Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург
Интервенционни периоди за 2009 г. и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах *
 Схеми за директно подпомагане на земеделски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика *
 СУИФТ
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Таджикистан
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан ***
 Положението в Литва след приемането на Закона за защита на непълнолетни лица
 Криза в сектора за производство на мляко и млечни продукти
 Външни аспекти на енергийната сигурност ("Набуко" и "Дезертек")
 Убийства на активисти за правата на човека в Русия
 Казахстан: случаят Евгений Жовтис
 Сирия: случаят Muhannad al-Hassani

Интервенционни периоди за 2009 г. и 2010 г. за масло и обезмаслено мляко на прах *
PDF 406kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 ("Общ регламент за ООП") по отношение на интервенционните периоди 2009 и 2010 за масло и обезмаслено мляко на прах (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0354),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0103/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 2, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0005/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 2 а (нов)
Член 2а
Изменение към Регламент (ЕО) № 72/2009
Член 4, точка 8 от Регламент на Съвета (ЕО) № 72/2009 от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (EО) № 247/2006, (EО) № 320/2006, (EО) № 1405/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007 се заличава.1
_________
1OВ L 30, 31.1.2009 г., стp. 1.

Схеми за директно подпомагане на земеделски стопани в рамките на Общата селскостопанска политика *
PDF 261kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0321),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0093/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1, от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0004/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


СУИФТ
PDF 302kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането на терористи
P7_TA(2009)0016B7-0038/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора за ЕС и член 286 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид членове 95 и 300 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 5, 6, 7 и 8 от нея,

–   като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 7, 8, 47, 48 и 49 от нея,

–   като взе предвид Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни,

–   като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни(2),

–   като взе предвид Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм(3) и Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи(4),

–   като взе предвид Споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати от 25 юни 2003 г., и по-специално член 4 от него (относно идентифицирането на банкова информация)(5),

–   като взе предвид Програмата на САЩ за проследяване на финансирането на тероризма (TFTP), основаваща се на президентски декрет № 13224(6), който при извънредни обстоятелства от национален мащаб дава право по-специално на Министерство на финансите на САЩ посредством "административни призовки" да получи достъп до данни за съобщения за финансови плащания, прехвърляни по системи за съобщения за финансови плащания, като например системите, управлявани от Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация (СУИФТ),

–   като взе предвид условията, определени от Министерство на финансите на САЩ за достъп до данните на СУИФТ (както е определено в декларирани намерения на САЩ(7)), и като взе предвид информацията, получена от Комисията чрез "видна личност" по въпроса за спазването от страна на органите на САЩ на горепосочените декларирани намерения,

–   като взе предвид предишните резолюции на ЕП, с които СУИФТ се приканва стриктно да спазва правната уредба на ЕС, по-специално при извършването на европейски финансови транзакции на територията на ЕС(8),

–   като взе предвид насоките за водене на преговори, дадени на Председателството на Съвета, и проекта на международно споразумение между ЕС и САЩ относно трансфера на данни от системата СУИФТ, които са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС",

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 юли 2009 г., което е класифицирано "за ограничено ползване от ЕС",

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че СУИФТ обяви през октомври 2007 г. нова структура за обмен на съобщения, която да започне да функционира до края на 2009 г.;

Б.   като има предвид, че тази промяна в структурата за обмен на съобщения би довела до това голяма част от финансовите данни, които досега СУИФТ е била призована да предава на Министерство на финансите на САЩ по Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, вече няма да бъдат предоставяни на тази програма,

В.   като има предвид, че на 27 юли 2009 г. Съветът единодушно прие насоките за водене на преговори за Председателството , което с помощта на Комисията да договори международно споразумение със САЩ, на основание членове 24 и 38 от Договора за ЕС, което да предвижда продължаването на трансфера на данни от СУИФТ за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма;

Г.   като има предвид, че насоките за водене на преговори, заедно с правното становище на правната служба на Съвета по въпроса за избора на правно основание, не са публично достояние, тъй като са класифицирани "за ограничено ползване от ЕС";

Д.   като има предвид, че международното споразумение ще предвижда временно и незабавно прилагане от момента на подписването до влизането в сила на споразумението;

Е.   като има предвид, че самият ЕС не разполага със своя Програма за проследяване на финансирането на тероризма;

Ж.   като има предвид, че достъпът до данни, управлявани от СУИФТ, дава потенциална възможност за откриването не само на трансфери, свързани с незаконни дейности, но също така и на информация относно икономическите дейности на съответните лица и държави, като по този начин може да се използва за злоупотреба чрез шиирокомащабни форми на икономически и промишлен шпионаж;

З.   като има предвид, че СУИФТ сключи меморандум с Министерство на финансите на САЩ, който стеснява обхвата на предаваните данни, както и ограничава обхвата на търсенето на данни до конкретни случаи на борба с тероризма, и подложи такова предаване и търсене на данни на независим контрол и одит, включително мониторинг в реално време;

И.   като има предвид, че едно споразумение между ЕС и САЩ трябва да предвижда условия за запазване на защитата, която съществува в меморандума за разбирателство и "декларираните намерения" на Министерство на финансите на САЩ като тези, които се прилагат за данните, изискани с призовки от Министерство на финансите на САЩ от американския оперативен център на СУИФТ;

1.  Припомня решимостта си да се бори срещу тероризма и твърдото си убеждение относно необходимостта за постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно се гарантира пълно зачитане на неприкосновеността та личния живот и защита на данните; отново потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са основни принципи, без които борбата срещу тероризма никога няма да бъде ефективна;

2.  Подчертава, че Европейският съюз се основава на принципа за правова държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище(9);

3.  Припомня на Съвета и Комисията, че в трансатлантическата рамка на споразумението между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., член 4 предвижда предоставяне на достъп до определени финансови данни при поискване чрез националните държавни органи и че това би могло да представлява по-солидна правно основание за трансфер на данни от СУИФТ от предложеното временно споразумение и призовава Съвета и Комисията да обяснят необходимостта от временно споразумение;

4.  Приветства решението на СУИФТ от юни 2007 г. за преместване на всички данни за финансови трансфери, извършвани в рамките на ЕС, в два европейски оперативни центъра; привлича вниманието на Съвета върху факта, че това решение беше взето в съответствие с белгийския орган за защита на данните и с искането на Работната група по член 29 на ЕС и в съответствие със становището, изразено от Европейския парламент;

5.  Отбелязва, че Съветът прие насоките за водене на преговорите почти две години, след като СУИФТ обяви промяната в структурата за обмен на съобщения;

6.  Изразява загриженост за това, че правните служби на институциите имат различни становища относно правното основание, избрано за това споразумение, като отбелязва, че правната служба на Съвета счита, че това е от компетентността на Общността;

7.  Счита, че доколкото едно международно споразумение е абсолютно необходимо, то трябва да гарантира на-малко следното:

   а) че данните се предават и обработват единствено с цел борба срещу тероризма, така както е определено в член 1 на Рамково решение на Съвета 2002/475/ПВР от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма(10), както и че те се отнасят до във връзка с индивиди или терористични организации, признати като такива и от ЕС;
   б) че обработката на такива данни във връзка с трансфера им (единствено чрез системата "push"), съхраняването и ползването им са пропорционални на целта за трансфера и последващата обработка на тези данни;
   в) че исканията за трансфер се основават на конкретни, точно определени случаи, ограничени по време и след получаване на съдебно разрешение, както и че всяка последваща обработка се ограничава до данни, при които се посочва връзка с разследвани от САЩ лица или организации; че данните, при които не се посочва такава връзка, се заличават;
   г) че на гражданите и предприятията от ЕС се гарантира еднакво равнище на правата на защита и процесуални гаранции и еднакво право на достъп до правосъдие, така както съществува в ЕС, както и че законността и пропорционалността на исканията за трансфер подлежат на съдебен контрол в САЩ;
   д) че предадените данни са обект на същите механизми за правна защита, както ако се прилагат за данни, съхранявани в ЕС, включително и изплащане на обезщетение в случай на неправомерно обработване на лични данни;
   е) че споразумението забранява всякакво използване на данни на СУИФТ от страна на органи на САЩ за цели, различни от целите, свързани с финансирането на тероризма; че трансферът на такива данни на трети страни, различни от публичните органи, отговорни за борбата срещу финансирането на тероризма, също е забранено;
   ж) че се съблюдава строго механизъм за реципрочност, като компетентните органи на САЩ се задължават да предават съответни данни за финансови съобщения на компетентните органи на ЕС, при поискване;
   з) че споразумението изрично се изготвя за междинен период чрез клауза за прекратяване на действието, за срок до 12 месеца и без да се засяга процедурата, която трябва да се следва съгласно Договора от Лисабон за евентуално сключване на ново споразумение в тази област;
   и) че временното споразумение ясно предвижда, че органите на САЩ следва незабавно да бъдат уведомени след влизането в сила на Договора от Лисабон и че по новото споразумение ще се водят преговори съгласно новата правна рамка на ЕС, която изцяло включва Европейския парламент и националните парламенти;

8.  Изисква Съветът и Комисията да изяснят конкретната роля на "публичния орган", който да бъде натоварен с отговорността да приема запитвания на Министерство на финансите на САЩ, като взема предвид по-специално естеството на правомощията, с които трябва да разполага такъв "орган", както и начините за прилагане на тези правомощия;

9.  Изисква от Съвета и Комисията да потвърдят, че цели партиди и големи файлове, като тези, отнасящи се до транзакциите в Единната зона за разплащания в евро (SEPA), попадат извън обхвата на данните, които са обект на искане или трансфер от страна на Министерство на финансите на САЩ;

10.  Подчертава, че СУИФТ е ключова инфраструктура за устойчивостта на платежните системи в Европа и за пазарите на ценни книжа и не следва да бъде поставяна в неблагоприятно положение в сравнение с конкурентните доставчици на съобщения за финансови плащания;

11.  Подчертава значението на правната сигурност и имунитета на гражданите и на частните организации при трансфера на данни съгласно такива споразумения, като предложеното споразумение между ЕС и САЩ;

12.  Отбелязва, че може да бъде целесъобразно Комисията да прецени необходимостта от създаване на Европейска програма за проследяване на финансирането на тероризма;

13.  Изисква от Комисията и Председателството да гарантират, че Европейският парламент и всички национални парламенти ще получат пълен достъп до всички съществуващи документи и насоки за преговори;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската централна банка, правителствата и парламентите на държавите-членки и страните кандидатки, както и на правителството на САЩ и двете камари на Конгреса.

(1) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(2) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
(3) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.
(4) ОВ L 345, 8.12.2006 г., стр. 1.
(5) ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34.
(6) Президентският декрет 13224 е издаден от президента Буш на 23 септември 2001 г. съгласно Закона за извънредни международни икономически пълномощия (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)), 50 USC., раздели 1701-1706. Съгласно този декрет президентът делегира своите правомощия на министъра на финансите. Министерство на финансите издава "призовките" до СУИФТ по силата на Декрет 13224 и разпоредбите за неговото прилагане.
(7) Обработка от Министерство на финансите на Съединените американски щати на лични данни,произхождащи от ЕС, за целите на борбата с тероризма ‐ "SWIFT" (OВ C 166, 20.7.2007 г., стр. 18).
(8) Резолюция от 14 февруари 2007 г. относно СУИФТ, Споразумението за регистрация на пътници (СРП) и трансатлантическия диалог по тези въпроси; (OВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 349), Резолюция от 6 юли 2006 г. относно прихващането от американските тайни служби на данни за банкови преводи от системата СУИФТ (OВ C 303 E, 13.12.2006 г., стр. 843).
(9) По-конкретно Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално членове 5, 6, 7 и 8 от нея, Хартата на основните права, и по-специално членове 7, 8, 47, 48 и 49 от нея, Конвенция № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни,, Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001.
(10) OВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3.


Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Таджикистан
PDF 377kWORD 84k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции за Централна Азия, и по-специално резолюциите от 23 октомври 2003 г. относно Туркменистан, включително Централна Азия(1), от 20 февруари 2008 г. относно стратегия на ЕС за Централна Азия(2), и от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на ЕС(3),

–   като взе предвид своята позиция от 2 септември 2008 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Таджикистан от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз(4),

–   като взе предвид споразуменията за партньорство и сътрудничество (СПС), сключени между ЕС и Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, които са в сила от 1999 г.,

–   като взе предвид клаузите, свързани с правата на човека, в горепосочените споразумения,

–   като взе предвид настоящата рамка на отношенията между ЕС и Таджикистан, а именно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и бившия Съветски съюз, което ще бъде заменено от СПС, след като последното е ратифицирано от всички държави-членки на ЕС и от Таджикистан и след като получи одобрението на Европейския парламент,

–   като взе предвид ратификацията на СПС с Таджикистан от всички 27 държави-членки на ЕС и от Таджикистан,

–   като взе предвид Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, подписано на 11 октомври 2004 г. и в сила от май 2005 г.(5),

–   като взе предвид приетата на 21-22 юни 2007 г. от Европейския съвет Стратегия на ЕС за ново партньорство с Централна Азия,

–   като взе предвид Съвместния доклад на Съвета и на Комисията от юни 2008 г. до Европейския съвет относно напредъка при прилагането на Стратегията на ЕС за Централна Азия и съдържащата се в него оценка, че прилагането на стратегията е доста напреднало,

–   като взе предвид Плана за действие на Европейския съвет (2007-2013 г.) относно енергийна политика за Европа, приет от Европейския съвет на 8и 9 март 2007 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена "Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката"(6),

–   като взе предвид първото заседание на официалния диалог по въпросите на правата на човека между ЕС и Таджикистан, проведен през октомври 2008 г., както и списъка от препоръки от заседанието, които се очаква да бъдат надлежно взети предвид при текущите законодателни реформи,

–   като взе предвид първия семинар на гражданското общество между ЕС и Таджикистан относно правата на човека, проведен в Душанбе на 10 и 11 юли 2009 г., както и диалога по въпросите на правата на човека, който предстои да се проведе в Душанбе на 23 септември 2009 г.,

–   като взе предвид организираната с подкрепата на ЕС международна конференция за наркотиците, проведена в Душанбе през октомври 2008 г.,

–   като взе предвид размяната на мнения между Комисията по външни работи и президента на Таджикистан Емомали Рахмон на 10 февруари 2009 г.,

–   като взе предвид Четвъртата междупарламентарна среща на Европейския парламент и Маджлиси на Таджикистан, проведена в Душанбе между 6 и 8 април 2009 г.,

–   като взе предвид своята позиция от 17 септември 2009 г. (7) относно сключването на СПС с Таджикистан,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че страните от Централна Азия, към които се числи Таджикистан, са разположени на ключов кръстопът между Европа и Азия, и че исторически и традиционно те представляват важна пресечна и транзитна точка между двата континента;

Б.   като има предвид, че ЕС проявява силен интерес към сигурността и стабилността, изграждането и консолидирането на демократични институции, както и към зачитането на правата на човека и на принципа на правовата държава в региона, по-специално тъй като стратегическите, политическите и икономическите промени и нарастващите трансрегионални предизвикателства в Централна Азия също оказват както пряко, така и косвено въздействие върху интересите на самия ЕС;

В.   като има предвид, че новата стратегия на ЕС за Централна Азия цели подобряване на политическия диалог и засилване на връзките между Европа и нейните партньори от Централна Азия, в съзвучие с ценностите, върху които е основан ЕС;

Г.   като има предвид, че Таджикистан, който има обща граница с Афганистан над 1300 километра, е ключов регионален фактор на предната линия с Афганистан при действията на ЕС и при други международни действия за борба с трафика на наркотици, екстремизма и заплахите за регионалната сигурност;

Д.   като има предвид, че целите на политиката на ЕС спрямо Таджикистан са предимно насочени към подкрепа за намаляване на бедността, добро управление и реформи, а в регионален план – за по-ефективна борба срещу трафика на наркотици и организираната престъпност; като има предвид също така, че ЕС осигурява подпомагане за това, по-специално посредством подкрепа за управлението на границите чрез програмите за управление на границите и за действие срещу наркотиците в Централна Азия (BOMCA/CADAP);

Е.   като има предвид, че СПС с Таджикистан предвижда ангажименти и сътрудничество в областта на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция; като има предвид, че следва да бъде сключено отделно споразумение, което определя подробните параметри за това сътрудничество;

Ж.   като има предвид, че завършилата през 1997 г. гражданска война доведе до разрушаване на инфраструктурни обекти и институции и опустошаване на икономиката на Таджикистан, като остави държавата в положението на най-бедната от бившите съветски републики; като има предвид, че въпреки че през последните години Таджикистан отбеляза период на значително възстановяване, все още около 60 % от населението живее в голяма бедност, като здравеопазването и образованието в по-бедните райони продължават да бъдат недостъпни; като има предвид, че таджиките разчитат в голяма степен на парични преводи от работниците мигранти, като обаче този доход е силно застрашен от икономическата криза в региона и следователно е от първостепенно значение да се помогне на Таджикистан да развие устойчива и стабилна вътрешна икономика;

З.   като има предвид, че Таджикистан има най-висока раждаемост в Централна Азия, като почти 40 % от неговото 7,3-милионно население се състои от младежи под 15-годишна възраст; като има предвид, че развиването на добра образователна система е от решаващо значение за бъдещето на страната;

И.   като има предвид, че водещите отрасли в таджикската икономика са производството на памук и алуминий, като обаче цените на тези стоки на световния пазар спадат; като има предвид, че Таджикистан не разполага с петрол, няма много газ и въпреки значителните си водноелектрически запаси страда от тежък недостиг на енергия;

Й.   като има предвид че институционалната, правна и финансова среда не благоприятства развитието на таджикски предприятия и се нуждае от съществено подобряване;

К.   като има предвид, че Таджикистан е зависим от чуждестранни помощи и хуманитарна подкрепа, както и че почти половината от работната му сила работи в чужбина, най-вече в Русия, и издържа семействата си у дома чрез парични преводи;

Л.   като има предвид, че разпадането на Съветския съюз доведе до нарушаване на традиционните икономически отношения и на регионалните пазари, което допринася за настоящия спад на икономиката; като има предвид, че ЕС следва да положи всички усилия за възстановяване на доверието между страните в региона и по този начин да улесни подновяването на регионалното сътрудничество;

М.   като има предвид, че в допълнение на помощта, която получава чрез Инструмента за сътрудничество за развитие, Таджикистан участва и в няколко текущи регионални програми;

Н.   като има предвид, че макар явно да се радва на народна подкрепа, президентът Рахмон систематично потиска всякаква опозиция и на практика е преустановил споделянето на властта, което трябваше по замисъл да бъде гарантирано от мирното споразумение от 1997 г.;

О.   като има предвид, че в окончателния доклад на ОССЕ/СДИПЧ (Служба на ОССЕ за демократични институции и права на човека) относно наблюдението на изборите се отбелязва липсата на истински избор и действителен плурализъм в президентските избори от 2006 г.;

П.   като има предвид, че е широко признато, че корупцията е повсеместна и е проникнала на всички равнища, както и че голяма част от получените международни донорски средства не отиват по правилното си предназначение;

Р.   като има предвид, че гражданското общество все още е в зародиш, реалното му развитие често се възпрепятства от правителството и то ще се нуждае от много време, преди да бъде в състояние да осъществи своя потенциал за насърчаване на човешкото развитие в Таджикистан; като има предвид, че някои дейности на религиозни групи са ограничени вследствие на изискването за регистрация в Държавния комитет по религиозни въпроси и на други ограничителни мерки съгласно новоприет Закон за свободата на съвестта и религиозните сдружения;

1.  Приветства факта, че Таджикистан заявява ясно, че се ангажира да сътрудничи с ЕС, че желае да повиши равнището на търговията си с ЕС и да насърчава образователните връзки, както и че ще предприеме конкретни мерки в ключови области като социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, борбата с корупцията и подобряването на положението в областта на правата на човека, с цел да покаже, че приема сериозно тези ангажименти;

2.  Осъзнава силното разочарование от страна на правителството на Таджикистан, че Споразумението за партньорство и сътрудничество все още не е сключено, особено с оглед на позицията на ЕС, според която, предвид големите различия в политическите, икономическите, социалните и други условия в различните централноазиатски държави, за ЕС е абсолютно наложително да разграничава своите политики по съответен начин; следователно изразява намерението си да даде своето одобрение и очаква сключването на СПС във възможно най-кратък срок;

3.  Разглежда своето одобрение на сключването на СПС като изпращане на послание за готовност да работи с Таджикистан и като насърчение Таджикистан да предприеме всички необходими стъпки за провеждане на крайно необходимите реформи; при все това насочва вниманието на Таджикистан най-вече към обвързаността с условия, която се предполага от клаузата за права на човека/прекратяване;

4.  Застъпва становището, че пълното разгръщане на СПС и укрепването на двустранните отношения следва да се основават на точна и навременна оценка на осъществения в ключовите области напредък, и настоятелно призовава Комисията във връзка с това да определи ясен набор от референтни критерии и условия;

Икономическо положение

5.  Отбелязва тежките икономически затруднения, пред които е изправен Таджикистан, уязвимата му транспортна и енергийна инфраструктура и изразява сериозна загриженост, че по данни от май 2009 г., поради въздействието на икономическата криза и несъвършенствата в селското стопанство, 1,5 милиона души са в положение на несигурност за своята прехрана;

6.  Настоятелно призовава правителството на Таджикистан да се съсредоточи върху основата на проблема, която е свързана с продоволствието, и да преразгледа политиката си на свръхамбициозни проекти, недопринасящи по никакъв начин за задоволяване на основните и непосредствени потребности на хората; същевременно го призовава да укрепва регионалните пазари и да подобрява местното производство, както и неотложно да приложи програми за подпомагане на прехраната и създаване на работни места;

7.  Призовава правителството на Таджикистан незабавно да предприеме мерки във връзка с катастрофалното състояние на секторите на образованието и здравеопазването, което заплашва да породи нова вълна социални проблеми за идните поколения и да повлияе неблагоприятно на бъдещето на държавата;

8.  Отбелязва също, че хроничната бедност подхранва търговията с наркотици, като в някои доклади се посочва, че 30-50 % от стопанската дейност в страната е свързана с трафик на наркотици;

9.  Настоятелно призовава Таджикистан да оползотвори своя огромен потенциал за производство на електрическа енергия от ВЕЦ по рационален и демократичен начин с оглед на тревогите на държавите надолу по течението, които по традиция разчитат на сигурни сезонни водни притоци; във връзка с това, призовава Комисията да направи всичко по възможностите си, за да улесни подготовката на съвместни проекти, които включват всички потенциално засегнати участници от региона и които са в съответствие със стандартите на ЕС;

10.  Настоятелно призовава Таджикистан да въведе структурни промени за подобряване на инвестиционния климат за чуждестранни дружества;

11.  Настоятелно призовава Таджикистан да осъществи изцяло необходимите икономически реформи, отделяйки особено внимание на необходимостта от провеждане на селскостопански реформи, които да позволят освобождаването на земеделските производители от задлъжнялост и преминаването от отглеждането на памук като монокултура към алтернативни форми на земеделие;

Политическо положение

12.  Признава, че Таджикистан е относително стабилна държава, без изгледи за външна заплаха или за добре организирано местно неподчинение; същевременно отбелязва признаците на пробойни в режима (например през 2008 г., когато имаше случаи на насилие и демонстрации в автономния планински район Бадахшан, както и неотдавнашната операция за сигурност в източния район Тавилдара, в която едни срещу други бяха изправени силите на правителството и бивши опозиционни въоръжени групи и чуждестранни бойци), които пораждат съмнения относно контрола, упражняван от президента; също така обръща внимание на опасенията, че хроничната бедност, ширещата се корупция и все по-авторитарното управление могат в бъдеще да засилят риска от политическа, икономическа и социална нестабилност;

13.  Напомня на Таджикистан за Целите на хилядолетието за развитие и подкрепата на ЕС за всички сериозни усилия за постигане на напредък в тази област;

14.  Акцентира върху структурата на парламента в Таджикистан, която е доминирана от пропрезидентската Народна демократична партия (НДП); осъжда факта, че опозиционните партии са изолирани, а потенциалните съперници – хвърлени в затвора или изпратени в изгнание; с оглед на обещаните от президента избори през 2010 г., призовава правителството на Таджикистан да изпълни своите ангажименти за демократизиране, като позволи създаването на истинска многопартийна политическа система и преразглеждането на избирателния закон (напр. осигуряване на безпристрастни наблюдатели, отменяне на таксата за регистрация на кандидатите и по-голяма прозрачност при преброяването на гласовете, при определянето и публикуването на резултатите от изборите);

15.  Отправя критика по повод наложените на НПО ограничения и отсъствието на убедителна и видима дейност на гражданското общество в Таджикистан, тъй като това отсъствие би могло да урони бъдещото демократично развитие; отново изтъква необходимостта от значителна реформа и зачитане на правата на човека във всички сектори на обществото;

16.  Отбелязва, че е широко признато, че корупцията е основен проблем в Таджикистан, отчасти поради липсата на правна култура и неспособността на държавата да осигури съответстващо заплащане за труда на своите държавни служители; изразява надеждата да получи доказателства, че Законът за борба с корупцията, Агенцията за борба с корупцията и амбициозната действаща антикорупционна стратегия за 2008–2012 г. наистина функционират;

17.  Призовава Таджикистан да въведе политика на пълна прозрачност в стопанския сектор, включително публична отчетност за всички приходи от държавни предприятия (както от местни, така и от офшорни дейности), като например Таджикската компания за производство на алуминий "Талко" и енергийното дружество "Барки Таджик", а също така и прозрачност при финансирането на памукопроизводството;

Регионални въпроси

18.  Подчертава географската роля на Таджикистан като съсед на Афганистан и свързаните с това въпроси като наркотици, тероризъм и екстремизъм, и отбелязва потенциала на Таджикистан за създаване на модерна функционираща държава, способна да действа като преграда за разпространяването на екстремизъм от Афганистан и региона; подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество с Таджикистан, на който да бъде оказана подкрепа, за да функционира като стабилна работеща държава; посочва, че борбата срещу тероризма не може да се използва като претекст за репресиране или сплашване на опозиционните сили и трябва да се провежда при пълно зачитане на правата на човека и гражданските свободи;

19.  Отбелязва, че енергетиката и водните ресурси са ключови въпроси за човешката сигурност и междудържавните отношения в Централна Азия; обръща специално внимание на енергийния спор между Таджикистан и Узбекистан (който се потвърди, наред с другото, и от временното, но непредизвестено затваряне на общата граница от страна на Узбекистан, прекъсването на газовите доставки от тази страна и двойното увеличаване на цените), както и на споровете за водните ресурси с Узбекистан и Киргизстан; призовава в този контекст за неотложни регионални консултации относно рационалното използване на енергийните ресурси;

Права на човека

20.  Изразява сериозна загриженост за случаите на практически безнаказано нарушаване на правата на човека в Таджикистан, в различни форми, включително оказване на натиск върху съдилищата и съдиите както от страна на правителството, така и на престъпните мрежи, натиск върху медиите, ширещо се нарушаване на правата на жените, детски труд и експлоатиране на учащи, включително непълнолетни, за бране на памук, държането на работниците в положение, описвано от установената в САЩ организация "Фрийдъм хаус" като "финансово робство", ужасяващи условия на задържане, включително изтезания и други форми на малтретиране, и трафик на хора;

21.  Във връзка с това приветства започването на официален диалог между ЕС и Таджикистан по въпросите на правата на човека, насочен към постигането на резултати; счита, че напредъкът в тази област е от ключово значение за развитието на двустранните отношения; подчертава, че е важно неправителствените организации, работещи в Таджикистан, да бъдат официално и действително включени в този диалог;

22.  Осъжда новия Закон за НПО, съставен по образец на руски закон, който въвежда обременяващи изисквания за регистрация и пререгистрация;

23.  Подчертава, че въпреки факта, че свободата на словото и печата са гарантирани от таджикското законодателство, властите често подлагат лицата, които не са съгласни с правителствените политики, на сплашване, с което потискат изказването на свободното или критично мнение; в допълнение критикува факта, че независимите медии са подложени на различни форми на сплашване и контрол, които ги принуждават да се самоцензурират;

24.  Изразява загриженост и за влошаването на състоянието на религиозните свободи, както и за новия Закон за вероизповеданията, подписан от президента на 25 март 2009 г., който забранява много религиозни практики и може да постави много религиозни общности извън закона, принуждавайки ги да минат в нелегалност;

25.  Подчертава, че проблемът с дискриминацията и насилието спрямо жените остава широко разпространен; призовава Комисията да създаде специални програми с цел предоставянето на по-добри възможности на жените и настоятелно призовава органите на Таджикистан да положат всички възможни усилия да се постави край на нарушаването на правата на жените и да се подобри достъпа на жените до правосъдие;

26.  Отбелязва със загриженост Закона за спазване на националните традиции и ритуали от 2007 г., който налага ограничения върху начина на обличане на таджиките и на отбелязване на традиционни събития;

27.  Осъжда широко разпространеното използване на изтезания, посочва, че определението за изтезание в таджикското законодателство все още е непълно, и приканва още веднъж да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира спазване на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, по-конкретно като се изправят на съд длъжностните лица, отговорни за случаите на унизително отнасяне или малтретиране; призовава също така за ратифицирането на Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията (ФПКПИ), който предвижда наблюдение върху центровете за задържане; в допълнение призовава за пълното премахване на смъртното наказание;

28.  Отбелязва, че комисията на таджикския парламент, отговаряща за правните въпроси и правата на човека, има за задача да следи за съответствието на законовите актове с разпоредбите за правата на човека, но до този момент дейността на тази комисия не се отличава с особена ефективност;

29.  Приветства неотдавнашното назначаване на омбудсман и призовава правителството да гарантира неговата пълна независимост;

Международна общност

30.  Призовава международните донори да предприемат всички възможни мерки за насърчаване и подкрепа за създаването на жизнеспособно и динамично гражданско общество, и да стимулират независимите медии да отразяват темата за корупцията в държавата и потока от международни средства;

31.  Призовава Комисията, в сътрудничество с председателството на Съвета, да гарантира, че демокрацията и правата на човека са напълно отчетени на всички равнища на диалога с Таджикистан, както и че ЕС предлага на Таджикистан цялата необходима помощ в тези области;

32.  Подчертава необходимостта от по-голям дял финансиране, насочено директно към местните органи и гражданското общество, и обвързано с условие за прозрачност и възможност за контрол;

33.  Приканва Комисията редовно да докладва на Европейския парламент за хода на събитията в областта на демокрацията и правата на човека, и да държи Комисията по външни работи изцяло в течение на напредъка, постигнат в контекста на политическия диалог; призовава Съвета да включи Парламента в диалога с Таджикистан относно правата на човека;

34.  Настоятелно призовава Комисията да започне възможно най-скоро преговори с таджикското правителство за сключването на споразумения за прилагане на СПС, например по отношение на реадмисията и контрола върху незаконната имиграция;

35.  Предвид ролята на Таджикистан като транзитна страна за трафика на наркотици от съседен Афганистан към Русия и Западна Европа, настоятелно призовава ЕС да продължава да увеличава подкрепата си за мерки за борба с тези дейности в Таджикистан, с особен акцент върху финансирането на таджикската Агенция за контрол на наркотиците, без това да препятства презграничната търговия, която е от жизнена важност за икономическото развитие на граничните райони;

36.  Обръща внимание на въпроса за неексплодиралите касетъчни бомби в Таджикистан и настоятелно призовава за увеличаване на финансирането за тяхното обезвреждане;

o
o   o

37.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, и на правителството на Република Таджикистан.

(1) ОВ C 82 E, 1.4.2004 г., стр. 639.
(2) ОВ С 184 Е, 6.8.2009 г., стр. 49.
(3) ОВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 107.
(4) Приети текстове, P6_TA(2008)0375.
(5) ОВ L340, 16.11.2004 г., стр. 2.
(6) ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 206.
(7) Приети текстове, P7_TA(2009)0018.


Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕО и Република Таджикистан ***
PDF 266kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключването на Споразумение за партньорство и сътрудничество, установяващо партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))
P7_TA(2009)0018A7-0007/2009

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и на Комисията (COM(2004)0521),

–   като взе предвид проекта на споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (12475/2004 и 11803/2004),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора от Договора за ЕО, както и член 44, параграф 2, член 47, параграф 2, последно изречение, член 55, член 57, параграф 2, член 63, първи параграф, точка 3, член 71, член 80, параграф 2, член 93, член 94, член 133 и член 181а от него (C6-0118/2005),

–   като взе предвид член 101 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на Комисията по външни работи (A7-0007/2009),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Република Таджикистан.


Положението в Литва след приемането на Закона за защита на непълнолетни лица
PDF 272kWORD 43k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид международните и европейски задължения по отношение на правата на човека, включително задълженията, съдържащи се в конвенциите на ООН за правата на човека и в Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа от 4 ноември 1950 г., както и Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–   като взе предвид разпоредбите на Европейския съюз по отношение на правата на човека, и по-специално член 6 от Договора за Европейския съюз, член 13 от Договора за създаване на Европейската общност и Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 13, параграф 1 от Договора за ЕО, който предвижда: "Без да се накърняват другите разпоредби на настоящия договор и в рамките на правомощията,които той предоставя на Общността, Съветът може с единодушие, по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент, да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или убежденията,наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация",

–   като взе предвид Директиви 2000/43/EО(1) и 2000/78/EО(2) на Съвета, които забраняват пряката и косвената дискриминация, основана на раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и предложението от 2 юли 2008 г. за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008) 0426) и член 21, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, който забранява "всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация",

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че ЕС е общност на ценности, основаващи се на правата на човека, основните свободи, демокрацията и принципите на правовата държава, равенството и недискриминацията, и че за постигането на тази цел са одобрени и предложени директиви, включително тези относно борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуална ориентация;

Б.   като има предвид, че сексуалната ориентация е въпрос, който попада в сферата на индивидуалното право на личен живот, гарантирано от международни, европейски и национални законодателство в областта на правата на човека, а равенството и недискриминацията следва да бъдат насърчавани от държавните органи, като същевременно на медиите, неправителствените организации (НПО) и частните лица следва да бъде гарантирана свободата на изразяване на мнение;

В.   като има предвид, че на 14 юли 2009 г. литовският парламент одобри измененията на Закона за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, които ще влязат в сила на 1 март 2010 г. и съгласно които ще се забрани "да се разпространява пряко сред непълнолетните […] публична информация, чрез която се поощряват хомосексуалните, бисексуалните или полигамните отношения", тъй като тя има "неблагоприятно въздействие върху развитието на непълнолетните лица";

Г.   като има предвид, че формулировката в закона, и по-специално в член 4 от него, е неопределена и неясна от правна гледна точка и може да доведе до спорни тълкувания;

Д.   като има предвид, че след отхвърлянето на ветото на президента на Република Литва законът се преразглежда понастоящем от литовските национални органи;

Е.   като има предвид, че не е ясно какъв вид материали ще попаднат в приложното поле на този закон и дали в неговия обхват влизат и книги, изкуство, периодичния печат, реклами, музика и публични изяви като театър, изложби или демонстрации;

Ж.   като има предвид, че шведското председателство на ЕС обсъди изменения закон с литовските органи, като същевременно новият президент на Република Литва заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да се гарантира, че законът е в съответствие с изискванията на ЕС и с международните изисквания,

1.  Призовава Агенцията на ЕС за основните права да даде становище относно закона и измененията в светлината на Договорите и правото на ЕС;

2.  Потвърждава значението на борбата на ЕС срещу всяка форма на дискриминация, и по-специално срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация;

3.  Потвърждава принципа, установен в преамбюла на Декларацията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1959 г., че "детето, поради физическата и умствената си незрялост, се нуждае от специални гаранции и грижи, включително подходяща правна защита";

4.  Приветства изказванията на новия президент на Република Литва и създаването в Литва на работна група, чиято задача е да извърши оценка на възможни изменения на закона, и приканва президента и органите на Република Литва да гарантират, че националните закони са съвместими с правата на човека и основните свободи, залегнали в международното и европейското право;

5.  Отбелязва, че Законът за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация, одобрен от литовския парламент на 14 юли 2009 г., все още не е влязъл в сила и е необходимо да бъде преразгледан преди влизането му в сила;

6.  Възлага на своята водеща комисия да продължава да следи този въпрос;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните-кандидатки, на президента и парламента на Република Литва, Агенцията на ЕС за основните права и на Съвета на Европа.

(1) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.


Криза в сектора за производство на мляко и млечни продукти
PDF 285kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от17 септември 2009 г. относно кризата в сектора за производство на мляко и млечни продукти
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 33 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2007 г. относно повишаване на цените на фуражите и храните(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно равносметката за състоянието на Общата селскостопанска политика(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 22 май 2008 г. относно повишаването на цените на хранителните продукти в ЕС и в развиващите се страни(3),

–   като взе предвид своята декларация от 19 февруари 2008 г. за разследване и премахване на злоупотребата с покупателна способност от страна на големите супермаркети, осъществяващи дейността си в Европейския съюз(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно цените на хранителните стоки в Европа (доклад Batzeli)(5),

–   като взе предвид Регламент на (ЕО) № 72/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. относно промени в Общата селскостопанска политика, за изменение на регламенти (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 320/2006, (ЕО) № 1405/2006, (ЕО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (ЕО) № 479/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1883/78, (ЕИО) № 1254/89, (ЕИО) № 2247/89, (ЕИО) № 2055/93, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 2596/97, (ЕО) № 1182/2005 и (ЕО) № 315/2007(6),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета от 22 юли 2009 г. относно състоянието на пазара на млечни продукти през 2009 г. (COM(2009)0385);

–   като взе предвид предложението за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 ("Общ регламент за ООП") по отношение на интервенционните периоди 2009 и 2010 за масло и обезмаслено мляко на прах (COM(2009)0354) и позицията си от 17 септември 2009 г. по този въпрос(7),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че през последните 12 месеца се наблюдава драматично влошаване на положението на пазара на мляко и млечни продукти, като цените на млякото паднаха под 0,21 евро за литър, въпреки интервенционните действия и субсидиите за износ, като много земеделски стопани в момента продават млечни продукти под производствените им разходи;

Б.   като има предвид, че оцеляването на голям брой млекопроизводители в ЕС в момента е изложено на сериозна опасност, като много от тях оцеляват единствено, като използват личните си спестявания, което очевидно не може да продължи дълго и което кара земеделските производители да организират мащабни обществени демонстрации в целия ЕС;

В.   като има предвид, че вследствие на световната икономическа криза настъпи сериозен спад в търсенето на млечни продукти точно по времето, когато предлагането се увеличи заради трети държави като Нова Зеландия, Австралия, Аржентина, Бразилия и САЩ, които произвеждат по-големи количества;

Г.   като има предвид, че в рамките на бюджетната процедура на ЕС за 2009 г. Парламентът определи като приоритет създаването на специален Млечен фонд на ЕС, който да помогне на сектора по време на трудните реформи;

Д.   като има предвид, че Парламентът няколкократно изтъкна разликата в цените, заплащани от потребителите за селскостопански продукти в супермаркетите, и цените, получавани от производителите, и призова за задълбочено разследване на евентуални пазарни злоупотреби;

Е.   като има предвид, че според изчисленията на Комисията за периода от май 2006 г. до май 2009 г. цените, заплащани от потребителите за мляко и сирене, са се повишили с над 14 %, докато цените, получени от производителите в някои държави-членки, са се понижили с 40  % за 12 месеца;

1.  Счита, че продължаващото критичното положение на пазара на мляко и млечни продукти налага както дългосрочни, така и краткосрочни мерки, и подчертава, че мерките, предприети досега от Комисията, не са достатъчни за преодоляване на кризата в сектора;

2.  Изразява съжаление, че Комисията не е успяла да прогнозира тежестта на настоящата криза и не е предложила по-рано подходящи мерки;

3.  Призовава Комисията спешно да установи кои мерки биха могли да доведат до стабилизиране на пазара и с участието на заинтересованите страни и държавите-членки да извърши задълбочена оценка на бъдещето на сектора на млякото и млечните продукти, за да анализира възможността за укрепване на механизмите за управление, чрез които да се избегне нестабилността на цените;

4.  Oтбелязва, че между държавите-членки съществуват различни мнения относно възможността квотите за млечни продукти да не се увеличават през 2010 г.; призовава Комисията да представи подробен анализ на всички фактори, които оказват въздействие върху цените, получавани от производителите на млечни продукти, включително увеличаването на квотите;

5.  Призовава Комисията да приложи необходимите мерки, за да гарантира, че вносните фуражи спазват същите стандарти, които трябва да спазват млекопроизводителите в ЕС, за да се избегне внос на неотговарящи на стандартите продукти, който би могъл да подкопае усилията на ЕС да насърчава устойчивото производство на мляко;

6.  Отново потвърждава ангажимента си за създаването на Млечен фонд на ЕС в размер на 600 милиона евро, който да оказва помощ на организациите на производителите и кооперациите и да подпомага инвестициите в стопанствата, модернизацията, диверсификацията, мерките според площта, пазарните дейности, малките производители и младите земеделски стопани, и припомня, че Парламентът вече направи същото искане в рамките на бюджетната процедура за 2009 г.;

7.  Призовава Комисията да предложи мерки, за да помогне на производителите да увеличат добавената стойност на своите продукти и да ги насърчи да произвеждат висококачествени продукти на млечна основа (като сирене), особено в районите, в които съществуват ограничени възможности за други производства;

8.  Призовава Комисията да въведе незабавни мерки за стимулиране на търсенето на млечни продукти и счита, че разширяването на обхвата, асортимента от продукти и финансирането на програмата за мляко в училищата, ще бъде добър пример за осъществими инициативи; призовава за по-тясна координация между генералните дирекции на Комисията в това отношение;

9.  Призовава Комисията да насърчава договорните отношения по веригата на хранително-вкусовата промишленост и да укрепва организациите на производители, така че да се уравновесят отношенията между отделните участници в пълния цикъл и да се избегнат пазарните рискове, в допълнение към останалите инструменти за регулиране, необходими на този сектор;

10.  Счита за необходимо специално да се насърчава производството на млекопроизводители, работещи при условия на постоянни природни и географски трудности, като например планински райони, или при ясна биологична стратегия, поради техните непазарно ориентирани добавена стойност и качество, свързани с околната среда и с културата;

11.  Призовава Комисията да изготви предложения за постигане на баланс между търсенето и предлагането на пазара на мляко и млечни продукти в ЕС;

12.  Призовава Комисията да проучи възможностите за режим на ранно пенсиониране при млекопроизводителите, например чрез определяне на схема за обратно изкупуване на квоти, подобна на схемите за изкореняване в ООП на виното;

13.  Предвид европейското измерение на кризата в сектора на млякото и млечните продукти, настоява Комисията да изпълнява ролята си в търсенето на общи решения, като избягва неравнопоставеността между държавите-членки и на изкривяването на пазара, което може да бъде породено от държавните помощи;

14.  Подкрепя намерението на Европейската комисия да разгледа мерки като например благоприятни заеми и взаимни схеми за гарантиране, допринасящи за намаляване на непостоянството на пазарите за селскостопански стоки;

15.  Подкрепя незабавната употреба на мляко на прах за хранене на телета като начин за увеличаване на търсенето на млечни продукти;

16.  Припомня, че ясното етикетиране на заместителите на млечни продукти като сирене и други продукти, които не са от млечна суровина, е от жизнено значение и следва да включва уточняване на суровините и страната на произход, и настоява, че продуктите с търговско наименование "млечни" трябва да бъдат млечни продукти;

17.  За да се помогне на селските стопани да преодолеят настоящата криза, и по-конкретно в сектора на млечните продукти, призовава Комисията да увеличи незабавно максималната сума на de minimis държавна помощ за всички производствени селскостопански сектори от 7 500 на 15 000 евро, като изключение от определения национален лимит за държавни помощи;

18.  Признава, че една по-ниска цена на фуражите би спомогнала да се облекчат производствените разходи на млекопроизводителите;

19.  Приветства предложението на Комисията за продължаване на интервенционния период за масло и обезмаслено мляко на прах до 28 февруари 2010 г. и счита, че интервенционната цена следва да се повиши поне в краткосрочен план; признава, че това повишение е спешна мярка за противодействие на неравновесията и не представлява решение в дългосрочен план;

20.  Призовава за разширяване на частните запаси от сирена и за определяне на подходяща подкрепа с оглед тази мярка да стане ефективна, както и за увеличаване в броя на третите държави, като например САЩ, за които сирената от ЕС могат да се изнасят с възстановяване при износ;

21.  Призовава Комисията да проучи в дългосрочен план и след прекратяване на възстановяването при износ, как съответните средства могат да бъдат запазени за сектора на млякото и млечните продукти;

22.  Призовава Комисията да разреши застраховането на земеделски износ, както това се практикува в САЩ;

23.  Призовава Комисията да подобри ценовата прозрачност в рамките на веригата на хранителни доставки, тъй като цените за потребители в много държави-членки остават очевидно високи въпреки рязкото спадане на производствените цени;

24.  Призовава Комисията да представи незабавно съобщението си относно цените на хранителните продукти в Европа; припомня, че Парламентът още отдавна поиска от Комисията да проучи възможните злоупотреби с пазарна позиция по веригата на хранителни доставки, най-вече в сектора на млякото и млечните продукти, и счита, че това проучване отдавна е трябвало да бъде извършено;

25.  Призовава Комисията да прилага кодекс за поведение за отношенията между производители на дребно и производители в целия ЕС;

26.  Счита, че е налице необходимост от установяване на прозрачна система, която да наблюдава цените на стоките при пълна прозрачност, и по-специално цените, заплащани от потребителите;

27.  Със съжаление отбелязва, че заключенията на Съвета от 7 септември 2009 г. не предлагат конкретно решение за бързо излизане от кризата на европейския сектор на млякото и млечните продукти, който засяга всички производители в Съюза без изключение;

28.  Призовава Комисията да се възпротиви силно на инициативите на някои държави-членки да се ренационализира Общата селскостопанска политика;

29.  Настоява Комисията редовно да докладва на Парламента относно положението на пазара на мляко и млечни продукти през следващите месеци;

30.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 263 Е, 16.10.2008 г., стр. 621.
(2) ОВ С 66 Е, 20.3.2009 г., стр. 9.
(3) Приети текстове, P6_TA(2008)0229.
(4) ОВ С 184 Е, 6.8.2009 г., стр. 23.
(5) Приети текстове,P6_TA(2009)0191.
(6) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P7_TA(2009)0014.


Външни аспекти на енергийната сигурност ("Набуко" и "Дезертек")
PDF 308kWORD 68k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно външните аспекти на енергийната сигурност
P7_TA(2009)0021RC-B7-0040/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г., озаглавена "Към обща европейска външна политика в областта на енергетиката"(1),

–   като взе предвид Междуправителственото споразумение между Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция относно правната рамка за проекта за газопровод "Набуко", подписано на 13 юли 2009 г. в Анкара,

–   като взе предвид придобиването от страна на руското нефтодобивно и газодобивно дружество "Сургутнефтегаз" на голям миноритарен дял (21,2 %) в унгарското нефтохимическо дружество "MOL", член на консорциума "Набуко",

–   като взе предвид Протокола за сътрудничество в сферата на природния газ между Русия и Турция, подписан на 6 август 2009 г. в Анкара, съгласно който Турция дава предварително съгласие за изграждането на газопровода "Южен поток" и оправомощава Русия да проведе проучвателни работи във връзка с тръбопровода в териториалните води на Турция,

–   като взе предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 13 юли 2009 г. от 12 дружества от ЕС за създаване на промишлена инициатива "Дезертек" с цел разработване на огромния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Втори стратегически енергиен преглед - план за действие на ЕС за енергийна сигурност и солидарност"(COM(2008)0781),

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и Съвета относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/EО (COM (2009)0363),

–   като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета на Европейския съюз относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета (COM(2009)0361),

–   като взе предвид предстоящата петнадесета конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 15) и петата конференция–среща на страните по Протокола от Киото (COP/MOP 5), която ще се проведе в Копенхаген, Дания, от 7 до 18 декември 2009 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А.   като има предвид, че енергийната сигурност представлява съществена част от цялостната сигурност, стабилност и благоденствие на Европейския съюз и ключов елемент по отношение на стремежа към икономическо и социално развитие в Европа, но за нея все още не съществува правно основание съгласно Договорите;

Б.   като има предвид. че липсата на истинска и ефективна обща външна европейска политика за енергийна сигурност подкопава последователността на външните действия на ЕС и доверието в тях;

В.   като има предвид, че зависимостта на ЕС от внос на енергия понастоящем е значителна и при настоящето положение се предвижда тя да се увеличава;

Г.   като има предвид, че въпреки спада в цените на нефта и газа в резултат на глобалната финансова криза, бавният напредък при преминаването към по-устойчиви горива, намаляващият добив от световните находища на нефт и газ въпреки новооткритите ресурси, както и постоянното нарастване на търсенето, неизбежно ще доведат до повторно напрежение на пазарите на изкопаеми горива и увеличена зависимост от вноса за държавите, потребителки на нефт, след края на кризата;

Д.   като има предвид, че няколко държави-членки са силно зависими от един-единствен доставчик на природен газ, и като има предвид, че неоправдани прекъсвания на доставките на газ могат да причинят сериозни проблеми, както стана ясно от последната газова криза между Русия и Украйна в началото на 2009 г.;

Е.   като има предвид, че определен брой държави-членки не притежават достатъчно природни ресурси, за да се справят с кризисни ситуации;

Ж.   като има предвид, че поради съществуващата в момента и увеличаваща се зависимост от енергийни доставки от политически нестабилни региони се оказа, че усилията за обезпечаване на сигурността на доставките, полагани изключително на национално равнище, са недостатъчни и не гарантират дългосрочните интереси на всички държави-членки;

З.   като има предвид, че съществуващите инструменти за ранно предупреждаване се оказаха недостатъчни за предсказване на газовата криза от януари 2009 г.;

И.   като има предвид, че предвидимите заплахи за сигурността на енергийните доставки ще продължават да съществуват, докато държавите доставчици на енергия и транзитните държави не се придържат към общи и прозрачни правила, определени от Договора за енергийна харта и Транзитния протокол;

Й.   като има предвид, че ангажиментът за енергийна ефикасност на национално равнище и в чужбина и важната крачка към постигане на по-голям дял възобновяеми източници на енергия в настоящия енергиен микс на Европейския съюз би имала значително въздействие по отношение на намаляване на зависимостта му от вноса на енергия и следователно подобряване на енергийната му сигурност, от една страна, и от друга – би му помогнала да изпълни ангажимента си за намаляване на емисиите от парникови газове с 20 % до 2020 г. или в по-голяма степен, ако за това се постигне съгласие в Копенхаген;

К.   като има предвид, че един рентабилен начин за намаляване на енергийната зависимост на ЕС е насърчаването на енергоспестяването, възобновяемата енергия и мерките за енергийна ефективност, които също така допринасят за борбата с изменение на климата и за напредъка към ефикасна по отношение на ресурсите икономика;

Л.   като има предвид, че тясното сътрудничество в областта на енергийните доставки представлява една от най-ефективните и абсолютно нееобходиими мерки за изграждане на доверие в отношенията между Европейския съюз и съседните му държави;

М.   като има предвид, че въпреки някои вече предприети стъпки е необходимо да се създаде наистина обща енергийна политика по отношение на регулирането на вътрешния пазар, макар и не на държавния енергиен микс, който остава прерогатив на държавите-членки, както и по отношение на външните аспекти, която взема предвид политическите и икономически интереси на всички държави-членки;

Н.   като има предвид, че една обща външна европейска енергийна политика, която се основава на солидарност, диверсификация, единство при защита на общите интереси и засилено сътрудничество с основните държави производителки и потребителки на енергия, и транзитни държави, както и на насърчаване на устойчивостта, би създала взаимодействие, което би спомогнало за гарантиране на сигурност на доставките за Европейския съюз и би увеличило силата на ЕС, способността му за действия в областта на външната политика и доверието в него като световен фактор;

1.  Очаква Съвета, Комисията и държавите-членки да покажат заедно по-силно стратегическо лидерство при създаването на истинска обща европейска външна политика в областта на енергийната сигурност, призив за което беше отправен в неговата горепосочена резолюция от 26 септември 2007 г.;

2.  Приветства мерките за диверсификация и подобряване на енергийната сигурност на ЕС, предложени от Комисията във Втория стратегически енергиен преглед; счита въпреки това, че за прилагането им са необходими ясно определени приоритети и бързи действия, като същевременно Парламентът бъде информиран в пълна степен;

3.  Посочва отново, че един правилно работещ вътрешен пазар на енергия е от ключово значение за предотвратяване на бъдещите прекъсвания на газовите доставки и кризите, свързани с тях, като същото значение има диверсифицирането на енергийните източници; следователно подчертава необходимостта от повече инвестиции във възобновяеми енергийни източници и такива с ниско съдържание на въглерод и в енергийна ефективност, което следва да бъде основна част от Плана за действие в областта на енергетиката за периода 2010–2014 г.;

4.  Приветства горепосочените предложения за регламенти относно мерките за гарантиране на сигурността на снабдяването с газ и относно инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура в рамките на Европейската общност, които ще допринесат за по-голяма сигурност на снабдяването с газ в Европейския съюз чрез гарантиране на превантивни действия и подобряване на механизмите за управление на кризи от страна на държавите-членки и посредством повишаване на прозрачността и намаляване на бюрокрацията;

5.  Призовава за повече усилия за предвиждане на възможните проблеми при енергийните доставки, за да се избегнат бъдещи прекъсвания на доставките, чрез развиване, наред с другото, на ефективността на мрежата на ЕС от кореспонденти за енергийна сигурност (NESCO), и призовава Комисията спешно да преразгледа съществуващите механизми за ранно предупреждение, NESCO и други инструменти, които се оказаха неефективни в контекста на енергийната криза между Русия и Украйна през 2009 г.;

6.  Призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да развият съхранението на газ с капацитет за бързо освобождаване;

7.  Счита, че подобряването на взаимното свързване в рамките на Европа е от съществено значение, тъй като отстраняването на съществуващите празнини е решаващо за ефикасното функциониране на вътрешния пазар, както и за солидарността в областта на енергетиката; приветства във връзка с това споразумението за финансиране на инфраструктурни проекти като част от Европейския план за икономическо възстановяване (250 млн. евро) и идеята за предоставяне на Европа на нова европейска "супермрежа" за електричество и газ, но настоява, че общото увеличение на публичното и частното финансиране в областта на енергийната сигурност е крайно необходимо;

8.  Подчертава неотложната необходимост да се приложат стратегически проекти, които са насочени към диверсификация на енергийното снабдяване, по-специално в Южния коридор; поздравява, във връзка с придобиването на по-голяма независимост от доставките от Русия, правителствата на Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция за подписването на 13 юли 2009 г. на Междуправителственото споразумение относно правната рамка на проекта за тръбопровод "Набуко", което представлява важна стъпка в реализацията на този приоритетен за ЕС проект, но същевременно подчертава значението на един общ режим за регулиране на развитието на коридора с оглед свързване на ЕС с новите газови находища в Близкия изток и Каспийския район по начин, независим от което и да е дружество и тръбопровод, като този режим има за цел предимно бързото реализиране на тази връзка; настоятелно призовава съответните дружества и държави-членки, в тясно сътрудничество с Комисията, да осигурят първоначалните споразумения с потенциални доставчици, които да снабдяват тръбопроводите;

9.  Подчертава, че ЕС следва да води тесен диалог с ключови доставчици на енергия с оглед укрепване на енергийната взаимообвързаност и подобряване на енергийната сигурност за ЕС като цяло, като се набляга по-специално върху повишената ефикасност, равните условия на достъп до пазара, недискриминацията и прозрачността;

10.  Подчертава, че диалозите по въпросите на енергетиката в никакъв случай не следва да се провеждат за сметка на откровените и ориентирани към резултат диалози по въпросите на правата на човека и че защитата на правата на човека и енергийната сигурност следва да бъдат приоритетни за дневния ред на следващата среща на върха между ЕС и Русия и следва да станат неразделна част от новото споразумение между ЕС и Русия;

11.  Предлага разработването на общ подход на ЕС към преговорите с външни партньори относно транзитните правила и такси и призовава държавите-членки да се информират взаимно и да информират Комисията за стратегически решения и споразумения относно проекти за енергийна инфраструктура;

12.  Призовава Комисията да предприеме незабавни мерки срещу действия за враждебно придобиване на дружества на енергийния пазар на ЕС от страна на непрозрачни чужди субекти и да прилага строго правилата на ЕС в областта на конкуренцията; изразява тревога, например, от неотдавнашното придобиване на дял в унгарското енергийно дружество "MOL" от страна на "Сургутнефтегаз" и от неспособността на "Сургутнефтегаз" да разкрие структурата на собствеността си и самоличността на своите действителни крайни облагодетелствани собственици, както законно беше поискано от унгарския регулаторен орган за енергийния пазар; призовава Комисията да разследва дейностите на непрозрачни чужди субекти, като например CENTREX, който наскоро придоби дял от 20 % в съоръжението за търгуване и съхранение на газ "Baumgarten" в Австрия;

13.  Призовава ЕС да си сътрудничи със страните от региона на Северно море с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергоизточниците, по-конкретно чрез генериране на вятърна енергия от разположени в морето инсталации;

14.  Призовава Съвета и Комисията да си сътрудничат с държавите-членки от региона на Средиземно море и държавите от Северна Африка с оглед на техния значителен потенциал по отношение на енергийните ресурси и значителните възможности, които биха могли да се предоставят за собственото им развитие, по-специално в рамките на процеса от Барселона; по-конкретно насърчава използването на слънчева и вятърна енергия в тези региони; приветства постигнатия неотдавна напредък на промишлената инициатива "Дезертек" за развитие на мащабния потенциал за генериране на слънчева енергия в Близкия изток и Северна Африка; подчертава, че действията на ЕС по отношение на проекта "Дезертек" трябва да бъдат съгласувани и активно да допринесат за развитието на държавите от Северна Африка и Близкия Изток; следователно призовава дружествата и държавите-членки, участващи в този проект, да насърчават, в тясно сътрудничество с Комисията, развитието чрез истински трансфер на технологии и изграждане на капацитет в полза на местни дружества и гражданското общество, за да гарантират собственост и да изграждат дълготрайно партньорство със средиземноморските държави, където ще се разработва "Дезертек";

15.  Подчертава стратегическото значение на Арктическия регион за ЕС по отношение както на енергийните ресурси, околната среда, биологичното разнообразието и транспорта, така и на отварянето на Североизточния коридор;

16.  Подчертава, че напредъкът в изготвянето на обща европейска енергийна политика зависи до голяма степен от влизането в сила на Договора от Лисабон; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки да предприемат стъпки за осигуряване на обвързващо, прогресивно и всеобхватно правно основание в Договорите относно една обща европейска политика в областта на енергийните доставки и енергийната сигурност; призовава за бърза ратификация на Договора от Лисабон, който съдържа клауза за енергийна солидарност и превръща енергийната политика в отговорност, споделена между ЕС и държавите-членки, като стъпка в правилната посока;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 206.


Убийства на активисти за правата на човека в Русия
PDF 275kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно убийствата на активисти за правата на човека в Русия
P7_TA(2009)0022RC-B7-0060/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-конкретно резолюциите от 25 октомври 2006 г. относно убийството на руската журналистка Ана Политковская(1) и от 18 декември 2008 г. относно нападенията над правозащитници в Русия и делото за убийството на Анна Политковская(2),

–   като взе предвид Декларацията от председателството на Съвета от името на Европейския съюз от 12 август 2009 г. относно убийството на чеченския правозащитник Зарема Садулаева и нейния съпруг Алик Джабраилов,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и действието на което беше удължено до сключването на ново споразумение,

–   като взе предвид продължаващите преговори за ново споразумение, което ще предостави нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия,

–   като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека и Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи и обществени организации да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че като държава-членка на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) Русия се е ангажирала да защитава и насърчава правата на човека, основните свободи и правовата държава;

Б.   като има предвид, че засиленото сътрудничество и добросъседските отношения между ЕС и Русия са от ключово значение за стабилността, сигурността и просперитета на цяла Европа;

В.   като има предвид, че ЕС се стреми към стратегическо партньорство с Русия, основаващо се на ценностите на демокрацията, правата на човека и правовата държава;

Г.   като има предвид, че е настъпило тревожно влошаване на положението на защитниците на правата на човека, по-специално в Северен Кавказ;

Д.   като има предвид, че дейността на правозащитните организации, като например "Мемориал" и "Демос", е от съществено значение за изграждането на стабилно и свободно общество; като има предвид, че поради това руското правителство следва да се гордее с важната роля, която играят такива институции;

Е.   като има предвид, че адвокатът защитник на правата на човека, Станислав Маркелов, който бе представител и на убитата журналистка Анна Политковская, също бе убит на 20 януари 2009 г. заедно с журналистката Анастасия Барбурова, загинала при опита й да защити г-н Маркелов;

Ж.   като има предвид, че на 10 юли 2009 г. тялото на активиста за защита на правата на човека, Андрей Кулагин, бе открито в кариера в Петрозаводск, два месеца след като той бе безследно изчезнал;

З.   като има предвид, че Наталия Естемирова, ръководител на организацията "Мемориал" в Чечения, бе отвлечена на 15 юли 2009 г. в Грозни и бе открита мъртва в съседна Ингушетия; като има предвид, че Европейският парламент запази минута мълчание в памет на Наталия Естемирова по време на своята сесия на 16 юли 2009 г.; като има предвид, че след това убийство работата на организацията "Мемориал" в Чечения бе прекратена;

И.   като има предвид, че през септември 2009 г. се очаква да започне дело за клевета въз основа на тъжба, подадена от чеченския президент, Рамзан Кадиров, срещу Олег Орлов, ръководител на Центъра за правата на човека "Мемориал", за това, че на 15 юли 2009 г. г-н Орлов е публикувал на интернет страницата на "Мемориал" изявление, в което обвинява президента Кадиров, че има отношение към убийството на Наталия Естемирова;

Й.   като има предвид, че на 10 август 2009 г. чеченските активисти за гражданско общество, Зарема Садулаева и нейният съпруг, Алик Джабраилов, работещи за хуманитарната организация "Да спасим поколението", бяха отвлечени от своя офис в Грозни и открити убити на следващия ден;

К.   като има предвид, че на 4 декември 2008 г. санкт-петербургските офиси на научно-информационния център "Мемориал" бяха нападнати от маскирани мъже от службата на руския главен прокурор и при това нападение бяха отнети харддискове и компактдискове, съдържащи цялата база данни за хиляди жертви на сталинистките репресии; като има предвид, че базата данни бе върната на организацията "Мемориал" по разпореждане на съда;

Л.   като има предвид, че на 3 септември 2009 г. сградите, в които се намират частните жилища на Олег Орлов, ръководител на правозащитния център "Мемориал", и неговия сътрудник, Александър Черкассов, са били инспектирани от правителствени следователи, които са се представили за данъчни служители;

М.   като има предвид, че на 3 септември 2009 г., два месеца след като бе постановил решение за възобновяване на делото срещу тримата обвиняеми, които бяха оправдани през февруари тази година, Върховният съд на Русия постанови ново разследване на убийството на Анна Политковская, извършено през 2006 г.;

Н.   като има предвид, че в Европейския съд по правата на човека в Страсбург са подадени многобройни жалби от руски граждани;

1.  Безрезервно осъжда и изразява дълбоко възмущение от случаите на тормоз и нападенията срещу живота на правозащитници, адвокати и журналисти в Русия;

2.  Настоятелно призовава руските власти да направят всичко възможно, за да гарантират закрилата на правозащитниците, както е утвърдено в Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи и обществени организации да насърчават и защитават общопризнатите права на човека и основни свободи; по-специално призовава отговорните органи да създадат условия, позволяващи на "Мемориал" и други правозащитни организации да възобновят своята дейност в Чечения в една безопасна среда; приветства връщането на архива на организацията "Мемориал" в Санкт Петербург, конфискуван при претърсването на офисите на 4 декември 2008 г.;

3.  Призовава руските федерални органи да разследват бързо, цялостно и ефективно посочените по-горе убийства и да предадат на съд както лицата, отговорни за тези брутални действия, така и извършителите им;

4.  Подчертава, че безнаказаността в Чечения води до дестабилизация в целия район на Северен Кавказ;

5.  Отбелязва телеграмата на руския президент Дмитрий Медведев, изпратена през юли до правозащитната организация "Мемориал", в която той заявява своя ангажимент за пълно разследване на убийството на Наталия Естемирова;

6.  Приветства инициативата, предприета от президента Медведев, за изменение на законодателството, свързано с НПО с оглед облекчаване на някои ограничения и усложнения при регистрацията на руски НПО, и очаква съществено подобрение;

7.  Приветства решението на Върховния съд на Русия от 3 септември 2009 г. да започне ново разследване на убийство на Анна Политковская и да обедини в едно дело разследването срещу тримата обвиняеми, които бяха оправдани в първия съдебен процес, и това срещу сочения за убиец Руслан Махмудов и лицата, които са го спонсорирали; призовава този съдебен процес да започне колкото е възможно по-бързо, да се проведе по реда на производство с участието на съдебни заседатели и да бъде открит за всички журналисти и медии;

8.  Приканва към засилване на консултациите на ЕС и Русия в областта на правата на човека и настоява този процес да бъде отворен за ефективно участие от страна на Европейския парламент, Държавната дума, руските съдебни органи, гражданското общество и правозащитни организации, призовава Русия да спазва изцяло своите задължения като член на ОССЕ и на Съвета на Европа, включително зачитането на правото на сдружаване и правото на мирни демонстрации; подчертава своята позиция, че защитата на правата на човека следва да бъде приоритетна точка в дневния ред на следващата среща на върха между ЕС и Русия и да стане неразделна част от новото споразумение между ЕС и Русия;

9.  Призовава руските власти да спазват всички решения на Европейския съд по правата на човека и незабавно да ратифицират допълнителния протокол № 14 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи относно реформата на нейната контролна система;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, ОССЕ и Съвета на Европа.

(1) ОВ С 313 Е, 20.12.2006 г., стр. 271.
(2) ОВ С 58 Е, 12.3.2009 г., стр. 180.


Казахстан: случаят Евгений Жовтис
PDF 271kWORD 45k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно случая Евгений Жовтис в Казахстан
P7_TA(2009)0023RC-B7-0062/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Казахстан и централноазиатските републики,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 февруари 2008 г. относно стратегия на ЕС за Централна Азия(1),

–   като взе предвид стратегията на Европейския съюз за ново партньорство с Централна Азия, приета на 23 юни 2007 г.,

–   като взе предвид стратегическия документ на Комисията за подпомагане на Централна Азия за периода 2007–2013 г.,

–   като взе предвид заключенията от десетото заседание на Съвета за сътрудничество между ЕС и Казахстан,

–   като взе предвид заключенията от осмото заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, състояло се в Брюксел на 31 март 2008 г.,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕО и Казахстан(2), влязло в сила на 1 юли 1999 г.,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A.   като има предвид, че отношенията и сътрудничеството между ЕС и Република Казахстан са в процес на постоянно развитие на всички равнища; като има предвид, че Казахстан играе решаваща роля за стабилността и сигурността в Централна Азия и за икономическото развитие на региона като цяло;

Б.   като има предвид, че през 2010 г. Казахстан ще поеме председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ); като има предвид, че заемането на този пост ще донесе на държавата повече видимост и по-големи отговорности в областта на демокрацията и правата на човека; като има предвид, че ОССЕ настоятелно призова Казахстан за задълбочаване на демократичните реформи, преди държавата да поеме председателския пост;

В.   като има предвид, че въпреки тази важна международна задача, през последните няколко месеца вътрешното положение в Казахстан беше белязано от допълнително увеличаване на ограниченията върху средствата за масово осведомяване и поредица от спорни наказателни производства;

Г.   като има предвид, че на 3 септември 2009 г. Евгений Жовтис, директор на Казахстанското международно бюро по права на човека и зачитане на върховенството на закона, и известен защитник на правата на човека, беше признат за виновен по обвинение в убийство, тъй като на 26 юли 2009 г. е блъснал с автомобила си пешеходец, който е загинал, и беше осъден да прекара четири години в място за полагане на поправителен труд;

Д.   като има предвид, че на 27 юли 2009 г. беше образувано производство по полицейско разследване и че Евгений Жовтис беше посочен като свидетел; като има предвид, че на 28 юли 2009 г. статусът на Евгений Жовтис в разследването беше променен на заподозрян, но че – противно на казахстанското законодателство – неговите адвокати не бяха осведомени относно тази промяна до 14 август 2009 г.;

Е.   като има предвид, че Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ заяви, че "е възможно несигурните процедури да са представлявали нарушение на правото на Жовтис на справедлив процес, гарантирано от конституцията на Казахстан, задълженията на държавата в рамките на ОССЕ и основните международни стандарти";

Ж.   като има предвид, че по време на минали заседания на ОССЕ г-н Евгений Жовтис е представил подробна информация относно нарушения на правата на човека в Казахстан, които пораждат съмнения относно способността на тази държава да заеме председателския пост в една организация, чиято дейност е посветена на утвърждаването на принципите на демокрацията;

З.   като има предвид изразената в миналото сериозна загриженост във връзка със съдебните процеси и последвалото лишаване от свобода на други казахски активисти за правата на човека, включително Рамазан Езергепов и Сергей Дуванов;

И.   като има предвид, че през юни 2008 г. и отново през май 2009 г., във връзка с предстоящото казахстанско председателство на ОССЕ, казахстанският министър на външните работи Марат Тажин обеща укрепване и подобряване на зачитането на правата на човека в Казахстан;

Й.   като има предвид, че член 2 от Споразумението за партньорство и сътрудничество ЕС-Казахстан поставя като изискване зачитането на демокрацията, принципите на международното право и правата на човека;

1.  Въпреки че не поставя под въпрос независимостта на съдебната система, която е ключов елемент на всяка демокрация, изразява своята дълбока загриженост относно провеждането на разследването на трагичния пътен инцидент и на последвалия съдебен процес срещу г-н Евгени Жовтис и обръща внимание на твърденията, че свидетелски показания в защита на г-н Жовтис не са били допуснати като доказателствен материал по време на съдебния процес;

2.  Призовава казахстанските власти да проведат незабавно и при пълно зачитане на прозрачността и върховенството на закона повторно цялостно и справедливо разследване на обстоятелствата около инцидента и съответно да преразгледат обявяването за виновен и осъждането на Евгений Жовтис;

3.  Настоятелно призовава казахстанските власти да предоставят официални данни по случая Евгений Жовтис и да осигурят справедлив съдебен процес, включително право на обжалване, в съответствие с казахстанското законодателство;

4.  Обръща внимание на силната резервираност относно реалната ангажираност на казахстанското правителство във връзка с готовността за напредък, която резервираност беше изразена от организациите за защита на правата на човека по време на обявяването през 2007 г. на решението за поверяването на Казахстан на председателството на ОССЕ, и очаква казахстанските органи да положат всички усилия за осезаем напредък в подобряването на процеса на демократизиране и на зачитането на правата на човека, преди да поемат председателството на ОССЕ;

5.  Във връзка с това, призовава Комисията да увеличи помощта от страна на ЕС и да засили сътрудничеството с Казахстан в тези области, така че казахстанското правителство да бъде по-добре подготвено за поемането на тази важна негова международна функция;

6.  Настоятелно призовава Съвета да повдигне решително този въпрос пред казахстанските органи, и, в частност, да се заеме със случая Евгений Жовтис в рамките на диалога ЕС–Казахстан по въпросите на правата на човека, чийто втори кръг е насрочен за 21 октомври 2009 г., както и в рамките на планирания за средата на ноември 2009 г. Съвет за сътрудничество ЕС-Казахстан;

7.  Настоятелно призовава Комисията да засили своите проекти и програми в Казахстан в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН, специалния представител на ЕС за Централна Азия, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, както и на парламента, правителството и президента на Република Казахстан.

(1) ОВ С 184Е, 6.8.2009 г., стр. 49.
(2) ОВ L 196, 28.7.1999 г., стр. 3.


Сирия: случаят Muhannad al-Hassani
PDF 348kWORD 44k
Резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2009 г. относно Сирия: случаят Muhannad al-Hassani
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Декларацията на ООН за правозащитниците от 1998 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., ратифициран от Сирия през 1969 г.,

–   като взе предвид, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г., ратифицирана от Сирия през 2004 г.,

–   като взе предвид член 11, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и член 177 от Договора за ЕО, които определят утвърждаването на правата на човека като цел на Общата външна политика и политика на сигурност,

–   като взе предвид Насоките на Европейския съюз относно защитниците на правата на човека от 2004 г.,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия, и по-специално резолюцията от 8 септември 2005 г.(1), резолюцията от 15 юни 2006 г.(2) и резолюцията от 24 май 2007 г.(3),

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя Правилник,

A.   като осъзнава значението на политическите, икономическите и културните връзки, които съществуват между Европейския съюз и Сирия; като има предвид значението на ролята на Сирия за постигането на дълготраен мир и стабилност в Близкия изток; като има предвид положителните събития в това отношение, които осигуряват основа за подновяване на усилията за сключване на Споразумението за асоцииране;

Б.   като има предвид, че Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Сирийската арабска република, от друга, все още предстои да бъде подписано и ратифицирано; като има предвид, че член 2 от това Споразумение гласи, че зачитането на демократичните принципи и основните права на човека, провъзгласени с Всеобщата декларация за правата на човека, вдъхновява вътрешната и външната политика на страните и представлява основен елемент на това споразумение;

В.   като има предвид, че Muhannad al-Hassani, водещ адвокат за правата на човека и председател на Сирийската правозащитна организация (Swasiah), беше арестуван от сирийските власти на 28 юли 2009 г.; като има предвид, че той беше изправен пред Съда в Дамаск, където беше разпитан и му бе повдигнато обвинение в "накърняване на националните чувства" и "разпространяване на неверни новини" в закрито заседание, в което на неговия адвокат беше отказан достъп;

Г.   като има предвид, че Muhannad al-Hassani участваше в наблюдението на условията за живот на задържаните, и по-специално на законовите практики на Върховния държавен съд по сигурността, в който, според доклада на Human Rights Watch от февруари 2009 г., при съдебните процеси не се спазват международните норми; като има предвид, че преди да бъде арестуван, той е бил няколкократно разпитван, като тези разпити са били насочени главно към неговите действия в областта на правата на човека и защитата на политическите затворници;

Д.   като има предвид, че Парламентът и неговият председател вече на няколко пъти направиха постъпки за освобождаването на защитници на правата на човека, парламентаристи и политици, задържани в сирийските затвори, включително Michel Kilo и Mahmoud Issa; като има предвид, че Парламентът приветства всички успешни инициативи, предприети от сирийски и международни органи и организации с цел освобождаване на защитници на правата на човека;

Е.   като има предвид, че действащият от 1963 г. насам Закон за извънредното положение успешно ограничава гражданите при упражняването на техните граждански и политически права; като има предвид, че сирийските органи и преди не са допускали Muhannad al-Hassani и други адвокати по правата на човека да пътуват в чужбина, за да вземат участие в свързани с правата на човека събития и учебни семинари; като има предвид, че това е отдавна установен модел, който сирийските власти използват, за да затормозяват дейността и да наказват защитниците на правата на човека;

1.  Изразява дълбока загриженост по повод задържането на г-н Muhannad al-Hassani, което изглежда има за цел да санкционира дейността му в областта на правата на човека, особено по отношение на наблюдението на Върховния държавен съд по сигурността и условията на задържане в Сирия;

2.  Призовава сирийските органи да освободят г-н Muhannad al-Hassani незабавно и при всички обстоятелства да гарантират неговата физическа и психологическа неприкосновеност;

3.  Изразява своята дълбока загриженост поради сериозните репресии, пред които все още са изправени защитниците на правата на човека в Сирия, и поради липсата на напредък по отношение на правата на човека от страна на сирийските органи;изразява увереност, че Сирия, която би могла да играе важна роля за мирния процес в региона, ще подкрепя и ще подобри състоянието на правата на човека и свободата на изразяване в страната;

4.  Призовава сирийските органи да прекратят политиката на преследване и тормоз срещу защитниците на правата на човека и техните семейства и незабавно да освободят всички политически затворници, защитници на правата на човека и радетели за мир, включително Anwar al-Bunni и Kamal Labwani;

5.  Призовава сирийските органи да гарантират прозрачното функциониране на съдебната система, по-конкретно по отношение на Върховния държавен съд по сигурността;

6.  Настоятелно призовава сирийските органи да се придържат стриктно към горепосочената Конвенция на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и към съответните други международни документи и стандарти, за да гарантират, че задържаните в сирийските затвори:

   а) се третират добре и не са подлагани на изтезания или друг вид малтретиране;
   б) имат навременен, редовен и неограничен контакт със своите семейства, адвокати и лекари;

7.  Отново изразява своето убеждение, че насърчаването на правата на човека е един от стълбовете на отношенията между ЕС и Сирия; приветства продължаващия диалог между Европейския съюз и Сирия и изразява надежда, че тези продължителни усилия ще доведат до подобрение не само в икономическото и социалното положение в Сирия, но също така и в политическо отношение и в областта на правата на човека; призовава шведското председателство, Съвета и Комисията, преди подписването на Споразумението за асоцииране, да приемат пътна карта, която да определи ясно конкретните подобрения в областта на правата на човека, които се очакват от сирийските органи;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, както и на правителството и парламента на Сирийската арабска република.

(1) ОВ С 193 Е, 17.8.2006 г., стр. 349.
(2) ОВ С 300 Е, 9.12.2006 г., стр. 519.
(3) ОВ С 102 Е, 24.04.2008 г., стр. 485.

Правна информация - Политика за поверителност