Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2806(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0266/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/12/2009 - 13.2
CRE 17/12/2009 - 13.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0120

Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 48k
Torsdag den 17. december 2009 - Strasbourg
Aserbajdsjan: ytringsfrihed
P7_TA(2009)0120RC-B7-0266/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 17. december 2009 om ytringsfrihed i Aserbajdsjan

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Aserbajdsjan, særlig beslutning af 9. juni 2005(1) og 27. oktober 2005(2),

–   der henviser til sin beslutning af 15. november 2007 om styrkelse af den europæiske naboskabspolitik(3),

–   der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om en mere effektiv EU-politik for Sydkaukasus: fra løfter til handling(4),

–   der henviser til EU-erklæringen af 22. januar 2009 om mediefrihed i Aserbajdsjan og til EU-formandskabets erklæring af 12. november 2009,

–   der henviser til Europarådets generalsekretærs erklæring af 12. november 2009 om udtryksfrihed i Aserbajdsjan,

–   der henviser til erklæringerne fra OSCE's repræsentant for mediefrihed om den stadig dårligere situation for medierne i Aserbajdsjan, herunder erklæring af 22. maj 2007, 11. april 2008, 17. juli 2008, 30. december 2008, 21. april 2009, 10. september 2009, 14. oktober 2009 og 11. november 2009,

–   der henviser til den erklæring, som EU fremsatte i OSCE's Permanente Råd den 9. juli 2009 om sin fulde støtte af det arbejde, som OSCE's repræsentant for mediefrihed udfører i relation til Aserbajdsjan, og til EU-formandskabets erklæring af 12. november 2009 om domfældelsen af ungdomsaktivisterne og bloggerne Emin Milli og Adnan Hajizade,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at Aserbajdsjan deltager aktivt i den europæiske naboskabspolitik og det østlige partnerskab og har afgivet tilsagn om at respektere demokratiet, menneskerettighederne og retsstatsprincipperne, som er centrale værdier i disse to initiativer,

B.   der henviser til, at Rådet i september 2009 besluttede at styrke forbindelserne mellem EU og de tre lande i Sydkaukasus og opfordrede Kommissionen til at udarbejde et udkast til forhandlingsdirektiver for nye aftaler til erstatning af de eksisterende partnerskabs- og samarbejdsaftaler, som snart udløber,

C.   der henviser til, at 119 fanger, herunder fem journalister, blev sat på fri fod i kraft af det dekret, som præsident Ilham Aliyev undertegnede den 28. december 2007,

D.   der henviser til, at den senere tids domfældelser, chikaner og intimideringer af mediearbejdere i Aserbajdsjan er veldokumenterede, bl.a. i den nylige "Background Report on Respect for Media Freedom" til Europarådets Parlamentariske Forsamlings Udvalg om Kultur, Forskning og Uddannelse og i rapporter fra Amnesty International og Journalister Uden Grænser,

E.   der henviser til, at medieklimaet er blevet stadigt dårligere i løbet af de seneste år trods vedtagelsen af handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik, idet der har været tale om midlertidige lukninger af uafhængige tv- og radiospredningsforetagender, udsættelser af førende oppositionsaviser fra deres kontorer, talrige retssager mod mediefolk og fysiske angreb på journalister, som har skabt en udbredt følelse af frygt og givet anledning til selvcensur blandt journalister; der henviser til, at der i december 2008 udstedtes forbud mod BBC's, Radio Free Europe / Radio Liberty's og andre udenlandske mediers radiospredning på FM-radiofrekvenser,

F.   der henviser til, at bloggerne Emin Milli og Adnan Hajizade blev arresteret den 8. juli 2009 efter at være blevet overfaldet af to mænd på en restaurant i hovedstaden Baku, hvor de ifølge vidner interviewet af Amnesty International blev overfaldet, mens de spiste middag sammen med andre aktivister,

G.   der henviser til, at de to bloggere havde benyttet sig af onlineInetværksværktøjer, herunder Youtube, Facebook og Twitter, til at formidle information om den politiske situation i Aserbajdsjan og havde kritiseret landets regering; der henviser til, at Bakus Sabail-distriktsdomstol den 11. november 2009 idømte Emin Milli to et halvt års og Adnan Hajizade to års fængsel for offentlig uorden og legemsbeskadigelse,

H.   der henviser til, at anklagerne mod de to aktivister synes at have været politisk motiverede,

1.   beklager dybt, at bloggerne Emin Milli og Adnan Hajizada den 11. november 2009 blev idømt hårde fængselsstraffe på grundlag af højst usandsynlige anklager og en uretfærdig rettergang; kræver øjeblikkelig løsladelse af Emin Milli og Adnan Hajizada og afholdelse af en ny, fuldstændig åben og retfærdig retssag på grundlag af en objektiv politiundersøgelse og i overensstemmelse med alle relevante internationale standarder;

2.   er bekymret over indskrænkningerne i mediefriheden i Aserbajdsjan, beklager praksis med at arrestere, retsforfølge og domfælde oppositionsjournalister på grundlag af forskellige anklager således som f.eks. i tilfældet Eynulla Fatullayev og opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til straks at løslade de fængslede journalister;

3.   erindrer om præsident Ilham Aliyevs udtalelse fra marts 2005 om, at alle journalisters rettigheder er beskyttet og bør forsvares af staten;

4.   opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at tage fat på manglen på politiundersøgelser i sager vedrørende vold mod og chikane af journalister og på det forhold, at mange forbrydelser hidtil er forblevet ustraffede; understreger, at der er et presserende behov for at forbedre sikkerheden for mediearbejdere; glæder sig over de foreslåede ændringer af straffelovens bestemmelser om bagvaskelse og ærekrænkelse, da disse bestemmelser kunne lægge hindringer i vejen for udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed og føre til selvcensur, og kræver hurtig vedtagelse af ændringerne;

5.   opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at udvise særlig bevågenhed for så vidt angår cilvilsamfundsaktivisters sikkerhed og frihed, særlig sådanne aktivister, som er aktive i ikkestatslige ungdomsorganisationer, samt journalister og mediefolk, til at tage øjeblikkelige skridt til at gøre det muligt for borgerne at deltage i fredelige, demokratiske aktiviteter, til at tillade, at sådanne aktiviteter arrangeres frit og uden indblanding fra regeringens side, og til at beskytte journalister efter den seneste tids bølge af vold med repræsentanter for medierne;

6.   beklager dybt rækken af negative udviklinger for så vidt angår medier og journalister i Aserbajdsjan således som beskrevet i den "Background Report on Respect for Media Freedom", der for nylig udarbejdedes for Europarådets Parlamentariske Forsamlings Udvalg om Kultur, Forskning og Uddannelse; henleder opmærksomheden på den seneste "Regular Report to the OSCE Council" fra OSCE's repræsentant for mediefrihed samt på de alvorlige bekymringer, som internationale ngo'er såsom Committee to Protect Journalists, Journalister Uden Grænser, International PEN og Human Rights Watch har givet udtryk for;

7.   opfordrer kraftigt de aserbajdsjanske myndigheder til at forny FM-radiolicenserne for en række internationale radiospredningsforetagender, nemlig BBC World Service, Voice of America og Radio Free Europe/Radio Liberty; pointerer, at indstillingen af disse foretagenders radiospredning på FM-frekvenser betyder, at man fjerner vigtige, objektive og værdifulde uafhængige kilder til public service-information af høj kvalitet og begrænser mediemangfoldigheden i Aserbajdsjan;

8.   opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at påvise, at de har gjort tilstrækkelige fremskridt hen imod opfyldelsen af de betingelser for uddybede aftalemæssige forbindelser, der fastsattes i den erklæring om det østlige partnerskab, der vedtoges på Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009, navnlig betingelserne vedrørende demokrati, retsstatsprincipper og menneskerettigheder;

9.   glæder sig over de aserbajdsjanske myndigheders bestræbelser - herunder de to møder, der i 2009 er blevet afholdt af Aserbajdsjans statslige kommission for europæisk integration - på at forbedre de eksisterende mekanismer til beskyttelse af menneskerettighederne og styrke landets demokratiske institutioners kapacitet og opfordrer EU og Aserbajdsjan til at intensivere deres dialog om menneskerettighedsspørgsmål;

10.   glæder sig over de aserbajdsjanske myndigheders deltagelse i undersøgelsen af Aserbajdsjan på det sjette møde i FN-Arbejdsgruppen om Universel Regelmæssig Gennemgang (UPR), som fandt sted den 6. februar 2009, og opfordrer den aserbajdsjanske regering til fuldt ud at implementere UPR-henstillingerne, bl.a. gennem ratificering af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, afkriminalisering af bagvaskelse og ærekrænkelse for at fjerne unødvendigt pres på journalister, sikring af fuld overholdelse af ytrings- og mediefrihed, sikring af adgang til radio- og tv-spredningsmedier, undersøgelse og retsforfølgelse af personer, der begår lovovertrædelser og chikanerer journalister og menneskerettighedsforkæmpere, reel sikring af retten til at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, forbedring af vilkårene i fængsler og beskyttelse af rettighederne for sårbare grupper, herunder mindretal, migranter, asylansøgere og internt fordrevne personer;

11.   ser frem til den aserbajdsjanske regerings gennemførelse af projektet vedrørende støtte til reformer af det aserbajdsjanske retsplejesystem, hvormed formålet er at øge domstolenes uafhængighed, navnlig i relation til oprettelsen af et retsakademi og regionale justitsdepartementer og disses funktionsmåde, og ser også frem til reformer af fængselsvæsenet i overensstemmelse med internationale standarder;

12.   opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre, at lokalvalgene den 23. december 2009 bliver frie og fair og afholdes i overensstemmelse med internationale standarder, og erkender valgprocessens betydning for statsopbygning gennem løbende demokratiske reformer på lokalt plan og konsolidering af civilsamfundet og det politiske system som helhed;

13.   bifalder nedsættelsen af nye underudvalg under Samarbejdsudvalget EU-Aserbajdsjan, som vil styrke de institutionelle rammer for drøftelser på området retfærdighed, frihed og sikkerhed og vedrørende respekt for menneskerettigheder og demokrati samt beskæftigelse og sociale anliggender, folkesundhed, uddannelse og ungdom, kultur, informationssamfundet, audiovisuel politik, forskning og teknologi;

14.   kræver, at Aserbajdsjan på ny bestræber sig på fuldt ud at gennemføre handlingsplanen under den europæiske naboskabspolitik, og opfordrer Kommissionen til fortsat at bistå Aserbajdsjan i sådanne bestræbelser;

15.   opfordrer præsidenten for Republikken Aserbajdsjan til at overvåge det arbejde, der udføres af landets retshåndhævende myndigheder og statssikkerhedsstrukturer, navnlig i relation til medier og andre menneskerettighedsspørgsmål, da deres arbejde og arbejdsmetoder bevidst skaber afstand mellem Aserbajdsjan og EU;

16.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til Aserbajdsjans præsident og parlament.

(1) EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 569.
(2) EUT C 272 E af 9.11.2006, s. 567.
(3) EUT C 282 E af 6.11.2008, s. 443.
(4) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 53.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik