Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη *
 Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής *
 SWIFT
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ με τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν ***
 Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων
 Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής
 Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec)
 Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
 Καζαχστάν: η υπόθεση Yevgeny Zhovtis
 Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani

Περίοδοι παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη *
PDF 395kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (COM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))
P7_TA(2009)0014A7-0005/2009

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0354),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0103/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0005/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε,

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
Άρθρο 2α
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009
Το άρθρο 4, σημείο 8, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου της 19 Ιανουαρίου 2009 για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/89, (EOK) αριθ. 2247/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2055/93, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 2596/97, (ΕΚ) αριθ. 1182/2005 και (ΕΚ) αριθ. 315/20071 διαγράφεται.
_________
1ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 1.

Καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής *
PDF 254kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (COM(2009)0321 – C7-0093/2009 – 2009/0084(CNS))
P7_TA(2009)0015A7-0004/2009

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0321),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0093/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 46, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0004/2009),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


SWIFT
PDF 362kWORD 71k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία βάσει της οποίας θα διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεδομένα χρηματοπιστωτικών πληρωμών, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των τρομοκρατών
P7_TA(2009)0016B7-0038/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 286 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 300 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως δε τα άρθρα 5, 6, 7 και 8,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 47, 48 και 49,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά κοινοτικά όργανα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(3) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών(4),

–   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 25 Ιουνίου 2003, και ιδίως το άρθρο 4 αυτής (εντοπισμός τραπεζικών πληροφοριών)(5),

–   έχοντας υπόψη το Αμερικανικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTP), το οποίο βασίζεται στο Αμερικανικό Προεδρικό Εκτελεστικό Διάταγμα αριθ. 13224(6), το οποίο σε περιπτώσεις έκτακτης εθνικής ανάγκης εξουσιοδοτεί ιδίως το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να αποκτά, μέσω "διοικητικών κλήσεων", σύνολα χρηματοπιστωτικών δεδομένων που διακινούνται σε δίκτυα ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων, όπως αυτά τα οποία βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Εταιρείας Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT),

–   έχοντας υπόψη τους όρους που έχει καθιερώσει το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για την πρόσβαση στα δεδομένα SWIFT (όπως ορίζονται από τις αμερικανικές "Δεσμεύσεις"(7)) και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που αποκτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του "διαπρεπούς προσώπου" σχετικά με τη συμμόρφωση των αμερικανικών αρχών στις παραπάνω δεσμεύσεις,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του με τα οποία καλείται η SWIFT να συμμορφωθεί αυστηρά με το κοινοτικό νομικό πλαίσιο, ιδίως όταν ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια της ΕΕ(8),

–   έχοντας υπόψη τις διαπραγματευτικές οδηγίες προς την Προεδρία του Συμβουλίου και την σχεδιαζόμενη διεθνή συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων SWIFT, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί "διαβαθμισμένες ΕΕ",

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 3ης Ιουλίου 2009, η οποία έχει χαρακτηρισθεί "διαβαθμισμένη ΕΕ",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2007 η SWIFT ανακοίνωσε μια νέα δομή ανταλλαγής μηνυμάτων η οποία θα τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2009,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αλλαγή στη δομή διαχείρισης των μηνυμάτων θα έχει ως συνέπεια η πλειονότητα των χρηματοπιστωτικών δεδομένων τα οποία η SWIFT μέχρι στιγμής είχε κλητευθεί να μεταβιβάζει στο Πρόγραμμα TFTP του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, να μην διατίθενται πλέον στο TFTP,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα στις 27 Ιουλίου 2009 διαπραγματευτικές οδηγίες προς την Προεδρία προκειμένου, επικουρούμενη από την Επιτροπή, να διαπραγματευτεί διεθνή συμφωνία με τις ΗΠΑ, επί τη βάσει των άρθρων 24 και 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη συνέχιση της μεταβίβασης δεδομένων SWIFT στο Αμερικανικό Πρόγραμμα TFTP,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματευτικές οδηγίες, καθώς και η νομική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή νομικής βάσης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, δεδομένου ότι έχουν χαρακτηρισθεί "διαβαθμισμένες ΕΕ",

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής συμφωνία θα προβλέπει προσωρινή και άμεση εφαρμογή από τη στιγμή της υπογραφής της μέχρι τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η ΕΕ δεν διαθέτει πρόγραμμα TFTP,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα δεδομένα που διαχειρίζεται η SWIFT καθιστά δυνατό να ανιχνευθούν όχι μόνο μεταφορές χρημάτων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες, αλλά και πληροφορίες για τις οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων ατόμων και χωρών και έτσι υπάρχει περιθώριο κατάχρησης για μεγάλης κλίμακας οικονομική και βιομηχανική κατασκοπεία,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η SWIFT έχει συνάψει μνημόνιο συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με το οποίο περιορίζεται το εύρος των μεταβιβαζόμενων δεδομένων και των αναζητήσεων δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπόκειται δε αυτό σε διεθνή εποπτεία και έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να εξαρτάται από τη διατήρηση των διασφαλίσεων που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης και των δεσμεύσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, όπως αυτές που εφαρμόζονται στην περίπτωση των δεδομένων που αποκτά μέσω κλητεύσεων το Υπουργείο Οικονομικών από το Αμερικανικό Επιχειρησιακό Κέντρο της SWIFT,

1.   υπενθυμίζει την αποφασιστικότητά του για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ακράδαντη πεποίθησή του στην ανάγκη να επιτευχθεί ορθή ισορροπία μεταξύ μέτρων ασφαλείας και μέτρων προστασίας των ατομικών ελευθεριών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον ύψιστο σεβασμό της ιδιωτικότητας και της προστασίας των δεδομένων· επαναλαμβάνει ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα αποτελούν θεμελιώδεις αρχές χωρίς τις οποίες η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποκλείεται να είναι αποτελεσματική·

2.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου και ότι όλες οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες για λόγους ασφαλείας πρέπει να σέβονται τις διαδικαστικές διασφαλίσεις και τα δικαιώματα της υπεράσπισης και να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο(9)·

3.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι το διατλαντικό πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για τη νομική συνδρομή, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010 περιλαμβάνει το άρθρο 4 το οποίο προβλέπει πρόσβαση σε στοχευμένα χρηματοπιστωτικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως μέσω των αρχών των εθνικών κρατών, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ορθότερη νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων SWIFT απ' ό,τι η προτεινόμενη ενδιάμεση συμφωνία και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξηγήσουν την αναγκαιότητα μιας ενδιάμεσης συμφωνίας·

4.   χαιρετίζει την απόφαση την οποία έλαβε τον Ιούνιο του 2007 η SWIFT, να μετεγκαταστήσει όλα τα δεδομένα που αφορούν ενδοκοινοτικές χρηματοπιστωτικές μεταφορές σε δύο ευρωπαϊκά επιχειρησιακά κέντρα· επισύρει την προσοχή του Συμβουλίου στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τη Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και κατόπιν αιτήσεως από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 της ΕΕ και σύμφωνα με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.   επισημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες παρά μόνο δύο σχεδόν χρόνια μετά την ανακοίνωση της αλλαγής της δομής διαχείρισης των μηνυμάτων εκ μέρους της SWIFT,

6.   εκφράζει την ανησυχία του διότι όσον αφορά τη νομική βάση που έχει επιλεγεί για την προτεινόμενη συμφωνία, οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων έχουν αποκλίνουσες απόψεις, επισημαίνοντας ότι η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου είναι της γνώμης ότι πρόκειται για αρμοδιότητα της Κοινότητας·

7.   πιστεύει ότι μια διεθνής συμφωνία, εφόσον είναι αναγκαία και υποχρεωτική, πρέπει να εξασφαλίζει, στο απολύτως ελάχιστο, τα εξής:

   α) ότι γίνεται διαβίβαση και επεξεργασία δεδομένων μόνο με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας(10), και σε σχέση με άτομα ή τρομοκρατικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται ως τρομοκράτες και από την ΕΕ,
   β) ότι η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων όσον αφορά τη διαβίβασή τους (μόνο μέσω συστήματος "ώθησης" (push)), η αποθήκευση και η χρήση τους δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες ως προς το στόχο για τον οποίο έχουν διαβιβαστεί και στη συνέχεια υποστεί επεξεργασία τα δεδομένα αυτά,
   γ) ότι οι αιτήσεις διαβίβασης πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες, στοχευμένες περιπτώσεις, που πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένες και να υπόκεινται σε δικαστική εξουσιοδότηση και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία πρέπει να περιορίζεται σε δεδομένα που αποκαλύπτουν σύνδεσμο με πρόσωπα ή οργανώσεις που βρίσκονται υπό εξέταση στις Ηνωμένες Πολιτείες· τα δεδομένα που δεν αποκαλύπτουν τέτοιους συνδέσμους πρέπει να διαγράφονται,
   δ) ότι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να παρέχεται το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων υπεράσπισης και διαδικαστικών διασφαλίσεων και το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη όπως ισχύει στην ΕΕ και ότι η νομιμότητα και αναλογικότητα των αιτήσεων διαβίβασης πρέπει να είναι ανοικτή για δικαστική εξέταση στις Ηνωμένες Πολιτείες,
   ε) ότι τα διαβιβαζόμενα δεδομένα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους μηχανισμούς δικαστικής επανόρθωσης που θα ίσχυαν για δεδομένα που διατηρούνται στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
   στ) ότι η συμφωνία πρέπει να απαγορεύει οποιαδήποτε χρήση δεδομένων SWIFT από αμερικανικές αρχές για άλλους λόγους εκτός από αυτούς που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· πρέπει επίσης να απαγορεύεται η διαβίβαση παρόμοιων δεδομένων σε τρίτους εκτός από τις δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
   ζ) ότι πρέπει να τηρείται αυστηρά μηχανισμός αμοιβαιότητας που να υποχρεώνει τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές να διαβιβάζουν σχετικά δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ ύστερα από αίτησή τους,
   η) ότι η Συμφωνία ορίζεται ρητά ότι ισχύει για ενδιάμεση περίοδο, με τη συμπερίληψη ρήτρας αναστολής ισχύος, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες, και χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας για μια νέα ενδεχόμενη συμφωνία σε αυτό τον τομέα,
   θ) ότι η ενδιάμεση συμφωνία πρέπει να προβλέπει σαφώς ότι οι αμερικανικές αρχές πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και ότι θα γίνουν διαπραγματεύσεις για μια νέα ενδεχόμενη συμφωνία με βάση το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ, η οποία να περιλαμβάνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια·

8.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν τον συγκεκριμένο ρόλο της "δημόσιας αρχής" που θα ορισθεί και θα έχει την ευθύνη να λαμβάνει αιτήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τον χαρακτήρα των εξουσιών που θα παραχωρηθούν σε μια τέτοια "Αρχή" και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η επιβολή τους·

9.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιβεβαιώσουν ότι παρτίδες και μεγάλα αρχεία δεδομένων όπως για τις συναλλαγές που συνδέονται με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών (SEPA) δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο των δεδομένων που μπορούν να ζητηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ή να του διαβιβαστούν·

10.   υπογραμμίζει ότι η SWIFT αποτελεί καίρια υποδομή για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών και των αγορών αξιογράφων και ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί δυσμενώς σε σύγκριση με ανταγωνιστικούς παρόχους συστημάτων διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων·

11.   υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας δικαίου και της ασυλίας για πολίτες και ιδιωτικούς οργανισμούς που υπόκεινται σε διαβιβάσεις δεδομένων με βάση παρόμοιες συμφωνίες όπως η προτεινόμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ·

12.   επισημαίνει ότι ίσως να είναι χρήσιμο να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάγκη ίδρυσης Ευρωπαϊκού TFTP·

13.   ζητεί να εξασφαλίσει η Επιτροπή και η Προεδρία ότι θα παρασχεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα και τις οδηγίες των διαπραγματεύσεων·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων χωρών, καθώς και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

(1) ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
(2) ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 309, 25.11.2005, σ. 15.
(4) ΕΕ L 345, 8.12.2006, σ. 1.
(5) ΕΕ L 181, 19.7.2003, σ. 34.
(6) Το Εκτελεστικό Διάταγμα 13224 εκδόθηκε από τον Πρόεδρο Μπους στις 23 Σεπτεμβρίου 2001, βάσει του νόμου για τις Διεθνείς Έκτακτες Οικονομικές Εξουσίες (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706. Ο Πρόεδρος μεταβίβασε τις βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος εξουσίες του στον Υπουργό Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε τις κλήσεις στο SWIFT βάσει του Εκτελεστικού Διατάγματος 13224 και των κανονισμών εφαρμογής του.
(7) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ‐ SWIFT, ΕΕ C 166, 20.7.2007, σ. 18.
(8) Ψήφισμα της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και το διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών (ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σ. 349)· ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων τραπεζικών εντολών με το σύστημα SWIFT από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ (ΕΕ C 303 Ε, 13.12.2006, σ. 843).
(9) Και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδίως τα άρθρα 5, 6, 7 και 8, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 47, 48 και 49, τη Σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Ατόμων σε σχέση με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
(10) ΕΕ L 164, 22.6.2002, σ. 3.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Τατζικιστάν
PDF 380kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου
P7_TA(2009)0017B7-0025/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντρική Ασία, και πιο συγκεκριμένα το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 2003 για το Τουρκμενιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ασίας(1), της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την Κεντρική Ασία(2) και της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) που συνάφθηκαν μεταξύ της ΕΕ και του Ουζμπεκιστάν, του Κιργιστάν και του Καζακστάν, σε ισχύ όλες από το 1999,

–   έχοντας υπόψη τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις συμφωνίες,

–   έχοντας υπόψη το παρόν πλαίσιο για τις σχέσεις ΕΕ-Τατζικιστάν, τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, η οποία θα αντικατασταθεί από συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, αφ" ης στιγμής κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Τατζικιστάν, το δε Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του,

–   έχοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τατζικιστάν έχει κυρωθεί από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και από το Τατζικιστάν,

–   έχοντας υπόψη την ενδιάμεση συμφωνία για το εμπόριο και τα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, που υπεγράφη στις 11 Οκτωβρίου 2004 και είναι σε ισχύ από το Μάιο 2005(5),

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 21 και 22 Ιουνίου 2007, στρατηγική της ΕΕ για νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία,

–   έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση προόδου του Ιουνίου 2008 εκ μέρους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής για την Κεντρική Ασία και την εκτίμηση ότι η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής είναι ήδη δρομολογημένη,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2013) σχετικά με την ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 και 9 Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το από 26 Σεπτεμβρίου 2007ψήφισμά του, σχετικά με την πορεία προς μια κοινή εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια(6),

–   έχοντας υπόψη την πρώτη συνάντηση επισήμου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Τατζικιστάν, τον Οκτώβριο 2008, και τον κατάλογο συστάσεων από τη συνάντηση, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν δεόντως υπόψη κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει νομικών μεταρρυθμίσεων,

–   έχοντας υπόψη το πρώτο σεμινάριο κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Τατζικιστάν σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που διεξήχθη στο Ντουσανμπέ στις 10 και 11 Ιουλίου 2009 και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρόκειται να διεξαχθεί στο Ντουσανμπέ στις 23 Σεπτεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη υπό την χορηγία της ΕΕ για τα ναρκωτικά που διεξήχθη στο Ντουσανμπέ τον Οκτώβριο 2008,

–   έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και του Προέδρου του Τατζικιστάν Εμομάλι Ραχμόν στις 10 Φεβρουαρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την Τέταρτη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μajlisi του Τατζικιστάν, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουσανμπέ από 6 ως 8 Απριλίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009(7), σχετικά με τη σύναψη ΣΕΣΣ με το Τατζικιστάν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, μία των οποίων είναι το Τατζικιστάν, βρίσκονται σε περιοχή στην οποία συναντώνται η Ευρώπη και η Ασία και ιστορικά και παραδοσιακά έχουν αποτελέσει σημαντικό σημείο συνάντησης και διέλευσης μεταξύ των δύο ηπείρων,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει έντονο ενδιαφέρον για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την παγίωση των δημοκρατικών θεσμών, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κυριαρχία του κράτους δικαίου στην περιοχή, ιδίως από τότε που οι στρατηγικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και οι εντεινόμενες διαπεριφερειακές προκλήσεις στην Κεντρική Ασία είχαν επίσης τόσο άμεση όσο και έμμεση επίδραση στα συμφέροντα της ίδιας της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία αποσκοπεί στη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της από την Κεντρική Ασία, σύμφωνα με τις αξίες που αποτελούν τα θεμέλια της ΕΕ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν, με τη κοινή του μεθόριο με το Αφγανιστάν, μήκους άνω των 1 300 χλμ., είναι βασικός περιφερειακός παράγοντας στην πρώτη γραμμή με το Αφγανιστάν, στις προσπάθειες της ΕΕ – και άλλες διεθνείς προσπάθειες – για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, του εξτρεμισμού και της έλλειψης ασφάλειας στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής έναντι του Τατζικιστάν αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην στήριξη για μείωση της φτώχειας, για χρηστή διακυβέρνηση και για μεταρρυθμίσεις, καθώς και, σε περιφερειακό επίπεδο, για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ παρέχει βοήθεια προς τούτο, ιδίως μέσω της στήριξης για τη διαχείριση των συνόρων με τα προγράμματα μεθοριακού ελέγχου και δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Κεντρική Ασία (BOMCA/CADAP),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) με το Τατζικιστάν προβλέπει ανάληψη δεσμεύσεων και δράσεων συνεργασίας όσον αφορά τον επαναπατρισμό και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συναφθεί χωριστή συμφωνία με τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εμφύλιος πόλεμος που τελείωσε το 1997, κατέστρεψε υποδομές και θεσμούς και λεηλάτησε την οικονομία, αφήνοντας το Τατζικιστάν στη θέση της φτωχότερης από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και στο Τατζικιστάν σημειώθηκε περίοδος έντονης ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, γύρω στο 60% του πληθυσμού του εξακολουθεί να ζει σε απελπιστική φτώχεια, και ότι η υγεία και η παιδεία στις φτωχότερες περιοχές παραμένουν απρόσιτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τέλος, οι Τατζίκοι εξαρτώνται έντονα από τα εμβάσματα των μεταναστών αλλά και ότι το εισόδημα αυτό απειλείται σοβαρά από την οικονομική κρίση στην περιοχή, και, ως εκ τούτου, έχει ύψιστη σημασία η παροχή συνδρομής στο Τατζικιστάν ώστε να αναπτύξει βιώσιμο και ασφαλές εγχώριο οικονομικό σύστημα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν έχει τον υψηλότερο ρυθμό γεννητικότητας στην Κεντρική Ασία, και το 40% περίπου του πληθυσμού του, οποίος ανέρχεται σε 7,3 εκατομμύρια, αποτελείται από νέους κάτω των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη καλού εκπαιδευτικού συστήματος έχει κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί παράγοντες που κινούν την οικονομία του Τατζικιστάν είναι η παραγωγή βαμβακιού και αλουμινίου αλλά και ότι οι τιμές αυτών των προϊόντων πέφτουν στην παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν δεν έχει πετρέλαιο, διαθέτει ελάχιστο αέριο και παρά τα σημαντικά υδροηλεκτρικά του αποθέματα υποφέρει από σοβαρές ενεργειακές ελλείψεις,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το θεσμικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον δεν ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρήσεων στη χώρα και απαιτείται σημαντική ενθάρρυνση,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τατζικιστάν εξαρτάται από την ξένη βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια και ότι περίπου το ήμισυ του εργατικού δυναμικού του εργάζεται στο εξωτερικό, κυρίως στη Ρωσία, στηρίζοντας τις οικογένειες του στο Τατζικιστάν με εμβάσματα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχει επιφέρει την διαταραχή των παραδοσιακών οικονομικών σχέσεων και των περιφερειακών αγορών που προστίθενται στην παρούσα οικονομική ύφεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών της περιοχής και να διευκολύνει συνεπώς την επανάληψη της περιφερειακής συνεργασίας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέραν της βοήθειας που λαμβάνει το Τατζικιστάν στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας, η χώρα συμμετέχει και σε διάφορα εν εξελίξει περιφερειακά προγράμματα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι ο Πρόεδρος Ραχμόν απολαμβάνει σαφώς τη λαϊκή αποδοχή, έχει ασκήσει πολλές φορές αυταρχική πολιτική εις βάρος της αντιπολίτευσης και έχει ουσιαστικά απαλλαγεί από την υποχρέωση να μοιράζεται την εξουσία, πράγμα που προοριζόταν να διασφαλίσει η ειρηνευτική συμφωνία του 1997,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκθεση των εκλογικών παρατηρητών του Γραφείου δημοκρατικών θεσμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ επισήμανε την έλλειψη γνήσιας δυνατότητας επιλογής και ουσιώδους πολυφωνίας κατά τις Προεδρικές εκλογές του 2006,

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αναγνωρίζεται ευρέως ως ενδημική και διάχυτη σε όλα τα επίπεδα, και ότι μεγάλο μέρος από τις δωρεές διεθνών χορηγών δεν κατευθύνεται προς τον στόχο του,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών είναι ακόμα στα σπάργανα, ότι η πραγματική της ανάπτυξη έχει συχνά παρεμποδισθεί από την κυβέρνηση και ότι έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσει να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητές της για την ανθρωπιστική ανάπτυξη στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές δραστηριότητες θρησκευτικών ομάδων έχουν περιοριστεί λόγω της απαιτήσεως για εγγραφή στην κρατική επιτροπή θρησκευτικών υποθέσεων, και από άλλα περιοριστικά μέτρα δυνάμει πρόσφατα εγκριθείσας νομοθεσίας σχετικά με την ελευθερία συνείδησης και τις θρησκευτικές οργανώσεις,

1.   επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Τατζικιστάν κατέστησε σαφές ότι δεσμεύεται να συνεργασθεί με την ΕΕ, ότι επιθυμεί την αναβάθμιση του εμπορίου με την ΕΕ και την προώθηση των εκπαιδευτικών σχέσεων, καθώς και ότι θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε βασικούς τομείς όπως η κοινωνική ευημερία, η υγεία, η παιδεία, η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να καταδείξει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις δεσμεύσεις·

2.   είναι εν γνώσει της βαθιάς απογοήτευσης της κυβέρνησης του Τατζικιστάν για το γεγονός ότι δεν έχει συναφθεί ακόμα η ΣΕΣΣ, ιδίως εν όψει της θέσης της ΕΕ ότι, καθώς οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες συνθήκες διαφέρουν αισθητά μεταξύ των κρατών της Κεντρικής Ασίας, είναι απολύτως αναγκαίο να διαφοροποιεί η ΕΕ αντίστοιχα την πολιτική της· επομένως εκφράζει την πρόθεσή του να δώσει τη συγκατάθεσή του και επιθυμεί να συναφθεί η ΣΕΣΣ το συντομότερο δυνατό·

3.   θεωρεί ότι η συγκατάθεσή του στη σύναψη της ΣΕΣΣ συνιστά σημείο καλής θέλησης για τις σχέσεις του με το Τατζικιστάν και ενθάρρυνσης του Τατζικιστάν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς την κατεύθυνση των απολύτως αναγκαίων μεταρρυθμίσεων· ωστόσο εφιστά την προσοχή του Τατζικιστάν πρωτίστως στους όρους που συνεπάγεται η ανασταλτική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.   είναι της άποψης ότι η πλήρης ανάπτυξη της ΣΕΣΣ και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων πρέπει να βασίζεται σε ακριβή και έγκαιρη αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε σε καίριους τομείς και παρακινεί την Επιτροπή να ορίσει σαφή δέσμη κριτηρίων αναφοράς και προϋποθέσεων·

Οικονομική κατάσταση

5.   επισημαίνει τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τατζικιστάν και τις ευπαθείς υποδομές του στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας, και ανησυχεί σοβαρά που από τον Μάιο του 2009, εξαιτίας των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και των ελλείψεων στον αγροτικό τομέα, 1,5 εκατ. άνθρωποι βρέθηκαν σε κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας·

6.   απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Τατζικιστάν να αντιμετωπίσει στη ρίζα της τη διάσταση του προβλήματος που αφορά τον εφοδιασμό και να αναθεωρήσει την πολιτική των υπερβολικά μεγαλόπνοων έργων, τα οποία δεν βοηθούν στην αντιμετώπιση των θεμελιωδών και αμέσων αναγκών του λαού· ταυτόχρονα, της ζητά να ενισχύσει τις περιφερειακές αγορές, να βελτιώσει τις τοπικές παραγωγές και να δρομολογήσει πάραυτα προγράμματα διατροφικής ενίσχυσης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

7.   καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να αντιμετωπίσει επειγόντως την καταστροφική κατάσταση των τομέων της παιδείας και της υγείας, η οποία απειλεί να επιφέρει νέο κύμα κοινωνικών προβλημάτων στις επόμενες γενεές και να υπονομεύσει το μέλλον της χώρας·

8.   επισημαίνει επίσης ότι η χρόνια φτώχεια συμβάλλει στη διόγκωση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς ορισμένες εκθέσεις ισχυρίζονται ότι 30-50% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας συνδέεται με το εμπόριο ναρκωτικών·

9.   απευθύνει έκκληση στο Τατζικιστάν να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του σε υδροηλεκτρική ενέργεια με ορθολογικό και δημοκρατικό τρόπο, έχοντας υπόψη τις ανησυχίες των παραποτάμιων χωρών οι οποίες υπολογίζουν πάντοτε στα ασφαλή εποχικά υδάτινα ρεύματα· παρακινεί, επ" αυτού, την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών σχεδίων στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι δυνάμει θιγόμενοι περιφερειακοί παράγοντες και τα οποία θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ·

10.   απευθύνει έκκληση στο Τατζικιστάν να εισαγάγει διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις ξένες εταιρείες·

11.   παρακινεί το Τατζικιστάν να εφαρμόσει στο ακέραιο τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εισαγωγής αγροτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να ελευθερωθούν από τα χρέη και να στραφούν από την μονοκαλλιέργεια βάμβακος στην εναλλακτική γεωργική ανάπτυξη·

Πολιτική κατάσταση

12.   αναγνωρίζει ότι το Τατζικιστάν έχει σχετικά ικανοποιητική σταθερότητα χωρίς ενδείξεις έως τώρα εξωτερικής απειλής ή οργανωμένης κίνησης για τοπική αποσταθεροποίηση· επισημαίνει, ωστόσο, ενδείξεις κάποιων ρωγμών στο καθεστώς (για παράδειγμα, τα κρούσματα βίας και οι διαδηλώσεις το 2008 στην αυτόνομη ορεινή περιοχή του Μπανταχσάν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις ασφάλειας στην ανατολική περιοχή του ΤαβιλΝτάρα μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και της πρώην ένοπλης αντιπολίτευσης και ξένων μαχητών) οι οποίες έχουν εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά την αποτελεσματική άσκηση της εξουσίας από τον Πρόεδρο· εφιστά επίσης την προσοχή όλων στις εκφραζόμενες ανησυχίες ότι η διαρκής φτώχεια, η οργιάζουσα διαφθορά και η διαρκώς αυταρχικότερη διακυβέρνηση μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης·

13.   υπενθυμίζει στο Τατζικιστάν τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετηρίδας και τη στήριξη εκ μέρους της ΕΕ σε σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη προόδου στον τομέα·

14.   επισημαίνει την κοινοβουλευτική διάρθρωση του Τατζικιστάν, όπου δεσπόζει το φίλα προσκείμενο προς τον Πρόεδρο Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (ΛΔΚ)· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν περιθωριοποιηθεί, ενώ οι δυνάμει αντίπαλοι έχουν φυλακιστεί ή εξοριστεί· εν όψει της υποσχέσεως του Προέδρου για διεξαγωγή εκλογών το 2010, καλεί την κυβέρνηση του Τατζικιστάν να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό, επιτρέποντας την εμφάνιση πραγματικού πολυκομματικού πολιτικού συστήματος και αναθεωρώντας τον εκλογικό νόμο (π.χ. προκειμένου να επιτρέπεται η παρουσία ανεξάρτητων παρατηρητών, και να προβλεφθεί ακύρωση του τέλους εγγραφής για τους υποψηφίους και μεγαλύτερη διαφάνεια στην τελική καταμέτρηση, ταξινόμηση και ανακοίνωση των ψήφων)·

15.   ασκεί κριτική στους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και στην απουσία αποτελεσματικής και ορατής δράσης από την κοινωνία των πολιτών στο Τατζικιστάν, καθώς η απουσία της θα μπορούσε να υπονομεύσει τις μελλοντικές δημοκρατικές εξελίξεις, και επαναλαμβάνει την ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους τομείς της χώρας·

16.   επισημαίνει ότι η διαφθορά έχει αναγνωριστεί ευρέως ως βασικό πρόβλημα στο Τατζικιστάν, εξαιτίας εν μέρει της ελλείψεως νομικής παιδείας και της αδυναμίας της χώρας να πληρώνει αξιοπρεπώς τους δημοσίους υπαλλήλους της· ελπίζει σε απτές ενδείξεις ότι ο νόμος για τη διαφθορά, ο οργανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς και η φιλόδοξη στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς για την περίοδο 2008-2012, που έχουν τεθεί σε ισχύ, θα είναι περισσότερο από απλή βιτρίνα·

17.   καλεί το Τατζικιστάν να θεσμοθετήσει πολιτική πλήρους διαφάνειας στον οικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας λογιστικής σε σχέση με κάθε εισόδημα που προέρχεται από κρατικές επιχειρήσεις όπως η Εταιρεία Αλουμινίου Τατζικιστάν, η Talco (τόσο εγχώριες όσο και εξωχώριες) και η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας Barqi Tojik, καθώς και διαφάνεια στην χρηματοδότηση του τομέα βάμβακος·

Περιφερειακά ζητήματα

18.   τονίζει τον ρόλο γεωγραφικής γειτνίασης του Τατζικιστάν στη μεθόριο με το Αφγανιστάν και σε σχέση με τα ναρκωτικά, την τρομοκρατία και τον εξτρεμισμό, επισημαίνει δε τη δυνατότητα που έχει το Τατζικιστάν να αποτελέσει σύγχρονο, λειτουργικό κράτος, ικανό να λειτουργεί ως κυματοθραύστης στη διάδοση του εξτρεμισμού από το Αφγανιστάν και τη γύρω περιοχή· τονίζει τη σημασία της δέσμευσης να βοηθηθεί το Τατζικιστάν να λειτουργήσει ως σταθερό και λειτουργικό κράτος· επισημαίνει ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την καταπίεση ή τον εκφοβισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και πρέπει να διεξάγεται με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των πολιτικών ελευθεριών·

19.   επισημαίνει ότι η ενέργεια και το νερό είναι βασικά ζητήματα για την ανθρώπινη ασφάλεια και τις διακρατικές σχέσεις εντός της Κεντρικής Ασίας· επισημαίνει ιδιαίτερα την ενεργειακή διαμάχη μεταξύ του Τατζικιστάν και του Ουζμπεκιστάν (χαρακτηριστικό είναι, μεταξύ άλλων, το προσωρινό αλλά χωρίς προειδοποίηση κλείσιμο των συνόρων με το Ουζμπεκιστάν, η διακοπή του εφοδιασμού σε αέριο του Τατζικιστάν και ο διπλασιασμός των τιμών) και τη διαμάχη για το νερό με το Ουζμπεκιστάν και το Κιργιστάν· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, επείγουσες διαβουλεύσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια με θέμα την ορθολογική χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα

20.   ανησυχεί σοβαρά για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τατζικιστάν, που, στην πράξη, μένουν ατιμώρητες και εκδηλώνονται με διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων άσκηση πίεσης σε δικαστήρια και δικαστές τόσο από την κυβέρνηση όσο και από δίκτυα εγκληματικότητας, άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτεταμένες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών, παιδική εργασία και εκμετάλλευση φοιτητών, καθώς και ανηλίκων, για τη συλλογή βαμβακιού, διαβίωση εργατών σε συνθήκες που η αμερικανική οργάνωση Freedom House, περιέγραψε ως "οικονομική δουλεία", απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και άλλων τύπων κακομεταχείρισης, και εμπορία ανθρώπων·

21.   επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, την έναρξη επισήμου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και του Τατζικιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο απτά αποτελέσματα· θεωρεί κρίσιμης σημασίας την πρόοδο στον τομέα αυτό για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων· τονίζει τη σημασία της επίσημης και ουσιαστικής συμμετοχής των ΜΚΟ που ασκούν δραστηριότητα στο Τατζικιστάν στον διάλογο αυτό·

22.   εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον νέο νόμο για τις ΜΚΟ, σύμφωνα με το πρότυπο του ρωσικού νόμου, ο οποίος έχει εισαγάγει βαρύτατες απαιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής·

23.   τονίζει ότι παρά το γεγονός ότι η ελευθερία του λόγου και του τύπου προβλέπεται από την νομοθεσία του Τατζικιστάν, οι αρχές της χώρας συχνά εκφοβίζουν τα άτομα τα οποία διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές και τα αποτρέπουν από το να μιλήσουν ελεύθερα ή να ασκήσουν κριτική· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης υποβάλλονται σε διάφορες μορφές εκφοβισμού και ελέγχου ώστε να αναγκάζονται να προβαίνουν σε αυτολογοκρισία·

24.   εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την υποχώρηση της θρησκευτικής ελευθερίας καθώς και για το γεγονός ότι ο νέος νόμος για τα θρησκεύματα, που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο στις 25 Μαρτίου 2009, απαγορεύει πολλές θρησκευτικές πρακτικές και μπορεί να θέσει εκτός νόμου πολλές θρησκευτικές κοινότητες, εξωθώντας τες στην παρανομία·

25.   τονίζει ότι οι διακρίσεις και η βία σε βάρος των γυναικών παραμένουν διαδεδομένα φαινόμενα· καλεί την Επιτροπή να συστήσει ειδικά προγράμματα προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες που προσφέρονται στις γυναίκες και παρακινεί τις αρχές του Τατζικιστάν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τεθεί τέλος στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών και να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών στη δικαιοσύνη·

26.   επισημαίνει με ανησυχία ότι ο νόμος του 2007 σχετικά με τη διατήρηση εθνικών παραδόσεων και τελετών επιβάλλει περιορισμούς ως προς το πώς θα ντύνονται ή θα τελούν οι Τατζίκοι παραδοσιακές γιορτές·

27.   εκφράζει τη λύπη του για την εκτεταμένη χρήση των βασανιστηρίων, επισημαίνει ότι ο ορισμός των βασανιστηρίων εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής στη νομοθεσία του Τατζικιστάν και ζητεί εκ νέου την έγκριση όλων των αναγκαίων μέτρων για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ιδίως με την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για ταπεινωτικές συμπεριφορές ή κακομεταχειρίσεις και για την επικύρωση του προαιρετικού πρωτοκόλλου (OPCAT) που επιτρέπει τον έλεγχο τόπων κράτησης, και ζητεί επίσης την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής·

28.   επισημαίνει ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή του Τατζικιστάν που είναι υπεύθυνη για νομικά ζητήματα και ανθρώπινα δικαιώματα έχει αναλάβει τον έλεγχο της νομοθεσίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής αποτελεσματική·

29.   επιδοκιμάζει τον πρόσφατο διορισμό Διαμεσολαβητή και καλεί την κυβέρνηση να εγγυηθεί την απόλυτη ανεξαρτησία του·

Η διεθνής κοινότητα

30.   απευθύνει έκκληση στους δωρητές από όλο τον κόσμο να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη δημιουργία βιώσιμης και δυναμικής κοινωνίας των πολιτών και να ενθαρρύνουν τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καλύπτουν το ζήτημα της κρατικής διαφθοράς και της ροής της διεθνούς χρηματοδότησης·

31.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε όλα τα επίπεδα του διαλόγου της με το Τατζικιστάν και ότι η ΕΕ προσφέρει στο Τατζικιστάν κάθε βοήθεια που θα χρειαστεί σε αυτούς τους τομείς·

32.   τονίζει την ανάγκη να διοχετεύεται περισσότερη χρηματοδότηση απευθείας στις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας και της δυνατότητας επαλήθευσης·

33.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τηρεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου πλήρως ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· καλεί το Συμβούλιο να το συμπεριλάβει στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Τατζικιστάν·

34.   παρακινεί την Επιτροπή να αρχίσει το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Τατζικιστάν για τη σύναψη εκτελεστικών συμφωνιών των ΣΕΣΣ, όπως της συμφωνίας που αφορά την επανεισδοχή και τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης·

35.   παρακινεί την ΕΕ, δεδομένου του ρόλου του Τατζικιστάν ως ενδιάμεσης χώρας στη διακίνηση ναρκωτικών από το γειτονικό Αφγανιστάν προς τη Ρωσία και τη Δυτική Ευρώπη, να εντατικοποιήσει τη στήριξή της σε μέτρα αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων αυτών στο Τατζικιστάν, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της υπηρεσίας ελέγχου των ναρκωτικών του Τατζικιστάν, χωρίς να υπονομεύεται το διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη των παραμεθόριων περιοχών·

36.   εφιστά την προσοχή όλων στην ύπαρξη βομβών διασποράς στο Τατζικιστάν οι οποίες δεν έχουν εκραγεί και απευθύνει έκκληση να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την απομάκρυνσή τους·

o
o   o

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν.

(1) ΕΕ C 82 Ε, 1.4.2004, σ. 639.
(2) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 49.
(3) ΕΕ C 290 Ε, 29.11.2006, σ. 107.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0375.
(5) ΕΕ L 340, 16.11.2004, σ. 2.
(6) ΕΕ C 219 Ε, 28.8.2008, σ. 206.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2009)0018.


Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ με τη Δημοκρατία του Τατζικιστάν ***
PDF 256kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου (12475/2004 – 11803/2004 – C6-0118/2005 – 2004/0176(AVC))
P7_TA(2009)0018A7-0007/2009

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2004)0521),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν αφετέρου (12475/2004 και 11803/2004),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα άρθρα 44, παράγραφος 2, 47, παράγραφος 2, τελευταία περίοδος, 55, 57, παράγραφος 2, 63, πρώτο εδάφιο, σημείο 3, 71, 80, παράγραφος 2, 93, 94, 133 και 181α της Συνθήκης ΕΚ (C6-0118/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 101 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0007/2009),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν.


Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων
PDF 265kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης
P7_TA(2009)0019RC-B7-0026/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προβλέπονται από τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950, καθώς και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού της 20ής Νοεμβρίου 1989,

–   έχοντας υπόψη τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως δε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 13, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ κατά το οποίο: "Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που παρέχει αυτή στην Κοινότητα, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να αναλάβει κατάλληλη δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού",

–   έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ(1) και 2000/78/ΕΚ(2) του Συμβουλίου που απαγορεύουν τις άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και την πρόταση οδηγίας της 2ας Ιουλίου 2008 εκ μέρους της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426), καθώς και το άρθρο 21, παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει "κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού",

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί κοινότητα αξιών που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις θεμελιώδεις ελευθερίες, στη δημοκρατία και την αρχή του κράτους δικαίου, την ισότητα και στη μη εισαγωγή διακρίσεων, και ότι για το σκοπό αυτό έχουν εγκριθεί και προταθεί οδηγίες, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στη σφαίρα του ατομικού δικαιώματος της προστασίας της ιδιωτικής ζωής που κατοχυρώνεται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να προάγουν την ισότητα και τη μη εισαγωγή διακρίσεων, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των μεμονωμένων ατόμων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουλίου 2009 το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες στο νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2010, ο οποίος θα απαγορεύει την άμεση παροχή σε ανηλίκους […] δημόσιων πληροφοριών που προωθούν ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές ή πολυγαμικές σχέσεις, με το αιτιολογικό ότι έχει επιζήμιες συνέπειες για την ανάπτυξη των ανηλίκων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατύπωση του νόμου, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 4, είναι αόριστη και νομικά ασαφής, και μπορεί να οδηγήσει σε αντιφατικές ερμηνείες,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόρριψή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το νομοσχέδιο επανεξετάζεται τώρα από τις εθνικές αρχές της Λιθουανίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές τι ακριβώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου και εάν εμπίπτουν επίσης σ" αυτό τα βιβλία, η τέχνη, ο τύπος, η διαφήμιση, η μουσική και οι δημόσιες παραστάσεις, όπως το θέατρο, οι εκθέσεις ή οι διαδηλώσεις,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδική Προεδρία της ΕΕ έχει πραγματοποιήσει διάλογο με τις λιθουανικές αρχές σχετικά με τον τροποποιηθέντα νόμο, ενώ η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας έχει δηλώσει ότι θα προβεί σε ενέργειες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας,

1.   ζητεί από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωμοδοτήσει σχετικά με το νόμο αυτό και τις τροποποιήσεις που συνεπάγεται, υπό το πρίσμα των συνθηκών και της νομοθεσίας της ΕΕ·

2.   επιβεβαιώνει τη σημασία που έχει για την ΕΕ η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, και ιδίως των διακρίσεων για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού·

3.   ενστερνίζεται την αρχή που περιλαμβάνεται στο προοίμιο της Διακήρυξης του ΟΗΕ, της 20ής Νοεμβρίου 1959, για τα δικαιώματα του παιδιού ότι "το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανόμενης της νομικής προστασίας'·

4.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και τη σύσταση ομάδας εργασίας στη Λιθουανία, επιφορτισμένης με την αξιολόγηση των πιθανών τροποποιήσεων του νόμου, ζητεί δε από την Πρόεδρο και τις αρχές της Λιθουανίας να διασφαλίσουν ότι η εθνική νομοθεσία είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό δίκαιο·

5.   επισημαίνει ότι ο νόμος για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης, που ψήφισε το λιθουανικό κοινοβούλιο στις 14 Ιουλίου 2009, δεν βρίσκεται ακόμη σε ισχύ και χρειάζεται να υποβληθεί σε επανεξέταση πριν τεθεί σε ισχύ·

6.   αναθέτει στην αρμόδια επιτροπή του να παρακολουθεί το θέμα·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στην Πρόεδρο και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) EE L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(2) EE L 303, 2.12.2000, σ. 16.


Κρίση στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής
PDF 280kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την κρίση στον τομέα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
P7_TA(2009)0020RC-B7-0047/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές ζωοτροφών και τροφίμων(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την άνοδο της τιμής των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αναπτυσσόμενες χώρες(3),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη(5),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 72/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78, (ΕΟΚ) αριθ. 1254/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2247/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2055/93, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 2596/97, (ΕΚ) αριθ. 1182/2005 και (ΕΚ) αριθ. 315/2007(6),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων το 2009 (COM(2009)0385),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις περιόδους παρέμβασης 2009 και 2010 για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (COM(2009)0354) και τη θέση του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την εν λόγω πρόταση(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   εκτιμώντας ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών παρατηρείται δραματική επιδείνωση της κατάστασης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με τις τιμές του γάλακτος να πέφτουν κάτω από τα 0,21 EUR το λίτρο, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις εξαγωγών, και ότι πολλοί παραγωγοί πωλούν πλέον τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής τους,

Β.   εκτιμώντας ότι η βιωσιμότητα πολλών γαλακτοπαραγωγών της ΕΕ διατρέχει σήμερα σοβαρό κίνδυνο και ότι πολλοί από αυτούς για να επιβιώσουν εξαντλούν τις προσωπικές αποταμιεύσεις τους, κατάσταση που ασφαλώς δεν είναι βιώσιμη, με αποτέλεσμα να οδηγούνται οι γαλακτοπαραγωγοί σε μεγάλες κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ,

Γ.   εκτιμώντας ότι μία από τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν η σημαντική πτώση της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία συνέπεσε με την αύξηση της προσφοράς, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι τρίτες χώρες, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και οι ΗΠΑ, παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες,

Δ.   εκτιμώντας ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009, το Κοινοβούλιο έδωσε προτεραιότητα στη δημιουργία ειδικού Ταμείου για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα της ΕΕ, με στόχο την υποστήριξη του τομέα κατά την αντιμετώπιση δύσκολων αναπροσαρμογών,

Ε.   εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει επανειλημμένα τη διαφορά μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα γεωργικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και των τιμών που εισπράττουν οι παραγωγοί και έχει ζητήσει επειγόντως τη διεξοδική διερεύνηση πιθανών καταχρήσεων στην αγορά,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή υπολογίζει ότι, στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ Μαΐου 2006 και Μαΐου 2009, οι τιμές που πλήρωσαν οι καταναλωτές για το γάλα και το τυρί αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 14%, ενώ οι τιμές που εισέπραξαν οι παραγωγοί σε ορισμένα κράτη μέλη μειώθηκαν κατά 40% σε 12 μήνες,

1.   φρονεί ότι, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσιμης κατάστασης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι αναγκαία η λήψη εκτεταμένων και βραχυπρόθεσμων μέτρων και τονίζει ότι τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν αρκούν για την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται ο τομέας·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να προβλέψει τη σοβαρότητα της σημερινής κρίσης και δεν πρότεινε τα κατάλληλα μέτρα νωρίτερα·

3.   καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει επειγόντως ποια μέτρα θα μπορούσαν να επιφέρουν σταθεροποίηση της αγοράς και να διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα κράτη μέλη σχετικά με το μέλλον του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων, ούτως ώστε να μελετηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης μηχανισμών διαχείρισης με τους οποίους θα αποφευχθεί η αστάθεια των τιμών·

4.   σημειώνει ότι μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν ποικίλες απόψεις όσον αφορά το ενδεχόμενο να μην αυξηθούν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις το επόμενο έτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή που εισπράττουν οι γαλακτοπαραγωγοί, περιλαμβανομένης και της αύξησης της ποσόστωσης·

5.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθούν για τις εισαγόμενες ζωοτροφές τα ίδια σταθερότυπα που ισχύουν για τις ζωοτροφές των γαλακτοπαραγωγών εντός της ΕΕ, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι εισαγωγές αυτών των προϊόντων να κλονίσουν τις προσπάθειες της ΕΕ να αυξηθεί η βιώσιμη παραγωγή γάλακτος·

6.   επαναβεβαιώνει την δέσμευσή του για τη δημιουργία Ταμείου για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα της ΕΕ ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την παροχή συνδρομής στις οργανώσεις παραγωγών και στους συνεταιρισμούς και την υποστήριξη των γεωργικών επενδύσεων, του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης, της λήψης μέτρων ανά περιοχή, των δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης, των μικρών παραγωγών και των νέων αγροτών, και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη διατυπώσει το ίδιο αίτημα στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2009·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να βοηθήσει τους παραγωγούς να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και να τους ενθαρρύνει να παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας με βάση το γάλα (όπως τυρί), ιδίως στους τομείς στους οποίους οι εναλλακτικές δυνατότητες παραγωγής είναι λίγες·

8.   καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει άμεσα μέτρα τόνωσης της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων και εκτιμά ότι η επέκταση της πεδίου εφαρμογής, του φάσματος προϊόντων και της χρηματοδότησης του προγράμματος διανομής γάλακτος στα σχολεία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα εφικτής πρωτοβουλίας· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής στο θέμα αυτό·

9.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις συμβατικές σχέσεις στο πλαίσιο της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής και να ενισχύσει τις οργανώσεις παραγωγών, ώστε να υπάρξει εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων του κλάδου και να προληφθούν οι κίνδυνοι της αγοράς, σε συνδυασμό με άλλα ρυθμιστικά εργαλεία που είναι αναγκαία για τον τομέα·

10.   θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί συγκεκριμένα η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από παραγωγούς που εργάζονται σε μονίμως μειονεκτικές φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες, όπως σε ορεινές περιοχές, ή με σαφή βιολογική κατεύθυνση, λόγω της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας των προϊόντων τους που δεν προσανατολίζονται στους κανόνες της αγοράς·

11.   καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για να επέλθει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ·

12.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης για τους γαλακτοπαραγωγούς, για παράδειγμα, θεσπίζοντας καθεστώς εξαγοράς ποσοστώσεων παρόμοιο με το καθεστώς εκρίζωσης που εφαρμόζεται στην ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα·

13.   καλεί την Επιτροπή, ενόψει της ευρωπαϊκής διάστασης της κρίσης στον τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων, να αναλάβει το ρόλο της στην αναζήτηση κοινών λύσεων, αποφεύγοντας τις ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και τις στρεβλώσεις της αγοράς που μπορεί να προκαλέσουν οι εθνικές ενισχύσεις·

14.   υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει μέτρα, όπως ευνοϊκά δάνεια και συστήματα αμοιβαίων εγγυήσεων, που θα συμβάλουν στον περιορισμό της αστάθειας των τιμών στις αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων·

15.   υποστηρίζει την άμεση χρήση γάλακτος σε σκόνη για την εκτροφή των μόσχων, ως μέσο αύξησης της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων·

16.   υπενθυμίζει ότι η σαφής επισήμανση των υποκατάστατων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως τυριού και άλλων προϊόντων που δεν βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει ζωτική σημασία και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των πρώτων υλών και της χώρας προέλευσης και εμμένει στην άποψη ότι τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως γαλακτοκομικά πρέπει να περιέχουν ζωικό γάλα ή προϊόντα ζωικού γάλακτος·

17.   προκειμένου να βοηθηθούν οι αγρότες να ξεπεράσουν την τρέχουσα κρίση, ιδίως στον τομέα παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντων, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει πάραυτα το ανώτατο ποσό των de minimis κρατικών ενισχύσεων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της γεωργίας από 7 500 ευρώ σε 15 000 ευρώ, μέσω εξαιρέσεων από το καθορισμένο εθνικό όριο για τις κρατικές ενισχύσεις·

18.   αναγνωρίζει ότι φθηνότερες τιμές για ζωοτροφές θα συνέβαλαν στην ελάφρυνση του κόστους παραγωγής για τους γαλακτοπαραγωγούς·

19.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της περιόδου παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010 και φρονεί ότι η τιμή παρέμβασης πρέπει να αυξηθεί, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμη βάση· αναγνωρίζει ότι μια τέτοια αύξηση θα ήταν μέτρο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ακραίων ανισορροπιών στην αγορά και ότι δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση·

20.   ζητεί την επέκταση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στα τυροκομικά προϊόντα και την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης προκειμένου το μέτρο αυτό να καταστεί αποτελεσματικό, καθώς και αύξηση του αριθμού τρίτων χωρών - όπως οι ΗΠΑ - στις οποίες μπορούν να εξάγονται τα τυροκομικά προϊόντα της ΕΕ με επιστροφές κατά την εξαγωγή·

21.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, σε πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, μετά τη σταδιακή κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να διατηρηθούν οι σχετικές πιστώσεις στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων·

22.   καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την ασφάλιση των γεωργικών εξαγωγικών πιστώσεων, όπως εφαρμόζεται στις ΗΠΑ·

23.   καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, δεδομένου ότι οι τιμές καταναλωτή σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές, παρά τη δραματική πτώση των τιμών παραγωγού·

24.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση την ανακοίνωσή της σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει εδώ και πολύ καιρό ζητήσει από την Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων, ιδίως στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, και εκτιμά ότι η έρευνα αυτή θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί προ πολλού·

25.   καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σε ολόκληρη την ΕΕ κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ εμπόρων λιανικής πωλήσεως και παραγωγών·

26.   φρονεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένα διαφανές σύστημα παρακολούθησης των τιμών των βασικών προϊόντων με πλήρη διαφάνεια, ιδιαίτερα των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές·

27.   λαμβάνει μετά λύπης του γνώση του γεγονότος ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2009 δεν προτείνουν συγκεκριμένη λύση για την ταχεία έξοδο του ευρωπαϊκού γαλακτοκομικού τομέα από την κρίση που πλήττει όλους ανεξαιρέτως τους παραγωγούς της Ένωσης·

28.   καλεί την Επιτροπή να εκφράσει με σθένος την αντίθεσή της στις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών για επανεθνικοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

29.   εμμένει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τους επόμενους μήνες·

30.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 263 E, 16.10.2008, σ. 621.
(2) ΕΕ C 66 E, 20.3.2009, σ. 9.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2008)0229.
(4) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 23.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA(2009)0191.
(6) ΕΕ L 30, 31.1.2009, σ. 1.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0014.


Ενεργειακή ασφάλεια (Nabucco και Desertec)
PDF 309kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας
P7_TA(2009)0021RC-B7-0040/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την πορεία προς μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική για την ενέργεια(1),

–   έχοντας υπόψη τη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Τουρκίας σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τον αγωγό φυσικού αερίου Nabucco που υπεγράφη στις 13 Ιουλίου 2009 στην Άγκυρα,

–   έχοντας υπόψη την εξαγορά μεγάλου μεριδίου μειοψηφίας (21,2%) της ουγγρικής εταιρίας πετροχημικών ΜΟL, που συμμετέχει στο κονσόρτσιουμ για τον Nabucco, από τη ρωσική εταιρία πετρελαίου και αερίου Surgutneftegas,

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για τη συνεργασία στον τομέα του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας που υπεγράφη στις 6 Αυγούστου 2009 στην Άγκυρα βάσει του οποίου η Τουρκία συναινεί προκαταρκτικά στην κατασκευή του αγωγού αερίου South Stream και επιτρέπει στη Ρωσία την πραγματοποίηση έργων επιθεώρησης για τον αγωγό στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας,

–   έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη στις 13 Ιουλίου 2009 μεταξύ 12 εταιρειών της ΕΕ για τη θέσπιση μιας βιομηχανικής πρωτοβουλίας DESERTEC με στόχο την ανάπτυξη του τεράστιου δυναμικού στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής - Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη" (COM(2008)0781),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ (COM(2009)0363),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 (COM(2009)0361),

–   έχοντας υπόψη την επικείμενη 15η Συνδιάσκεψη των Μερών (COP 15) στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και την πέμπτη Συνδιάσκεψη των Μερών που αποτελεί τη Σύνοδο των Μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (COP/MOP 5) που θα διεξαχθεί στη Δανία, και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη από 7 έως 18 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της συνολικής ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και βασικό στοιχείο για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, για την οποία ωστόσο εξακολουθεί να μην υφίσταται κάποια βάση στο πλαίσιο των Συνθηκών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία γνήσιας και αποτελεσματικής κοινής εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια υπονομεύει σοβαρά την συνεκτικότητα και την αξιοπιστία της εξωτερικής δράσης της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας είναι σήμερα σημαντική και αναμένεται να αυξηθεί με βάση τα τρέχοντα δεδομένα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πτώση των τιμών πετρελαίου και αερίου συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αργή πρόοδος προς τη μετάβαση σε περισσότερο βιώσιμα καύσιμα, η μείωση της παραγωγής πετρελαίου και αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο παρά τις πηγές που πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και η συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης, αναπόφευκτα θα οδηγήσουν στην επάνοδο ασφυκτικών συνθηκών στις αγορές ορυκτών καυσίμων και στην άνοδο της εξάρτησης των καταναλωτριών χωρών από τις εισαγωγές μόλις τερματιστεί η κρίση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου και ότι μια απροειδοποίητη διακοπή της προμήθειας αερίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στις αρχές του 2009,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν επαρκή φυσικά αποθέματα για να αντιμετωπίσουν συνθήκες κρίσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της τρέχουσας και αυξανόμενης εξάρτησης από τον ενεργειακό εφοδιασμό από περιοχές ασταθείς από πολιτική άποψη, οι προσπάθειες για την εξασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο απεδείχθησαν ανεπαρκείς και δεν διασφαλίζουν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των κρατών μελών της ΕΕ,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ως προς την πρόβλεψη της κρίσης του φυσικού αερίου τον Ιανουάριο του 2009,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν προβλέψιμες απειλές σε σχέση με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όσο οι προμηθεύτριες χώρες και οι χώρες διέλευσης δεν συμμορφούνται με κοινούς και διαφανείς κανόνες όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Συνθήκη Ενεργειακού Χάρτη και στο Πρωτόκολλο Διαμετακόμισης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσήλωση στην ενεργειακή απόδοση στο εσωτερικό και το εξωτερικό και η σημαντική στροφή προς πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ανανεώσιμων ενεργειών στο σημερινό ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχε μείζονες συνέπειες όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας και αφενός θα βελτίωνε κατ' αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή της ασφάλεια και αφετέρου θα την βοηθούσε να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020 ή και περισσότερο, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία στην Κοπεγχάγη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολύ αποδοτική όσον αφορά τη σχέση κόστους/οφέλους λύση προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ είναι να ενθαρρυνθούν η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα, που συμβάλλουν επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής και στην προσπάθεια δημιουργίας μιας οικονομίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στενή συνεργασία στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα και πλέον απαραίτητα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών κρατών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι έχουν ήδη γίνει κάποιες ενέργειες, υφίσταται ανάγκη να διαμορφωθεί μια πραγματικά κοινή ενεργειακή πολιτική σε σχέση με τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς, αν και όχι σε σχέση με το ενεργειακό μείγμα που εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, καθώς και με τις εξωτερικές πτυχές, πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα όλων των κρατών μελών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μία κοινή εξωτερική πολιτική στον τομέα της ενέργειας, βασισμένη στην αλληλεγγύη, στη διαφοροποίηση, στην ενότητα στην υπεράσπιση κοινών συμφερόντων, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις μεγάλες χώρες παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και στην προώθηση της αειφορίας θα δημιουργούσε συνέργειες που θα διασφάλιζαν τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενίσχυε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ικανότητα για την ανάληψη δράσης σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και την αξιοπιστία της ως διεθνούς παράγοντα,

1.   αναμένει από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν από κοινού ισχυρότερο στρατηγικό πρωταγωνιστικό ρόλο για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια, όπως ζήτησε με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007·

2.   χαιρετίζει τα μέτρα για τη διαφοροποίηση και βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δεύτερης στρατηγικής ενεργειακής ανασκόπησης του τομέα της ενέργειας· θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες και ταχεία δράση για την εφαρμογή τους, κρατώντας το Κοινοβούλιο πλήρως ενήμερο·

3.   επαναλαμβάνει ότι η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας έχει ζωτική σημασία για την αποτροπή μελλοντικών διακοπών και κρίσεων στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο πράγμα που ισχύει και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών· υπογραμμίζει, συνεπώς, την ανάγκη για αύξηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες ενέργειες, στις πηγές παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην ενεργειακή απόδοση, που πρέπει να αποτελούν βασικό μέρος του σχεδίου δράσης για την ενέργεια την περίοδο 2010-2014·

4.   χαιρετίζει τις προαναφερθείσες νέες προτάσεις κανονισμών σχετικά με μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο και για επενδυτικά προγράμματα σε ενεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που συμβάλλουν στην καλύτερη ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ εξασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη θα ενεργήσουν προληπτικά και θα βελτιώσουν τους μηχανισμούς διαχείρισης των κρίσεων με μεγαλύτερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία·

5.   ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση δυνητικών προβλημάτων στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές αναταραχές με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, της αποτελεσματικότητας του Δικτύου Ανταποκριτών Ασφάλειας σε Θέματα Ενέργειας (NESCO) και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει επειγόντως τους υφιστάμενους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, το NESCO και άλλα μέσα που έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή υπό το φως της ενεργειακής κρίσης Ρωσίας-Ουκρανίας το 2009·

6.   καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν την αποθήκευση αερίου με ικανότητα ταχείας αποδέσμευσης·

7.   θεωρεί ότι η βελτίωση των διασυνδέσεων εντός Ευρώπης είναι ουσιώδους σημασίας δεδομένου ότι η κάλυψη των υφισταμένων κενών είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ενεργειακή αλληλεγγύη· χαιρετίζει σχετικά τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υποδομής ως τμήμα του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης (250 εκατομμύρια ευρώ), και την ιδέα να αποκτήσει η Ευρώπη νέο ευρωπαϊκό υπερδίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· επιμένει όμως ότι είναι απαραίτητη η γενική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας·

8.   υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της υλοποίησης στρατηγικών προγραμμάτων με στόχο τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, ιδίως στον Νότιο Διάδρομο· συγχαίρει, στο πλαίσιο αυτό της μείωσης της εξάρτησης από το ρωσικό εφοδιασμό, τις κυβερνήσεις της Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Τουρκίας που στις 13 Ιουλίου 2009 υπέγραψαν τη διακυβερνητική συμφωνία σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο για τον αγωγό Nabucco, σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος προτεραιότητας της ΕΕ, υπογραμμίζει όμως ταυτόχρονα τη σημασία ενός γενικού καθεστώτος για την ανάπτυξη του διαδρόμου που θα συνδέει την ΕΕ με νέες πηγές αερίου από τη Μέση Ανατολή και την περιοχή της Κασπίας, ανεξαρτήτως μιας συγκεκριμένης εταιρίας ή αγωγού και με πρωταρχικό στόχο την ταχεία υλοποίηση της σύνδεσης αυτής· καλεί επειγόντως τις εταιρίες και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να κατοχυρώσουν σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή τις αρχικές συμφωνίες με τους μελλοντικούς προμηθευτές που θα τροφοδοτήσουν τους αγωγούς·

9.   τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προσέλθει σε στενό διάλογο με τους βασικούς προμηθευτές ενέργειας με στόχο να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και η ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της ΕΕ, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της αποδοτικότητας, την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και τη διαφάνεια·

10.   θεωρεί ότι ο διάλογος για την ενέργεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τους ειλικρινείς και στοχεύοντες στην επίτευξη αποτελεσμάτων διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αποτελέσουν ζήτημα προτεραιότητας στο θεματολόγιο της επόμενης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και να καταστούν αναπόσπαστο τμήμα της νέας συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας·

11.   προτείνει την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις κανόνων διέλευσης και τελών με τους εξωτερικούς εταίρους και καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ενημέρωση μεταξύ τους και με την Επιτροπή σχετικά με στρατηγικές αποφάσεις και συμφωνίες που αφορούν σχέδια υποδομής στον τομέα της ενέργειας·

12.   καλεί την Επιτροπή να αναλάβει αμέσως δράση κατά των επιθετικών εξαγορών εκ μέρους ξένων οντοτήτων που δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά της ΕΕ και να εφαρμόσει αυστηρά τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη εξαγορά εκ μέρους της Surgutneftegas μετοχών της ουγγρικής εταιρίας ενέργειας MOL και για την αδυναμία της Surgutneftegas να αποκαλύψει τη δομή ιδιοκτησίας της και την ταυτότητα του τελικού ιδιοκτήτη όπως ευλόγως απαιτεί η ουγγρική ρυθμιστική αρχή της αγοράς ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δραστηριότητες των μη διαφανών ξένων οντοτήτων όπως η CENTREX που πρόσφατα εξαγόρασε το 20% της αυστριακής εταιρίας εμπορίας και αποθήκευσης Baumgarten·

13.   καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής της Βόρειας Θάλασσας λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες δυνατότητές τους από πλευράς ενεργειακών πόρων, ιδιαίτερα με την παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας·

14.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην Μεσόγειο και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής δεδομένου του σημαντικού δυναμικού τους από πλευράς ενεργειακών πόρων και των ουσιαστικών ευκαιριών για την ίδια την ανάπτυξή τους ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης· ενθαρρύνει ειδικότερα τη χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας στις περιοχές αυτές· χαιρετίζει την πρόσφατη πρόοδο της βιομηχανικής πρωτοβουλίας DESERTEC για την ανάπτυξη ευρείας κλίμακας ηλιακού ενεργειακού δυναμικού στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· τονίζει ότι η δράση της ΕΕ σε σχέση με το πρόγραμμα DESERTEC πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής· καλεί ως εκ τούτου τις εταιρίες και τα κράτη μέλη που εμπλέκονται στο πρόγραμμα αυτό - σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή - να προωθήσουν την ανάπτυξη με μια πραγματική μεταφορά τεχνολογίας και δημιουργίας ικανοτήτων των τοπικών εταιριών και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιδιοκτησία και να δημιουργηθεί μια διαρκής εταιρική σχέση με τις χώρες της Μεσογείου όπου θα αναπτυχθεί το DESERTEC·

15.   τονίζει με έμφαση τη στρατηγική σημασία της Αρκτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση με το άνοιγμα της διόδου Βορρά-Ανατολής από πλευράς ενεργειακών πηγών, περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και μεταφορών·

16.   τονίζει με έμφαση ότι η πρόοδος στη χάραξη κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας· καλεί επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση δεσμευτικής, σταδιακής και συνολικής βάσης στο πλαίσιο της Συνθήκης για κοινό ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό και κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια· ζητεί την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία περιέχει ρήτρα ενεργειακής αλληλεγγύης και καθιστά την ενεργειακή πολιτική ζήτημα κοινής ευθύνης της ΕΕ και των κρατών μελών, ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 219 Ε, 28.8.2008, σ. 206.


Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
PDF 286kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη δολοφονία ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία
P7_TA(2009)0022RC-B7-0060/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και ειδικότερα αυτό της 25ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη δολοφονία της Ρωσίδας δημοσιογράφου Anna Politkovskaya(1), και αυτό της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και τη δίκη για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya(2),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Αυγούστου 2009 σχετικά με τη δολοφονία της Τσετσένας υπερασπίστριας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Zarema Sadulayeva και του συζύγου της Alik Dzhabrailov,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και παρατάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για τη χάραξη νέου συνολικού πλαισίου για τις σχέσεις ΕΕ- Ρωσίας,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη Διακήρυξη των ΗΕ για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και των Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) έχει δεσμευθεί για την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας έχουν κομβική σημασία για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της Ευρώπης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποβλέπει σε στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία, η οποία θα εδράζεται στις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται ανησυχητική επιδείνωση όσον αφορά την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως στον Βόρειο Καύκασο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι Memorial και Demos, είναι σημαντικό για την εγκαθίδρυση μιας σταθερής και ελεύθερης κοινωνίας· εκτιμώντας, συνεπώς, ότι η ρωσική κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι υπερήφανη για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τέτοιοι οργανισμοί,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Stanislav Markelov, δικηγόρος που ειδικευόταν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος είχε επίσης εκπροσωπήσει τη δολοφονημένη δημοσιογράφο Anna Politkovskaya, δολοφονήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2009 μαζί με τη δημοσιογράφο Anastasia Barburova, η οποία βρήκε το θάνατο προσπαθώντας να προστατεύσει τον κ. Markelov,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουλίου 2009, βρέθηκε σε λατομείο στο Petrozavodsk το πτώμα του ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα Andrei Kulagin, ο οποίος είχε εξαφανισθεί δύο μήνες ενωρίτερα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Natalya Estemirova, επικεφαλής της οργάνωσης Memorial στην Τσετσενία, απήχθη στις 15 Ιουλίου 2009 στο Γκρόζνι και βρέθηκε νεκρή στη γειτονική Ιγκουσετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση του της 16ης Ιουλίου 2009 τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Natalya Estemirova· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη δολοφονία αυτή ανεστάλη η λειτουργία της οργάνωσης Memorial την Τσετσενία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2009, αναμένεται να ξεκινήσει στη Μόσχα μια δίκη για δυσφήμηση, με βάση μήνυση που υπέβαλε ο Τσετσένος Πρόεδρος Ramzan Kadyrov εναντίον του Oleg Orlov, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, μετά από δήλωση του κ. Orlov που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 2009 στην ιστοσελίδα της Memorial, με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο Kadyrov για εμπλοκή στη δολοφονία της Natalia Estemirova,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Αυγούστου 2009, οι Τσετσένοι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών Zarema Sadulayeva και ο σύζυγός της, Alik Dzhabrailov, που εργάζονταν για την ανθρωπιστική οργάνωση "Σώστε τη Γενιά", απήχθησαν από το γραφείο τους στο Γκρόζνι και βρέθηκαν δολοφονημένοι την επόμενη μέρα,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2008, τα γραφεία του Κέντρου Έρευνας και Πληροφοριών Memorial στην Αγία Πετρούπολη δέχθηκαν επιδρομή από μασκοφόρους της ρωσικής γενικής εισαγγελίας, κατά την οποία κατασχέθηκαν οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών και CD που περιείχαν ολόκληρη τη βάση δεδομένων σχετικά με χιλιάδες θύματα της σταλινικής καταπίεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βάση δεδομένων επεστράφη στην οργάνωση Memorial μετά από δικαστική απόφαση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, κρατικοί υπάλληλοι, ισχυριζόμενοι ότι εργάζονταν για λογαριασμό των φορολογικών αρχών, πραγματοποίησαν έρευνα στα κτήρια όπου βρίσκεται η κατοικία του κ. Oleg Orlov, επικεφαλής του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, και του συνεργάτη του κ. Alexander Tcherkassov,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, δύο μήνες μετά την απόφαση για επανάληψη της δίκης των τριών υπόπτων που είχαν αθωωθεί φέτος τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας διέταξε τη διενέργεια νέας έρευνας για τη δολοφονία της Anna Politkovskaya το 2006,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες είναι οι προσφυγές που έχουν υποβάλει ρώσοι πολίτες ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο,

1.   καταδικάζει απερίφραστα και αποδοκιμάζει έντονα τις παρενοχλήσεις και τις επιθέσεις που έχουν εκδηλωθεί στη Ρωσία κατά της ζωής υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και δημοσιογράφων·

2.   καλεί τις ρωσικές αρχές να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουν την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιβεβαιώνεται και στη Διακήρυξη των ΗΕ για το Δικαίωμα και την Ευθύνη των Ατόμων και των Κοινωνικών Ομάδων και Φορέων για την Προώθηση και την Προάσπιση των Διεθνώς Αναγνωρισμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Θεμελιωδών Ελευθεριών· καλεί ειδικότερα τις αρμόδιες αρχές να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στην οργάνωση Memorial και τις άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επαναλάβουν τη δράση τους στην Τσετσενία σε ασφαλές περιβάλλον· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιστροφή του κατασχεθέντος αρχείου της οργάνωσης Memorial στην Αγία Πετρούπολη, μετά την επιδρομή της 4ης Δεκεμβρίου 2008·

3.   καλεί τις ρωσικές ομοσπονδιακές αρχές να ερευνήσουν ταχύτατα, ενδελεχώς και αποτελεσματικά τις εν λόγω υποθέσεις δολοφονίας και να προσαγάγουν ενώπιον της δικαιοσύνης τους υπεύθυνους και όλους όσοι ενεπλάκησαν στις βάρβαρες αυτές πράξεις·

4.   επισημαίνει ότι η ατιμωρησία στην Τσετσενία οδηγεί σε αποσταθεροποίηση ολόκληρη την περιοχή του Βορείου Καυκάσου·

5.   λαμβάνει γνώση του τηλεγραφήματος που απέστειλε τον Ιούλιο ο Πρόεδρος Dmitry Medvedev στην οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial, όπου δεσμευόταν για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της Natalia Estemirova·

6.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου Medvedev για τροποποίηση του νόμου περί ΜΚΟ, με σκοπό τη χαλάρωση ορισμένων απαγορεύσεων και περιπλοκών στην καταχώριση των ρωσικών ΜΚΟ και αναμένει σημαντικές βελτιώσεις·

7.   χαιρετίζει την απόφαση του Ρωσικού Ανωτάτου Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 να κινηθεί διαδικασία εκ νέου διερεύνησης της δολοφονίας της Anna Politkovskaya, οι δε έρευνες σε βάρος των τριών ατόμων που απηλλάγησαν στην πρώτη δίκη να ενσωματωθούν στην εξέταση της υπόθεσης του κατηγορούμενου ως δολοφόνου Ruslan Machmudow και των ηθικών αυτουργών του· ζητεί την ταχύτερη δυνατή έναρξη της σχετικής δίκης και τη διεξαγωγή της με τη συμμετοχή σώματος ενόρκων, ενώ η διαδικασία θα πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης·

8.   ζητεί την επιτάχυνση των διαβουλεύσεων ΕΕ-Ρωσίας για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δε διαδικασία διαβουλεύσεων να είναι ανοικτή στην ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας, των ρωσικών δικαστικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τη Ρωσία να σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της ως μέλους του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος συμμετοχής σε ειρηνικές διαδηλώσεις· υπογραμμίζει τη θέση του ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί θέμα προτεραιότητας στην ατζέντα της επόμενης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της νέας συμφωνίας ΕΕ- Ρωσίας·

9.   καλεί τις ρωσικές αρχές να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο αριθ. 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το οποίο αφορά τη μεταρρύθμιση του ελεγκτικού συστήματος της Σύμβασης·

10.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 313 Ε, 20.12.2006, σ. 271.
(2) ΕΕ C 58 Ε, 12.3.2009, σ. 180.


Καζαχστάν: η υπόθεση Yevgeny Zhovtis
PDF 284kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την περίπτωση του Yevgeny Zhovtis στο Καζαχστάν
P7_TA(2009)0023RC-B7-0062/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για το Καζαχστάν και τις Δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κεντρική Ασία(1),

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Ιουνίου 2007,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με την περιφερειακή πολιτική για την Κεντρική Ασία κατά την περίοδο 2007-2013,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 10ης συνεδρίασης του συμβουλίου συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 8ης συνεδρίασης της επιτροπής κοινοβουλευτικής συνεργασίας Καζαχστάν-ΕΕ που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 31 Μαρτίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν(2), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις και η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας του Καζαχστάν διευρύνονται σταθερά σε όλα τα επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν έχει κρίσιμο ρόλο ως προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Κεντρική Ασία και ως προς την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καζαχστάν θα αναλάβει το 2010 την προεδρία του Οργανισμού Ασφαλείας και Συνεργασίας στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση αυτή θα προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη προβολή και περισσότερες ευθύνες στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΑΣΕ έχει ζητήσει από το Καζαχστάν να έχει επεκτείνει τις δημοκρατικές του μεταρρυθμίσεις προτού αναλάβει την προεδρία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το σημαντικό αυτό διεθνές καθήκον, η εσωτερική κατάσταση στο Καζαχστάν τους τελευταίους λίγους μήνες σημαδεύτηκε από την πρόσφατη σκλήρυνση των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης και από σειρά αμφιλεγόμενων δικών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2009 ο Yevgeny Zhovtis, διευθυντής του διεθνούς γραφείου του Καζαχστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, επειδή παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του έναν πεζό στις 26 Ιουλίου 2009 και καταδικάστηκε σε τετραετή στερητική της ελευθερίας ποινή εκτιόμενη σε ειδικό κατάστημα κράτησης - παροχής εργασίας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Ιουλίου 2009 ξεκίνησε η αστυνομική έρευνα και ο Yevgeny Zhovtis κατονομάστηκε ως μάρτυρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιουλίου 2009 η θέση του στην ανακριτική διαδικασία άλλαξε και θεωρήθηκε ύποπτος, αλλά, κατά παράβαση της νομοθεσίας του Καζαχστάν, η ομάδα συνηγόρων του δεν είχε ενημερωθεί μέχρι τις 14 Αυγούστου 2009 για την εξέλιξη αυτή,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, δήλωσε ότι οι ανακριτικές διαδικασίες πιθανόν να παραβίασαν τα δικαιώματα του Zhovtis ως προς δίκαιη δίκη, βάσει των εγγυήσεων που προσφέρουν το Σύνταγμα του Καζαχστάν, οι δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στον ΟΑΣΕ και οι θεμελιώδεις διεθνείς κανόνες,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε παλαιότερες συνεδριάσεις του ΟΑΣΕ, ο Yevgeny Zhovtis είχε καταθέσει λεπτομερώς για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα του οι οποίες θέτουν ερωτηματικά ως προς την ικανότητα της χώρας να αναλάβει την προεδρία οργανισμού που έχει ως στόχο την προάσπιση των δημοκρατικών αρχών,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν είχαν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες ως προς τις δίκες και τις επακόλουθες φυλακίσεις άλλων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν, συμπεριλαμβανομένων των Ramazan Yesergepov και Sergei Duvanov,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2008 και ξανά τον Μάιο του 2009, σε σχέση με την επικείμενη ανάληψη της προεδρίας του ΟΑΣΕ από τη χώρα του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Καζαχστάν κ. Marat Tazhin παρουσίασε βελτιώσεις ως προς την ενίσχυση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν απαιτεί σεβασμό της δημοκρατίας, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.   χωρίς να αμφισβητεί την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο κάθε δημοκρατικού συστήματος, εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι έρευνες για το τραγικό ατύχημα και ακολούθως η δίκη του Yevgeny Zhovtis και επισημαίνει ότι προεβλήθησαν ισχυρισμοί ότι κατά τη δίκη δεν επετράπη η χρήση ευνοϊκών γι" αυτόν αποδεικτικών στοιχείων·

2.   καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να διενεργήσουν αμέσως και με πλήρη σεβασμό της διαφάνειας και του κράτους δικαίου, δεύτερη πλήρη και αμερόληπτη έρευνα ως προς τις περιστάσεις του ατυχήματος και να επανεξετάσουν αναλόγως την ενοχή και καταδίκη του Yevgeny Zhovtis·

3.   καλεί τις αρχές του Καζαχστάν να παράσχουν λεπτομερή επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση του Yevgeny Zhovtis και να τηρήσουν δεόντως τη δικονομία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έφεσης βάσει της νομοθεσίας του Καζαχστάν·

4.   υπενθυμίζει τις έντονες επιφυλάξεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είχαν διατυπώσει αμφιβολίες ως προς την πραγματική δέσμευση της Κυβέρνησης του Καζαχστάν υπέρ των αλλαγών, όταν ανακοινώθηκε το 2007 η απόφαση να της ανατεθεί η προεδρία του ΟΑΣΕ, και αναμένει από τις αρχές του Καζαχστάν να κάνουν κάθε προσπάθεια για να επιτύχουν βελτίωση και να πραγματοποιήσουν απτά βήματα προόδου στους τομείς του εκδημοκρατισμού της χώρας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτού αναλάβουν την προεδρία του ΟΑΣΕ·

5.   καλεί συναφώς την Επιτροπή να αυξήσει τη βοήθεια και συνεργασία που παρέχει η ΕΕ στους εν λόγω τομείς με το Καζαχστάν, ώστε να προετοιμασθεί καλύτερα η Κυβέρνηση του Καζαχστάν για να αναλάβει το σημαντικό αυτό διεθνές καθήκον·

6.   καλεί το Συμβούλιο να λάβει σαφή θέση εγείροντας το θέμα στις αρχές του Καζαχστάν και ειδικότερα να θίξει το θέμα του Yevgeny Zhovtis στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Καζαχστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του οποίου ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματισθεί για τις 21 Οκτωβρίου 2009, καθώς και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν στα μέσα Νοεμβρίου·

7.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τα σχέδια και προγράμματά της στο Καζαχστάν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κεντρική Ασία, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και στο κοινοβούλιο, στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο του Καζαχστάν.

(1) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 49.
(2) ΕΕ L 196, 28.7.1999, σ. 3.


Συρία: η υπόθεση Muhannad Al Hassani
PDF 278kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη Συρία: Υπόθεση Muhannad Al Hassani
P7_TA(2009)0024RC-B7-0071/2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–   έχοντας υπόψη την διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1998,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τα δικαιώματα του πολίτη και τα πολιτικά δικαιώματα του 1966 την οποία έχει κυρώσει η Συρία το 1969,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας του 1984 την οποία η Συρία κύρωσε το 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 177 της Συνθήκης ΕΚ , κατά τα οποία η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί έναν από τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2004,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Συρία και ιδίως της 8ης Σεπτεμβρίου 2005(1), της 15ης Ιουνίου 2006(2) και της 24ης Μαΐου 2007(3), για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A.   λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υφισταμένων πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συρία έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν σχετικά θετικές εξελίξεις που παρέχουν τη βάση για την επανάληψη των προσπαθειών με στόχο τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας αφετέρου, αναμένεται ακόμη να υπογραφεί και να κυρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της εν λόγω συμφωνίας προβλέπει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών καθοδηγεί την εσωτερική και διεθνή πολιτική των συμβαλλομένων μερών και αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Συμφωνίας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Muhannad Al Hassani, εξέχων νομικός που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόεδρος του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Συρίας (Swasiah), συνελήφθη από τις αρχές της Συρίας στις 28 Ιουλίου 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι προσήχθη ενώπιον του δικαστηρίου στη Δαμασκό όπου εξετάστηκε και κατηγορήθηκε επισήμως για "υπόσκαψη εθνικού αισθήματος" και "διασπορά ψευδών ειδήσεων" σε συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών στην οποία δεν επετράπη η είσοδος στο συνήγορό του,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Muhannad Al Hassani συμμετείχε στον έλεγχο των συνθηκών κράτησης στη Συρία και ιδίως της νομικής πρακτικής του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας (SSSC) οι δίκες του οποίου δεν ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Φεβρουαρίου 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανακρίθηκε κατ" επανάληψη πριν από τη σύλληψη και ότι οι ανακρίσεις αυτές αφορούσαν ουσιαστικά τις παρεμβάσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της υπεράσπισης των πολιτικών κρατουμένων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν ήδη παρέμβει κατ" επανάληψη προκειμένου να επιτύχουν την αποφυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βουλευτών και άλλων πολιτικών που εκρατούντο στις φυλακές της Συρίας, περιλαμβανομένων των Michel Kilo και Mahmoud Issa· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει όλες τις επιτυχείς πρωτοβουλίες που ανέλαβαν Σύριοι και διεθνείς παράγοντες με στόχο την αποφυλάκιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατιωτικός νόμος που ισχύει από το 1963 περιορίζει ουσιαστικά την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του πολίτη· ότι οι αρχές της Συρίας εμπόδισαν στο παρελθόν τον Muhannad Al Hassani και άλλους νομικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ταξιδέψουν στο εξωτερικό προκειμένου να λάβουν μέρος σε εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιμορφωτικά σεμινάρια· ότι πρόκειται για ένα καθιερωμένο πλαίσιο που χρησιμοποιούν οι αρχές της Συρίας προκειμένου να παρενοχλούν και να τιμωρούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

1.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την κράτηση του κ. Al Hassani που όπως φαίνεται, έχει στόχο την τιμωρία του για τις δραστηριότητές του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο του Ανωτάτου Κρατικού Δικαστηρίου Ασφαλείας και των συνθηκών κράτησης στη Συρία·

2.   καλεί τις αρχές της Συρίας να ελευθερώσουν πάραυτα τον κ. Muhannad Al Hassani και να εγγυηθούν σε κάθε περίπτωση τη σωματική και ψυχολογική του ακεραιότητα·

3.   εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη σημαντική καταπίεση που εξακολουθούν να υφίστανται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία καθώς και για την απουσία προόδου σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρους των αρχών της χώρας· ευελπιστεί ότι η Συρία, που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ειρήνη στην περιοχή, θα βελτιώσει και θα υποστηρίξει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης στη χώρα·

4.   καλεί τις αρχές της Συρίας να τερματίσουν την πολιτική αυτή δίωξης και παρενόχλησης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικογενειών τους και να ελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατουμένους συνείδησης, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των Anwar al-Bunni και Kamal Labwani, καθώς και των ακτιβιστών για την ειρήνη·

5.   καλεί τις αρχές της Συρίας να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, ιδίως σε σχέση με το Ανώτατο Κρατικό Δικαστήριο Ασφαλείας·

6.   καλεί επειγόντως τις αρχές της Συρίας να τηρήσουν αυστηρά την προαναφερθείσα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τα άλλα σχετικά διεθνή έγγραφα και προδιαγραφές προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι κρατούμενοι στις φυλακές της Συρίας

   α) θα έχουν καλή μεταχείριση και δεν θα υφίστανται βασανιστήρια ή άλλη μορφή κακομεταχείρισης
   β) θα έχουν άμεση, τακτική και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις οικογένειές τους, δικηγόρους και γιατρούς·

7.   επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι ένας από τους πυλώνες των σχέσεων ΕΕ-Συρίας· χαιρετίζει τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συρίας και εκφράζει την ελπίδα ότι οι συνεχείς προσπάθειες θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις όχι μόνο στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση στη Συρία αλλά και στην πολιτική καθώς και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από τη Σουηδική Προεδρία, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετήσουν χάρτη πορείας πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης που θα διαρθρώνεται σαφώς σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναμένονται εκ μέρους των αρχών της Συρίας·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας.

(1) ΕΕ C 193 Ε, 17.8.2006, σ. 349.
(2) ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 519.
(3) ΕΕ C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 485.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου