Показалец 
Приети текстове
Вторник, 20 октомври 2009 г. - Страсбург
Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *
 Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика *
 Делегиране на задачите за лабораторен анализ *
 Намаление на акцизните ставки в Мадейра и Азорските острови *
 Опазване на дивите птици (кодифицирана версия) ***I
 Уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия) ***I
 Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги (кодифицирана версия) ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия) ***I
 Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) *
 Система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия) *
 Ветеринарно-санитарни изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) *
 Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) *
 Споразумение между ЕО и Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Споразумение между ЕО и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Споразумение между ЕО и Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Споразумение между ЕО и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Споразумение между ЕО и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой *
 Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в Италия
 Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (Германия)
 Искане за снемане на имунитета на Marek Siwiec

Статут на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) *
PDF 260kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Статута на Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за упражняване на нейните права и задължения (COM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))
P7_TA(2009)0030A7-0026/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0326),

–   като взе предвид член 175, параграф 1, член 300, параграф 2, алинея първа и член 300, параграф 3, алинея първа от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0092/2009),

–   като взе предвид член 55, член 90, параграф 8 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0026/2009),

1.  Одобрява сключването на Статута;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.


Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика *
PDF 257kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Oбщата селскостопанска политика (COM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))
P7_TA(2009)0031A7-0018/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0377),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0134/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0018/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Делегиране на задачите за лабораторен анализ *
PDF 258kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2000/29/ЕО по отношение на делегирането на задачите за лабораторен анализ (COM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))
P7_TA(2009)0032A7-0017/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0424),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0160/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0017/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Намаление на акцизните ставки в Мадейра и Азорските острови *
PDF 262kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови (COM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))
P7_TA(2009)0033A7-0039/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0259),

–   като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0104/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A7-0039/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Опазване на дивите птици (кодифицирана версия) ***I
PDF 258kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))
P7_TA(2009)0034A7-0024/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2009)0129),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175 параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0102/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0024/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия) ***I
PDF 260kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия) (COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))
P7_TA(2009)0035A7-0025/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0633),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0393/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0025/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги (кодифицирана версия) ***I
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))
P7_TA(2009)0036A7-0029/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0185),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, член 47, параграф 2 и член 55 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C7-0041/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0029/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия) ***I
PDF 259kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия) (COM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))
P7_TA(2009)0037A7-0033/2009

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2009)0071),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 137, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C7-0206/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0033/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Ветеринарни проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) *
PDF 261kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (кодифицирана версия) (COM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))
P7_TA(2009)0038A7-0028/2009

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0873),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0033/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0028/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия) *
PDF 262kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност (кодифицирана версия) (COM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))
P7_TA(2009)0039A7-0031/2009

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0125),

–   като взе предвид член 37, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0005/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0031/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Ветеринарно-санитарни изисквания за търговията в Общността и вноса на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) *
PDF 260kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за директива на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (кодифицирана версия) (COM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))
P7_TA(2009)0040A7-0027/2009

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0227),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0048/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0027/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) *
PDF 260kWORD 33k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно измененото предложение за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия) (COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))
P7_TA(2009)0041A7-0032/2009

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията до Съвета (COM(2009)0235),

–   като взе предвид членове 37 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0045/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0032/2009),

A.   като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Споразумение между ЕО и Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 263kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))
P7_TA(2009)0042A7-0019/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0048),

–   като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0015/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0019/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Мавриций.


Споразумение между ЕО и Сейшелите за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 262kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))
P7_TA(2009)0043A7-0012/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0052),

–   като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0012/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0012/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Сейшели.


Споразумение между ЕО и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 261kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Барбадос за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))
P7_TA(2009)0044A7-0013/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0050),

–   като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0017/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0013/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Барбадос.


Споразумение между ЕО и Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 264kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))
P7_TA(2009)0045A7-0014/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0053),

–   като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C7-0013/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0014/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Федерация Сейнт Китс и Невис.


Споразумение между ЕО и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 263kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))
P7_TA(2009)0046A7-0015/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0049),

–   като взе предвид член 62, точка 2, буква б), подточка i) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно който Съветът се е консултирал с него (C7-0016/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0015/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Антигуа и Барбуда.


Споразумение между ЕО и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой *
PDF 264kWORD 31k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за премахването на визите за краткосрочен престой (COM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))
P7_TA(2009)0047A7-0016/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0055),

–   като взе предвид член 62, точка  2, буква б), подточка і) и член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0014/2009),

–   като взе предвид член 55 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7–0016/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Бахамската общност.


Проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година: земетресението в Италия
PDF 277kWORD 43k
Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, земетресението в Италия, раздел III – Комисия (14265/2009 - C7-0214/2009 - 2009/2087(BUD))
P7_TA(2009)0048A7-0023/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г., приет окончателно на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 9/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 г., внесен от Комисията на 28 август 2009 г. (COM(2009)0448),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 9/2009, утвърден от Съвета на 9 октомври 2009 г. (14265/2009 – C7-0214/2009),

–   като взе предвид член 75 от своя правилник и приложение ІV към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A7-0023/2009),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 9 към общия бюджет за 2009 г. включва следните елементи:

   мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на ЕС в размер на 493 780 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, свързани с последиците от земетресението в Италия през април 2009 г.,
   съответно намаление на общите бюджетни кредити за плащания в размер на 493 780 000 EUR по бюджетни редове:

05 04 02 01 Приключване на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция "Ориентиране" – региони в обхвата на цел 1 (от 2000 до 2006 г.);
06 02 06 Програма Марко Поло II;
06 04 06 Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност – програма "Интелигентна енергия – Европа";
06 06 01 02 Научни изследвания, свързани с енергетиката ‐ Съвместно предприятие "Горивни клетки и водород";
06 06 02 01 Научни изследвания, свързани с транспорта (включително аеронавтика);
06 06 02 03 Съвместно предприятие SESAR;
06 06 05 02 Приключване на Шестата рамкова програма на ЕС (2003–2006 г.);
07 03 07 LIFE+ (Финансов инструмент за околната среда – 2007–2013 г.);
08 02 01 Сътрудничество – здравеопазване;
08 07 02 Сътрудничество – транспорт – Съвместно предприятие "Чисто небе";
08 10 01 Идеи;
11 06 01 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) – цел 1 (2000–2006 г.); и
и 11 06 04 Приключване на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) – области извън цел 1 (2000–2006 г.),

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 9/2009 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2009 г.,

1.  Взема предвид Предварителния проект за коригиращ бюджет № 9/2009 г., който е петият коригиращ бюджет, свързан единствено с фонд "Солидарност" на ЕС, в съответствие с искането на Европейския парламент и Съвета в съвместната декларация, приета по време на заседанието за съгласуване на бюджета на 17 юли 2008 г.;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 9/2009;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (Германия)
PDF 300kWORD 48k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))
P7_TA(2009)0049A7-0022/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0423 – C7-0113/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС от 17 май 2006 г.)(1), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) №1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (регламент за ЕФПГ)(2),

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0022/2009),

A.   като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, които страдат от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия и за подпомагане на повторното им интегриране на трудовия пазар;

Б.   като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от фонда;

В.   като има предвид, че Германия е поискала помощ във връзка със случаи, засягащи съкращения в сектора на телекомуникациите по отношение на съкращения на работници от Nokia GmbH на 6 февруари 2009 г. в региона на Бохум(3) и отговаря на критериите за допустимост, установени съгласно регламента за ЕФПГ;

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

2.  Подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова криза; във връзка с това отбелязва, че ЕФПГ може да изпълнява решителна роля за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

3.  Припомня, че мобилизирането на средства от ЕФПГ под формата на бюджетни кредити за плащания не следва да излага на опасност финансирането на Европейския социален фонд; изразява известни съмнения дали е гарантирано взаимното допълване с други съществуващи инструменти, като например Европейския социален фонд;

4.  Ангажира се да извърши оценка на функционирането и добавената стойност на ЕФПГ в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на бюджетния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.;

5.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И  СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(4), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(5), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията ("ЕФПГ") беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(3)  На 6 февруари 2009 г. Германия внесе заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения на работници от Nokia GmbH. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и в съответствие с това Комисията предлага да се мобилизира сумата от 5 553 850 EUR.

(4)  Следователно средствата от ЕФПГ следва да бъдат мобилизирани за предоставяне на финансово участие по заявлението, внесено от Германия,

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 5 553 850 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006, стр. 1.
(3) EGF/2009/002 DE / Nokia.
(4) OВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(5) OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Искане за снемане на имунитета на Marek Siwiec
PDF 276kWORD 34k
Решение на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. относно искане за снемане на имунитета на Marek Siwiec (2009/2067(IMM))
P7_TA(2009)0050A7-0030/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид искането за снемане на имунитета на Marek Siwiec, предадено от полския главен прокурор, на 27 септември 2006 г., и обявено в пленарно заседание на 10 април 2008 г.,

–   като изслуша Marek Siwiec съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–   като взе предвид решенията на Съда на Европейските общности от 12 май 1964 г. и от 10 юли 1986 г.(1),

–   като взе предвид член 105 от Конституцията на Република Полша от 2 април 1997 г.,

–   като взе предвид член 7б, параграф 1 от полския Закон от 9 май 1996 г. относно упражняване на мандата на член на Сейма или на Сената,

–   като взе предвид член 6, параграф 2 и член 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси (A7-0030/2009),

A.   като има предвид, че срещу Marek Siwiec е повдигнато обвинение във връзка с престъпление от частен характер;

Б.   като има предвид, че от избрания за образуване на наказателното производство момент по време на предизборната кампания, състояла се три години след извършването на предполагаемите деяния и явната политическа мотивация на лицето, по чиято инициатива е образувано наказателното производство, което личи най-вече от документите, представени от самото лице на председателя на Парламента и от твърденията му, че действа от името на гражданите, които по принцип възразяват срещу обществената дейност на г-н Siwiec, е видно, че възбуждането на въпросното наказателно производство представлява fumus persecutionis, доколкото са налице сериозни основания да се счита, че обвиненията срещу г-н Siwiec са предявени от политически противник с основната цел да се подкопае дейността му като член на Европейския парламент;

1.  Реши да не снеме имунитета на Marek Siwiec;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на съответния орган на Република Полша.

(1) Дело 101/63, Wagner с/у Fohrmann и Krier, ССП 1964 г., стр. 195 и Дело 149/85, Wybot с/у Faure и други, ССП 1986 г., стр. 2391.

Правна информация - Политика за поверителност