Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 22 октомври 2009 г. - Страсбург
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)
 Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *
 Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) *
 ШИС ІІ и ВИС
 Изграждане на демокрацията във външните отношения
 Институционални аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност
 Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
 Гвинея
 Иран
 Шри Ланка

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел III – Комисия
PDF 476kWORD 104k
Резолюция
Приложение
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, раздел III – Комисия (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) и писмо № 1/2010 (SEC(2009)1133) за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година
P7_TA(2009)0051A7-0038/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствени ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (Финансов регламент)(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение (МИС) от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г.(4),

–   като взе предвид предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, представен от Комисията на 29 април 2009 г. (COM(2009)0300),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, съставен от Съвета на 10 юли 2009 г. (C7-0127/2009),

–   като взе предвид писмо № 1/2010 (SEC(2009)1133) за внасяне на корекции в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година,

–   като взе предвид член 75 и приложение V към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A7-0038/2009),

Ключови въпроси

1.  Припомня, че политическите приоритети и оценката на ЕП за бюджетната рамка за 2010 г. са изложени в горепосочената му резолюция от 10 март 2009 г., където Парламентът изрази силно критично отношение във връзка с малките резерви, налични в по-голямата част от функциите на многогодишната финансова рамка (МФР);

2.  Изразява съжаление от факта, че в своя проектобюджет Съветът дори още повече е намалил предварителния проектобюджет (ППБ) на Комисията: общият размер на бюджетните кредити за поети задължения в проектобюджета е 137 944 милиона евро, което представлява намаление от 613 милиона евро в сравнение с ППБ, а бюджетните кредити за плащания са 120 521 милиона евро, което представлява намаление в сравнение с ППБ от 1 795 милиона евро; подчертава, че това още повече е увеличило разликата между равнището на бюджетните кредити за плащания и бюджетните кредити за поети задължения, което е в противоречие с принципа на добро финансово управление;

3.  Припомня, че ключовата цел на бюджета за 2010 г. трябва да бъде да се отдаде специално внимание на неотдавнашната икономическа криза; решава в този контекст Парламентът да постави на първо място европейските граждани, показвайки, че Европейският съюз не е в основата на проблема, но може да бъде инструмент за неговото решаване; следователно измени съответно проектобюджета на Съвета, с цел използване на бюджета на ЕС като инструмент за подпомагане преодоляването на настоящите кризи чрез насърчаване на икономическия растеж, конкурентоспособността, сближаването и защитата на работните места;

4.  Отново потвърждава, след като преразгледа проектобюджета, че подфункция 1a не дава възможност за подходящо финансиране на потребностите на ЕС във връзка с областта "Конкурентоспособност за растеж и заетост", където има недостиг на средства, по-специално за мерки срещу настоящата икономическа криза и за ограничаване на евентуалните й последствия; счита, че тази подфункция следва да се проучи задълбочено и при необходимост да се преразгледа, за да се гарантира, че ще изпълни целите си в бъдещи години;

5.  Припомня споразумението относно приложената към настоящата резолюция съвместна декларация на Парламента и на Съвета, приета на 10 юли 2009 г. по време на съгласуването в рамките на първото четене на бюджета за 2010 г.; взема я предвид при подготовката на своите изменения по проектобюджета;

Относно Европейския план за икономическо възстановяване

6.  Подчертава, че финансирането за втората фаза на Европейския план за икономическо възстановяване е приоритет за Парламента; възнамерява да използва инструментите, които се предоставят от МИС, за да гарантира неговото финансиране; в тази връзка припомня, че Европейският съвет не можа да представи плановете си в своя проектобюджет; припомня, че условията на споразумението за финансиране не трябва да пречат на изпълнението на финансовите пакети на програмите, приети по процедурата за съвместно вземане на решение, нито на годишната бюджетна процедура, посочена в декларацията от 2 април 2009 г. относно финансирането на Eвропейския план за икономическо възстановяване, по която бе постигнато съгласие от бюджетния орган; припомня също така становището си относно придържането към принципите и благоразумието, което се изисква при използването на наличните по определена функция резерви;

Относно подфункция 1а

7.  Изразява учудване от допълнителните съкращения, направени от Съвета по бюджетните редове, с които се подкрепя Лисабонската стратегия, основаваща се на решение на Европейския съвет; посочва, че те са обратното на това, които е следвало да се предприеме за решаване на проблема с настоящата икономическа криза;

8.  Поема ангажимент да положи всички възможни усилия, за да осигури достатъчно финансиране за всички дейности и политики по подфункция 1а, които насърчават устойчивия растеж и създаването на работни места и предлагат решения за европейските граждани, а именно чрез гарантиране на по-голяма енергийна сигурност, увеличаване на подкрепата за изследванията и иновациите, по-специално на технологиите за чиста енергия, стимулиране на малките и средните предприятия и на политиките за обучение през целия живот; застъпва се за обогатяването и по-нататъшното развиване на програмата "Еразъм" с цел създаване на благоприятни условия за насърчаване създаването на първи работни места за младите хора; припомня колко е важно да се оптимизира изпълнението на рамковите програми и призовава Комисията да вземе предвид позицията на Парламента, както е приета в процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за 2007 г.(5) , и по-специално параграфи от 113 до 123 във връзка с тези проблеми при изпълнението;

9.  Припомня преразгледаните правила в Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(6) в полза на работниците, които са засегнати от последиците от големите структурни промени в моделите на световната търговия, за да бъдат те подпомогнати при повторното си интегриране на трудовия пазар; припомня, че горепосоченото преразглеждане цели разширяване на приложното поле на фонда, за да се отчете въздействието на настоящата икономическа криза; подчертава необходимостта от обстоен преглед на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в средносрочния преглед;

Относно подфункция 1б

10.  Изразява съжаление относно съкращенията, направени от Съвета в ППБ в период, когато структурните фондове и Кохезионният фонд следва да се използват за стимулиране на икономическия растеж и възстановяване; предлага систематични увеличения на плащанията по основните бюджетни редове (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд) за подобряване на прилагането на структурната политика в държавите-членки за благото на всички европейски граждани;

11.  Изтъква, че незадоволителното понастоящем прилагане на структурни политики и политики за сближаване се дължи преди всичко на ниската степен на гъвкавост в системата от сложни правила и изисквания, наложени от Комисията и държавите-членки;

12.  Настоява държавите-членки да използват всички съществуващи средства за ускоряване или дори преразглеждане на своите оперативни програми, с цел по-ефикасно справяне с последиците от неотдавнашната икономическа и финансова криза; призовава Комисията да приеме тези промени във възможно най-кратък срок, за да не забави тяхното прилагане;

13.  Настоятелно призовава Съвета да постигне споразумение относно направеното през юли 2009 г. от Комисията предложение за изменение на общите разпоредби на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд във връзка с опростяването на разпоредбите, свързани с финансовото управление;

14.  Подчертава, че по тази подфункция се финансират много на брой важни политики и дейности, насочени към борбата с изменението на климата и подкрепата на растежа за работни места, и че следва да се предприемат допълнителни мерки за съсредоточаване на усилията, така че към приоритетите да се подходи по-ефективно;

15.  Отново подчертава важността, която отдава на принципа на солидарност в рамките на Съюза; има намерение да положи всички усилия, за да гарантира по-адекватно финансиране за политиката на сближаване, така че да могат да се посрещнат съществуващите и бъдещите предизвикателства; счита, че точно затова е необходимо да се оцени прилагането на правилото n+2 и n+3 от страна на Общността, за да се гарантира цялостно изпълнение на Структурните фондове и на Кохезионния фонд;

Относно функция 2

16.  Счита, че бюджетът на ЕС в настоящия си вид не може да изпълни ефективно и реалистично целите, които Съюзът е заложил във връзка с изменението на климата; счита, че европейските граждани се нуждаят от реална европейска инициатива за борба срещу изменението на климата, за преодоляване на последиците от него и финансиране на необходимите политики;

17.  Припомня, че предвид конференцията в Копенхаген през декември 2009 г., борбата с изменението на климата ще остане един от най-важните приоритети на ЕП за бюджета за 2010 г.; счита обаче, че този приоритет не е намерил задоволително отражение в проектобюджета и затова възнамерява да обърне по-голямо внимание на тази ключова политика; припомня на Комисията да представи навременно и разумно предложение за финансиране в периода след конференцията относно изменението на климата;

18.  Подчертава, че компетентната комисия на ЕП отдава приоритетно значение на подпомагането на млекопроизводителите; решава да изпрати ясен сигнал на Комисията и на Съвета, като предложи сумата от 300 милиона евро за създаването на Млечен фонд; настоятелно призовава Комисията да вземе предвид това искане при представянето на своето писмо № 2 за внасяне на корекции;

19.  Решава да финансира мерките за широколентов интернет за селските райони по Европейския план за икономическо възстановяване от резерва по функция 2, в съответствие с декларацията относно финансирането, приета от бюджетния орган на 2 април 2009 г.;

20.  Подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането на програми, които биха могли да окажат благоприятно въздействие върху потреблението на селскостопански продукти (напр. схемите за предлагане на мляко и плодове в училищата);

Относно подфункция 3а

21.  Отчита желанието на европейските граждани за безопасна и сигурна Европа и приветства увеличението по тази подфункция в сравнение с бюджета за 2009 г.; отчита, че всички страни в Съюза са изправени пред множество предизвикателства по отношение на политиките, обхванати от тази функция; настоятелно призовава държавите-членки да се възползват от увеличението по тази подфункция в сравнение с бюджета за 2009 г., за да намерят съвместно решения на тези предизвикателства;

22.  Подчертава важността на осигуряването на допълнително финансиране чрез бюджета на ЕС за управление на законната имиграция и интеграция на гражданите на трети държави, като същевременно се работи по проблема с незаконната имиграция, при пълно спазване на правата на човека, и засилването на защитата на границите, включително укрепването на Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за бежанците, с оглед улесняване проявата на солидарност между държавите-членки;

Относно подфункция 3б

23.  Припомня, че подфункция 3б обхваща жизнено важни политики с пряко въздействие върху ежедневието на европейските граждани; изразява несъгласие със съкращенията, които Съветът е направил по тази подфункция, и подкрепя подхода на специализираните комисии, чрез който се гарантира обосновано увеличаване на бюджетните кредити;

24.  Припомня, че ниското равнище на участие в изборите за Европейски парламент показа още веднъж, че информационната и комуникационна политика трябва да се засили в бюджета за 2010 г.; отчита, че това представлява общо предизвикателство за Комисията, държавите-членки и Парламента, като необходима част от демократичния процес; следователно внася изменения за поставяне в резерв на част от бюджетните кредити, предвидени за информационната и комуникационна политика; призовава Комисията да представи пред Парламента плановете си относно това, как да се приложи резултатът от заключенията на Междуинституционалната група за информация (IGI);

Относно функция 4

25.  Подкрепя писмо №1 за внасяне на корекции в ППБ за 2010 г., прието от Комисията на 2 септември 2009 г., което предвижда увеличаване на средствата по два бюджетни реда: Палестина и изменението на климата в развиващите се страни – два приоритета, предложени от Парламента;

26.  Реши да увеличи средствата по бюджетния ред за изменението на климата в развиващите се страни, в очакване на резултатите от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген; подчертава обаче необходимостта от нов финансов инструмент, с който да се помогне на развиващите се страни да се справят с последиците от изменението на климата, така че Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) да може да изпълнява в бъдеще първоначално определените за него задачи;

27.  Потвърждава сериозната си загриженост относно опасно малката свобода на действие в резултат от хронично ниското финансиране на тази функция, която е подложена на постоянен натиск поради кризи в трети държави;

28.  Призовава Комисията да представи план за възстановяването през периода 2010-2013 г. на финансовите средства, пренасочени от Инструмента за стабилност към Инструмента за продоволствено осигуряване, за да се гарантира, че Съюзът разполага с всички налични финансови средства, по функция 4 от бюджета, за да изпълнява своята роля на международната сцена в съответствие с очакванията на европейските граждани; призовава Комисията да представи план за мобилизирането на финансови ресурси за инструменти или механизми за спешна външна помощ, създадени извън рамките на Инструмента за стабилност, така че да се избегне ползването на средствата, предвидени за Инструмента за стабилност;

29.  Призовава Европейския съвет да не поема значителни политически ангажименти с призиви за по-голяма финансова подкрепа от ЕС, без същевременно да осигури необходимите бюджетни кредити, когато е налице очевидно противоречие с наличните средства в рамките на годишните горни граници на настоящата МФР;

30.  Счита, че гарантирането на енергийните доставки е важен въпрос за Съюза; във връзка с това приветства подписването на проекта "Набуко" от всички страни участнички, като очаква от тях да проявят последователност при разглеждането на други проекти, които биха могли да застрашат "Набуко";

31.  Продължава да разчита на подкрепа за мирния процес в Палестина и за нуждите, свързани с възстановяването в ивицата Газа; призовава Комисията да съобщи какви мерки е предприела за намаляване на рисковете, свързани с използването или отклоняването за терористични организации или терористични актове, или за неефикасна бюрокрация, на средства по проекти и програми, финансирани по този бюджетен ред, както и да уточни дали част от помощта е предназначена за повторно изграждане на сгради или инфраструктура, които са били финансирани преди това от Съюза или неговите държави-членки и са претърпели щети вследствие на военните действия;

32.  Подчертава, че е необходимо да се заделят достатъчно финансови средства за Стратегията на ЕС за Балтийско море, за да се финансират действия, които не могат да бъдат финансирани от други бюджетни редове (координиране, осведомяване и пилотни проекти по който и да било от четирите стълба на плана за действие);

Относно функция 5

33.  Реши да приеме някои от съкращенията на Съвета по бюджетните редове за административни разходи въз основата на селективен подход, като се постига баланс между общите бюджетни приоритети, включително новите приоритети, и необходимостта от прилагане на съществуващите политики;

34.  Въпреки това възстановява бюджетните кредити за разходи за персонал; изтъква, че общата сума за всички видове административни разходи, които не са финансирани по функция 5, значително се е увеличила през последните години; в бъдеще изисква пълна обосновка на предложенията на Комисията за прехвърляне на административни разходи към бюджетни редове за оперативни разходи; отчита, че оперативните програми не могат да функционират без необходимата административна подкрепа; изразява обаче сериозната си загриженост относно това, че съгласно настоящата МФР част от общия финансов пакет за многогодишни програми по функции, различни от функция 5, в момента се използва за административни разходи;

35.  Изразява загриженост относно настоящата покана за участие в тръжна процедура за нов европейски квартал; потвърждава искането си да бъде напълно информиран за процеса на подбор и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация относно политиката на Комисията в областта на сградния фонд;

36.  Призовава Комисията да представи график за предложенията относно извършвания веднъж на три години преглед на Финансовия регламент;

Относно пилотни проекти и подготвителни действия

37.  Припомня, че Междуинституционалното споразумение допуска обща сума за пилотни проекти в размер до 40 милиона евро за всяка бюджетна година и обща сума за подготвителни действия в размер до 100 милиона евро, от които максимум 50 милиона евро могат да бъдат отпуснати за нови подготвителни действия;

38.  Счита, че тези проекти са крайно необходим инструмент за Парламента при поставянето на основите на нови политики за европейските граждани; отбелязва, че по отношение на всички пилотни проекти и подготвителни действия, с изключение на четири, Комисията е включила само бюджетни кредити за плащания, което даде възможност на Парламента внимателно и детайлно да проучи дали са били необходими последващи мерки и дали следва да се гласуват нови бюджетни кредити за поети задължения; освен това извърши анализ на редица интересни нови предложения, от които само малък брой е възможно да бъдат записани в бюджета за 2010 г. поради ограниченията, наложени от горните граници в МИС и МФР;

39.  Отдава приоритетно значение на реализацията на пилотни проекти и подготвителни действия през втората и третата година от изпълнението им; възнамерява да следи внимателно изпълнението на тези и новосъздадените проекти и действия през финансовата 2010 година.

o
o   o

40.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с измененията и предложенията за промени в раздел III от проекта на общ бюджет, на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИИ, ПРИЕТИ НА СРЕЩАТА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА 10 ЮЛИ 2008 г.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА

Наемане на служители във връзка с разширяванията от 2004 г. и 2007 г.

"Европейският парламент и Съветът отново подчертават значението на попълването на всички длъжности, свързани с разширяванията от 2004 г. и 2007 г., по-специално за ръководния състав от средния и висшия ешелон, и настояват институциите и по-конкретно Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да положат всички усилия с цел да се гарантира, че се предприемат необходимите действия за ускоряване на целия процес на заемане на длъжностите, отпуснати от бюджетния орган. Следва да се прилагат критериите, определени в член 27 от Правилника за персонала, като целта е да се стигне колкото е възможно по-скоро до максимално широко пропорционално географско представяне.

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да продължат да следят отблизо протичащия в момента процес на наемане на служители. За тази цел те отправят искане към всички институции и EPSO да представят пред бюджетния орган два пъти годишно, през март и октомври, информация относно актуалното състояние на наемането на служители във връзка с разширяванията от 2004 г. и 2007 г."

ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪВЕТА ЗА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА

1.  Бюджетни кредити за плащания

"Съветът отправя молба към Комисията да представи коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2010 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите по подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост), подфункция 1б (Сближаване за растеж и заетост), функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси) и функция 4 (ЕС ‐ фактор от световно значение)."

2.  Функция 4

"Съветът, като отбелязва намерението на Комисията да представи писмо за внасяне на корекции в ППБ за 2010 г., които да покрият на по-късен етап допълнителни нужди в областта на външните действия, особено по приоритетите от предходни писма за внасяне на корекции и приоритетите от заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г., състави проектобюджета за 2010 г., като запази достатъчен марж по функция 4, което позволява това да бъде взето под внимание."

3.  Политика за сградния фонд на институциите и органите на ЕС

"Съветът припомня заключенията си относно Специален доклад № 2/2007 на Сметната палата относно разходите на институциите за сгради; като признава, че разходите за сгради представляват значителна част от общите административни разходи на институциите на ЕС, Съветът счита, че доброто финансово управление на тези разходи е от съществено значение.

Съветът потвърждава важността на засиленото междуинституционално сътрудничество в тази област. Съветът подчертава необходимостта институциите да си сътрудничат в максимална степен и да обединят усилията си както за наемане или закупуване на сгради, така и за свързаните с това текущи разходи. Той приканва институциите да използват съвместно сградите, когато това е възможно, с цел да сведат разходите за сгради до необходимия минимум.

Във връзка с това Съветът приветства положените досега усилия от институциите за сътрудничество на междуинституционално равнище и за хармонизиране на методите им за управление на сградния фонд. Съветът отбелязва със задоволство споразумението за общи насоки за определяне и измерване на помещенията в сградите, което бе постигнато неотдавна от създадените в Брюксел и Люксембург междуинституционални работни групи. Съветът отправя молба към институциите да проучат възможностите за по-нататъшно междуинституционално сътрудничество, което би могло да включва съвместно ползване и съвместно управление на помещения, както и необходимостта от евентуална междуинституционална служба по сградния фонд.

Съветът призовава всички институции да разработят дългосрочни стратегии за сградния фонд, основани на реалистични прогнози за броя на служителите в бъдеще и предоставящи необходимата гъвкавост посредством баланс между собствени и наемани сгради, с цел да се избегнат във възможно най-голяма степен ad hoc решения по отношение на сградите. Съветът също така отправя искане към всички институции да оползотворяват наличното пространство по най-ефективен начин и да вземат всички необходими мерки за оптималното му вътрешно разпределение. Съветът приветства направеното до този момент от институциите по отношение на алтернативни методи на финансиране и очаква предстоящия доклад на Комисията.

Съветът отдава голямо значение на това да получава възможно най-бързо необходимата информация съгласно съответните разпоредби на Финансовия регламент. Информацията следва да включва подробни оценки на потребностите и цялостни анализи на съотношението разходи/ползи, различните варианти, възможностите за наем или закупуване, както и алтернативните пътища за финансиране, като при това се отчитат всички финансови разходи. Информацията следва да се предоставя и на двата клона на бюджетния орган достатъчно време преди да е необходимо да се вземат решения, така че те да разполагат с достатъчно време, за да определят своето становище.

Освен това Съветът отправя повторно призива си към генералните секретари на институциите да предоставят информацията преди представянето на предварителния проектобюджет. Макар да признава специфичните условия във всяка от институциите и допълнителните особености на всеки проект, Съветът отправя молба към институциите да продължат работата си по хармонизиране на тази информация посредством общи определения и показатели, с цел да се даде възможност за съпоставка на сградния фонд и разходите за сгради между отделните институции, включително за общо разбиране за метода на изчисляване на годишните разходи за собствени сгради, разпределени в рамките на целия срок на тяхното ползване.

Съветът насърчава институциите да продължат и да активизират мерките за енергийна ефективност и опазване на околната среда в своите сгради, включително сертифицирането съгласно екологичните норми, всеки път когато това е възможно и реалистично с оглед на наличните ресурси.

Съветът отбелязва отличното сътрудничество между институциите и административните органи на приемащите ги държави, което допринася значително за доброто управление на въпросите за сградния фонд.

Съветът припомня, че неговите констатации се отнасят в еднаква степен и за специфичното положение на изпълнителните агенции, а когато е приложимо и на децентрализираните агенции."

ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОТОКОЛА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА

"Във връзка с приемането на становището на Съвета по проектобюджета за 2010 г. и с оглед на висящото производство в Първоинстанционния съд Германия заявява, че програмата "Хранителна помощ за най-нуждаещите се лица в Европейския съюз" трябва да се осъществи в съответствие с общностното право. Германия заявява становището си, че за тази програма не следва да се използват пазарни сделки. Програмата трябва да се осъществи в светлината на производството в Първоинстанционния съд."

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Декларации на Европейския парламент по време на съгласуването на първо четене на бюджетната процедура за 2010 г.

Изпълнение на бюджета за 2009 г. (информация за изпълнението на бюджетните прогнози)

"Европейският парламент изразява загриженост за състоянието на изпълнението на бюджета за 2009 г., съгласно посоченото в последната информация за изпълнението на бюджетните прогнози, по-конкретно за поетите задължения по функции 3 а и 3 б и плащанията по функции 1 а, 3 а, 3 б и 5. Той изтъква, че е важно да се напредва съгласно графика за изпълнение, предвиден в предварителния проектобюджет.

Европейският парламент отправя молба към Комисията да представи до 31 август 2009 г. доклад, в който да представи по-подробна информация относно причините (структурни, организационни, управленски, процедурни) за установеното забавяне при изпълнението на всяка съответна програма или област на политиката.

Европейският парламент също така отправя искане към Комисията да представи обосновани причини за всяка програма или област на политиката, при която изпълнението се отклонява от решенията, взети от бюджетния орган в бюджета за 2009 г."

Опростяване и по-целенасочено използване на структурните фондове в контекста на икономическата криза

"Европейският парламент припомня съвместните декларации на трите институции относно изпълнението на политиката на сближаване от ноември 2008 г. и април 2009 г. и подчертава необходимостта от продължаване на усилията за ускорено прилагане на структурните фондове и кохезионния фонд. Парламентът счита, че постигнатият напредък при опростяването на процедурите за оценка, одобрение и управление е недостатъчен, което става ясно от ниската степен на одобрение на системите за управление и контрол (MCSs) и на най-важните проекти (MPs). Той настойчиво приканва Комисията да продължи своите усилия за опростяване на процедурите за прилагане в тясно сътрудничество с държавите-членки и по-специално да ускори одобряването на MCSs и MPs и така да ускори и плащанията, като същевременно спазва правилото N +2.

ЕП счита, че всички възможности, предоставени от използването на структурните фондове, включително адаптирането или преразглеждането на оперативните програми, биха могли да се мобилизират за по-целенасочени действия, които да улеснят преодоляването на последиците от икономическата криза, по-специално за действия, които подкрепят растежа и конкурентоспособността и ограничават загубата на работни места, и приканва държавите-членки да използват тези възможности. Европейският парламент приканва Комисията да насърчи и улесни чрез ефикасни и бързи процедури използването на всички насочени към подкрепа на растежа и заетостта мерки, предвидени в нормативните актове за структурните фондове. Освен това ЕП припомня важността на пълното и ефикасно използване на наличните бюджетни кредити."

Бюджетни кредити за плащания

"Европейският парламент изисква от Комисията при необходимост да представи коригиращ бюджет, ако бюджетните кредити, вписани в бюджета за 2010 г. са недостатъчни за покриването на разходите по конкретна функция"

Функция 4

Европейският парламент отбелязва намерението на Комисията да представи писмо за внасяне на корекции в ППБ за 2010 г., което на по-късен етап покрива допълнителните нужди в областта на външните действия, и по-специално на приоритетите, покрити от предишните писма за внасяне на корекции и посочените в заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г. "Европейският парламент припомня, че по време на процедурата за съгласуване на бюджета на 21 ноември 2008 г. Комисията се ангажира да представи оценка на положението в рамките на функция 4, придружена при необходимост от съответни предложения. Очаква, че заедно с писмото за внасяне на корекции Комисията ще представи многогодишна оценка за нуждите в тази област."

(1) ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P6_TA(2009)0095.
(5) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 36
(6) ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.


Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX)
PDF 416kWORD 106k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, Раздел I – Европейски парламент, Раздел II – Съвет, Раздел IV – Съд, Раздел V – Сметна палата, Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, Раздел VII – Комитет на регионите, Раздел VIII – Европейски омбудсман и Раздел IX − Европейски надзорен орган по защита на данните (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))
P7_TA(2009)0052A7-0037/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Решение 2000/597/ЕО, Евратом, на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2010 г. – Раздели I, II и IV до IX(4),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 май 2009 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2010 г. (5),

–   като взе предвид вътрешната договореност от 1988 г. за ограничаване на своите бюджетни кредити до не повече от 20 % от общия размер на функция 5, без да се включват извънредните разходи;

–   като взе предвид предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г., внесен от Комисията на 29 април 2009 г. (COM(2009)0300),

–   като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, съставен от Съвета на 13 юли 2009 г. (C7-0128/2009),

–   като взе предвид член 75 от своя правилник и приложение V към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становищата на Комисията по международна търговия и Комисията по петиции (A7-0037/2009),

A.   като има предвид, че в предварителния проектобюджет (ППБ) на всички институции остава резерв от 236 597 323 EUR под горната граница на финансовата рамка за финансовата 2010 година;

Б.   като има предвид, че след решението на Съвета от 13 юли 2009 г. в проектобюджета (ПБ) остава резерв от 276 153 415 EUR под тази горна граница;

В.   като има предвид, че договореният за процедурата за 2009 г. пилотен процес, при който се прилагат засилено сътрудничество между Бюрото и Комисията по бюджети, както и ранно съвместно сътрудничество по всички позиции със значителни последствия за бюджета, се запазва и при процедурата за 2010 г.;

Г.   като има предвид, че на 15 септември 2009 г. се състоя заседание по съгласуване между Бюрото и комисията по бюджети преди гласуванията в комисията по бюджети и в пленарно заседание;

Обща рамка

1.  Припомня, че институциите на ЕС трябва да определят своите бюджети в контекста на икономическото и финансово положение, пред което е изправена Европа, като е задължително те да отразяват усилията за постигане на политическите цели с възможно най-ефективно оползотворяване на средствата;

2.  Отново изтъква своята убеденост в това, че исканията за бюджетни средства трябва изцяло да се основават на разходите, отразявайки само действителните потребности за постигането на възложените на всяка институция задачи, като същевременно се полагат всички възможни усилия за намиране на начини за пестене на средства, включително чрез по-добра организация на работата, пренасочване на съществуващи ресурси към приоритетите и по-малко бюрокрация, за да се оползотворят оптимално оскъдните финансови средства;

3.  Приветства конструктивния подход на сътрудничество, възприет от всички институции в техните отношения с бюджетния орган, и изразява задоволство от своевременността и точността на техните отговори на повдигнатите въпроси;

4.  Подчертава, че в предложенията не са включени никакви разходи, конкретно свързани с потенциалното влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност; припомня, че ако този договор влезе в сила, съществуващите бюджетни инструменти, като писмо за внасяне на корекции или коригиращ бюджет, може да се наложи да бъдат използвани при нужда; въпреки всичко смята, че в такъв случай, и във възможно най-голяма степен, реорганизацията на съществуващите средства трябва да бъде подложена на внимателен цялостен преглед, преди да се отправи каквото и да било искане за допълнителни средства; от съображения за предпазливост по отношение на бъдещето, отново изтъква необходимостта от поддържане на устойчив бюджет и от голям финансов резерв по тази функция;

5.  Припомня, че все още има възможности за подобрения и по-ефективно използване на бюджетните ресурси в редица области, и желае да подчертае още веднъж областта на междуинституционалното сътрудничество; изразява съгласие със Сметната палата относно това, че по-активното сътрудничество в областта на езиковите служби би могло да предостави определена възможност за реализиране на икономии на средства; следователно определя това като приоритет за 2010 г. и призовава институциите да подобрят още повече тези аспекти, включително предоговаряне на настоящите разпоредби за поделяне на ресурсите за вътрешен превод;

6.  За тази цел, решава да се въведе широкообхватен резерв в размер на 5 % за външни преводачески услуги и подчертава, че това изменение е насочено към всички институции, разполагащи със свои собствени преводачески отдели; изисканите подобрения включват предоговарянето на настоящите разпоредби за поделяне на ресурсите за вътрешен превод, с оглед повишаване на ефикасността и реализиране на икономии в областта на преводите, което е в съответствие и със специалния доклад на Сметната палата в тази област; отбелязва факта, че така този резерв може да бъде освободен, когато институциите представят конкретно предложение за система за поделяне на ресурсите за вътрешен превод и той бъде разгледан от бюджетния орган;

7.  Подчертава своето желание институциите да преразгледат възможността за "работа от разстояние" за преводачите; отбелязва, че това би могло да доведе до годишни икономии на средства, особено ако е възможно да се освободят офиси и те да се използват за други цели; отбелязва, че Сметната палата използва тази система (макар и в ограничен вид) и тя работи добре;

8.  Решава да бъде оставен резерв под горната граница по функция 5 –– "Административни разходи", в размер на 222 344 665 EUR, като по този начин се ограничава цялостното увеличение до 2,1 %; подчертава, че това предполага възстановяване на част от съкращенията в бюджета на институциите, направени от Съвета, в случаите, в които конкретните искания на всяка една от тях са обосновани;

9.  Смята, че бюджетната система на ЕС трябва да се развие по начин, който да възнаграждава съобразителността и новаторските решения; в това отношение изтъква, като стимул, че повишаването на ефикасността и реализирането на икономии от страна на институциите, в резултат на такива мерки, биха могли да се използват за евентуални други техни приоритети; подчертава обаче, че неизползваните средства, които произтичат просто от бавно изпълнение или непредвидени събития, по принцип следва да бъдат върнати на данъкоплатеца;

Раздел І - Европейски парламент
Обща рамка

10.  Приветства духа на разбирателство и съзидателния характер на заседанието по съгласуване, проведено на 15 септември 2009 г., между Бюрото и Комисията по бюджети на ЕП; смята, че това следва да послужи като допълнителна подкрепа за съставянето на бюджета на Парламента в условия на взаимно сътрудничество и доверие, както и строго прилагане на солидни бюджетни принципи и прозрачност; подчертава, че прерогативите на всеки един орган следва да бъдат запазени изцяло;

11.  Припомня, че беше постигнато съгласие по следните въпроси, които бяха част от разискванията на това заседание по съгласуване:

   резерви (приоритетни проекти, резерв за сгради, резерв за непредвидени разходи),
   преструктуриране на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и службата за охрана,
   нужди от персонал за 2010 г.,
   "Дом на европейската история",
   политически партии и фондации,
   езиково многообразие,
   управление на знанията;

12.  Счита, че информационният поток и синхронизирането на обмена на информация между Бюрото и комисията по бюджети са от изключително важно значение за гарантирането на успех и на още повече подобрения в тяхното сътрудничество;

13.  Подчертава необходимостта Парламентът, като това важи за всички институции, да представя възможно най-пълно предложение за предварителен бюджет през пролетта и в началото на лятото; подчертава, че използването на писмо за внасяне на корекции през есента следва наистина да се ограничи до непредвидени събития и технически актуализации; признава, че годините, в които се провеждат избори, представляват специфична ситуация, в която трябва да се предвиди по-голяма степен на гъвкавост в тези процедури, така че да се гарантират прерогативите на новосформирания Парламент;

14.  Посочва, че общото равнище на неговия бюджет възлиза на 19,87 % от разрешените разходи по функция 5 (бюджетни кредити за административни разходи) от многогодишната финансова рамка, тоест то се запазва под самоналожената горна граница от 20 %; отново изтъква обаче, че посочените 19,87 % не включват евентуалните корекции, които може да се окажат необходими, ако Договорът от Лисабон влезе в сила, особено в законодателната област, и поддържа своята позиция относно това, че значителният резерв е от съществено значение; признава, че поради настоящия ограничен резерв ще се изискват допълнителни икономии и преразпределение, за да се позволи изпълнението на допълнителните изисквания;

15.  Счита, че разграничаването на постоянните и променливите разходи на Парламента би улеснило вземането на решения относно общото равнище на бюджета му и подходящите последващи мерки за поддържане на устойчив бюджет; в това отношение решава да постави в резерв част от три конкретни бюджетни реда, като същевременно изисква доклад, който да идентифицира разноските по дял 2 и дял 3 според различните видове разходи, както и да определи дали те са с постоянен или променлив характер; счита, че това разграничение, дългосрочните стратегии по отношение на сградния фонд, комуникационните и информационните политики, както и анализът на разходите и ползите от различните дейности на Парламента, ще позволят изготвянето на бюджет на нулева база през следващите години; счита, че това ще даде възможност бюджетът на Парламента да отразява само действителните потребности, като ще увеличи неговата прозрачност, точността на бюджета и ефикасността му;

16.  Посочва, че 2010 г. е първата година на пълно прилагане на новия Устав на членовете на Европейския парламент, като това оказва значително въздействие върху неговия бюджет, който трябва да поеме тези разходи; отбелязва, че включените допълнителни суми, в сравнение с 2009 г. (година на частично прилагане), може да се очаква да възлязат на около 40 милиона евро, а в сравнение с предходни години – приблизително на 113 милиона евро;

17.  Счита обаче, че следва да се направи разграничение между гореспоменатите цифри, разглеждайки поотделно тези, които в действителност са неизбежни последици от правен и бюджетен характер, и тези, върху които реалното прилагане на системата може да окаже въздействие; поради това изисква доклад, от гледна точка на бюджета, относно прилагането на системата за възстановяване на пътните разноски, основаващ се на точни и обективни данни, да бъде представен преди 30 юни 2010 г.;

18.  Приветства постигнатото в края на 2008 г. споразумение относно новия правилник за статута на парламентарните сътрудници на членовете на Европейския парламент, като е включил бюджетните разпоредби за първата пълна година от прилагането му в бюджета за 2010 г.; също така приветства създаването на Временната група за оценка с цел разглеждане на практическите проблеми, възникващи поради въвеждането на устава на членовете на ЕП и правилника за положението на парламентарните сътрудници, като очаква да получи възможно най-скоро нейните заключения, при всяко положение не по-късно от датата, на която Бюрото ще представи разчетите за 2011 г.;

19.  Във връзка с общото равнище на бюджета и очертаните по-горе елементи също така посочва, че в резултат на заседанието по съгласуване се постигна споразумение за намаляване на предложените резерви до ниво от 5 милиона евро за нови политически инициативи, запазвайки общ резерв за непредвидени разходи в размер на 10 милиона евро, както и споразумение за резерв за сгради в размер на 15 милиона евро;

Човешки ресурси

20.  Приветства споразумението относно ресурсите за персонал във връзка с бюджета за 2010 г. и изразява високата си оценка за информацията, предоставена от администрацията, по отношение на длъжностите, които се считат за необходими, както и предложените успоредно с това мерки за преструктуриране;

21.  Решава да разреши бюджетните кредити за 54 нови длъжности в щатното разписание на Парламента за 2010 г., както следва:

   постоянни длъжности: 8 AD9, 17 AD5 и 28 AST1,
   длъжности за срочно наети служители: 2 AD10, 1 AD9 и 1 AD5,
   премахване на 3 длъжности AST 1 за срочно наети служители, одобрени в щатното разписание за 2009 г.;
  

решава също така да одобри бюджетни кредити за следните повишения: от 5 AD5 в 5 AD7 във връзка с назначаването на устни преводачи, от 30 AD7 в 30 AD9 във връзка с вътрешните конкурси и от 30 AST3 в 30 AST5, също така във връзка с вътрешните конкурси; решава също така да одобри бюджетните кредити за превръщането на 5 длъжности AST6 в 2 длъжности AD11 и 3 длъжности AD12, във връзка с конкурси за преход;

22.  Въпреки това настоява по-нататъшните усилия за пренасочване на вече съществуващи ресурси и длъжности да представляват неразделна част от бюджетния процес; във връзка с това смята, че е правилно организацията на работата и структурата на службите на Парламента да се приспособяват към политическите приоритети с цел постигане на максимални резултати и намаляване въздействието на разходите от гледна точка на бюджета; в това отношение припомня искането си от миналата година, в което се посочва, че е изключително важно да се уравновеси оптимално разпределението на човешките ресурси между основните законодателни дейности, преките услуги за членовете на ЕП и функциите, свързани с административно подпомагане, както и да се разяснят по по-добър начин основните положения и приоритети;

23.  Отбелязва, в частност, споразумението от заседанието по съгласуване за подсилване на отдела в ЕП, отговарящ за сградите и политиката в областта на сградния фонд, с цел да се подсигурят подобаваща поддръжка и охрана, като се подобрят планирането и контролът, постигайки в резултат на това, наравно с последователна и отговорна политика по отношение на сградния фонд, разумни икономии на средства в по-дългосрочен план; следователно изразява съгласието си за тази цел да се осигурят 49 нови длъжности за период от три години; също така отбелязва споразумението за финансиране на 5 длъжности, изискани с цел реорганизация на службата за охрана;

24.  Също така приветства споразумението от заседанието по съгласуване, което предвижда провеждане на организационен одит на Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и Службата за охрана, за да се прецени дали ресурсите се използват оптимално;

Законодателна дейност и езиково многообразие

25.  Припомня, че езиковото многообразие е изключително важна характеристика на бюджета за 2010 г. както от гледна точка на гарантирането и в действителност укрепването на правото на всички членове на ЕП да се ползват с равно третиране, доколкото става въпрос за езиковите служби, така и от гледна точка на стремежа за задържане на разходите на ниско ниво чрез по-добро междуинституционално сътрудничество между всички институции; приветства допълнителното целево финансиране за тази област в предложението за бюджета и го одобрява;

26.  Вярва, че поемането на увеличените законодателни отговорности на Парламента е продължителен процес, който изисква пълно подпомагане на членовете на ЕП при изпълнението на тяхната законодателна работа; приветства, в този контекст, решението на Бюрото от 6 май 2009 г., насочено към увеличаване на прякото подпомагане на членовете на ЕП по време на законодателната им дейност, и по-специално на началния етап от изготвянето на проектите; счита, че сега вниманието трябва да се насочи и към по-късните етапи на законодателните процедури, като смята за съществено членовете на ЕП да разполагат с достъп до правилните текстове на всички официални езици, в съответствие с принципите на езиковото многообразие и с целите на политиката за по-добро законотворчество на Съюза, за да се повиши прозрачността и демократичната легитимност на позициите на Парламента в законодателните процедури;

27.  Припомня, че Парламентът редовно гласува законодателни актове, по които е постигнато споразумение, под формата на ранни политически компромиси, докато Съветът приема такива актове едва след тяхното финализиране; счита, че е от съществено значение Парламентът да разглежда и гласува окончателните, правилни текстове на всички езици; изисква да се предприемат необходимите стъпки на вътрешно и междуинституционално равнище, за да се гарантира, че в това отношение Парламентът е на равнопоставена основа със Съвета;

28.  Приветства постигнатото на заседанието по съгласуване споразумение за въвеждане на широкообхватен резерв в размер на 5 % по конкретни бюджетни редове за всички институции, разполагащи със свои собствени преводачески служби, както вече беше описано по-горе;

29.  Изразява своята готовност за преразглеждане на системата и достъпността на преводите на изказванията в пленарна зала, така наречените "пълни стенографски протоколи от заседанията", както и на начина, по който това би могло да се подобри посредством използването на съвременните технологии, като същевременно се постигнат големи икономии на бюджетни средства; счита, че това може да означава система за преводи, основана на търсенето, която би могла да увеличи значително и възможностите за достъп до изисканите текстове;

Политика в областта на сградния фонд

30.  Припомня предишното си искане Бюрото да представи последователна и отговорна дългосрочна стратегия в областта на имуществото и сградите, в която да се вземе предвид и специфичният проблем с увеличаването на разходите за поддръжка, нуждите от обновяване и разходите за охрана, като се гарантира устойчивостта на бюджета на Парламента, и очаква тя да бъде представена до края на 2009 г.; отбелязва получения отговор вследствие на резолюцията относно миналогодишния бюджет, но счита, че това не е достатъчно; също така подчертава, че трябва да се отчетат евентуалните възстановявания на средства в бъдеще от страна на белгийските органи в съответствие със споразумението относно съществуващите сгради на Парламента в Брюксел;

31.  Заявява повторно важността, която отдава на въпросите на сигурността, които са тясно свързани и с политиката за сградите, и счита за необходимо в тази област да се подходи по ефективен и балансиран начин; подчертава в частност специфичното естество на Парламента и нуждата от откритост и достъпност, наравно със сигурността; същевременно изразява своите опасения във връзка с постоянно нарастващите разходи в тази област и счита, че е необходим диференциран подход в зависимост от специфичното разположение на всяко от местата на работа;

32.  Отбелязва, че трябва ясно да бъде обяснена причината, поради която Бюрото обмисля възможността за закупуване на нова сграда в близост до настоящите обекти в Брюксел, при положение че е преценило, че повече не се нуждае от друга една от своите сгради за парламентарна работа;

Комуникационна и информационна политика

33.  Приветства споразумението относно финансирането на европейските политически партии и фондации, което следва да допринесе за засилването на диалога с гражданите и тяхното участие в политическия живот в ЕС; призовава за допълнителни разисквания по дългосрочни бюджетни принципи в тази област;

34.  Приветства окончателното решение на Бюрото относно модела на управление за новия Център за посетители и решава да се осигурят изисканите 13 длъжности с цел най-сетне да се обезпечи възможно най-бързото му откриване, като при всяко положение то трябва да се превърне във факт най-късно през първата част на 2010 г.;

35.  Отбелязва постигнатото от Бюрото и Комисията по бюджети споразумение относно "Дома на европейската история"; решава да се предоставят на разположение поисканите 1,5 милиона евро, които следва да се заделят по подходящ бюджетен ред, вече съществуващ в бюджета за 2009 г., за да се гарантира, че съревнованието между архитектите може да продължи и че през следващата година ще може да се получат навременни концептуални предложения; потвърждава своето становище, че е необходима информация за общата стойност на проекта; приветства споразумението за търсене на допълнително финансиране от външни източници и проучване на възможностите за сътрудничество по проекта;

36.  Подчертава колко е важна за него ефективната организация на множеството информационни източници и услуги, които са на разположение на членовете на ЕП и на служителите на Парламента; в това отношение припомня новоприетата стратегия за ИКТ, в рамките на Генералната дирекция за информационни технологии, както и решението за създаване на Дирекция за библиотеката и управлението на документите към Генералната дирекция на службите към председателството; допълнително подчертава необходимостта от разработване на цялостна "Система за управление на знанията", за да се улесни разпространението на цялата информация както на политическо, така и на административно равнище; иска Бюрото да обърне особено внимание на сътрудничеството между различните служби, за да се гарантира съгласуваност и ефективност на общата политика, от гледна точка на разходите, като в заключение приветства постигнатото на заседанието по съгласуване споразумение относно представянето на изложение, обхващащо тези аспекти, на заседание на комисията по бюджети;

37.  Също така смята, че включването на службите за управление на документи в рамките на гореспоменатата нова дирекция следва да подобри достъпа до информация и да допринесе за по-доброто разбиране на парламентарните дейности; подчертава, че това следва да улесни работата на членовете на Парламента, както и да подобри прозрачността по отношение на гражданите; решава да одобри елементите на бюджета, съдържащи се в предварителния бюджет; същевременно желае да бъде държан в течение на прогнозите по отношение на неговата организация, разходи и персонал, както и продукти и услуги, включително мерките за подобряване на възможностите за достъп до документи;

38.  Отбелязва становищата, представени от Комисиата по международна търговия и от Комисията по петициите и изразените сходни позиции; счита, че, като цяло, изразените в тях тревоги бяха взети предвид, доколкото е възможно, посредством бюджетните изменения и гласуването;

Раздел IV - Съд

39.  Счита, че нарастващият обем работа на Съда във връзка с провеждането на консултации и новите спешни процедури даде основание за разумно увеличение на неговия оперативен бюджет и щатно разписание през последните две години, включително значително увеличение на броя на служителите за 2009 г.; поради това счита за естествено, че не са отправени искания за допълнителни длъжности за 2010 г.; не е убеден, че направените от Съвета съкращения на предвидените възнаграждения и проценти на намаление са правилни, предвид настоящото темпо на набиране на служители и числеността на персонала;

40.  Поради това решава да възстанови ППБ по редица бюджетни редове, с оглед на представените аргументи и след разглеждане на становищата на своите комисии;

41.  Отбелязва, че последиците от значителните разходи за новите сгради на Съда продължават да се усещат, както и че те оказват проблематично въздействие върху общия ръст на неговия бюджет; от тази гледна точка и като има предвид тези невъзвръщаеми разходи, може да приеме предложението за общ ръст от 4,5 %, като отбелязва, че нарастването на обичайния оперативен бюджет на Съда е на значително по-ниско равнище: около +2,5 %;

Раздел V - Сметна палата

42.  След отпускането на 20 длъжности за одитори за 2009 г., одобрява създаването на 12 допълнителни длъжности за одитори вследствие на нарастващия брой искания, в частност от страна на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че числеността на персонала и исканията за дейности трябва да бъдат разглеждани в по-широкия контекст на бюджета и европейската икономика; следователно счита, че 32-те нови длъжности за одитори, отпуснати в рамките на две години, ще поставят Сметната палата в удобна позиция през следващите няколко години, и освен това настоява Сметната палата да степенува исканията според техния спешен характер и относителна важност;

43.  Отбелязва планираното нарастване на разходите за разширяването на сградата K3 и отново заявява, че в сравнение с възможността за отдаване под наем с право на откупуване решението за пряко финансиране от бюджета ще позволи проектът да се осъществи на възможно най-ниска цена за данъкоплатците; взема предвид факта, че решението за предварително планиране на сумата от 55 милиона евро за 2009 г. доведе до значително намаление по този бюджетен ред за 2010 г.;

44.  Вследствие на забележка, формулирана в рамките на проведения външен одит на Сметната палата, счита, че всички разходи по този проект трябва да бъдат извършени в рамките на бюджетните кредити, отпуснати по целевия бюджетен ред, и от съображения за прозрачност не трябва да бъдат бюджетирани по други функции или бюджетни редове;

45.  Решава да увеличи размера на ограничен брой разходни позиции, свързани с разпространението на докладите на Сметната палата на вниманието на обществеността, публикациите в Официален вестник и командировките, за да се даде възможност на тематичен експерт да придружава одитора, при необходимост, с цел да се подобри представата и качеството на констатациите;

Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет

46.  Решава да заеме компромисна позиция между първоначалните искания на Комитета и проектобюджета на Съвета; за тази цел, решава да одобри създаването на 6 допълнителни длъжности (4 AD5, 1 AST 3 и 1 AST1) и да установи размера на процента на общо намаление за възнагражденията и надбавките на 5 %;

47.  Иска Комитетът да представи първия обобщаващ доклад за функционирането на подобрената система за планиране на разноските за заседания и транспорт, въведена в предишния бюджет;

48.  С оглед на бъдещите бюджети, изисква също кратко обяснение за начина на изчисление на възстановяването на пътни разноски и на надбавките за пътуване, както и за възможностите, ако има такива, които членовете и служителите имат в тази връзка;

Раздел VII - Комитет на регионите

49.  Изразява несъгласие със съкращаването от Съвета на десетте допълнителни длъжности, които бяха поискани за Комитета, и решава да възстанови четири от тях като приоритетни длъжности, свързани с политическата работа на Комитета и в частност с регионалната асамблея; при все това припомня, че увеличенията на персонала на Комитета вече бяха одобрени за 2009 г., и следователно не може да одобри повече от това, предвид общото икономическо положение;

50.  Решава да въведе процент на общо намаление от 5 %, след като изслуша аргументите на Комитета относно набирането на персонал и процента на незаетите работни места; отбелязва, че тази мярка следва да гарантира, че Комитетът разполага с достатъчно средства за изпълнението на задълженията си, като същевременно представлява малка икономия спрямо ППБ;

51.  Заема компромисна позиция между исканията на Комитета и направените от Съвета съкращения на средствата по различни оперативни бюджетни редове, включително ресурсите за развитие на ИТ, заведения за децата на персонала и мерки за информация и комуникация;

Раздел VIII - Европейски омбудсман

52.  Частично възстановява ППБ, след като отбеляза направените от Съвета съкращения и изслуша аргументите на омбудсмана; настоява, че въпреки това като цяло е възможно ограничените икономии по ППБ да бъдат запазени;

53.  Заема компромисна позиция между омбудсмана и Съвета и по отношение на необходимите бюджетни кредити за възнаграждения и надбавки;

54.  Изразява съгласие с омбудсмана, че е полезно да има размисъл относно разходите, свързани с избора на този орган, и всъщност счита, че настоящата система за разпределяне на тези разходи в различни години и в различни бюджетни позиции не е прозрачна;

55.  Изразява изненадата си, че този орган на практика не разполага с никакъв бюджет за мерки за обучение, и поради това може да приеме известно увеличение на средствата в тази област;

Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните

56.  Признава, че надзорният орган все по-често е приканван да дава становища по законодателни текстове (които имат отражение върху въпросите, свързани със защита на данните); обсъди задълбочено този въпрос и отбеляза твърдението, че тези консултации са задължителни за надзорния орган; поради това решава да внесе известни корекции в предложения от Съвета проектобюджет;

57.  Одобрява създаването на две допълнителни длъжности (1 AD5 и 1 AST2), като това представлява средно положение между първоначалните искания и позицията на Съвета; прави това с оглед на факта, че същевременно се отпуска и увеличение за финансирането на национални експерти;

58.  Приема също така някои увеличения на средствата, спрямо предложението на Съвета, по ограничен брой други бюджетни редове, след като изслуша аргументите на надзорния орган;

o
o   o

59.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с измененията в раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ от проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1) ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0096.
(5) Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0346.


Коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол *
PDF 259kWORD 32k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно инициатива на Чешката република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))
P7_TA(2009)0053A7-0040/2009

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид инициативата на Чешката република (10985/2009),

–   като взе предвид Акта на Съвета от 3 декември 1998 г. за установяване на Правилник за персонала, който се прилага за заетите в Европол лица(1), и по-специално член 44 от него,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0099/2009),

–   като взе предвид членове 100 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0040/2009),

1.  Одобрява инициативата на Чешката република;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в инициативата на Чешката република;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителството на Чешката република.

(1) ОВ C 26, 30.1.1999г., стр. 23.


Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) *
PDF 359kWORD 47k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (COM(2009)0539 – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0539),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0223/2009),

–   като взе предвид членове 55 и 142 от своя правилник,

1.  Одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка 3
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 186, буква а)
В член 186 буква а) се заменя със следния текст:
"a) по отношение на продуктите от секторите на захарта, хмела, говеждото и телешкото месо, млякото и млечните продукти, овчето и козето месо, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително;"
3)  В член 186 буква а) се заменя със следния текст:
"a) по отношение на продуктите от секторите на захарта, хмела, говеждото и телешкото месо, овчето и козето месо, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително;
aa) по отношение на млякото и млечните продукти, когато цените на някой от тези продукти на пазара на Общността нарастват или падат значително по време на дванадесетмесечните периоди, които започват на 1 април 2009 г. и на 1 април 2010 г.;"
Изменение 8
Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1, точка 3 а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1234/2007
Член 188, параграф 2а нов
3a)  В член 188 се добавя следния параграф:
"2а) Европейският парламент бива информиран редовно от Комисията за работата на комитета, посочен в член 195. За тази цел той получава дневния ред на заседанията, проекта на мерките, представени на комитета, резултатите от гласуването и протоколите от заседанията в сбита форма, както и списъците на органите и организациите, към които принадлежат лицата, определени от държавите-членки да ги представляват. Европейският парламент бива информиран също така, когато Комисията предоставя на Съвета мерки или предложения за мерки, които да се предприемат."

ШИС ІІ и ВИС
PDF 271kWORD 42k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно напредъка по отношение на Шенгенската информационна система ІІ и Визовата информационна система
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че с Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. Комисията получи мандат за разработване на Шенгенска информационна система (ШИС) от второ поколение(1), която да влезе в действие през март 2007 г.;

Б.   като има предвид, че Парламентът прие Регламент (ЕО) № 1987/2006(2), установяващ правното основание за ШИС ІІ на 13 октомври 2006 г.;

В.   като има предвид, че многобройните забавяния и проблеми доведоха до това, че новата система все още не е започнала да действа, и като има предвид, че се появиха съмнения относно жизнеспособността на проекта;

Г.   като има предвид, че някои държави, включително Ирландия, Обединеното кралство, Кипър, България, Румъния и Лихтенщайн, няма да бъдат включени в системата ШИС преди да се намери решение;

Д.   като има предвид, че на заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 4 и 5 юни 2009 г. беше приет набор заключения относно новата ориентация на ШИС ІІ, като бе решено, че разработването на системата следва да продължи на основата на съществуващия проект ШИС ІІ, но с алтернативния вариант SIS 1+RE като резервно решение;

Е.   като има предвид, че трябва да се проведат две технически изпитвания (така наречените изпитвания за ориентири) – първото в края на 2009 г., а второто през лятото на 2010 г.;

Ж.   като има предвид, че по настоящи предвиждания ШИС ІІ няма да може да влезе в действие по-рано от последното тримесечие на 2011 г.;

З.   като има предвид, че Парламентът прие Регламент (ЕО) № 767/2008(3), установяващ правното основание за Визовата информационна система (ВИС), на 7 юни 2007 г.;

И.   като има предвид, че създаването наВИС, основана на същата техническа платформа и разработвана от същия изпълнител като системата ШИС ІІ, е също приоритет за ЕС;

Й.   като има предвид, че ВИС също така се забавя, като датата на въвеждане в края на 2009 г. няма да бъде спазена и началото на експлоатацията може да се отложи за периода след септември 2010 г. поради някои проблеми в създаването на централната ВИС от Комисията и с оглед на подготовката на национално равнище в държавите членки;

1.  Подчертава факта, че създаването на ШИС ІІ продължава да бъде приоритет за Парламента и че системата следва да влезе в действие колкото е възможно по-скоро, с въвеждане на няколко подобрения и нови функционални характеристики, както е предвидено в нормативната база, за да се укрепи сигурността на европейските граждани и да се гарантира ефикасен граничен контрол по външните граници, като същевременно се осигури завършването и съгласуваността на достиженията на правото от Шенген;

2.  Изразява дълбока загриженост за забавянето на началото на експлоатацията както на системата ШИС ІІ, така и на системата ВИС;

3.  Отправя искане да бъде информиран от Комисията и от Съвета относно резултатите от първото техническо изпитване за ориентир, което ще се проведе на 22 декември 2009 г., веднага след завършването му и да бъде незабавно информиран за бъдещите стъпки, които ще се предприемат;

4.  Призовава за пълна прозрачност относно процеса на въвеждане, включително и относно финансовите аспекти, и отправя искане да бъде информиран като съзаконодател дали така наречените първо и второ изпитване за ориентир са все още в обхвата на настоящия договор за разработка на ШИС ІІ или ще трябва да бъдат третирани като допълнителни изисквания и какви допълнителни разноски са предвидени в такъв случай;

5.  Желае да узнае дали са наложени някакви неустойки на изпълнителя за забавянията и техническите грешки, които са довели до провала на по-ранните изпитвания и, ако това е така, какъв е бил размерът на тези неустойки; освен това желае да бъде информиран какви са допълнителните разноски при тези забавяния и технически грешки във връзка с необходимостта да се проведат нови изпитвания и с удължения график за въвеждане на ШИС ІІ;

6.  Призовава за съгласувани и координирани усилия от Комисията и държавите-членки, за да се избегне повторение на сценария с разработката на ШИС ІІ по отношение на ВИС;

7.  Отправя искане до Съвета и Комисията да дадат аргументирано обяснение на основанията, поради които продължават да имат доверие в настоящия изпълнител и в способността му успешно да осъществи напредък по системите ВИС и ШИС ІІ без по-нататъшни забавяния;

8.  Подчертава, че Съветът и Комисията трябва да включат Парламента във всяко решение, свързано с разработването на ШИС ІІ и ВИС, особено ако резултатите от изпитванията не са задоволителни и това доведе до промяна на курса по отношение както на проекта ШИС ІІ, така и на проекта ВИС, което би могло да включва анулиране на настоящия договор с дружеството, носещо отговорността за тях;

9.  Призовава Комисията да изясни дали евентуално анулиране на договора ще доведе автоматично, в случая на проекта ШИС ІІ, до прилагане на алтернативното или резервно решение и да очертае възможните последствия за проекта ВИС;

10.  Подчертава, че Парламентът трябва да бъде постоянно държан в течение за актуалното състояние относно въвеждането на ШИС ІІ и ВИС;

11.  Възлага на съответната своя комисия да следи отблизо този въпрос и да подготви последваща резолюция за пленарно заседание веднага щом това се изисква от промените в ситуацията, но не по-късно от приключването на първото изпитване за ориентир;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.
(2) ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.
(3) ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.


Изграждане на демокрацията във външните отношения
PDF 317kWORD 81k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на демокрацията във външните отношения на ЕС
P7_TA(2009)0056RC-B7-0118/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 21 от нея, и Международния пакт за граждански и политически права,

–   като взе предвид членове 3, 6, 11 и 19 от Договора за Европейския съюз и членове 177, 300 и 310 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид всички споразумения между ЕС и трети държави и клаузите относно правата на човека и демокрацията, които се съдържат в тези споразумения,

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз(1), прогласена в Страсбург на 12 декември 2007 г.,

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 8 септември 2000 г. (A/RES/55/2), озаглавена "Декларация на хилядолетието на ООН",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 4 декември 2000 г. (A/RES/55/96), озаглавена "Насърчаване и укрепване на демокрацията",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 15 септември 2005 г. (A/RES/60/1), озаглавена "Резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г.",

–   като взе предвид резолюция на Общото събрание на ООН от 20 декември 2004 г (A/RES/59/201), озаглавена "Засилване на ролята на регионалните, подрегионалните и други организации и спогодби при насърчаването и укрепването на демокрацията",

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 април 2000 г. относно помощ и наблюдение на избори от ЕС (COM(2000)0191),

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2001 г. относно съобщението на Комисията относно помощ и наблюдение на избори от ЕС(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 8 май 2001 г. относно ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави (COM(2001)0252),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 април 2002 г. относно съобщението на Комисията относно ролята на ЕС при насърчаването на правата на човека и демократизацията в трети държави(3),

–   като взе предвид Европейската стратегия за сигурност, приета на 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 20 октомври 2003 г. относно "Управление и развитие" (COM(2003)0615),

–   като взе предвид своята резолюция от 31 март 2004 г. относно управлението в политиката на развитие на ЕС(4),

–   като взе предвид съвместната декларация на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на срещата със Съвета, Европейския парламент и Комисията относно политиката на развитие на ЕС, озаглавена "Европейския консенсус"(5),

–   като взе предвид Парижката декларация относно ефективността на помощта от 2005 г. и Програмата за действие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), приета в Акра през 2008 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 30 август 2006 г. относно "Управлението в Европейския консенсус за развитие – към хармонизиран подход в Европейския съюз" (COM(2006)0421),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(6),

–   като взе предвид решението на Бюрото от 18 юни 2007 г. относно създаване на Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация,

–   като взе предвид резолюцията си от 8 май 2008 г относно мисиите на ЕС за наблюдение на изборите: цели, практики и бъдещи предизвикателства(7),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно "Подкрепата за демократично управление – към подобрена рамка на ЕС",

–   като взе предвид въпроса с искане за устен отговор от 30 септември 2009 г. към Комисията относно изграждането на демокрацията във външните отношения (O-0093/2009 – B7-0213/2009),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник;

А.   като има предвид, че демокрацията и правата на човека са основни ценности на Европейския съюз и неговите държави-членки и са неделима част от процеса на европейска интеграция от самото начало;

Б.   като има предвид, че в учредителните договори на Европейския съюз се изтъква твърда ангажираност към демокрацията и правата на човека, и че политическите критерии от Копенхаген за "стабилност на институциите, които гарантират демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека, зачитане и защита на малцинствата" винаги са били ключов елемент от процеса на разширяване;

В.   като има предвид, че позицията на ЕС за изграждане и подкрепа на демокрацията досега не е изложена в единен документ;

Г.   като има предвид, че успешното включване на политическите, социалните и икономическите права в широко разбиране за демокрация в рамките на ЕС изигра ключова роля за създаване на стабилност и благоденствие по начин, невиждан в световната история;

Д.   като има предвид, че член 11 от Договора за Европейския съюз гласи, че една от основните цели на Общата външна политика и политика за сигурност е "да развива и укрепва демокрацията и принципите на правовата държава, и зачитането на човешките права и основните свободи";

Е.   като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз, както е изменен с Договора от Лисабон гласи, че "дейността на Съюза на международната сцена се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване, развитие и разширяване" и че "Съюзът следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност, както и между тези области и другите си политики";

Ж.   като има предвид, че насърчаването и зачитането на всички права на човека е основна предпоставка за съществуването на демократично общество, както това се потвърждава в Резолюция № А/RES/59/201 на Общото събрание на ООН, и като има предвид, че демократичните системи могат да се различават по форма и вид, както това се случва в рамките на ЕС, но демокрацията е универсална ценност и основните й принципи или елементи са залегнали в редица международни декларации и конвенции; като има предвид, че тези елементи, определени в две резолюции на Общото събрание на ООН от 2000 г. и 2004 г. (A/RES/55/96 и A/RES/59/201), включват:

   зачитане на правата на човека и основните свободи, inter alia, свободата на сдружаване и на мирни събрания, свободата на словото и свободата на изразяване на мнение,
   правото на участие в държавното управление, пряко или чрез свободно избрани представители, активното и пасивното избирателно право при валидни, периодични и свободни избори, проведени при всеобщо, равно и тайно гласуване, което гарантира свободното изразяване на волята на народа,
   плуралистична система от политически партии и организации,
   зачитане на принципите на правовата държава,
   разделение на властите и независимост на съдебната система,
   прозрачност и отчетност в публичната администрация,
   свободни, независими и плуралистични медии;

З.   като има предвид, че както е посочено в "Декларацията на хилядолетието'на ООН от 2000 г., демократичното и представително управление, основано на волята на народа, може най-добре да гарантира правото на мъжете и жените да живеят живота си и да отглеждат децата си достойно, без глад и страх от насилие, потискане или несправедливост;

И.   като има предвид, че възможността мъжете и жените равноправно да участват в политическия живот и в процеса на вземане на решения е предварително условие за истинска демокрация;

Й.   като има предвид, че демокрацията, развитието и зачитането на всички права на човека, включително икономическите, социалните и културните права, са взаимно зависими и взаимно подкрепящи се;

К.   като има предвид, че демокрацията е също така ясно свързана със сигурността, както се признава от Европейската стратегия за сигурност, която гласи, че "разпространяването на доброто управление, подкрепата за социалните и политическите реформи, справянето с корупцията и злоупотребите с властта, установяването на принципите на правовата държава и защитата на правата на човека са най-добрите средства за укрепване на международния ред";

Л.   като има предвид, че Европейският съюз разполага с широк набор от инструменти – от политически диалог и дипломатически инициативи до специфични инструменти за финансово и техническо сътрудничество за подпомагане на демокрацията по целия свят;

М.   като има предвид, че външните финансови инструменти на Европейския съюз, като например Инструментът за сътрудничество за развитие, Европейският инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) и Инструментът за стабилност, предоставят значителни възможности за демократично управление и подкрепа за институционалното изграждане и изграждането на капацитет;

Н.   като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и права на човека (EИДПЧ) е основен инструмент за финансова помощ в областта на правата на човека и демокрацията, със световен обхват , може да работи без съгласието на приемащата държава и пряко подпомага организации на гражданското общество; като има предвид, че мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, финансирани от EИДПЧ, са основен елемент от приноса на ЕС към изграждането на демократични институции, което включва по-конкретно изпълнението на препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите;

О.   като има предвид, че гражданското общество играе важна роля във външните усилия на Съюза за изграждане на демокрация, както показва приносът на доброволците в програмите за изграждане на мир и демокрация;

П.   като има предвид, че е необходим по-добър преглед на подкрепата за демокрацията, предоставена понастоящем от ЕС, както и на начина, по който големият набор от инструменти на ЕС за подкрепа на демокрацията по света се предоставя на държавите партньори, и на начина, по който посочените различни инструменти и участници действат, подпомагат се и се свързват помежду си;

Р.   като има предвид, че посочената по-горе резолюция на ЕП от 31 март 2004 г. относно съобщението на Комисията относно управление и развитие подчертава "значението от продължаване на избирателните и парламентарните реформи отвъд установяването на многопартийни избирателни системи за да се гарантира по-обширна и ефективна политическа дейност сред населението";

1.  Споделя мнението, че съществува необходимост от по-съгласувана и единна рамка с цел повишаване на ефективността на подкрепата от страна на ЕС за изграждането на демокрацията в световен мащаб и преди всичко за насърчаването на демократични ценности и зачитане на правата на човека;

2.  Приветства усилията на предишните и настоящите председателства на ЕС да прилагат инициатива, обхващаща трите стълба, относно изграждането на демокрацията във външната дейност на ЕС, с цел да се определи по-ясно политическата линия на ЕС и да се укрепи дейността му и координирането на усилията му, и подчертава необходимостта от непрестанни действия в тази област като част от заключенията на Съвета, които предстои да бъдат приети през ноември 2009 г.; в тази връзка подчертава, че някои основни принципи, като например прозрачност, достъп до документи, консултация и отчетност, трябва да бъдат надлежно взети предвид от Съвета при разглеждането на този въпрос;

3.  Препоръчва заключенията на предстоящия Съвет да включват конкретни и практически предложения за подобряване на координирането на мерките за изграждане на демокрацията в инструментите на политика на Европейския съюз в областта на външната политика, правата на човека и развитието; потвърждава, че приемането на стратегия относно правата на човека и демокрацията в отделните държави, която се разглежда като референтен документ за установяване на приоритети, специфични за различните държави в тази област, и се включва във всички съответни външни политики и инструменти на ЕС със съответни трети държави, би могло съществено да засили съгласуваността, координацията и ефективността на външната дейност на ЕС;

4.  Отново подчертава, че демократизацията и доброто управление не са самоцел, а играят решаваща роля за намаляването на бедността, устойчивото развитие, мира и стабилността; посочва, че демокрацията, както ясно показа процесът на вътрешна интеграция на ЕС, спомага за предоставянето не само на политически и граждански права, но също така и на икономически, културни и социални права, включително солидарност;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят при създаване на новата служба за външна дейност ефективно включване на правата на човека и изграждането на демокрацията във всички политически области и да извлекат поука от текущите процеси и опит с оглед на превръщането им в напредък в реални условия при насърчаване на демократичните ценности;

6.  Счита, че внедряването на демокрацията и на демократичните процеси в трети държави предлага най-добрите възможности за разработване на ефективни политики относно глобални въпроси, които също така засягат гражданите на ЕС; посочва, че демократичните системи са в състояние, например, да водят по-ефективна борба срещу транснационалната престъпност, нелегалната имиграция и нелегалния трафик, да опазват околната среда, да поддържат открита световна търговска система, както и да гарантират устойчиви и конкурентни доставки на енергия;

7.  Настоятелно призовава ЕС, с цел засилване на съгласуваните действия в световен мащаб за насърчаване на демокрацията, да подкрепи публично определението за демокрация, дадено от Общото събрание на ООН през 2005 г., като отправна точка за своята собствена дейност в областта на демократизацията;

8.  Подчертава, че демокрацията не може да бъде изнасяна или налагана отвън и че успешната стратегия за насърчаване на демокрацията трябва да се основава върху диалога и да предполага всеобхватни усилия за укрепване на гражданското общество и за повишаване на демократичната осведоменост в развиващите се страни; подчертава продължаващата обвързаност на ЕС към принципите за собственост на държавите партньори върху стратегиите и програмите за развитие; въпреки това посочва, че тези процеси могат да бъдат подпомагани от различните инструменти на ЕС, приспособени към специфичната ситуация във всяка държава;

9.  Подчертава, че ЕС трябва да разработи стратегии за подпомагане на развитието на гражданското общество и демократичните структури и че политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции играят важна роля в този контекст и следва да бъдат подкрепяни;

10.  Предлага Съветът и Комисията да пристъпят към разработване на всеобхватен и подробен анализ на всички форми на подкрепата на ЕС за демокрацията в представителна извадка от държавите партньори с оглед представяне на практически препоръки;

11.  Препоръчва на Съвета и на Комисията да прилагат в своята дейност за подпомагане на демокрацията Парижката декларация на ОИСР относно ефективността на помощта и Програмата от Акра и предлага по-конкретно въвеждането на съвместни оценки на ЕС за демокрацията, съвместно програмиране на равнище ЕС, както и поделяне на тежестите, с оглед засилване на въздействието и видимостта на дейността на ЕС в подкрепа на демокрацията;

12.  Подчертава значението на клаузите за защита на правата на човека, които вече са включени в споразуменията на ЕС; в този контекст потвърждава, че посочените клаузи следва по-скоро последователно да се прилагат в съответствие със съществуващите споразумения, отколкото да се създават нови споразумения, съдържащи допълнителни условия;

13.  Предлага Комисията да включва систематично раздел за състоянието на демокрацията и правата на човека в стратегическите документи по държави, препоръки от съответните мисии на ЕС за наблюдение на избори, както и подкрепа за демокрацията в програмите с държавите партньори, където е уместно;

14.  Подчертава необходимостта от по-добро координиране на дейностите, извършвани в съответствие с различните външни финансови инструменти, и от взаимно допълване на географските и тематичните инструменти;

15.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията преди да пуснат в ход нови инициативи за изграждане на демокрацията да провеждат широки и всеобхватни консултации с всички заинтересовани страни от ЕС и от трети държави, включително с институционални, регионални и местни участници, защитници на правата на човека и независими организации на гражданското общество;

16.  Насърчава Комисията да включва по-систематично демократичните институции от всички равнища, особено парламентите и органите на регионално и местно управление, в подготовката и прилагането на специфични за всяка държава инструменти, като например споразуменията между ЕС и съответната държава и стратегическите доклади по държави;

17.  Изисква Комисията да разгледа въпроса за създаването на доброволен Европейски корпус на мира, като вземе под внимание положителния опит на Европейската доброволческа служба (ЕДС);

18.  Подчертава, че е необходимо подкрепата на ЕС за демокрацията да бъде всеобхватна, като разглежда всички въпроси, обхванати от посочената по-горе резолюция на Общото събрание на ООН относно резултатите от срещата на високо равнище през 2005 г., както и да прилага дългосрочен подход по отношение на своето осъществяване; възприема Европейския инструмент за демокрация и права на човека като ключов инструмент за финансова подкрепа в това отношение и призовава подкрепата да бъде запазена и увеличена;

19.  Приветства положителния принос на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите за засилване на демократичните процеси, за повишаване на спазването на правата на човека, на основните свободи, на доброто управление и на принципите на правовата държава, и по-конкретно за укрепване на избирателните процеси по света, но подчертава, че е необходимо да бъде гарантирана последователна следизборна политика, която да обръща особено внимание на взаимодействието между техническия и политическия контрол и принос от гражданското общество, с цел подкрепата за развитието да бъде в съответствие с демократичните принципи и с ценностите на демократичното управление;

20.  Призовава Комисията да продължава развива успешното си сътрудничество с ООН във връзка с мисиите за наблюдение на изборите и да укрепва създаването на обща стратегия и разработването на проекти с ООН и други, регионални организации, като например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Африканския съюз, във връзка с насърчаване на демокрацията и правата на човека;

21.  Подчертава, че усилията на ЕС за изграждане на демокрация следва да се съсредоточават по-систематично върху ролята на избраните представители и политически партии, независимата съдебна система и медиите, както и върху укрепване на ролята на жените в политическия и обществен живот; подчертава също така значението на подкрепата за политическите фондации, неправителствените организации и академичните институции;

22.  Препоръчва въвеждането на специална стратегия за оказване на подкрепа на нови, демократично избрани парламенти с оглед трайно укрепване на демокрацията, на принципите на правовата държава и на доброто управление; призовава освен това за развитие на партньорски инструменти, включващи парламентаристи от различни националности, с оглед определяне какво представлява ефикасното и ефективно представителство на интересите на избирателите, ефикасен и ефективен контрол върху изпълнителната власт и на начините и средствата за поддържане на информационния поток между всички участници в системата на управление;

23.  Потвърждава своята решимост да подпомага укрепването на демократичните процеси, като повишава своето участие в наблюдението на изборите, в действията след приключване на мисиите на ЕС за наблюдение на изборите, както и в дейността по изграждането на парламентарен капацитет; призовава в тази връзка своето Бюро за насърчаване на парламентарната демокрация (БНПД) да представи на съответните парламентарни комисии цялостен план за действие, който следва непременно да включва ясен механизъм за сътрудничество с междупарламентарни делегации и съвместни парламентарни комитети; подчертава също така значението на включването на парламентарни асамблеи, като например Асамблеята АТКБ-ЕС, ЕВРОЛАТ, ЕВРОМЕД и ЕВРОНЕСТ;

24.  Насърчава делегациите на Комисията да си сътрудничат с БНПД, когато разглеждат или пускат в ход програми за парламентарна помощ;

25.  Препоръчва да се включи план за действие в заключенията на Съвета през ноември 2009 г. и да се извърши преглед на досегашния напредък до края на 2010 г.; изисква от настоящето и следващите председателства на ЕС да представят на компетентната комисия на Парламента резултатите от заседанието на Съвета по общи въпроси и външни отношения;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
(2) ОВ С 343, 05.12.2001 г., стр. 270.
(3) ОВ С 131 Е, 5.6.2003 г., стр. 147.
(4) ОВ С 103 Е, 29.04.2004 г., стр.550.
(5) ОВ С 46, 24.02.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
(7) Приети текстове, P6_TA(2008)0194.


Институционални аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност
PDF 304kWORD 80k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно институционалните аспекти на създаването на Европейската служба за външна дейност (2009/2133(INI))
P7_TA(2009)0057A7-0041/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 3, параграф 5, и членове 18, 21, 24, 26, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон,

–   като взе предвид Декларация № 15 по член 27 от Договора за Европейския съюз, приложена към Заключителния акт на междуправителствената конференция, приела Договора от Лисабон,

–   като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно Договора от Лисабон, и по-специално параграф 5, буква д) от нея(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 5 септември 2000 г. относно обща дипломация на Общността(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2001 г. относно съобщението на Комисията относно развитието на външната служба(3),

–   като взе предвид своята резолюция от 26 май 2005 г. относно институционалните аспекти на Европейската служба за външна дейност(4),

–   като взе предвид работната среща, проведена от Комисията по конституционни въпроси на 10 септември 2008 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси и становищата на Комисията по външни работи и Комисията по развитие (A7-0041/2009),

A.   като има предвид, че формата на бъдещата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) е изключително важна за това, външните отношения на Съюза да станат по-съгласувани и ефективни и по-видими;

Б.   като има предвид, че ЕСВД е резултат от три нововъведения, приети с Договора от Лисабон: избора на неротационен председател на Европейския съвет, който отговаря за външното представителство на Съюза на равнище държавни или правителствени ръководители; назначаването от Европейския съвет, със съгласието на председателя на Комисията, на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който ще бъде заместник-председател на Комисията, отговарящ за външните отношения ("ЗП/ВП"); както и изричното предоставяне на правосубектност на Съюза, което има за цел да му осигури пълна свобода на действие на международно равнище;

В.   като има предвид, че ЕСВД представлява логично продължение на достиженията на правото на ЕС в областта на външните отношения на ЕС, тъй като ще доведе до по-тясна координация между съответните административни звена по отношение на общия подход към общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), а също така на външните отношения на Общността, осъществявани съгласно общностния модел; като има предвид, че ЕСВД допълва дипломатическите представителства на държавите-членки, без да ги поставя под въпрос;

Г.   като има предвид, че ролята на Европейския съюз като фактор на световната сцена се е увеличила през последните десетилетия и че е необходим нов подход, ако ЕС иска да действа колективно и да посреща глобалните предизвикателства по един съгласуван, последователен и ефективен начин;

Д.   като има предвид, че е важно да се подчертае факта, че Европейският парламент последователно призовава за създаването на обща европейска дипломатическа служба, която да бъде съизмерима с международната роля на Съюза, което би повишило видимостта и увеличило капацитета на Съюза да действа ефективно на международната арена; като има предвид, че Съветът, Комисията и държавите-членки трябва да бъдат призовани да се възползват от възможността, предоставена от създаването на ЕСВД, за изграждане на по-съгласувана, последователна и ефективна външна политика;

Е.   като има предвид, че създаването на ЕСВД трябва да допринесе за избягване на дублирането, неефективността и разхищението на ресурси при външните действия на Съюза;

Ж.   като има предвид, че ЕСВД следва да придава по-голяма видимост на ЕС, като водещ партньор на развиващите се нации, и следва да разчита на здравите взаимоотношения между ЕС и развиващите се страни;

З.   като има предвид, че Договорът от Лисабон откроява сътрудничеството за развитие като самостоятелна политическа област с конкретни цели, която е равнопоставена на другите външни политики;

И.   като има предвид, че в Декларация № 15 по член 27 от Договора за Европейския съюз правителствата на държавите-членки постановяват, че ЗП/ВП, Комисията и държавите-членки следва да започнат подготвителна работа по ЕСВД веднага след подписването на Договора от Лисабон;

Й.   като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон ЗП/ВП ще отговаря за съгласуваността на външните действия на Съюза; като има предвид, че в съответствие с тази задача ЗП/ВП, в качеството си на заместник-председател на Комисията, ще изпълнява задълженията на Комисията в сферата на външните отношения и същевременно ще прилага ОВППС съгласно указанията на Съвета ("двойна роля"); като има предвид, че ЕСВД ще подпомага дейността на ЗП/ВП; като има предвид, че в ЕСВД ще работят длъжностни лица от генералния секретариат на Съвета и от Комисията, както и командирован персонал от националните дипломатически служби;

К.   като има предвид, че по силата на правомощията, предоставени от Договорите, и правото на институциите на Общността да организират собствената си дейност, признато в съдебната практика на Съда на ЕО, с разширяването на външната дейност на Общностите Комисията създаде многобройни делегации в трети държави и в международни организации; като има предвид, че Съветът има бюра за връзка в Ню Йорк и Женева, занимаващи се с отношенията с Организацията на обединените нации; като има предвид, че общият състав на тези делегации на Комисията и бюра за връзка на Съвета, или тяхното преобразуване в съвместни представителства на Съвета и Комисията, ще създаде мрежа от приблизително 5 000 служители, като една от основите за създаването на ЕСВД;

Л.   като има предвид, че след влизането в сила на Договора от Лисабон организацията и дейността на ЕСВД ще бъдат определени с решение на Съвета, по предложение от ЗП/ВП, след консултация с Парламента и получаване на съгласието на Комисията;

М.   като има предвид, че редица принципни въпроси по отношение на формата на ЕСВД следва да бъдат решени достатъчно навременно, за да й се даде възможност да започне работа колкото е възможно по-скоро след назначаването на ЗП/ВП;

Н.   като има предвид, че тъй като Парламентът ще бъде консултиран относно създаването на ЕСВД, и предвид последствията за бюджета, провеждането на предварителен диалог по същество с Парламента е от първостепенно значение за ефективния старт на ЕСВД и гарантирането на необходимите за дейността й финансови средства;

1.  Отбелязва, че след интензивни обсъждания относно организацията на ЕСВД Конвентът предложи модел, при който се възлагат важни роли на Парламента и на Комисията; изтъква, че специалната процедура, за чието приемане в Договора от Лисабон накрая бе постигнато споразумение на Междуправителствената конференция – Съветът да вземе решение с единодушие по предложение на ЗП/ВП, след консултация с Европейския парламент и получаване на съгласието на Комисията, – запазва междуинституционалния баланс в Съюза и изисква решение, основаващо се на консенсус;

2.  Още веднъж припомня на Комисията, че решението за създаването на ЕСВД не може да бъде взето без съгласието на Комисията; призовава Комисията да използва при подготвителната работа по ЕСВД цялата си тежест като институция в подкрепа на целта за запазване и по-нататъшно развитие на общностния модел във външните отношения на Съюза; припомня, освен това, че създаването на ЕСВД трябва да включва постигане на споразумение по бюджетните аспекти;

3.  Призовава Комисията, Съвета, държавите-членки и бъдещия ЗП/ВП да поемат ясен ангажимент за постигането, с участието на Парламента, на цялостен, амбициозен и приет по взаимно съгласие план за изграждането на ЕСВД;

4.  Препоръчва подходът по отношение на ЕСВД, която ще бъде създадена съгласно членове 18, 27 и 40 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон, да се развива в съответствие с натрупания опит; счита, че орган като ЕСВД не може предварително да бъде описан или определен в подробности, а трябва да бъде изграден на основата на взаимно доверие и постепенно натрупване на познания и споделен опит;

5.  Припомня, че ЕСВД трябва да гарантира пълното прилагане на Хартата на основните права във всички аспекти на външната дейност на Съюза, в съответствие с духа и целите на Договора от Лисабон; подчертава отговорността на ЕСВД да гарантира последователност между външната дейност на ЕС и другите му политики, в съответствие с член 21, параграф 3, от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон;

6.  Потвърждава следните принципи и настоятелно призовава Комисията да настоява, при представянето на бъдещи предложения, за спазването на тези принципи в съответствие с духа и целите на разпоредбите на Договора от Лисабон и с духа на дебатите на Конвента:

   a) назначаванията в ЕСВД следва да стават на основата на достойнства, познания и постижения, при подходящо съотношение и при зачитане на географскоия баланс между служители от Комисията, Съвета и националните дипломатически служби, посредством открит и прозрачен процес, като се гарантира, че ЗП/ВП ще може да се ползва от познанията и опита на всички тези институции в еднаква степен; освен това институционалното устройство на ЕСВД трябва да има по отношение на половете такава структура, която надлежно да отразява поетите от Съюза ангажименти по отношение на включването на равенството между половете в основните политики на ЕС;
   б) ЕСВД следва да приеме форма, подобряваща съгласуваността на външната дейност на Съюза и неговото представяне във външните отношения, като за тази цел по-специално звената, занимаващи се с външни отношения в по-тесен смисъл, както и висшите ръководни длъжности в делегациите в трети държави следва да бъдат незабавно включени в ЕСВД; в хода на по-нататъшното развитие може да се обмисли какви други функции също следва да бъдат възложени на ЕСВД;
   в) въпреки това не е необходимо да се отнемат всички задължения в областта на външните отношения на генералните дирекции на Комисията; по-специално в областите, в които Комисията има изпълнителни правомощия, следва да бъде запазена целостта на текущите политики на Общността, които имат външно измерение; Комисията, като се стреми да избегне дублиране, следва да представи конкретен модел за съответните служби;
   г) отделите за военно и гражданско управление на кризи трябва да бъдат поставени под ръководството на ЗП/ВП, въпреки че може да се наложи командната и организационна структура да се различава от тази за цивилния персонал; обменът на анализи в областта на разузнаването между действащи лица в рамките на ЕСВД е от първостепенно значение за подпомагането на ЗП/ВП при изпълнението на неговия мандат за провеждане на съгласувана, последователна и ефективна външна политика на Съюза;
   д) делегациите на Комисията в трети държави и бюрата за връзка на Съвета, а където това е възможно, и службите на специалните представители на ЕС, следва да се слеят и да се създадат "посолства на Съюза", оглавявани от служители на ЕСВД, които да носят отговорност пред ЗП/ВП; следва да се позволи експертните съветници от генералните дирекции на Комисията да бъдат командировани за работа в тази рамка;
   е) ЕСВД трябва да обезпечи наличието на лица за контакт с Европейския парламент в делегациите на ЕС, които да гарантират сътрудничество с Европейския парламент (например с цел поощряване на парламентарните контакти в трети държави);

7.  Счита, че като служба sui generis от организационна и бюджетна гледна точка, ЕСВД трябва да бъде включена в административната структура на Комисията, тъй като това би гарантирало пълна прозрачност; счита, че решениетовъв връзка със създаването на ЕСВД, следва да гарантира по правно обвързващ начин, чрез ръководните правомощия на ЗП/ВП, че Службата ще изпълнява, както е предвидено в Договора от Лисабон, решенията на Съвета в традиционните области на външната политика (ОВППС и общата политика на сигурност и отбрана) и решенията на колегиума на членовете на Комисията в областта на общите външни отношения; счита, че ЕСВД следва да бъде учредена по следния начин:

   a) всички служители на ЕСВД следва да има еднакъв постоянен или временен статут и еднакви права и задължения, независимо от техния произход, например не следва да има разлика между служителите на временни и на постоянни длъжности по отношение на техните задължения или тяхната позиция в организационната структура; във връзка с различния им произход, статутът на временните служители следва да се урежда от Правилника за длъжностните лица на ЕС, при условие че органите по произход ги командироват за работа в ЕСВД в интерес на службата;
   б) правомощията на назначаващ орган за ЕСВД следва да бъдат възложени на ЗП/ВП, като се гарантира, че служебните инструкции се издават в съответствие с отговорностите, произтичащи от Договора, и че ЗП/ВП взема решенията по назначаването и повишаването на служителите и прекратяването на служебните правоотношения;
   в) в контекста на инструкциите, които произтичат от отговорностите, определени в Договорите, служителите на ЕСВД следва да притежават известна обективна независимост, така че Службата да може да изпълнява задълженията си по оптимален начин; такава независимост може да бъде гарантирана чрез назначения за предварително определен период, например пет години, с възможност за удължаване, който може да бъде съкратен само ако съответният служител нарушава служебните си задължения;
   г) по аналогия с предходни случаи(5) отговорността за изпълнението на задълженията на назначаващия орган относно администрирането на назначенията на служителите на ЕСВД и изпълнението на решенията на ЗП/ВП по отношение на назначаването и повишаването на служителите и удължаването или прекратяването на служебните правоотношения следва да бъде прехвърлена на съответната генерална дирекция на Комисията;
   д) командироването в ЕСВД от националните дипломатически служби следва да се счита за неразделна част от професионалното развитие в тези служби;
   е) решението за създаване на ЕСВД следва да установи организационната структура на службата,и да предвиди щатното разписание да бъде прието като част от бюджета на Комисията (административни разходи) в хода на годишната бюджетна процедура, така че да се даде възможност службата да се изгражда структурирано, в съответствие с установените потребности;
   ж) създаването на ЕСВД изисква коригиране на Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(6), в съответствие с предвиденото в точка 4 и част ІІ, буква Ж от него; следва стриктно да се спазва принципът на разпределянето на оперативните и административните разходи (член 41, параграф 2, от Финансовия регламент(7));
   з) в случай на отсъствие, ЗП/ВП следва да определя свой заместник за всеки отделен случай и в съответствие със задълженията, които трябва да бъдат изпълнявани в конкретния случай;

8.  Припомня необходимостта от постигане на споразумение с Парламента относно бъдещите предложения на Комисията за изменение на финансовия регламент и на правилника за длъжностните лица; отново изразява решимостта си да упражнява бюджетните си правомощия докрай във връзка с тези институционални нововъведения; подчертава, че всички аспекти на финансирането на ЕСВД трябва да останат изцяло под контрола на бюджетния орган в съответствие с Договорите;

9.  Счита, че ЕСВД следва:

   a) да бъде оглавена от генерален директор, носещ отговорност пред ЗП/ВП, който да може да представлява ЗП/ВП в определени случаи;
   б) да бъде разделена на определен брой дирекции, всяка от които да отговаря за отделна, важна от геостратегическа гледна точка, област на външните отношения на Съюза, и допълнителни дирекции по въпросите на политиката за сигурност и отбрана, гражданското управление на кризи, хоризонталните въпроси и въпросите на многостранните отношения, включително правата на човека и административните въпроси;
   в) да структурира сътрудничеството на намиращите се в Брюксел отдели за отделните страни с делегациите (посолствата) на Съюза в трети държави в контекста на всяка дирекция;
   г) не трябва да има дублиране на службите за външна дейност в Съвета или в Европейския съвет;

10.  Отбелязва, че тъй като делегациите на ЕС в трети държави ще допълват действащи дипломатически представителства на държавите-членки, това би могло да се използва за повишаване на ефективността в дългосрочен план, тъй като в много случаи бъдещата делегация на ЕС би могла да поеме консулските услуги и да се занимава с въпроси, свързани с издаването на шенгенски визи;

11.  Счита, че решението за установяване на организацията и дейността на ЕСВД следва също така да предвижда, че посолствата на Съюза в трети държави трябва, при необходимост, и според средствата, с които разполагат, да предоставят логистична и административна подкрепа на членовете на всички институции на Съюза;

12.  Тъй като делегациите на Европейския съюз ще бъдат неразделна част от ЕСВД и тъй като те следва да изпълняват инструкциите и да подлежат на контрола на ЗП/ВП и административно да принадлежат на Комисията, отправя искане към бъдещия ЗП/ВП да поеме ангажимент да информира комисиите по външни работи и по развитие на Парламента относно назначенията, които прави на висши длъжности в ЕСВД, и да дава своето съгласие за изслушване на кандидатите от комисиите, ако те сметнат това за необходимо; отправя също така искане към бъдещия ЗП/ВП да поеме ангажимент за предоговаряне на действащото междуинституционално споразумение(8) с Европейския парламент, по-специално по отношение на достъпа до чувствителна информация и други въпроси от значение за гладкото междуинституционално сътрудничество;

13.  Предлага да се направи проучване, за да се определи до каква степен служителите на посолствата на Съюза, командировани от националните консулски служби, освен изпълнението на своите политически и икономически задачи, биха могли, при необходимост, постепенно да поемат отговорност по изпълнение на консулски задължения във връзка с граждани на страни извън ЕС и задължения, свързани с дипломатическата и консулска защита на граждани на Съюза в трети държави, както вече е предвидено в член 20 от Договора за ЕО; освен това предлага да се обмислят възможностите за сътрудничество между длъжностни лица на Парламента и ЕСВД;

14.  Счита, че е необходимо да се предприемат по-нататъшни стъпки по отношение на осигуряването на обучение по външни отношения за длъжностни лица на Съюза; предлага да бъде създаден Европейски дипломатически колеж, който в тясно сътрудничество със съответните органи в държавите-членки да осигурява на длъжностни лица на Съюза и длъжностни лица от държавите-членки, които ще изпълняват функции в областта на външните отношения, обучение, основано на уеднаквени и хармонизирани учебни програми, включително подходящо обучение по консулски и дипломатически процедури, дипломация и международни отношения, заедно с познания за историята и функционирането на Европейския съюз;

15.  Призовава ЗП/ВП да изготви предложение за решение относно организацията и начина на работа на ЕСВД, като вземе предвид насоките, определени в настоящата резолюция; запазва си правото да приеме подробно становище по това предложение съгласно член 27, параграф 3 от Договора за Европейския съюз в редакцията му, произтичаща от Договора от Лисабон, и да разгледа финансовите аспекти в хода на бюджетната процедура; въпреки това препоръчва по всички въпроси да се постигне политическо споразумение с Парламента на ранен етап, за да се избегне изразходването на ценно време за решаване на политически спорове относно формата, която ЕСВД следва да приеме след влизането в сила на Договора от Лисабон;

16.  Призовава Комисията да изрази съгласие с предложението на ЗП/ВП само ако то съответства в съществена степен на насоките, определени в настоящата резолюция, или ако чрез междуинституционални контакти, с участието на Парламента, бъде постигнат консенсус по компромисно решение, различаващо се от тези насоки;

17.  Изразява решимостта си да изиска от кандидата за заместник-председател на следващата Комисия да заеме позиция по въпросите, повдигнати в настоящата резолюция, на срещата с компетентната комисия по изслушването в хода на процедурата по назначаване на следващата Комисия;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 25.
(2) ОВ C 135, 7.5.2001 г., стр. 69.
(3) ОВ C 53 E, 28.2.2002 г., стр. 390.
(4) ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 232.
(5) Например член 6 от Решение 1999/352/ЕО,ЕОВС,Евратом на Комисията от 28 април 1999 г.. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20).
(6) Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.).
(8) Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (ОВ С 121, 24.4.2001 г., стр. 122).


Подготовка на срещата на високо равнище ЕС-САЩ (2 и 3 ноември 2009 г.) и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
PDF 409kWORD 110k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009г. относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет
P7_TA(2009)0058RC-B7-0095/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 8 май 2008 г. относно Трансатлантическия икономически съвет(1), от 5 юни 2008 г. относно срещата на високо равнище ЕС-САЩ(2) и от 26 март 2009 г. относно състоянието на трансатлантическите отношения след изборите в САЩ(3),

–   като взе предвид резултатите от срещата на високо равнище ЕС-САЩ, проведена на 5 април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид доклада за напредъка, приет на третото заседание на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) на 12 декември 2008 г., и общата декларация, приета на заседанието на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) през април 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид публикувания на 15 септември 2009 г. доклад на ръководената от Justice Goldstone проучвателна мисия на ООН във връзка с конфликта в Газа,

–   като взе предвид резолюцията си от 17 септември 2009 г. относно проекта за международно споразумение за предоставяне на достъп на Министерство на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и неговото финансиране(4),

–   като взе предвид резолюцията си от 8 октомври 2009 г. относно срещата на високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24-25 септември 2009 г.(5),

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.   като има предвид, че Европейският съюз приветства духа на сътрудничество, проявяван от администрацията на САЩ в международните отношения, и укрепването на връзките между ЕС и САЩ, които са крайъгълният камък на външните политики на ЕС;

Б.   като има предвид, че ЕС и САЩ имат стратегическа роля по отношение на глобалните икономически предизвикателства, като техният брутен вътрешен продукт (БВП) съставлява повече от половината от глобалния БВП, а двустранното им търговско и инвестиционно партньорство, което се равнява на почти 40 % от световната търговия, е най-силното в света;

В.   като има предвид общите интереси на ЕС и САЩ в световната политика и споделената им отговорност на световната политическа сцена за насърчаване на мира, спазването на правата на човека и стабилността и за преодоляване на различни глобални опасности и предизвикателства като разпространението на ядрено оръжие, тероризма, изменението на климата, енергийната сигурност и развитието на основани на нисковъглеродни източници икономики и изкореняването на бедността, както и изпълнението на други Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР);

Г.   като има предвид, че работата на ТИС трябва да продължи напред посредством намаляване на пречките пред търговията към целта за постигане на интегриран трансатлантически пазар до 2015 г., постигането на който би било основно средство за възобновяване на икономическия растеж и за постигане на икономическо възстановяване;

Д.   като има предвид освен това, че за успешното приключване на споразумението за развитие от Доха е необходимо съвместно ръководство от страна на ЕС и САЩ;

Е.   като има предвид, че е важно ролята на законодателите да бъде надлежно отразена в процеса на работа на ТИС и че приоритетите на Европейския парламент са подобаващо взети под внимание;

Ж.   като има предвид, че ЕС и САЩ ще бъдат изправени пред нарастващо в световен мащаб потребление на енергия и пред изискването, което предстои да бъде прието в Копенхаген за изпълнение на световните ангажименти за борба с изменението на климата, и като има предвид, че новите стандарти и мерки за повишаване на енергийната ефективност не следва да създават нови пречки пред трансатлантическата търговия, нито да намаляват сигурността и безопасността на делящите се материали;

З.   като има предвид, че инструментите за външна политика на Договора от Лисабон ще дадат на ЕС възможност да играе още по-значима и последователна роля на международната сцена;

И.   като има предвид, че финансовата и икономическа криза бързо се превърна в криза на заетостта със сериозни социални последици, както и че трансатлантическите партньори носят споделена отговорност за справяне със социалното измерение на икономическата криза;

Й.   като има предвид, че неотдавнашните проучвания, като например проучването "Трансатлантически тенденции 2009" на германския Marshall Fund, показват безпрецедентна обществена подкрепа от страна на гражданите на ЕС за администрацията на САЩ, и като има предвид, че това създава основа за съживяване на отношенията между ЕС и САЩ;

Среща на високо равнище ЕС-САЩ

1.  Потвърждава, че отношенията между ЕС и САЩ представляват най-важното стратегическо партньорство за ЕС, и настоява за необходимостта ЕС и администрацията на САЩ да засилят своя стратегически диалог, сътрудничество и координиране, когато са изправени пред глобални предизвикателства и регионални конфликти; приканва Комисията след предстоящата среща на високо равнище ЕС-САЩ да представи съобщение относно стратегическото партньорство между ЕС и САЩ;

2.  Призовава двамата партньори да насърчават спазването на правата на човека по света като ключов елемент на политиката си; подчертава необходимостта от интензивно координиране на превантивната дипломация и дипломацията по време на кризи; призовава администрацията на САЩ да ратифицира и да се присъедини към Римския протокол за създаването на Международния наказателен съд; повтаря призива си за премахване на смъртното наказание; призовава правителството на САЩ отново да изпълнява изцяло международните норми на правовата държава, да прекрати всички извънсъдебни мерки и да преустанови ненаказаността за нарушаването на правата на човека;

3.  Счита за необходимо на срещата на високо равнище ЕС-САЩ и двамата партньори да поемат водеща роля за изпълнението на ангажиментите на Г-20; във връзка с това призовава за съгласуване със САЩ по пакета реформи за финансовия сектор и по текущите законодателни реформи на ЕС, включително по структурата на финансовия надзор, и изисква двамата партньори да засилят своето сътрудничество за модернизиране на МВФ;

4.  Подчертава значението на сътрудничеството между ЕС и САЩ за постигане на международно споразумение на Конференцията на ООН за изменение на климата (COP 15) в Копенхаген през декември 2009 г. въз основа на научни доказателства и включващо подходящо международно подпомагане за намаляване на изменението на климата и адаптиране в развиващите се страни; настоятелно призовава председателството на ЕС на срещата на високо равнище ЕС-САЩ да изисква амбициозен ангажимент от страна на САЩ към международните задължения след Киото и за сътрудничество от страна на САЩ за насърчаване на връзките между схемата на ЕС за търговия с емисии и съответни регионални или федерални схеми в САЩ;

5.  Настоява, че Договорът от Лисабон ще изисква укрепване на институционалните механизми на отношенията между ЕС и САЩ в съответствие с горепосочената му резолюция от 26 март 2009 г.;

6.  Призовава ЕС и САЩ по време на предстоящата среща на високо равнище да постигнат споразумение за засилено трансатлантическо партньорство за справяне с общите глобални предизвикателства, по-конкретно по отношение на неразпространението на ядрени оръжия и разоръжаването, противопоставянето срещу тероризма, изменението на климата, зачитането на правата на човека, изправянето срещу глобални епидемии и постигането на ЦХР; подчертава, че развиващите се страни не са предизвикали световната финансова и икономическа криза, но са несъразмерно засегнати от нея;

7.  Подчертава значението на НАТО като крайъгълен камък на трансатлантическата сигурност; счита, че съответните промени в тази по-широка структура за сигурност следва да бъдат обсъдени в диалог с Русия и страните-членки на ОССЕ извън ЕС, с цел подновяване на консенсуса относно сигурността от двете страни на Атлантическия океан; подчертава значението на ЕПСО и стойността на една по-голяма способност за защита на Европа за укрепването на трансатлантическата сигурност;

8.  Приветства във връзка с това решението на Руската федерация и на САЩ да проведат преговори за сключване на ново всеобхватно правно обвързващо споразумение, което да замени Договора за съкращаване на стратегическите въоръжения (START), чието действие изтича през декември 2009 г., и подписването на "Съвместно предварително споразумение за продължаване на договореностите по START-1" от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев в Москва на 6 юли 2009 г.;

9.  Приветства изявлението на президента на САЩ за напредък в ратифицирането на Договора за всеобща забрана на ядрените опити (CTBT); призовава Съвета да допринесе положително и активно за подготовката на следващата конференция за преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие през 2010 г. в тясно сътрудничество със САЩ и Русия;

10.  Подчертава, че несигурността относно естеството на иранската ядрена програма застрашава системата за неразпространение на ядреното оръжие и стабилността в региона и света; подкрепя целта за намиране на преговорно решение с Иран след прилагане на двойната стратегия на диалог и санкции и в координация с други държави-членки на Съвета за сигурност и на Международната агенция за атомна енергия;

11.  Изразява загриженост по повод на последните ядрени опити, осъществени от Корейската народнодемократична република (КНДР), и отхвърлянето от нейна страна на Резолюция 1887 (2009) от 24 септември 2009 г. на Съвета за сигурност на ООН; въпреки това подкрепя подхода на САЩ за двустранен диалог в рамките на шестстранните преговори за освобождаване на Корейския полуостров от ядрено оръжие;

12.  Отбелязва, че САЩ изоставиха своите първоначални планове за противоракетен щит в Европа и отбелязва новите им планове; призовава за ново глобално споразумение по въпросите на сигурността, с участието на ЕС, САЩ, Русия и Китай;

13.  Призовава двамата партньори да насърчат провеждането на тристранен разговор с Латинска Америка, регион, който споделя представите за демокрация, права на човека и принципа за многостранност;

14.  Още веднъж изтъква необходимостта и двамата партньори да насърчават, в дух на доверие и прозрачност, координирания подход на техните политики спрямо Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан; призовава настоятелно ЕС, САЩ, НАТО и ООН да изработят нова съвместна стратегическа концепция, която да интегрира изцяло международните ангажименти, като приканят всички съседни страни да участват в това усилие, за да се постигне стабилизиране в региона;

15.  Счита, че първата среща, организирана от президента Обама на 23 септември 2009 г. между израелския министър-председател Бенямин Нетаняху и палестинския лидер Махмуд Абас, не успя да постигне амбициозните си цели; потвърждава, че успехът на близкоизточния мирен процес е един от най-важните приоритети на ЕС и САЩ, и приканва ЕС и САЩ съвместно да насърчат активната намеса на Квартета в търсенето на общи опорни точки като основа за мирен изход с цел двудържавно решение с независима, жизнеспособна палестинска държава; призовава срещата на високо равнище да разгледа възможни начини за достигане на арабския свят; призовава към слагане на край на трудната хуманитарна ситуация в ивицата Газа; изразява съжаление поради ролята на Хамас за ограничаване на личната свобода и правата на човека;

16.  Изразява надежда, че на срещата на високо равнище двете страни ще се споразумеят, че успешното приключване на кръга от преговори от Доха следва да включва мерки за избягване на нестабилността на цените на селскостопанските продукти и предотвратяване на недостига на храни; призовава лидерите да не забравят крайната цел за развитие на този кръг от преговори и да спазят ангажимента си да изразходват 0,7 % от своя БВП за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта да се отчетат неотдавнашните реформи на общата селскостопанска политика и изразява надеждата си да види подобни адаптации и в закона за земеделието на САЩ; припомня развитието на събитията при предни конфликтни въпроси, като например третираното с хормони телешко месо, хлорираното пилешко и разрешаването на някои генетично модифицирани продукти; изразява увереността си, че чрез непрекъснат диалог въпросите на двустранната търговия със селскостопански продукти могат да бъдат разрешени, преди да стигнат до органите на СТО за уреждане на спорове;

17.  Отбелязва идеята за създаване на трансатлантически енергиен съвет; подчертава твърдо, че този съвет трябва да се занимава само с аспектите на въпроса, които недвусмислено касаят международната политика и политиката на сигурност, и следва за в бъдеще да бъде интегриран в Трансатлантическия политически съвет, а ТИС следва да се занимава най-общо с енергийната политика;

18.  Приветства направеното неотдавна разширяване на програмата за безвизов престой за още седем държави-членки на ЕС; въпреки това, настоятелно призовава за вдигане на визовия режим за целия ЕС и за равно третиране на всички граждани на ЕС въз основа на пълна взаимност; критикува планираното въвеждане на административни такси за издаването на разрешителни за гражданите на ЕС в рамките на Електронната система за разрешително за пътуване (ESTA) и призовава Комисията приоритетно да обсъди този въпрос с администрацията на САЩ;

19.  Призовава САЩ да разрешат пълното и ефективно прилагане на първия етап от споразумението за въздухоплаване между ЕС и САЩ, както и на споразумението за безопасност на въздухоплаването между ЕС и САЩ; припомня както на Комисията, така и на органите на САЩ, че един евентуален неуспех за сключване на двуетапно споразумение би могъл да доведе до отмяна на първия етап на споразумението от някои държави-членки; призовава САЩ да избягват всякакви мерки, които са насочени срещу засиленото сътрудничество, като например споменатите в Резолюция 915 на Камарата на представителите мерки за чуждестранните ремонтни бази, за антитръстовото освобождаване и за гражданството на въздушните превозвачи;

Заседание на Трансатлантическия икономически съвет и неговото укрепване

20.  Подчертава, че едно по-близко трансатлантическо партньорство за завършване на трансатлантическия пазар до 2015 г., основано на принципа на социална пазарна икономика, е жизненоважен инструмент за оформяне на глобализацията и за справяне с глобалната икономика и социалните кризи; изтъква, че много от т.нар. "нетарифни бариери" пред търговията и инвестициите, които ТИС се призовава да премахне, произтичат от съзнателни действия на законодателните органи, които са насочени към постигането на цели в социалната и здравната сфера, в областта на културата или на околната среда, и следователно не трябва да бъдат премахвани без съответстващия нормативен акт;

21.  Отправя искане към Комисията за изработване на подробна пътна карта на съществуващите препятствия пред постигането на тази цел; припомня проучването, което Европейският парламент поръча и финансира в рамките на бюджета си за 2007 г.; изразява учудване защо Комисията досега не е представила нито един от тези документи, въпреки многократните искания от страна на Европейския парламент; определя 15 ноември 2009 г. като крайна дата за тяхното внасяне за публикуване;

22.  Счита, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната ефективност и технологии (вкл. за съобразена с околната среда енергетика) и по въпросите на енергийното регулиране може да се разглежда в рамките на ТИС; настоява, че трансатлантическото сътрудничество по енергийната сигурност следва да представлява един от основните въпроси, разглеждани редовно в Трансатлантическия политически съвет, чието създаване Европейският парламент предложи в горепосочената си резолюция от 26 март 2009 г.;

23.  Вярва, че трансатлантическото икономическо сътрудничество трябва да се характеризира с по-голяма отчетност, прозрачност и предсказуемост, а графикът на заседанията и техният дневен ред, пътните карти и докладите за напредък следва да бъдат публикувани редовно и незабавно на сайт в интернет; предлага провеждане на годишен дебат за постигнатия напредък по въпроси, обсъждани в рамките на ТИС, както и по отношение на неговата структура;

24.  Все пак счита, че в този контекст въздействието на действията на правителствата върху търговските дейности, по въпроси като стандартите за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, биометрични спецификации, авиационна безопасност, документи за пътуване и обмен на данни информация относно пътниците следва да не бъдат пренебрегвани от ТИС;

25.  Призовава властите на САЩ и Комисията да ускорят преговорите с цел намиране на балансирани решения относно, наред с другото, потребностите във връзка с авиационната безопасност и защитата на данните от досиетата на пътниците (PNR), преразглеждането на проверките за сигурност по летищата и по-ефикасното включване на мерки с цел намаляване на последиците за изменението на климата, причинени от трансатлантическото и международното въздухоплаване, в преговорите от Копенхаген и в споразуменията под егидата на Международната организация по гражданско въздухоплаване;

Ролята на Трансатлантическия законодателен диалог (ТЗД) в ТИС

26.  Възобновява своя призив към ръководителите на ЕС и САЩ, както и към съпредседателите на ТИС, да вземат под внимание ключовата роля на законодателите за успеха на ТИС; призовава ги настоятелно да включат представителите на ТЗД напълно и пряко в работата на ТИС, тъй като законодателите споделят със своите колеги от изпълнителната власт отговорността за привеждането в изпълнение на много от решенията на ТИС и за надзора над това изпълнение;

27.  Счита, че е от съществено значение да се гарантира, че за участие в работата на Трансатлантическия законодателен диалог и на ТИС са привлечени най-подходящите членове на Конгреса и на Европейския парламент с цел гарантиране, че законодателство няма непредвидени последици за трансатлантическата търговия и инвестициите; изразява надежда, че новото споразумение би могло да превърне настоящия ТЗД в трансатлантическа междупарламентарна асамблея, съгласно препоръките, отправени от Парламента в горепосочената му резолюция от 26 март 2009 г.;

ТИС и икономическите и финансови кризи

28.  Приветства факта, че Трансатлантическият икономически съвет се консултира от различни заинтересовани страни, в това число представители на бизнеса, и призовава да се предостави сравнима роля на представителите на профсъюзите от двете страни на Атлантическия океан, така че социалното измерение да бъде изцяло обхванато; призовава в експертната група да бъдат включени ръководителите на Трансатлантическия диалог между социалните партньори и на бъдещия Трансатлантически диалог по енергийните въпроси; при все това счита, че тяхната консултативна роля трябва да се разграничи от законодателната роля на Конгреса на САЩ и Европейския парламент;

29.  Подчертава ролята на ТИС за насърчаване и осигуряване на регулаторен отговор на кризата, координиран между ЕС и САЩ, по-конкретно по отношение на алтернативните инструменти за финансиране, инфраструктурата на финансовите пазари (особено по отношение на пазарите по договаряне на деривати от типа OTC (Over-The-Counter)), капиталовите изисквания, данъчните убежища и разрешаване на трансгранични спорове за несъстоятелност; призовава ТИС да разгледа координацията и най-добрите практики относно политиката на възнаграждения във финансовите институции, като гарантира, че възнагражденията се основават на дългосрочните резултати, намалявайки по този начин излагането на риск;

30.  Подчертава, че опасността от кредитна криза не е отминала; подчертава във връзка с това, че координираните макроикономически политики са от жизнено значение за постигане на устойчиво глобално икономическо възстановяване и за справяне с нарастващото равнище на безработица;

31.  Призовава ТИС да настоява органите на САЩ да отчетат промените в директивите на ЕС за капиталовите изисквания, когато прилагат рамката Базел ІІ; приветства предложението на правителството на САЩ за регулиране на всички деривати от типа OTC, както и неговата работа по създаване на централна клирингова къща за сложно структурирани продукти, и призовава ТИС да разгледа по какъв начин да насърчи един съгласуван подход по отношение на обработването на категориите активи и корпорации, както и инфраструктурната им равностойност;

32.  Призовава ТИС да гарантира, че органите на САЩ координират с предложената директива на ЕС относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (директивата относно AIFM), за да се избегне регулаторния арбитраж;

33.  Призовава ТИС да разгледа въпроса за институциите, считани за "прекалено големи, за да фалират" и подкрепя предложенията на Г-20 за планове за подкрепа, насочени към "запазването на жизнеността" на международни предприятия от значение за системата; счита, че важните за системата финансови институции следва да подлежат на по-стриктни изисквания за разкриване на информация, по-конкретно на ограничения на принципа за търговската тайна, така както предприятия с доминираща позиция на пазара могат да бъдат подчинени на политиката на ЕС в областта на конкуренцията;

34.  Подкрепя призива на Г-20 за ускоряване на сближаването на счетоводните стандарти; приканва настоятелно ТИС да призове Съвета по финансово-счетоводни стандарти (FASB) и Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) към споразумение за единен пакет от висококачествени глобални счетоводни стандарти и към завършване на процеса на своето сближаване до юни 2011 г. подчертава, че IASB следва да продължи реформата на своето управление;

35.  Настоятелно призовава ТИС да настоява органите на САЩ да спазват своята пътна карта по отношение изискването за потребителите в САЩ да прилагат Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО); припомня своето искане за това, че до вземането на решение от САЩ за приемане на МСФО, изискващо от потребителите в САЩ да прилагат МСФО, Комисията по ценните книжа и фондовите борси да признае, че така, както са приети от Европейския съюз, МСФО са еквивалентни на Общите счетоводни принципи на САЩ; настоятелно призовава ТИС да насърчи разработването на система на отчитане на мултинационалните групи, представяща разбивка по държави;

36.  Изразява надежда, че ТИС ще настоява за промяна на застрахователния надзор в САЩ, която ще даде възможност на ЕС да признае режима на застрахователния надзор в САЩ за еквивалентен при условията, определени в Директивата за платежоспособността ІІ; счита, че инициативата за създаване на Национална служба по застраховането би подобрила сътрудничеството между ЕС и САЩ; призовава ТИС да гарантира, че органите в САЩ ще подобрят застрахователния надзор на федерално равнище, като при необходимост отделят данъчните и други въпроси от чисто надзорните аспекти;

37.  Приветства разрастването на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация (ГФПОИ) и счита за обещаваща стъпка факта, че всички 87 държави, участващи в ГФПОИ, са изразили съгласие да приемат стандарта на ОИСР за обмен на данъчна информация; настоятелно призовава ТИС да гарантира, че ЕС и САЩ ще демонстрират своето общо глобално лидерство, като осигурят въвеждането на необходимите стимули, включително санкции, до март 2010 г., както и че за всички участници се въвежда бързо програма за партньорска проверка за оценка на напредъка, като счита, че тази рамка трябва да бъде засилена с цел борба с укриването и избягването на данъци; подчертава, че автоматичното информиране следва да бъде стандарт по всички транснационални данъчни въпроси;

38.  Вярва, че обмена на най-добри практики в областта на корпоративната социална отговорност (КСО) между ЕС и САЩ ще има значително отражение върху поведението на предприятията в областта на КСО и върху тяхното позитивно обвързване със социални и свързани с околната среда въпроси; вярва, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да вземе предвид по-строгата регулаторна рамка на ЕС по отношение на директивата за капиталовите изисквания, по-специално относно политиките на изплащане на възнаграждения в сектора на финансовите услуги;

39.  Приветства заключенията на лидерите на Г-20;

ТИС и интелектуална собственост

40.  Призовава на предстоящото заседание на ТИС да се насърчи стратегическото трансатлантическо сътрудничество в областта на защитата на интелектуалната собственост при пълно спазване на основните права и гражданските права на гражданите; подчертава, че разпространението на технологии не трябва да нарушава системата на защита на интелектуалната собственост, която гарантира способността за поемане на финансови и стопански рискове, присъщи на иновационния процес;

41.  Припомня на ТИС, че информационното общество е основен стълб на трансатлантическото икономическо пространство, който се основава на достъпа до знание и на нов модел на защита и споделяне на цифрово съдържание, като се спазва принципът на пропорционалност;

ТИС и защита на потребителите

42.  Призовава ТИС да насърчава съвместните действия, така че да се гарантира, че третите държави, и по-специално Китай, повишават своите производствени стандарти, за да изпълнят изискванията за сигурност на ЕС/САЩ, особено за играчките, и да се осигури стриктно прилагане от двете страни на Атлантика на законите за безопасността на продуктите, особено на играчките, както и да се провеждат по-щателни инспекции на национално равнище;

43.  Призовава Комисията да разработи по-мощни и по-ефективни трансгранични механизми на сътрудничество по отношение на правоприлагането с цел свързване на системата на ЕС за предупреждение "RAPEX" за потребителски продукти, които съставляват сериозен риск за потребителите, със системата за предупреждение на американската комисия за безопасност на потребителските продукти и да включи дейностите на Мрежата за сътрудничество за защита на потребителите към съответните дейности на органите в САЩ;

44.  Предлага ТИС да одобри приемането на инструмент за сътрудничество с обвързващ характер, който да структурира и улесни обмена на информация относно безопасността на продуктите, както и разработването на обща програма за действия за сътрудничество;

45.  Призовава Комисията, с оглед на предстоящото заседание на ТИС и срещата на върха ЕС-САЩ, да ускори своята работа по твърде закъснялото двустранно споразумение за сътрудничество в областта на правоприлагането, като включи САЩ в обхвата на дейностите по правоприлагането в рамките на Регламента на ЕС сътрудничество за защита на потребителите(6) и Закона за безопасен интернет на САЩ;

46.  Призовава Комисията да работи с партньорите от САЩ с цел да се позволи на ТИС да проучва начините за засилване на защитата на потребителите при необходимото зачитане на цифровите права на потребителите, както и за съвместна работа по правилата за дефектни стоки;

Двустранна търговия - митнически въпроси, надзор на пазарите и сигурност на търговията

47.  Призовава ТИС да насърчи засилването на сътрудничеството между ЕС и американските митници и органи за пазарен надзор, така че да се предотврати достигането до потребителите на опасни продукти, и по-специално на опасни играчки;

48.  Призовава ТИС да изрази загрижеността на ЕС относно едностранната законодателна мярка на САЩ за стопроцентно сканиране на морските превозни контейнери, пътуващи за САЩ, приета от Конгреса на САЩ; счита, че ТИС би могъл да организира семинари в Брюксел и Вашингтон по въпроса за стопроцентното сканиране с цел постигане на по-добро разбирателство между законодателите на ЕС и САЩ и по-бързото достигане до взаимноприемливо решение на този проблем; призовава Комисията да изготви оценка за предстоящото заседание на ТИС, на потенциалните разходи за стопанските субекти и за икономиката на ЕС във връзка с тази мярка, както и за потенциалното отражение върху митническите операции;

49.  Изразява своята решимост да продължи призивите си към законодателните органи на САЩ – и призовава Комисията да направи същото в рамките на ТИС – за преразглеждане на задължението за стопроцентно сканиране на контейнерите, както и да развие сътрудничество със САЩ въз основа на управлението на риска, включително взаимно признаване на програмите за търговско партньорство на ЕС и САЩ, в съответствие с Рамката от стандарти SAFE на Световната митническа организация;

Взаимно признаване и стандартизация

50.  Призовава Комисията да се стреми, в контекста на предстоящото заседание на ТИС, към официално приемане на процедури за взаимно признаване на декларации за съответствие за продукти, спрямо които се прилага задължително тестване от трета страна, по-конкретно за ИКТ и електрическо оборудване, както и да настоява за взаимното признаване на законоустановените мерни единици, по-специално приемането на етикетиране само с метрични мерни единици на продукти на ЕС в САЩ, да разгледа стандартизацията заедно с американските органи и да създаде кръгли маси за обсъждане на стандартите, като се съсредоточи върху новаторските решения и действията за международна координация по въпроса;

Аспекти, свързани с околната среда и с общественото здраве

51.  Счита за изключително важно започването на диалог в ТИС относно новите храни и използването на нови технологии при производството на храни; подчертава своята загриженост във връзка с клонингите в животновъдството;

52.  Приветства факта, че правителството на САЩ е признало необходимостта от реформиране на Акта за контрол на токсичните вещества (TSCA); призовава ЕС и САЩ да си сътрудничат за създаването на регулаторна система в САЩ, чрез която да се постигне равнище на защита, съпоставимо с това на REACH;

Енергетика, промишленост и наука

53.  Призовава за сътрудничество в рамките на ТИС по всички въпроси, които засягат регулаторната среда за промишлените предприятия, като се следва подхода на "Законодателен акт за малките предприятия" на ЕС – "Мисли първо за малките" – при разглеждането на законодателство с трансатлантическо въздействие;

54.  Насърчава ТИС да разработи сътрудничество за обща енергийна стратегия, която да подпомага диверсификацията и да насърчава ефективна от екологична гледна точка икономика, така че да се увеличи сигурността на доставките; насърчава ТИС да подпомогне търсенето на сближаване на критериите за устойчивост на биогоривата;

55.  Призовава ТИС да стимулира сътрудничеството в областта на научните изследвания, така че да се използва по-добре потенциала на разширеното споразумение между ЕС и САЩ в областта на науката и технологиите;

Международна търговия

56.  Счита, че въпросите, свързани с достъпа до пазарите в трети държави, засягат както ЕС, така и САЩ; изразява своето убеждение, че ТИС може да играе важна роля при насърчаването на общия подход на ЕС и на САЩ при търговските им отношения с трети държави; призовава ТИС да работи за постигането на по-общ подход по отношение на новите споразумения за свободна търговия на САЩ и ЕС с оглед хармонизирането на тези споразумения, включително по отношение на социалните и екологични стандарти;

57.  Призовава ТИС да се занимае с правната рамка и техническите стандарти, така че да се реши проблемът с неясните правни условия, и в този контекст да се разгледат въпроси, свързани с договори, задължения или правната сигурност в САЩ;

Съдебно и полицейско сътрудничество, визи

58.  Изразява надежда, че на Министерската среща ЕС-САЩ, предвидена за 28 октомври 2009 г. във Вашингтон, ще бъде приета съвместна декларация относно полицейското и съдебното сътрудничество, в което по-специално да бъде включена сигурността на киберпространството;

59.  Припомня решимостта си да се бори срещу тероризма, както и твърдото си убеждение относно необходимостта от постигане на правилен баланс между мерките за сигурност и защитата на гражданските свободи и основните права, като същевременно се гарантира пълна защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни; потвърждава, че необходимостта и пропорционалността са ключови принципи, без които борбата срещу тероризма не може да бъде ефективна;

60.  Счита, че е необходима стабилна законова и политическа рамка за задълбочено сътрудничество между ЕС и САЩ по въпроси, свързани с правосъдието, свободата и сигурността, и че засиленото сътрудничество, включващо парламентарно и демократично измерение, е от съществено значение за ефективното посрещане на общите предизвикателства като борбата срещу тероризма и организираната престъпност, без да се нарушават основните права и принципа на правовата държава, както и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество, управлението на миграцията и защитата на правото на търсене на убежище и насърчаването на безвизовото движение между двете зони на всички добросъвестни граждани;

61.  В тази връзка припомня, че Европейският съюз се основава на принципа на правовата държава и че всеки трансфер на европейски лични данни към трети държави за целите на сигурността следва да е съобразен с процесуалните гаранции и правата на защита и да е в съответствие със законодателството за защита на данните на национално и европейско равнище;

62.  Припомня, че член 4 от трансатлантическото споразумение между ЕС и САЩ относно правната помощ, което ще влезе в сила на 1 януари 2010 г., предвижда предоставяне на достъп при поискване до целеви финансови данни посредством националните държавни органи и че това би могло да представлява по-стабилно правно основание за прехвърляне на SWIFT данни, отколкото предложеното временно споразумение;

63.  Отбелязва, че между ЕС и САЩ се водят преговори по временно споразумение относно трансфера на такива данни, което би било в сила за междинен период от не повече от 12 месеца въз основа на клауза за автоматично прекратяване, и че едно ново споразумение, по което се водят преговори, без да се нарушава предвидената в Договора от Лисабон процедура, ще трябва да включва напълно Европейския парламент и националните парламенти и да осигурява спазване на условията, предвидени в параграф 3 от неговата горепосочена резолюция от 17 септември 2009 г.;

o
o   o

64.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, Конгреса на САЩ, съпредседателите на Трансатлантическия законодателен диалог, съпредседателите и секретариата на Трансатлантическия икономически съвет.

(1) Приети текстове, P6_TA(2008)0192.
(2) Приети текстове, P6_TA(2008)0256.
(3) Приети текстове, P6_TA(2009)0193.
(4) Приети текстове, P7_TA(2009)0016.
(5) Приети текстове, P7_TA(2009)0028.
(6) Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).


Гвинея
PDF 328kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно положението в Гвинея
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид комюникето на Международната контактна група за Гвинея, разпространено на 13 октомври 2009 г. в Абуджа (Нигерия),

–   като взе предвид продължителната нестабилност, която цари в района на река Мано и измъчва местното население,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Гвинея,

–   като взе предвид изявлението на председателството от името на Европейския съюз от 29 септември 2009 г. относно насилието, извършено в Конакри (Република Гвинея),

–   като взе предвид дебата, проведен в Европейския парламент на 7 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

А.   като има предвид, че на 23 декември 2008 г. военна хунта, ръководена от капитан Дадис Камара, завзе властта след смъртта на президента Лансана Конте;

Б.   като има предвид, че репресията над мирна демонстрация на опозицията на 28 септември 2009 г., годишнина от референдума за независимост на страната, причини смъртта на между сто и двеста души (като военните бяха прибрали много от тленните останки, за да осуетят тяхното преброяване, възпрепятствайки по този начин семействата на загиналите да им отдадат последна почит) и раняването на над хиляда души от куршум или от пробождане с щик, като има предвид също и многобройните регистрирани случаи на изнасилване;

В.   като има предвид, че членовете на отговорни длъжности в опозицията бяха бити, ранявани и арестувани, че критиките на журналистите към властта се преследват, а хунтата прави възможно надвисването на реална опасност от етнически конфликт;

Г.   като има предвид, че ужасяващи свидетелства разказват за войници, използвали прикладите и щиковете на пушките си при изнасилване на жени, за жени, съблечени и обезчестени и изнасилени на обществени места от силите за сигурност;

Д.   като има предвид, че случаите на насилие спрямо жени представляват военно престъпление и престъпление срещу човечеството, и извършителите на такива действия следва да бъдат предадени на правосъдието, за да се сложи край на безнаказаността;

Е.   като има предвид, че членове 8 и 9 от Споразумението от Котону, което е подписано от Гвинея, изискват зачитане на правата на човека и на демокрацията;

Ж.   като има предвид, че на 27 юли 2009 г. беше изготвена пътна карта, целяща да гарантира демократичен преход, съгласно член 96 от Споразумението от Котону;

З.   като има предвид, че членовете на хунтата, принадлежащи към партията на Националния съвет за демокрация и развитие, се бяха ангажирали в разумен срок да насрочат свободни избори и да не се кандидатират за тези избори;

И.   като има предвид, че прокурорът на Международния наказателен съд (МНС) е започнал предварително разследване на положението в Гвинея, за да определи дали са извършени престъпления, попадащи в обхвата на компетентност на МНС;

Й.   като има предвид, че безотговорният начин, по който се използват въоръжените сили за репресиране на населението, доказва неспособността на военната хунта да организира прехода на страната към демокрация чрез свободни и честни избори;

К.   като има предвид, че Икономическата общност на западноафриканските държави и Африканският съюз са изразили позицията си, а президентът на Буркина Фасо M. Blaise Compaoré е определен за "посредник";

Л.   като има предвид, че Международната контактна група за Гвинея (МКГ-Г), включваща дипломати от Икономическата общност на западноафриканските държави, от ООН, от Африканския съюз и от Европейския съюз, както и представители на международните организации за контрол на спазването на правата на човека, посети Гвинея и изготви доклад относно това посещение;

М.   като има предвид, че Европейският съюз и Гвинея подписаха споразумение за партньорство в областта на рибарството през декември 2008 г.(1), броени дни преди държавния преврат, който позволи завземането на властта от капитан Dadis Camara, и първото плащане е предвидено за 30 ноември 2009 г.;

Н.   като има предвид, че ултиматумът, поставен от Африканския съюз на капитан Дадис Камара да повтори обещанието си да не се кандидатира за следващите президентски избори, вече изтече;

О.   като има предвид, че Икономическата общност на западноафриканските държави отправи призив към международната общност да изпрати в Гвинея неутрален контингент за защита на населението и опозицията, а МКГ-Г призова за пълно ембарго върху въоръженията за Гвинея;

П.   като има предвид, че значителните изкопаеми ресурси на територията на Гвинея предоставят възможности за развитие; като има предвид, че в класацията на Трансперънси Интернешънъл Гвинея се нарежда сред африканските държави с най-висока корупция;

1.  Осъжда кървавите и смъртоносни репресии над невъоръжени демонстранти и изказва своите съболезнования на семействата на жертвите;

2.  Осъжда всички актове на сексуално насилие над жени и момичета, изисква оказването на медицинска и психологическа помощ за жертвите на изнасилванията, и приканва Комисията неотложно да стартира специфични програми за реабилитиране на жените, жертви на насилие в Гвинея;

3.  Приветства комюникето на Международната контактна група за Гвинея, разпространено след нейното заседание за кризата в Гвинея на 12 октомври 2009 г. в Абуджа, в което се изисква военната хунта да "освободи всички произволно задържани, особено задържаните във връзка със събитията от 28 септември 2009 г." в Конакри, и се призовава до събота, 17 октомври 2009 г., да се определят необходимите условия за изключването на членовете на хунтата от президентските избори, насрочени за януари 2010 г.;

4.  Поздравява създаването от страна на ООН на независима международна анкетна комисия, която да установи отговорността за зверствата, и започването на предварително разследване от Международния наказателен съд, за да се сложи край на това положение на безнаказаност;

5.  Изисква да се вземат всички мерки за гарантиране на безопасността на свидетелите и на семействата на жертвите, които ще се явят пред международната анкетна комисия;

6.  Призовава хунтата да спазва правото на свобода на убеждение и изразяване, правото на сдружение, и по-специално правото на мирни събрания, гарантирани във Всеобщата декларация за правата на човека;

7.  Счита, че само правителство, излъчено със свободни и честни избори, е легитимно и способно да представлява интересите на страната в дългосрочен план;

8.  Изразява желанието си за сформиране на преходно правителство, което да включва основните опозиционни партии и да бъде натоварено с подготовката на президентските и парламентарни избори;

9.  Изисква Съветът да вземе "подходящите мерки", които се предвиждат в член 96 от Споразумението от Котону, и да проучи възможностите да се отговори на искането на Икономическата общност на западноафриканските държави за организиране на мисия за подпомагане на африкански контингент за защита на населението, за да се предоставят на този контингент необходимите средства за осъществяване на мисията му, както и за гражданска мисия в по-дългосрочен план, която да допринесе за организирането на силите за сигурност;

10.  Приканва Африканския съюз, в сътрудничество с Икономическата общност на западноафриканските държави, да наложи строги санкции на служителите на военната хунта и да организира успоредно с това национален диалог в рамките на комисия за "истина и помирение";

11.  Приканва, в съответствие с позицията на МКГ-Г, всички държави-членки да преустановят доставките на въоръжения и боеприпаси за армията и службите на полицията, както и на всяко друго оборудване, което може да бъде използвано от силите за сигурност в Гвинея за нарушаване на правата на човека;

12.  Изразява възмущение, че китайските предприятия, както държавни, така и частни инвеститори в Гвинея, са практически безразлични към основните права на гражданите на тази страна;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, на Генералния секретар на ООН, на органите на Африканския съюз и на Икономическата общност на западноафриканските държави, както и на хунтата, която е на власт в Република Гвинея.

(1) Протокол, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Гвинея относно риболова в крайбрежните води на Гвинея, за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г. (ОВ L 156, 19.6.2009 г., стр. 40).


Иран
PDF 290kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно Иран
P7_TA(2009)0060RC-B7-0104/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран, и по-конкретно тези относно правата на човека,

–   като взе предвид декларациите на председателството на ЕС, върховния представител за ОВППС, външните министри от ЕС, държавните и правителствени ръководители на Г-8, Европейския съвет и председателя на Европейския парламент относно репресиите срещу демонстрации по време на следизборните размирици в Иран през юни 2009 г.,

–   като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 23 септември 2009 г. относно положението във връзка с правата на човека в Ислямска република Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския парламент от 9 октомври 2009 г., потвърждаващо ангажимента на Парламента за премахване на смъртното наказание в световен мащаб и осъждащо по-конкретно смъртното наказание за малолетни и непълнолетни правонарушители и предстоящите екзекуции в Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 13 октомври 2009 г. относно екзекуцията на Behnoud Shojaee в Иран,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 20 септември 2009 г., осъждащо нееднократното отричане от страна на иранския президент Махмуд Ахмадинеджад на Холокоста и правото на Държавата Израел да съществува,

–   като взе предвид изявлението на председателството на ЕС от 18 октомври 2009 г., осъждащо извършеното през почивните дни в края на седмицата самоубийствено нападение в провинция Систан-Балуджистан в Иран, което доведе до най-малко 42 жертви,

–   като взе предвид Резолюции 62/149 от 18 декември 2007 г. и № 63/168 от 18 декември 2008 г. на Общото събрание на ООН относно мораториум върху използването на смъртното наказание,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), Конвенцията за премахването на всички форми на расова дискриминация и Конвенцията за правата на детето, по които Ислямска Република Иран е страна,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

A.   като има предвид, че общата обстановка във връзка с правата на човека в Иран продължава да се влошава, като този процес е дори по-остър след президентските избори през юни 2009 г.;

Б.   като има предвид, че Иран е държавата с най-висок брой екзекуции след Китай, като броят им се е увеличил четири пъти от идването на президента Махмуд Ахмадинеджад на власт през 2005 г., и че Иран се отличава печално с това, че остава единствената страна в света, която все още екзекутира малолетни и непълнолетни правонарушители; като има предвид, че според данни на адвокати, защитаващи правата на човека, най-малко 140 деца правонарушители имат издадена смъртна присъда в Иран;

В.   като има предвид, че на 11 октомври 2009 г. Behnoud Shojaee беше обесен въпреки силните вътрешни и международни призиви да бъде пощаден животът му, като така стана третият непълнолетен или малолетен правонарушител, екзекутиран в Ислямска република Иран от началото на 2009 г. след Delara Darabi и Molla Gol Hassan и като има предвид, че за непълнолетните или малолетни правонарушители Safar Angooti и Abbas Hosseini съществува риск от предстояща екзекуция;

Г.   като има предвид, че изтезанията и малтретирането на затворници, лишаването от сън, строгият тъмничен затвор, незаконното задържане, прилагането на жестоко, нечовешко и унизително третиране и липсата на наказателна отговорност за държавните служители продължават да са широко разпространени;

Д.   като има предвид, че се увеличава насилственото репресиране на политически опоненти, активисти в сферата на правата на човека, журналисти, блогъри, учители, интелектуалци, учени, хомосексуални лица, жени, студенти, синдикалисти и членове на религиозни, етнически и езикови малцинства;

Е.   като има предвид, че седем ръководители на бахайската религия продължават да са държани в затвор само заради религиозните си убеждения;

Ж.   като има предвид, че на 4 август 2009 г. президентът Махмуд Ахмадинеджад получи официално утвърждаване за втори мандат, след като беше обявен за победител в изборите на 12 юни 2009 г., докато съперниците му в изборната надпревара Мир Хосейн Мусави и Мехди Каруби, както и многобройни наблюдатели, обвиниха органите на властта в мащабно фалшифициране на изборните резултати;

З.   като има предвид, че в следващите седмици и месеци десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците; като има предвид, че 150 души загинаха и над 1000 демонстранти бяха арестувани;

И.   като има предвид, че продължават масови съдебни процеси, според сведенията срещу 140 поддръжници на опозицията, включително видни реформатори и активисти, обвинени в нарушения, които варират от участие в размирици до шпионство и опит за сваляне от власт на управниците в Иран;

Й.   като има предвид, че четирима души са осъдени на смърт във връзка с протестите, въпреки че са в затвора от април, много преди да започнат следизборните демонстрации;

К.   като има предвид, че според доклади от организации за защита на правата на човека десетки репортери, фотографи и блогъри са напуснали Иран или се опитват да избягат от тази страна, хиляди са загубили работата си, многобройни вестници са затворени от органите на властта през последните седмици и 19 журналисти и пет блогъри според сведенията са все още задържани от иранските органи;

1.  Изразява сериозни съмнения относно точността на изборните резултати, които доведоха до утвърждаването на втори мандат за президента Махмуд Ахмадинеджад въпреки силните индикации за мащабни изборни измами и счита, че доверието в иранския президент е сериозно уронено;

2.  Отдава почит на смелостта на всички ирански мъже и жени, които защищават основните си свободи и демократичните принципи и изразяват желанието си да живеят в общество без репресии и заплахи; отдава специална почит на иранските жени, които изиграха ключова роля в следизборните демонстрации през юни, и по-специално на Неда Ага Солтан, която се превърна в символ във връзка с насилственото репресиране, както и на Shadi Sadr, активист в областта на правата на човека, арестуван на 15 юли 2009 г. за публични изявления относно нарушения на правата на човека в затворите, извършени срещу задържани лица след оспорваните президентски избори в Иран;

3.  Осъжда мащабната и прекомерна употреба на сила, произволните арести и предполагаемите изтезания при репресирането на протестите във връзка с оспорваните президентски избори в Иран; призовава иранското правителство да зачита основните граждански и политически права, и особено правото на свобода на изразяване и отправя искане всички мирни демонстранти и всички арестувани в по-широкия контекст на неотдавнашните размирици – независимо дали са студенти, учени, участници в кампании, журналисти или активисти в областта на правата на човека – да бъдат освободени безусловно;

4.  Призовава иранските органи да дадат достъп на Международния комитет на Червения кръст до всички затворници без изключение и да позволят на международните правозащитни организации да наблюдават положението в страната;

5.  Настоятелно призовава иранските власти да премахнат, както на законово равнище, така и на практика, всички форми на изтезание и друго жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание, както и да прилагат принципа за справедлив съдебен процес и да прекратят безнаказаността за нарушения на правата на човека;

6.  Осъжда самоубийственото бомбено нападение, извършено в провинция Систан-Балуджистан на 17 октомври 2009 г., при което бяха убити или ранени десетки хора; изразява загриженост, че това самоубийствено нападение може да е свързано с репресирането на етнически и религиозни малцинства в тази провинция; отхвърля употребата на терористични средства като метод за решаване на политически спорове;

7.  Повтаря призива си към иранските власти да спазят задължението на правителството да зачита религиозните малцинства и незабавно да освободят бахайските ръководители Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli и Vahid Tizfahm;

8.  Повтаря призива си към иранските власти да премахнат изцяло смъртното наказание и междувременно да въведат мораториум върху екзекуциите, съгласно отправения към тях призив в резолюции 62/149 и 63/168 на Общото събрание на ООН;

9.  Решително осъжда смъртните присъди и екзекуциите в Иран, особено тези, произнесени или изпълнени срещу непълнолетни и малолетни правонарушители и протестира остро срещу екзекутирането на 11 октомври 2009 г. в Иран на Behnoud Shojaee; настоятелно призовава иранските органи да зачитат международно признатите стандарти за правна закрила по отношение на малолетните и непълнолетни лица, като МПГПП и Международната конвенция за правата на детето и по-специално да не екзекутират Safar Angooti и Abbas Hosseini;

10.  Препоръчва изпращането на специален пратеник от върховния комисар на ООН по правата на човека, който да наблюдава положението на политическите затворници и да осигури спазването от иранските органи на международни процесуални стандарти и на законовите им задължения в областта на правата на човека;

11.  Изразява съжаление за систематичното ограничаване на свободата на информация чрез блокирането на уебсайтове, забраната те да отразяват неразрешени демонстрации и въвеждането на нови ограничения, които изискват журналистите да получават разрешение преди да отразят каквото и да е събитие;

12.  Призовава иранските органи да спрат преследването на журналисти, работещи за международните медии, и призовава по-специално за незабавното освобождаване на Fariba Pajooh, млада иранско-канадска журналистка и известен блогър, арестувана в дома си в Техеран на 24 август 2009 г.;

13.  Осъжда факта, че на 2 октомври 2009 г. активистът в областта на правата на човека Abdolfattah Soltani е спрян да отпътува от Техеран за Нюрнберг, Германия, за да получи наградата в областта на правата на човека, присъждана от този град;

14.  Призовава Комисията да установи делегация на ЕС в Техеран, за да насърчава и укрепва диалога с органите на властта и с гражданското общество в Иран и да засили сътрудничеството, по-специално при помощта за бежанци и борбата срещу трафика на наркотици;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки, на генералния секретар на ООН, Съвета на ООН по правата на човека и на правителството и парламента на Ислямска република Иран.


Шри Ланка
PDF 277kWORD 46k
Резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2009 г. относно Шри Ланка
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции от 18 май 2000 г.(1), 14 март 2002 г.(2) и 20 ноември 2003 г.(3) относно Шри Ланка , от 13 януари 2005 г.(4) относно помощта, предоставена от ЕС след бедствието, предизвикано от вълните цунами в Индийския океан, от 18 май 2006 г.(5) относно положението в Шри Ланка и от 5 февруари 2009 г.(6) относно Шри Ланка,

–   като взе предвид отворените писма на члена на Европейската комисия, отговарящ за външните отношения, от 16 юни 2009 г. и 21 септември 2009 г. относно положението в Шри Ланка,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2009 г. относно Шри Ланка,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

A.   като има предвид, че са възвърнати всички територии в северната част на Шри Ланка, които преди са били под контрола на "Тигрите за освобождение на Тамил Илам" (LTTE);

Б.   като има предвид, че продължилият 25 години конфликт, завършил с разгрома на LTTE през 2009 г., е довел до смъртта на над 90 000 души;

В.   като има предвид, че след края на конфликта над 250 000 души от тамилската етническа общност са задържани в лагери за разпределение и презаселване, в които будят сериозна загриженост проблемите, свързани с пренаселеността, недостатъчния достъп до чиста вода, санитарните условия и медицинските грижи, и задържаните не могат да се движат свободно;

Г.   като има предвид, че правителството на Шри Ланка отказва да даде на хуманитарните и правозащитните организации необходимия достъп до лагерите;

Д.   като има предвид, че международната общност трябва да продължи да предоставя хуманитарна помощ, включително обучен персонал;

Е.   като има предвид, че е необходимо правителството на Шри Ланка да покаже щедрост и проактивност по отношение на проблемите и интересите на своите граждани от тамилската етническа общност и да приложи, изцяло и без забавяне, 13-тата поправка на конституцията на Шри Ланка, както и нови съществени мерки за децентрализация, така че и населението от тамилската етническа общност да гледа на разгрома на LTTE като на освобождение;

Ж.   като има предвид, че е малко вероятно да се подобри положението с правата на човека без участието на постоянни международни наблюдатели, по-специално от организации като Международния комитет на Червения кръст;

З.   като има предвид, че голям брой журналисти, отразяващи конфликта и положението в Шри Ланка след края на конфликта, са били жертва на актове на насилие и заплахи;

И.   като има предвид, че възстановяването на икономиката на Шри Ланка ще зависи в голяма степен от преките чуждестранни инвестиции, както и от продължаването на предоставяне на помощ от страна на ЕС;

Й.   като има предвид, че съществуват обширни райони от предишните зони на конфликт, в които има изоставени противопехотни мини и други взривни военни остатъци;

1.  Изразява дълбоко съжаление относно факта, че все още над 250 000 души са задържани в лагери и призовава правителството на Шри Ланка, с оглед на задължението му да защитава всички лица, попадащи под неговата юрисдикция, да предприеме всички необходими действия за организиране на бързото завръщане по домовете на задържаните лица, както и за неотложно предоставяне на хуманитарна помощ за тези лица; подчертава необходимостта да се даде на Международния комитет на Червения кръст и специализираните органи на ООН главна роля в този процес;

2.  Призовава органите на Шри Ланка да предоставят на хуманитарните организации свободен достъп до лагерите, с оглед предоставяне на необходимата хуманитарна помощ на задържаните, по-специално във връзка с предстоящото настъпване на сезона на мусонните дъждове в северната част на страната;

3.  Настоятелно призовава световната общественост да продължи да предоставя хуманитарна подкрепа, за да допринесе за траен мир, и приканва международните донори да обвържат икономическата подкрепа за лагерите с ангажимента за презаселване и да приложат програма с определен срок за предоставянето на помощ за лагерите;

4.  Призовава всички тамилски лидери да се ангажират в полза на политическо решение и да се откажат завинаги от тероризма и насилието;

5.  Настоява, че правителството на Шри Ланка има задължение да прилага международните норми в областта на правата на човека по отношение на съдебните производства срещу членове на LTTE;

6.  Отчита развитието от страна на Шри Ланка на Национален план за действие за насърчаването на правата на човека;

7.  Призовава правителството на Шри Ланка да изпълни бързо планове за помирение и регионално самоуправление, съобразно конституцията на страната;

8.  Призовава правителството на Шри Ланка да сложи край на налаганите на медиите ограничения по силата на законодателството в областта на борбата срещу тероризма и да допусне свобода на пресата и го приканва, сега, когато конфликтът е приключил, да преразгледа законодателството си в областта на борбата срещу тероризма и да гарантира пълни, открити и прозрачни разследвания на всички предполагаеми нарушения на свободата на медиите;

9.  Настоятелно призовава правителството на Шри Ланка да обърне допълнително и по-задълбочено внимание на обезвреждането на противопехотните мини, наличието на които представлява сериозна пречка пред възстановяването и икономическото съживяване, като го призовава, във връзка с това, да предприеме присъединяване към Договора от Отава (Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване) като много положителна стъпка, и настоятелно призовава Комисията, в частност, да допринесат за допълнителната подкрепа за спешни действия в областта на мините в Шри Ланка;

10.  Приветства въвеждането на Закона за предоставяне на помощ и защита на жертвите и свидетелите, който понастоящем е на етап второ четене в Парламента на Шри Ланка;

11.  Отбелязва провеждането на местни избори в северната част на Шри Ланка;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, генералния секретар на ООН, генералния секретар на Британската общност на нациите, Международния комитет на Червения кръст, Human Rights Watch, Международната кампания за забрана на противопехотните мини, правителството на Шри Ланка и всички други страни-членки на Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество.

(1) OВ C 59, 23.2.2001 г., стp. 278.
(2) OВ C 47 E, 27.2.2003 г., стp. 613.
(3) OВ C 87 E, 7.4.2004 г., стp. 527.
(4) OВ C 247 E, 6.10.2005 г., стp. 147.
(5) OВ C 297 E, 7.12.2006 г., стp. 384.
(6) Приети текстове, P6_TA(2009)0054.

Правна информация - Политика за поверителност