Index 
Antagna texter
Tisdagen den 15 september 2009 - Strasbourg
Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter *
 Avtal mellan EG och Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *
 Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2009
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2009
 Förslag till ändringsbudget nr 8/2009

Avtal mellan EG och Mongoliet om vissa luftfartsaspekter *
PDF 188kWORD 29k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter (KOM(2007)0731 – C7-0001/2009 – 2007/0252(CNS))
P7_TA(2009)0006A7-0001/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0731),

–   med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0001/2009),

–   med beaktande av artiklarna 55, 90.8 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0001/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Mongoliet parlamentets ståndpunkt.


Avtal mellan EG och Kina om sjötransport (Bulgariens och Rumäniens anslutning) *
PDF 192kWORD 30k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 september 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (08127/2009 – 13698/2008 – C7-0030/2009 – 2008/0133(CNS))
P7_TA(2009)0007A7-0002/2009

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2008)0405),

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (08127/2009),

–   med beaktande av ett protokoll om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan (13698/2008),

–   med beaktande av artikel 80.2 och artikel 300.2 första stycket första meningen i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0030/2009),

–   med beaktande av artikel 55, artikel 90.8 och artikel 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0002/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet om ändring av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Folkrepubliken Kina parlamentets ståndpunkt.


Användning av Europeiska unionens solidaritetsfond
PDF 203kWORD 35k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009 – 2009/2048(BUD))
P7_TA(2009)0008A7-0008/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0308 – C7-0051/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 26,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring, som antogs vid förlikningssammanträdet den 17 juli 2008, om EU:s solidaritetsfond,

–   med beaktande av resultatet av trepartsmötet den 7 juli 2009,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7-0008/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om användning av Europeiska unionens solidaritetsfond i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 26,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(4),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionen har inrättat Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) för att visa solidaritet med befolkningen i regioner som drabbats av katastrofer.

(2)  Enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 får fonden tas i anspråk inom det årliga taket på 1 miljard EUR.

(3)  Förordning (EG) nr 2012/2002 innehåller bestämmelser för hur fonden får användas.

(4)  Frankrike har lämnat in en ansökan om att ta fonden i anspråk till följd av en katastrof som orsakades av en storm.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009 ska Europeiska unionens solidaritetsfond belastas med 109 377 165 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.


Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
PDF 210kWORD 40k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009 – 2009/2066(BUD))
P7_TA(2009)0009A7-0006/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0371 – C7-0115/2009),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) (nedan kallat det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0006/2009), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som har drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningssammanträdet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

C.  Spanien och Portugal har begärt stöd med anledning av uppsägningar inom textilsektorerna i regionerna Katalonien(3) respektive Norte-Centro(4) och har uppfyllt kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att fonden snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen bör använda alla tillgängliga medel för att hantera följderna av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en avgörande roll för att återintegrera arbetstagare som blivit övertaliga på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet påminner om att utnyttjandet av betalningsbemyndiganden från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte bör äventyra finansieringen av Europeiska socialfonden. Parlamentet uttrycker vissa tvivel om huruvida det kan garanteras att utnyttjandet är ett komplement till andra existerande instrument, exempelvis Europeiska socialfonden.

4.  Europaparlamentet lovar att utvärdera funktion och mervärde i samband med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter vid den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 inom ramen för budgetöversynen av den fleråriga budgetramen 2007-2013.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att underteckna beslutet tillsammans med rådets ordförande att se till att beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(5), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(6), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) är avsedd att ge ytterligare stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln, i synnerhet för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

(2)  Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom den årliga ramen på 500 miljoner EUR.

(3)  Spanien lämnade den 29 december 2008 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar inom textilsektorn. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 3 306 750 EUR ska utbetalas.

(4)  Portugal lämnade den 23 januari 2009 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar inom textilsektorn. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd som fastställs i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 832 800 EUR ska utbetalas.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av de ansökningar som har lämnats in av Spanien och Portugal.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I Europeiska unionens allmänna budget för 2009 ska Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas till beloppet 4 139 550 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordföranden Ordföranden

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2008/005 ES/Katalonien.
(4) EGF/2009/001 PT/Norte-Centro.
(5) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(6) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


Förslag till ändringsbudget nr 6/2009
PDF 193kWORD 31k
Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2009 för budgetåret 2009 (11888/2009 – C7-0098/2009 – 2009/2047(BUD))
P7_TA(2009)0010A7-0003/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 18 juni 2009 (KOM(2009)0288),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2009 som rådet fastställde den 13 juli 2009 (11888/2009) – C7-0098/2009),

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0003/2009).

A.  Detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 6 till 2009 års allmänna budget innehåller en översyn av prognoserna för traditionella egna medel, mervärdeskatte- och BNI-underlagen, värdena för de berörda korrigeringarna för Förenade kungariket och finansieringen av dessa korrigeringar samt reviderade värden för finansieringen av bruttominskningen av Nederländernas och Sveriges BNI-baserade bidrag 2009.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 6/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 6/2009 utan ändringar.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Förslag till ändringsbudget nr 7/2009
PDF 195kWORD 31k
Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 på grund av stormen Klaus i Frankrike (12951/2009 – C7-0130/2009 – 2009/2046(BUD))
P7_TA(2009)0011A7-0009/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 22 juni 2009 (SEK(2009)0827),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 7/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12951/2009 – C7-0130/2009),

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0009/2009), och av följande skäl:

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 till den allmänna budgeten 2009 täcker utnyttjandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) till ett belopp på 109,4 miljoner EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för följderna av den storm som drabbade Frankrike i januari 2009.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 är att formellt föra in denna budgetjustering i budgeten för 2009.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2009, som är den fjärde ändringsbudgeten som enbart avser EUSF.

2.  Europaparlamentet konstaterar att EUSF kommer att finansieras ur kapitel 1 4 i inkomstdelen i Europeiska unionens allmänna budget, avseende egna medel beräknade på grundval av bruttonationalinkomsten i enlighet med artikel 2.1 c i beslut 2007/436/EG, Euratom, för att finansiera kapitel 13 06 i 2009 års budget gällande solidaritetsfonden.

3.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 7/2009 utan ändringar.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


Förslag till ändringsbudget nr 8/2009
PDF 217kWORD 37k
Resolution
Bilaga
Europaparlamentets resolution av den 15 september 2009 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009, Europol, Eurojust, Olaf (12952/2009 – C7-0131/2009 – 2009/2050(BUD))
P7_TA(2009)0012A7-0010/2009

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 3 juli 2009 (KOM(2009)0337),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 8/2009 som rådet fastställde den 7 september 2009 (12952/2009 – C7-0131/2009),

–   med beaktande artikel 75 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7-0010/2009).

A.  Förslaget till ändringsbudget nr 8 till den allmänna budgeten för 2009 gäller följande:

   - Ökning av åtagandebemyndiganden för program för utrotning och övervakning av djursjukdomar och för övervakning av det fysiska tillståndet hos djur som kan utgöra en risk för folkhälsan och som orsakas av en yttre faktor.
   - Inrättande av budgetpunkt "Drift av högflödesreaktor (HFR) – Kompletterande HFR-program".
   - Inrättande av budgetpunkt "Europeiska polisbyrån – Övergångskostnader".
   - Ökning av gemenskapens bidrag till Eurojust.
   - Ändring av Olafs tjänsteförteckning.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 8/2009 utan ändringar till följd av resultaten från trepartsmötet den 1 september 2009(4).

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

BILAGA

TREPARTSMÖTET DEN 1 SEPTEMBER 2009

Sammanfattning av slutsatserna

I enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (nedan kallat det interinstitutionella avtalet) har Europaparlamentet, rådet och kommissionen enats om följande:

   På grundval av den information som kommissionen överlämnat i sin finansiella planering noterar Europaparlamentet och rådet att finansieringen av Europol som ett gemenskapsorgan kan säkerställas inom det överenskomna utgiftstaket för underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013. Det årliga beloppet kommer att fastställas inom ramen för varje årligt budgetförfarande.
   På grundval av kommissionens preliminära förslag till ändringsbudget nr 8/2009 godkänner Europaparlamentet och rådet övergångskostnader på 1,250 miljoner EUR under 2009, vilka täcks av omfördelningar inom underrubrik 3a i den fleråriga budgetramen för perioden 2007−2013.
   Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ett utkast till gemensamma riktlinjer för genomförandet av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

(1) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69, 13.3.2009.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Se bilaga.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy