Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 20. října 2009 - Štrasburk
Stanovy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) *
 Zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky *
  Zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování *
 Snížené sazby spotřební daně v Madeiře a na Azorách *
 Ochrana volně žijících ptáků (kodifikované znění) ***I
 Spotřebiče plynných paliv (kodifikované znění) ***I
 Poskytování audiovizuálních mediálních služeb (kodifikované znění) ***I
 Ochrana pracovníků proti působení azbestu (kodifikované znění) ***I
 Veterinární kontroly zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) *
 Účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků (kodifikované znění) *
 Veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) *
 Čistokrevný plemenný skot (kodifikované znění) *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
 Návrh opravného rozpočtu č. 9/2009: zemětřesení v Itálii
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Německo)
 Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Marka Siwiece

Stanovy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) *
PDF 192kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o přijetí stanov Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) Evropským společenstvím a výkonu jeho práv a povinností (KOM(2009)0326 – C7-0092/2009 – 2009/0085(CNS))
P7_TA(2009)0030A7-0026/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0326),

–   s ohledem na čl. 175 odst. 1, čl. 300 odst. 2 první pododstavec a čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0092/2009),

–   s ohledem na článek 55, čl. 90 odst. 8 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0026/2009),

1.   schvaluje přijetí stanov;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.


Zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky *
PDF 194kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu nařízení Rady, kterým se zrušují některé zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky (KOM(2009)0377 – C7-0134/2009 – 2009/0103(CNS))
P7_TA(2009)0031A7-0018/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0377),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0134/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0018/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování *
PDF 193kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů laboratorního testování (KOM(2009)0424 – C7-0160/2009 – 2009/0117(CNS))
P7_TA(2009)0032A7-0017/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0424),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0160/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0017/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Snížené sazby spotřební daně v Madeiře a na Azorách *
PDF 194kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na rum a likéry vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Madeira a na likéry a pálenky vyráběné a spotřebovávané místně v autonomní oblasti Azory (KOM(2009)0259 – C7-0104/2009 – 2009/0075(CNS))
P7_TA(2009)0033A7-0039/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0259),

–   s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0104/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0039/2009),

1.   schvaluje návrh Komise;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.


Ochrana volně žijících ptáků (kodifikované znění) ***I
PDF 196kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) (KOM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))
P7_TA(2009)0034A7-0024/2009

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0129),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1  Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0102/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0024/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Spotřebiče plynných paliv (kodifikované znění) ***I
PDF 197kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv (kodifikované znění) (KOM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))
P7_TA(2009)0035A7-0025/2009

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0633),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0393/2007),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0025/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Poskytování audiovizuálních mediálních služeb (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (kodifikované znění) (KOM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))
P7_TA(2009)0036A7-0029/2009

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0185),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 47 odst. 2 a článek 55 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0041/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0029/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Ochrana pracovníků proti působení azbestu (kodifikované znění) ***I
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (kodifikované znění) (KOM(2009)0071 – C7-0206/2009 – 2006/0222(COD))
P7_TA(2009)0037A7-0033/2009

(Postup spolurozhodování – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0071),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 137 odst. 2  Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0206/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0033/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Veterinární kontroly zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) *
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí (kodifikované znění) (KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS))
P7_TA(2009)0038A7-0028/2009

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0873),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0033/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0028/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dospěla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků (kodifikované znění) *
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu nařízení Rady o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (kodifikované znění) (KOM(2009)0125 – C7-0005/2009 – 2009/0040(CNS))
P7_TA(2009)0039A7-0031/2009

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0125),

–   s ohledem na čl. 37 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0005/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0031/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) *
PDF 198kWORD 32k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu směrnice Rady o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (kodifikované znění) (KOM(2009)0227 – C7-0048/2009 – 2009/0067(CNS))
P7_TA(2009)0040A7-0027/2009

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0227),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0048/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0027/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Čistokrevný plemenný skot (kodifikované znění) *
PDF 197kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o pozměněném návrhu směrnice Rady o čistokrevném plemenném skotu (kodifikované znění) (KOM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))
P7_TA(2009)0041A7-0032/2009

(Postup konzultace – kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0235),

–   s ohledem na články 37 a 94 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0045/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 - zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0032/2009),

A.   vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal(a) Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 191kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0048 – C7-0015/2009 – 2009/0012(CNS))
P7_TA(2009)0042A7-0019/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0048),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0015/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0019/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Mauricijské republiky.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 191kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0052 – C7-0012/2009 – 2009/0015(CNS))
P7_TA(2009)0043A7-0012/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0052),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0012/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0012/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Seychelské republiky.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 191kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0050 – C7-0017/2009 – 2009/0014(CNS))
P7_TA(2009)0044A7-0013/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0050),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0017/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0013/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Barbadosu.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 197kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0053 – C7-0013/2009 – 2009/0017(CNS))
P7_TA(2009)0045A7-0014/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0053),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0013/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0014/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Federace Svatý Kryštof a Nevis.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 193kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0049 – C7-0016/2009 – 2009/0013(CNS))
P7_TA(2009)0046A7-0015/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0049),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0016/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0015/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Antiguy a Barbudy.


Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *
PDF 192kWORD 30k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (KOM(2009)0055 – C7-0014/2009 – 2009/0020(CNS))
P7_TA(2009)0047A7-0016/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0055),

–   s ohledem na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod (i) a čl. 300 odst. 2 první větu prvního pododstavce Smlouvy o ES,

–   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7-0014/2009),

–   s ohledem na článek 55 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0016/2009),

1.   schvaluje uzavření dohody;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Bahamského společenství.


Návrh opravného rozpočtu č. 9/2009: zemětřesení v Itálii
PDF 204kWORD 42k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, zemětřesení v Itálii, Oddíl III – Komise (14265/2009 – C7-0214/2009 – 2009/2087(BUD))
P7_TA(2009)0048A7-0023/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 Evropské unie na rozpočtový rok 2009, který předložila Komise dne 28. srpna 2009 (KOM(2009)0448),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 sestavený Radou dne 9. října 2009 (14265/2009 – C7-0214/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0023/2009),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 9 k souhrnnému rozpočtu na rok 2009 zahrnuje následující prvky:

   uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 493 780 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby v souvislosti s následky zemětřesení, které v dubnu 2009 postihlo Itálii,
   odpovídající snížení celkových prostředků na platby o 493 780 000 EUR z těchto rozpočtových položek:

05 04 02 01 Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1 (2000 až 2006);
06 02 06 Program Marco Polo II;
06 04 06 Rámcový program pro inovaci a konkurenceschopnost – Program Inteligentní energie – Evropa;
06 06 01 02 Výzkum související s energií ‐ Společný podnik pro palivové články a vodík;
06 06 02 01 Výzkum související s dopravou (včetně letectví);
06 06 02 03 Společný podnik SESAR;
06 06 05 02 Dokončení šestého rámcového programu ES (2003 až 2006); 07 03 07 LIFE+ (finanční nástroj pro životní prostředí ‐ 2007 až 2013);
08 02 01 Spolupráce – Zdraví;
08 07 02 Spolupráce – Doprava – Společný podnik Clean Sky;
08 10 01 Myšlenky;
11 06 01 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Cíl 1 (2000 až 2006) a
11 06 04 Dokončení Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) – Oblasti mimo cíl 1 (2000 až 2006);

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2009 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2009,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2009, který je pátým opravným rozpočtem, jehož předmětem je výhradně Fond solidarity EU, v souladu s požadavkem Evropského parlamentu a Rady vyjádřeném ve společném prohlášení, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 9/2009 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Německo)
PDF 364kWORD 45k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (KOM(2009)0423 – C7-0113/2009 – 2009/2078(BUD))
P7_TA(2009)0049A7-0022/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0423 – C7-0113/2009),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006)(1), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (nařízení o zřízení EFG)(2),

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0022/2009),

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat při jejich opětovném začleňování na pracovní trh,

B.   vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z fondu,

C.   vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost o pomoc v souvislosti s případy propouštění v odvětví telekomunikací, pro pracovníky, které dne 6. února 2009 propustila společnost Nokia GmbH v Bochumi(3), a jeho žádost splňuje kritéria způsobilosti podle příslušného nařízení,

1.   žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

2.   zdůrazňuje, že Evropská unie by měla využít všech svých prostředků, aby se vyrovnala s důsledky celosvětové hospodářské a finanční krize; konstatuje v tomto ohledu, že EFG může hrát klíčovou úlohu při začleňování propuštěných pracovníků do pracovního procesu;

3.   připomíná, že uvolnění prostředků na platby z EFG by nemělo ohrozit financování Evropského sociálního fondu; vyjadřuje určité pochybnosti ohledně toho, zda je zajištěna doplňkovost s dalšími stávajícími nástroji, jako je např. Evropský sociální fond;

4.   zavazuje se, že zhodnotí fungování a přidanou hodnotu EFG v souvislosti s obecným hodnocením programů a různých nástrojů vytvořených na základě interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, a to v rámci procesu rozpočtového přezkumu víceletého finančního rámce pro období 2007–2013;

5.   schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

6.   pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(4), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(5), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)  Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 povoluje využití EFG v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

(3)  Německo předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG z důvodu propuštění pracovníků společností Nokia GmbH dne 6. února 2009. Tato žádost splňuje podmínky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006, a Komise proto navrhuje uvolnit z fondu prostředky ve výši 5 553 850 EUR.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 se z Fondu EU pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši 5 553 850 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EGF/2009/002 DE / Nokia.
(4) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s.1.
(5) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


Žádost o zbavení poslanecké imunity pana Marka Siwiece
PDF 274kWORD 33k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. října 2009 o žádosti, aby byl Marek Siwiec zbaven imunity (2009/2067(IMM))
P7_TA(2009)0050A7-0030/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na žádost, aby byl Marek Siwiec zbaven imunity, kterou dne 27. září 2006 předložil polský nejvyšší státní zástupce a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 10. dubna 2008,

–   poté, co Marek Siwiec dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na článek 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965 a na čl. 6 odst. 2 Aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–   s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ze dne 12. května 1964 a 10. července 1986(1),

–   s ohledem na článek 105 Ústavy Polské republiky ze dne 2. dubna 1997,

–   s ohledem na čl. 7b odst. 1 polského zákona o výkonu mandátu poslance nebo senátora ze dne 9. května 1996,

–   s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řadu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0030/2009),

A.   vzhledem k tomu, že je pan Marek Siwiec stíhán soukromým žalobcem,

B.   vzhledem k tomu, že z načasování tohoto stíhání v průběhu volební kampaně, tři roky po údajném spáchání předmětných trestných činů, a z otevřeně politického cíle soukromé osoby, která je v této věci soukromým žalobcem, jak ukazují zejména dokumenty poskytnuté tímto jednotlivcem předsedovi Parlamentu a skutečnost, že tato osoba prohlašuje, že jedná v zastoupení občanů, kteří obecně nesouhlasí s tím, aby byl pan Siwiec veřejně činný, vyplývá, že dotčené trestněprávní řízení je případem tzv. fumus persecutionis, neboť existují závažné důvody se domnívat, že obvinění proti panu Siwiecovi vznesl jeho politický odpůrce s cílem poškodit jeho aktivity ve funkci poslance Evropského parlamentu,

1.   rozhodl, aby Marek Siwiec nebyl zbaven imunity;

2.   pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům Polské republiky.

(1) Věc 101/63, Wagner v. Fohrmann a Krier, Recueil [1964], s. 195 a věc 149/85, Wybot v. Faure a další, Recueil [1986], s. 2391.

Právní upozornění - Ochrana soukromí