návrh zákona proti homosexualite 2009;

2.   vyzýva preto ugandské orgány, aby návrh zákona neschválili a aby preskúmali svoje právne predpisy s cieľom prestať stíhať homosexualitu;

3.   pripomína ugandskej vláde jej záväzky v rámci medzinárodného práva a dohody z Cotonou, ktoré požadujú dodržiavanie univerzálnych ľudských práv;

4.   pripomína vyhlásenia Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov a Výboru OSN pre ľudské práva, podľa ktorých štát nemôže prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov zrušiť svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv;

5.   je mimoriadne znepokojený tým, že medzinárodní darcovia, mimovládne organizácie a humanitárne organizácie by museli v prípade schválenia tohto zákona prehodnotiť alebo ukončiť svoje aktivity v určitých oblastiach;

6.   rozhodne odmieta všetky kroky na zavedenie trestu smrti;

7.   vyzýva Radu a Komisiu, aby ugandským orgánom urýchlene predložili protest a aby v prípade, že návrh zákona bude schválený a dôjde k porušeniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, prehodnotili svoje angažovanie sa v Ugande vrátane navrhnutia nového miesta konania konferencie o preskúmaní Rímskeho štatútu naplánovanej na 31. mája 2010;

8.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zanalyzovali situáciu v tretích krajinách, pokiaľ ide o popravy, kriminalizáciu alebo diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, a aby podnikli koordinované medzinárodné kroky na podporu dodržiavania ľudských práv v týchto krajinách pomocou primeraných prostriedkov vrátane spolupráce s miestnymi mimovládnymi organizáciami;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Ugandskej republiky a predsedovi ugandského parlamentu.

(1) Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 179.
(3) Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 491.
(4) Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 776.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia