Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 15. syyskuuta 2009 - Strasbourg
EY:n ja Mongolian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *
 EY:n ja Kiinan välinen meriliikennesopimus *
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto
 Lisätalousarvio nro 6/2009
 Lisätalousarvio nro 7/2009
 Lisätalousarvio 8/2009

EY:n ja Mongolian välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *
PDF 184kWORD 29k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. syyskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Mongolian hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))
P7_TA(2009)0006A7-0001/2009

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0731),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen lauseen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0001/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 90 artiklan 8 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0001/2009),

1.   hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Mongolian hallituksille ja parlamenteille.


EY:n ja Kiinan välinen meriliikennesopimus *
PDF 182kWORD 30k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. syyskuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0405),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (08127/2009),

–   ottaa huomioon pöytäkirjan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen meriliikennesopimuksen muuttamisesta (13698/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 80 artiklan 2 alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0030/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan, 90 artiklan 8 kohdan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0002/2009),

1.   hyväksyy sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiinan kansantasavallan hallituksille ja parlamenteille.


Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto
PDF 201kWORD 38k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))
P7_TA(2009)0008A7-0008/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

–   ottaa huomioon solidaarisuusrahastosta 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen,

–   ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2009 pidetyn kolmikantakokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7-0008/2009),

1.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(4),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä "rahasto") osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)  Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)  Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)  Ranska on esittänyt rahaston käyttöön ottamiseksi hakemuksen, joka koskee myrskyn aiheuttamaa katastrofia,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2009 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 109 377 165 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto
PDF 205kWORD 43k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))
P7_TA(2009)0009A7-0006/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1), jäljempänä '17. toukokuuta 2006 tehty toimielinten välinen sopimus', ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0006/2009),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille,

B.   katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä sovittelukokouksessa hyväksytyn yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa on sovittu rahaston varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

C.   ottaa huomioon, että Espanja ja Portugali ovat pyytäneet tukea tapauksissa, jotka koskevat tekstiilialan irtisanomisia Cataluñan(3) ja Norten ja Centron(4) alueilla, ja täyttävät EGR-asetuksessa säädetyt tukikelpoisuuskriteerit,

1.   pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin rahaston varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2.   korostaa, että Euroopan unionin olisi käytettävä kaikki keinonsa maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurausten hoitamiseksi; panee tässä suhteessa merkille, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva sijoitettaessa irtisanotut työntekijät uudelleen työmarkkinoille;

3.   muistuttaa, että EGR:n käyttöönotto maksumäärärahojen puitteissa ei saisi vaarantaa Euroopan sosiaalirahaston toimintaa; epäilee jossain määrin, onko täydentävyys muiden nykyisten välineiden, kuten sosiaalirahaston, kanssa taattu;

4.   aikoo arvioida EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisessa ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa, samalla kun kauden 2007–2013 monivuotista rahoituskehystä arvioidaan uudelleen;

5.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(6) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi irtisanotuille työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)  Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(3)  Espanja esitti 29 päivänä joulukuuta 2008 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 3 306 750 euroa.

(4)  Portugali esitti 23 päivänä tammikuuta 2009 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi tekstiiliteollisuuden irtisanomisten vuoksi. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 832 800 euroa.

(5)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja Espanjan ja Portugalin hakemusten mukaisesti,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa varainhoitovuodeksi 2009 otetaan käyttöön Euroopan globalisaatiorahaston varoja 4 139 550 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2008/005 ES/Cataluña.
(4) EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.
(5) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(6) EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


Lisätalousarvio nro 6/2009
PDF 189kWORD 32k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2009 varainhoitovuodeksi 2009, pääluokka III – Komissio (11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD))
P7_TA(2009)0010A7-0003/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 18. kesäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (KOM(2009)0288),

–   ottaa huomioon neuvoston 13. heinäkuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 6/2009 (11888/2009 – C7-0098/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0003/2009),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2009 talousarviota muuttavassa alustavassa lisätalousarvioesityksessä nro 6 tarkistetaan sekä perinteisiä omia varoja että alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevia ennakkoarvioita, otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat sekä tarkistetaan Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin vuonna 2009 tehtyjen vähennysten rahoituslaskelmaa,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 6/2009 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 6/2009 sellaisenaan;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Lisätalousarvio nro 7/2009
PDF 188kWORD 33k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Klaus-myrsky Ranskassa (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 22. kesäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (SEC(2009)0827),

–   ottaa huomioon neuvoston 7. syyskuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 7/2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0009/2009),

A.   ottaa huomioon, että lisätalousarviolla nro 7 vuoden 2009 yleiseen talousarvioon katetaan Ranskaa tammikuussa 2009 koetelleen myrskyn johdosta solidaarisuusrahastosta maksusitoumus- ja maksumäärärahoina käyttöön otettavat 109,4 miljoonaa euroa,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 tarkoituksena on ottaa tämä mukautus virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   ottaa huomioon alustavan lisätalousarvioesityksen nro 7/2009, joka on neljäs pelkästään EU:n solidaarisuusrahastoon osoitettu lisätalousarvio;

2.   panee merkille, että Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoitus saadaan Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion tulojen luvusta 1 4, joka koskee päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia bruttokansantuloon perustuvia omia varoja, ja että varat otetaan vuoden 2009 talousarvion lukuun 13 06, joka koskee solidaarisuusrahastoa;

3.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 7/2009 sellaisenaan;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Lisätalousarvio 8/2009
PDF 198kWORD 37k
Päätöslauselma
Liite
Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. syyskuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2009 varainhoitovuodeksi 2009: Europol, Eurojust, OLAF (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 3. heinäkuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (KOM(2009)0337),

–   ottaa huomioon neuvoston 7. syyskuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0010/2009),

A.   ottaa huomioon, että alustava lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2009 yleiseen talousarvioon kattaa seuraavat:

   lisätään maksusitoumusmäärärahoja eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä sellaisten eläinten fyysisen kunnon seurantaa koskevissa ohjelmissa, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle jonkin ulkoisen tekijän vuoksi,
   luodaan budjettikohta "Suurvuoreaktorin (HFR) käyttö – HFR-lisäohjelmat",
   luodaan budjettikohta "Euroopan poliisivirasto – siirtymäkustannukset",
   vahvistetaan yhteisön tukea Eurojustille,
   mukautetaan OLAFin henkilöstötaulukkoa,

B.   ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2009 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   hyväksyy esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2009 sellaisenaan 1. syyskuuta 2009 käydyn kolmikantaneuvottelun(4) tulosten mukaisesti;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

LIITE

KOLMIKANTAKOKOUS, 1. SYYSKUUTA 2009

Yhteenveto päätelmistä

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat 17.5.2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen kohdan 47 mukaisesti yhteisymmärryksessä seuraavasta:

   Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat komission rahoitussuunnittelukehyksessään toimittamien tietojen pohjalta merkille, että Europolin rahoittaminen yhteisön virastona voidaan varmistaa vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 3a sovitun menojen enimmäismäärän puitteissa; vuosittaisesta määrästä päätetään kunkin vuosittaisen budjettimenettelyn puitteissa;
   Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät komission esittelemän alustavan lisätalousarvioesityksen N:o 8/2009 pohjalta vuodelle 2009 1,25 miljoonan euron siirtymäkustannukset, jotka katetaan osoittamalla määrärahat uudelleen vuosien 2007-2013 monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 3 a sisällä;
   Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota esittelemään mahdollisimman pian ehdotuksen yhteisiksi suuntaviivoiksi toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan täytäntöönpanemiseksi.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Katso Liite.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö