Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 22. října 2009 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III
 Návrh souhrnného rozpočtu (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)
 Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu *
 Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *
 Pokrok v zavádění systémů SIS II a VIS
 Budování demokracie v rámci vnějších vztahů EU
 Institucionální aspekty vytvoření Evropské služby pro vnější činnost
 Příprava schůzky Transatlantické hospodářské rady a summitu EU a USA (2. a 3. listopadu 2009)
 Guinea
 Írán
 Srí Lanka

Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III
PDF 476kWORD 97k
Usnesení
Příloha
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise (C7-0127/2009 – 2009/2002(BUD)) a návrhu na změnu č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010
P7_TA(2009)0051A7-0038/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (finanční nařízení)(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu (IID) ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3) ,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března. 2009 o roční politické strategii Komise pro roční rozpočtový proces pro rok 2010(4),

–   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 29. dubna. 2009 (KOM(2009)0300),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který sestavila Rada dne 10. července. 2009 (C7-0127/2009),

–   s ohledem na návrh na změnu č. 1/2010 (SEK(2009)1133) k předběžnému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010,

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A7-0038/2009),

Klíčové otázky

1.   připomíná, že své politické priority a hodnocení rozpočtového rámce na rok 2010 uvedl v usnesení EP ze dne 10. března 2009, v němž byl Parlament velmi kritický k nízkým rozpětím, jež jsou k dispozici ve většině okruhů víceletého finančního rámce (VFR);

2.   lituje skutečnosti, že ve svém návrhu rozpočtu Rada ještě více snížila předběžný návrh rozpočtu (PNR) Komise: prostředky na závazky v návrhu rozpočtu činí celkem 137 944 milionů EUR, což představuje snížení o 613 milionů EUR oproti PNR, a prostředky na platby, které představují 120 521 milionů EUR, jsou o 1 795 milionů EUR nižší než PNR; zdůrazňuje, že tím došlo k dalšímu prohloubení nepoměru mezi výší prostředků na závazky a prostředků na platby, což je v rozporu se zásadou řádného finančního řízení;

3.   připomíná, že klíčovým cílem rozpočtu na rok 2010 je věnovat zvláštní pozornost současné hospodářské krizi; v této souvislosti je rozhodnut, že se Parlament zaměří zejména na evropské občany, čímž dokáže, že Evropská unie není původcem problému, nýbrž může přispět k jeho řešení v souladu s tím patřičně pozměnil návrh rozpočtu Rady s cílem použít rozpočet EU jako nástroj, který pomůže překonat stávající krizi tím, že poskytne impuls hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti, soudržnosti a ochraně pracovních míst;

4.   znovu připomíná, že poté, co přezkoumal návrh rozpočtu, zjistil, že okruh 1 neumožňuje řádné financování potřeb EU v oblasti "Konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost", což je nedostatek, zejména pokud jde o řešení stávající hospodářské krize a omezení jejích případných dopadů; domnívá, se že by tento okruh měl být důkladně přezkoumán a případně upraven, aby se zajistilo, že své cíle bude plnit i v budoucích letech;

5.   připomíná dohodu na společném prohlášení – připojenému k tomuto usnesení – mezi Evropským parlamentem a Radou v rámci dohodovacího řízení před prvním čtením týkajícího se rozpočtu na rok 2010 ze dne 10. července 2009; vzal toto prohlášení v úvahu při přípravě svých změn k návrhu rozpočtu;

K plánu evropské hospodářské obnovy

6.   zdůrazňuje, že financování druhé fáze plánu evropské hospodářské obnovy je pro Parlament prioritou; má v úmyslu využít nástroje stanovené v IID, aby na ni zajistil finanční prostředky; v této souvislosti připomíná, že Evropská rada nebyla schopna v návrhu rozpočtu předložit své plány; připomíná, že finanční dohoda by neměla ohrozit finanční příděly pro programy schvalované postupem spolurozhodování ani roční rozpočtový proces stanovený v prohlášení schváleném rozpočtovým orgánem o financování plánu evropské hospodářské obnovy ze dne 2. dubna 2009; připomíná také své stanovisko k zásadám a obezřetnosti, jež je třeba dodržovat při využívání dostupných rozpětí v konkrétním okruhu;

K okruhu 1a

7.   je překvapen dalšími škrty, které Rada provedla v položkách podporujících Lisabonskou strategii, která přitom vychází z rozhodnutí Evropské rady; zdůrazňuje, že k řešení současné hospodářské krize měl být přijat přesně opačný krok;

8.   je rozhodnut udělat vše pro zajištění přiměřeného financování všech činností a politik spadajících do okruhu 1a, které podporují udržitelný růst a vytváření pracovních míst a poskytují evropským občanům řešení, jmenovitě prostřednictvím lepšího zabezpečení dodávek energie, zvýšenou podporou výzkumu a inovacím, zejména technologie pro výrobu "čisté" energie, podporou malých a středních podniků a posílením celoživotního vzdělávání; prosazuje rozšíření a další rozvoj programu Erasmus, aby tak podpořil vytváření absolventských pracovních míst pro mladé lidi; připomíná, že je důležité optimalizovat provádění rámcových programů a vyzývá Komisi, aby zohlednila stanovisko Parlamentu přijaté při procesu udělování absolutoria Komisi za rok 2007(5) obsažené zejména v bodech 113 až 123 zaměřených na problémy při provádění;

9.   připomíná revidované předpisy obsažené v nařízení (ES) č. 546/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(6), jež byly vypracovány s cílem prospět pracovníkům, které zasáhly důsledky významných strukturálních změn modelů světového obchodu, a pomoci jim při opětovném začleňování do pracovního trhu; připomíná výše uvedenou revizi, jejímž cílem bylo rozšířit využívání fondu tak, aby byly zohledněny dopady současné hospodářské krize; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byl EFG důkladně přezkoumán v rámci přezkumu v polovině období;

K podokruhu 1b

10.   lituje škrtů, které Rada udělala v PNR v době, kdy by strukturální fondy a Fond soudržnosti měly sloužit ke stimulaci hospodářského růstu a oživení; navrhuje systematické navyšování prostředků na platby v hlavních položkách (EFRR, ESF, Fond soudržnosti) na podporu provádění strukturální politiky v členských státech ve prospěch všech evropských občanů;

11.   poukazuje na to, že stávající nedostatečné provádění strukturální politiky a politiky soudržnosti je převážně způsobeno malou pružností systému komplikovaných pravidel a požadavků stanovených Komisí a členskými státy;

12.   trvá na tom, aby členské státy používaly všechny stávající nástroje pro urychlení či dokonce změnu svých operačních programů s cílem účinněji řešit důsledky současné hospodářské a finanční krize; vyzývá Komisi, aby tyto úpravy podpořila v co nejkratší době, a zabránila tak zdržení při jejich provádění;

13.   naléhá na Radu, aby dospěla k dohodě o návrhu Komise předloženém v červenci, jehož cílem je pozměnit obecná ustanovení EFRR, ESF a Fondu soudržnosti, co se týče zjednodušení ustanovení o finančním řízení;

14.   zdůrazňuje, že z tohoto podokruhu je financována řada důležitých politik a činností, jejichž cílem je boj proti změně klimatu a podpora růstu ve prospěch zaměstnanosti, a že je třeba více sjednotit úsilí o nalezení efektivního řešení těchto priorit;

15.   znovu opakuje, že princip solidarity v rámci Evropské unie je pro něj velmi důležitý; má v úmyslu vyvinout veškeré úsilí, aby zaručil přiměřenější financování pro politiku soudržnosti, aby byla schopna se vyrovnat se současnými i budoucími výzvami; považuje za stále naléhavější potřebu posoudit uplatňování pravidla n+2 a n+3 s cílem zajistit plné čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

K okruhu 2

16.   je toho názoru, že rozpočet EU ve své stávající podobě nemůže účinně a realisticky plnit cíle, které si Unie stanovila v oblasti změny klimatu; domnívá se, že aby mohli bojovat proti změně klimatu, čelit jejím dopadům a financovat potřebné politiky, potřebují evropští občané skutečnou evropskou iniciativu;

17.   připomíná, že vzhledem ke kodaňské konferenci, která se bude konat v prosinci 2009, zůstane boj proti změně klimatu jednou z hlavních priorit rozpočtu na rok 2010; domnívá se však, že tato priorita není v návrhu rozpočtu náležitě zohledněna, a má tudíž v úmyslu klást na tuto klíčovou politiku větší důraz; připomíná Komisi, aby v návaznosti na konferenci o změně klimatu předložila včasný a přijatelný návrh týkající se financování;

18.   zdůrazňuje, že pro jeho příslušné výbory je podpora producentů mléka prioritou; rozhodl se to dát Komisi a Radě jasně najevo tím, že jim navrhne použít částku ve výši 300 milionů EUR na zřízení mlékárenského fondu; naléhavě vyzývá Komisi, aby tento požadavek začlenila do svého návrhu na změnu č. 2;

19.   rozhodl se financovat opatření v rámci plánu evropského hospodářské obnovy zaměřená na širokopásmové připojení k internetu ve venkovských oblastech z rezervy v okruhu 2, což je v souladu s příslušným prohlášením o financování, které rozpočtový orgán schválil dne 2. dubna 2009;

20.   zdůrazňuje, že je třeba navýšit financování programů, které mohou podpořit spotřebu zemědělských produktů (např. mléko nebo ovoce do škol);

K podokruhu 3a

21.   je si vědom toho, že si evropští občané přejí bezpečnou Evropu, a vítá navýšení prostředků v tomto podokruhu oproti rozpočtu na rok 2009; je si vědom toho, že všechny země v Unii čelí v souvislosti s politikami spadajícími do tohoto okruhu mnoha problémům; naléhavě žádá členské státy, aby využily skutečnosti, že v tomto podokruhu došlo oproti rozpočtu na rok 2009 k navýšení prostředků, a řešily tyto problémy společně;

22.   zdůrazňuje, že je důležité, aby rozpočet EU poskytl další finanční prostředky na řízení legálního přistěhovalectví a integraci státních příslušníků třetích zemí a zároveň na řešení nelegálního přistěhovalectví za plného dodržování základních lidských práv a posílení ochrany hranic, včetně posílení Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro uprchlíky s cílem zajistit solidaritu mezi členskými státy;

K podokruhu 3b

23.   připomíná, že podokruh 3b se týká zásadních politik, které mají přímý dopad na každodenní život evropských občanů; nesouhlasí se škrty, které Rada provedla v tomto podokruhu, a schvaluje přístup zvláštních výborů, který potvrzuje, že navýšení prostředků je odůvodněné;

24.   připomíná, že nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu opět potvrdila, že je nezbytné v rozpočtu na rok 2010 posílit informační a komunikační politiku; uznává, že tato skutečnost představuje společnou výzvu pro Komisi, členské státy a Parlament coby nezbytná součást demokratického procesu; předložil proto předlohy změn, které navrhují zanesení části prostředků vyčleněných na oblast informační a komunikační politiky do rezervy; vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila své plány, jak míní naložit s výsledky schůzek Interinstitucionální informační skupiny (IGI);

K okruhu 4

25.   podporuje návrh na změnu č. 1 k PNR na rok 2010, který přijala Komise dne 2. září 2009, v němž se navrhuje navýšení dvou položek: položku pro Palestinu a položku pro změnu klimatu v rozvojových zemích, což jsou dvě priority, které předložil Evropský parlament;

26.   rozhodl o zvýšení prostředků v rozpočtové položce pro změnu klimatu v rozvojových zemích a čeká na výsledky Konference o změně klimatu v Kodani; zdůrazňuje však, že je zapotřebí nového finančního nástroje, jenž by rozvojovým zemím pomohl vyrovnat se s důsledky změny klimatu, aby mohl nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) v budoucnu plnit své původní úkoly;

27.   znovu opakuje, že je hluboce znepokojen nebezpečně nízkým rozpětím, které je výsledkem chronického nedostatku financí v okruhu, jež je vystaven neustálému nátlaku v důsledku krizí, s nimiž se potýkají třetí země;

28.   vyzývá Komisi, aby předložila plán pro období 2010 až 2013 na obnovení finančních prostředků přesunutých z nástroje stability do nástroje pro potravinovou pomoc, a zajistila tak, že Unie bude mít v rámci okruhu 4 rozpočtu všechny dostupné finanční prostředky nezbytné k tomu, aby plnila svou úlohu na mezinárodní scéně v souladu s očekáváním evropských občanů; vyzývá Komisi, aby předložila plán na uvolnění finančních prostředků na jakékoli vnější nástroje či mechanismy pomoci při mimořádných událostech, které nespadají pod nástroj stability, aby se zabránilo čerpání prostředků, jež byly na nástroj stability vyčleněny;

29.   vyzývá Evropskou radu, aby nečinila dalekosáhlé politické závazky vyžadující vyšší finanční podporu EU, aniž by zároveň předem zajistila nezbytné rozpočtové prostředky, jestliže jsou závazky v jasném rozporu s prostředky dostupnými v rámci ročních stropů stávajícího VFR;

30.   domnívá se, že zajištění dodávek energie je pro Unii důležitou otázkou; vítá proto podpis všech zemí, jež se účastní projektu Nabucco, a očekává z jejich strany důslednost, až se budou zabývat dalšími projekty, které by mohly projekt Nabucco ohrozit;

31.   nadále spoléhá, že bude poskytnuta podpora mírovému procesu v Palestině a potřebné obnově pásma Gazy; vyzývá Komisi, aby sdělila, jaká opatření přijala, aby minimalizovala riziko, že projekty a programy financované z této rozpočtové položky budou využity nebo zneužity teroristickými organizacemi anebo na teroristické útoky či neúčinnou byrokracii, a aby upřesnila, zda je část pomoci určena na opravy budov a infrastruktury, které byly již dříve financovány z prostředků Unie nebo členských států a byly poškozeny během vojenských akcí;

32.   zdůrazňuje, že je nezbytné vyčlenit dostatečné finanční prostředky na strategii EU v oblasti Baltského moře, aby se umožnilo financování akcí, které není možné financovat z jiných rozpočtových položek (koordinace, poskytování informací a pilotní projekty v kterémkoli ze čtyř pilířů akčního plánu);

K okruhu 5

33.   rozhodl se přijmout na základě selektivní metody některé škrty ve správních výdajích, které provedla Rada, aby se dosáhlo rovnováhy mezi celkovými rozpočtovými prioritami, včetně těch nových, a potřebou provádět stávající politiky;

34.   obnovil však prostředky vyčleněné na výdaje na zaměstnance; poukazuje na skutečnost, že celková výše všech typů správních výdajů financovaných z jiných prostředků, než je okruh 5, v posledních letech výrazně vzrostla; požaduje, aby v budoucnu byly návrhy Komise na převod správních výdajů do provozních položek řádně odůvodněny; bere na vědomí, že operační programy nemohou fungovat bez nezbytné administrativní podpory; přesto je však znepokojen skutečností, že v rámci stávajícího VFR je část prostředků vyčleněných na víceleté programy, které jsou zapsány v okruzích jiných, než je okruh 5, využívána na správní výdaje;

35.   je znepokojen momentálně vyhlášeným výběrovým řízením pro novou Evropskou čtvrť; znovu připomíná, že požadoval vyčerpávající informace týkající se výběrového řízení a že je třeba, aby Komise poskytla další informace ohledně její politiky v oblasti nemovitostí obecně;

36.   žádá Komisi, aby předložila časový harmonogram návrhů na přezkum finančního nařízení, který provádí každé tři roky;

K pilotním projektům a přípravným akcím

37.   připomíná, že IID stanoví celkovou částku pro pilotní projekty v maximální výši 40 milionů EUR v každém rozpočtovém roce a celkovou částku na přípravné akce ve výši 100 milionů EUR, přičemž na nové přípravné akce lze přidělit maximálně 50 milionů EUR;

38.   považuje tyto projekty za nezbytný nástroj Parlamentu k zahajování nových politik pro občany Unie; konstatuje, že Komise s výjimkou čtyř případů vyčlenila u všech pilotních projektů a přípravných akcí pouze prostředky na platby, což umožnilo Parlamentu, aby prozkoumal, zda na ně bude třeba navázat a zda by se mělo hlasovat o nových prostředcích na závazky; kromě toho provedl analýzu řady nových zajímavých návrhů, z nichž pouze některé byly zapsány do rozpočtu na rok 2010 s ohledem na omezení vyplývající z IID a na stropy VFR;

39.   upřednostňuje provádění pilotních projektů a přípravných akcí v jejich druhém a třetím roce; má v úmyslu v průběhu rozpočtového roku 2010 pečlivě sledovat provádění stávajících i nově zahájených projektů a akcí;

o
o   o

40.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení spolu se změnami a pozměňovacími návrhy k oddílu III návrhu souhrnného rozpočtu Radě a Komisi a také ostatním příslušným orgánům a institucím.

PŘÍLOHA 1

PROHLÁŠENÍ DOHODNUTÁ NA DOHODOVACÍM JEDNÁNÍ DNE 10. ČERVENCE 2009

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

Nábor v souvislosti s rozšířením v roce 2004 a 2007

"Evropský parlament a Rada znovu zdůrazňují význam náboru na všechna neobsazená místa související s rozšířením v letech 2004 a 2007, především na úrovni středních a vysokých řídících funkcí, a trvají na tom, aby příslušné orgány, a zejména Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO), vynaložily veškeré úsilí a přijaly nezbytná opatření v zájmu urychlení celého procesu obsazování míst, která rozpočtový orgán schválil. Příslušná kritéria by měla odpovídat článku 27 služebního řádu a měla by být zaměřena na co nejrychlejší dosažení co největší zeměpisné vyváženosti.

Evropský parlament a Rada mají v úmyslu probíhající proces přijímání pracovníků i nadále podrobně sledovat. Za tímto účelem žádají všechny orgány a EPSO, aby rozpočtovému orgánu dvakrát ročně, a to vždy v březnu a v říjnu, předkládaly informace o aktuálním stavu náboru v souvislosti s rozšířeními v letech 2004 a 2007."

PROHLÁŠENÍ RADY DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

1.  Prostředky na platby

"Rada žádá Komisi, aby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2010 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci podokruhu 1a (Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), podokruhu 1b (Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost), okruhu 2 (Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi) a okruhu 4 (EU jako globální partner)."

2.  Okruh 4

"Rada vzala na vědomí záměr Komise předložit k PNR na rok 2010 návrh na změnu, který má pokrýt dodatečné potřeby vzniklé v pozdější fázi v oblasti vnější činnosti, zejména pak priority zahrnuté v předchozích návrzích na změnu a priority uvedené v závěrech Evropské rady z června roku 2009, a schválila tak svůj návrh rozpočtu na rok 2010 s patřičným rozpětím v rámci okruhu 4, jež umožní výše uvedenou skutečnost zohlednit."

3.  Politika orgánů a subjektů EU v oblasti budov

"Rada připomíná své závěry ke zvláštní zprávě Účetního dvora č. 2/2007 o výdajích orgánů na budovy a současně uznává, že náklady na budovy představují podstatnou část celkových správních výdajů orgánů EU, a domnívá se, že řádné finanční řízení v souvislosti s náklady na budovy má zásadní význam.

Rada znovu opakuje význam intenzivní interinstitucionální spolupráce v této oblasti. Zdůrazňuje, že je třeba, aby orgány spolupracovaly v co nejvyšší míře a spojily své síly, jak pokud jde o pronájem nebo pořízení budov, tak o související běžné výdaje. Vyzývá orgány, aby zařízení společně sdílely, kdykoli je to možné, a tím náklady na budovy omezily na nevyhnutelnou minimální úroveň.

V této souvislosti Rada vítá úsilí, které již orgány vyvinuly v zájmu spolupráce na interinstitucionální úrovni a v zájmu harmonizace svých postupů v oblasti správy budov. Bere s uspokojením na vědomí dohodu o společných pokynech pro definování a měření prostoru v budovách, již nedávno dosáhly interinstitucionální pracovní skupiny zařízené v Bruselu a v Lucemburku. Rada žádá orgány, aby posoudily možnost další interinstitucionální spolupráce, která by mohla zahrnovat sdílení prostor a společnou správu prostor, a dále možnost případného vytvoření interinstitucionálního úřadu pro budovy.

Rada vybízí orgány, aby s cílem zabránit v co nejvyšší míře příjímání ad-hoc rozhodnutí ohledně budov vypracovaly dlouhodobé strategie pro oblast budov, které budou vycházet z reálných odhadů budoucího počtu pracovníků a prostřednictvím rovnováhy mezi vlastními a pronajatými budovami zároveň zajistí nezbytnou flexibilitu. Žádá rovněž orgány, aby dostupný prostor využívaly co nejefektivněji a aby přijaly veškerá možná opatření týkající se interní racionalizace. Rada vítá dosavadní činnost orgánů v oblasti alternativních metod financování a očekává připravovanou zprávu Komise.

Rada přikládá velký význam tomu, aby co nejdříve obdržela informace požadované podle příslušných ustanovení finančního nařízení. Tyto informace by měly zahrnovat pečlivé posouzení potřeb a komplexní analýzy nákladů a přínosů, jednotlivé alternativy, nastínění možností z hlediska pronájmu nebo pořízení, jakož i alternativní možnosti financování, a měly by zohledňovat veškeré náklady na financování. Informace by měly být oběma složkám rozpočtového orgánu k dispozici dostatečně včas před tím, než je třeba přijmout rozhodnutí, tak aby obě složky mohly stanovit svůj postoj bez časové tísně.

Rada navíc znovu opakuje svoji výzvu určenou generálním tajemníkům orgánů, aby informace poskytovali ještě před předložením předběžného návrhu rozpočtu. Rada uznává vlastní specifika každého orgánu a doplňující znaky charakterizující každý projekt, avšak současně žádá orgány, aby pokračovaly v úsilí o harmonizaci těchto informací prostřednictvím společných definic a ukazatelů, které umožní srovnání prostoru budov a nákladů na budovy mezi jednotlivými orgány, včetně společného pojetí metody výpočtu ročních nákladů na nemovitosti ve vlastnictví, rozložených na celé období jejich užívání.

Rada orgány vybízí, aby ve svých budovách i nadále přijímaly a posílily opatření v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí, včetně certifikace v souladu s environmentálními normami, kdykoli je to vhodné a proveditelné s ohledem na dané zdroje.

Rada bere na vědomí výbornou spolupráci orgánů EU a správních orgánů jejich hostitelských členských států, která významně přispívá k řádné správě záležitosti týkajících se budov.

Rada připomíná, že její připomínky platí stejnou měrou pro specifickou situaci výkonných agentur a v příslušných případech i pro decentralizované agentury."

JEDNOSTRANNÉ PROHLÁŠENÍ DO ZÁPISU Z JEDNÁNÍ RADY

"Pokud jde o přijetí postoje Rady k návrhu rozpočtu na rok 2010 a s ohledem na řízení probíhající před Soudem prvního stupně, Německo prohlašuje, že program "Potravinová pomoc pro nejchudší osoby v Evropské unii" musí být prováděn v souladu s právem Společenství. Německo vyjadřuje názor, že pro tento program nemělo být používáno nakupování na trhu. Tento program musí být prováděn s ohledem na řízení probíhající před Soudem prvního stupně."

PŘÍLOHA 2

Prohlášení Evropského parlamentu učiněná během dohodovacího řízení v prvním čtení rozpočtového procesu 2010

Plnění rozpočtu na rok 2009 (Výstraha pro rozpočtové prognózy)

Evropský parlament vyjadřuje své obavy ohledně stavu plnění rozpočtu na rok 2009, jak je popsán v nejnovější výstraze pro rozpočtové prognózy, zejména pokud jde o závazky v podokruzích 3a a 3b a platby v podokruzích 1a, 3a, 3b a okruhu 5. Parlament zdůrazňuje, že je důležité postupovat v souladu s plánem plnění předpokládaným v PNR.

Evropský parlament žádá Komisi, aby do 31. srpna 2009 předložila zprávu obsahující podrobnější informace o důvodech (strukturálních, organizačních, manažerských, procedurálních) vedoucích ke zpoždění, která byla zaznamenána v provádění každého dotyčného programu nebo oblasti politiky.

Evropský parlament rovněž žádá Komisi, aby předložila odůvodnění pro každý program nebo oblast politiky, jejichž plnění se odchyluje od rozhodnutí přijatých rozpočtovým orgánem v rozpočtu na rok 2009.

Zjednodušení a cílenější využívání strukturálních fondů v souvislosti s hospodářskou krizí.

Evropský parlament připomíná společná prohlášení tří orgánů z listopadu roku 2008 a dubna roku 2009 o provádění politiky soudržnosti a zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v úsilí o urychlené provádění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Domnívá se, že dosažený pokrok v oblasti zjednodušení postupů posuzování, schvalování a řízení je nedostatečný, což dokazuje nízká míra schválení řídicích a kontrolních systémů (MSC) a velkých projektů (MP). Evropský parlament vyzývá Komisi, aby v úzké spolupráci s členskými státy pokračovala ve svých snahách o zjednodušení prováděcích postupů, a zejména o urychlení schvalování řídicích a kontrolních systémů i velkých projektů, a tím urychlila výplaty prostředků při respektování pravidla n+2.

Evropský parlament je přesvědčen, že všechny příležitosti, jež využívání strukturálních fondů nabízí, včetně přizpůsobení nebo revize operačních programů, by mohly být mobilizovány na cílenější opatření, která usnadní překonání dopadů hospodářské krize, zejména opatření na podporu růstu a konkurenceschopnosti a omezení ztrát pracovních míst, a vybízí členské státy, aby této možnosti využily. Evropský parlament vyzývá Komisi, aby účinnými a rychlými postupy podpořila a umožnila využívání všech opatření stanovených v nařízeních o strukturálních fondech, jejichž cílem je podpora růstu a zaměstnanosti. Evropský parlament dále připomíná význam plného a efektivního využití dostupných prostředků.

Prostředky na platby

Evropský parlament žádá Komisi, aby podle potřeby předložila opravný rozpočet, pokud prostředky uvedené v rozpočtu na rok 2010 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů v rámci určitého okruhu."

Okruh 4

Evropský parlament bere na vědomí záměr Komise předložit k PNR na rok 2010 návrh na změnu, který má pokrýt dodatečné potřeby vzniklé v pozdější fázi v oblasti vnější činnosti, zejména pak priority zahrnuté v předchozích návrzích na změnu a priority uvedené v závěrech Evropské rady z června roku 2009. Evropský parlament připomíná, že během rozpočtového dohodovacího jednání dne 21. listopadu 2008 se Komise zavázala, že předloží posouzení situace týkající se okruhu 4 a případně k němu přiloží patřičné návrhy. Očekává, že Komise předloží spolu s návrhem na změnu i víceleté posouzení potřeb v této oblasti.

(1) Úř. věst. L 253, 7. 10. 2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16. 09. 2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2009)0095.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 36.
(6) Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.


Návrh souhrnného rozpočtu (oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX)
PDF 346kWORD 97k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv a oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů (C7-0128/2009 – 2009/2002B(BUD))
P7_TA(2009)0052A7-0037/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2010 – oddíly I, II a IV až IX(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2009 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2010(5),

–   s ohledem na svou interní dohodu z roku 1988, že omezí své rozpočtové prostředky na nejvýše 20 % celkové částky okruhu 5, s výjimkou výdajů mimořádné povahy;

–   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 29. dubna 2009 (KOM(2009)0300),

–   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který sestavila Rada dne 13. července 2009 (C7-0128/2009),

–   s ohledem na článek 75 a přílohu V jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Petičního výboru (A7-0037/2009),

A.   vzhledem k tomu, že předběžný návrh rozpočtu všech orgánů a institucí ponechal pod stropem finančního rámce pro rozpočtový rok 2010 rozpětí ve výši 236 597 323 EUR,

B.   vzhledem k tomu, že po rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 je v návrhu rozpočtu pod tímto stropem rozpětí ve výši 276 153 415 EUR,

C.   vzhledem k tomu, že pilotní postup dohodnutý pro rozpočtový proces pro rok 2009, v jehož rámci se uplatňovala užší spolupráce mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem a již v rané fázi vzájemná spolupráce ve všech záležitostech, které mají výrazné rozpočtové důsledky, byl zachován i pro rozpočtový proces pro rok 2010,

D.  vzhledem k tomu, že dohodovací schůzka předsednictva a Rozpočtového výboru se uskutečnila dne 15. září 2009, ještě před hlasováním v Rozpočtovém výboru a v plénu,

Obecný rámec

1.   připomíná, že orgány EU musí sestavovat své rozpočty s ohledem na současnou hospodářskou a finanční situaci v Evropě a že je nezbytně nutné, aby se do nich promítla snaha dosáhnout politických cílů a využívat přitom zdroje co nejefektivnějším způsobem;

2.   opakuje, že je přesvědčen, že požadavky na rozpočet musí být plně založeny na skutečných nákladech a vycházet výhradně ze skutečných potřeb každého orgánu při plnění mu svěřených úkolů, přičemž je nutno se všemožně snažit nalézt možnosti úspor, mimo jiné lepší organizací práce, přerozdělením stávajících zdrojů ve prospěch priorit a snižováním byrokratické zátěže, aby byly velmi omezené finanční zdroje využity co nejlépe;

3.   vítá konstruktivní a kooperativní přístup všech institucí při jednání s rozpočtovým orgánem a vyjadřuje uspokojení nad tím, že na vznesené otázky se mu dostalo odpovědí obratem a s odpovídající věcnou přesností;

4.   zdůrazňuje, že v návrzích nejsou obsaženy jakékoli výdaje specificky související s tím, že by Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství mohla vstoupit v platnost; připomíná, že v případě, že tato smlouva vstoupí v platnost, může být nutno v případě potřeby využít stávající rozpočtové nástroje, například návrh na změnu nebo opravný rozpočet; je ovšem toho názoru, že v takovém případě musí předtím, než bude vznesen jakýkoli požadavek na další zdroje, být v co nejširším rozsahu důkladně prozkoumána možnost přerozdělení existujících zdrojů; veden obezřetností do budoucna opakuje, že je nutno zachovat udržitelný rozpočet a mít v tomto okruhu solidní finanční rezervu;

5.   připomíná, že v řadě oblastí stále ještě existují možnosti zlepšení a efektivnějšího využívání rozpočtových zdrojů, a rád by znovu upozornil, že jednou z těchto oblastí je interinstitucionální spolupráce; souhlasí s Účetním dvorem, že určitý prostor pro úspory by mohl vzniknout větší spoluprací v oblasti jazykových služeb; učinil proto tuto možnost svou prioritou pro rok 2010 a vyzývá orgány, aby v tomto ohledu dále zlepšovaly současný stav, mj. aby novým jednáním změnily současný způsob sdílení interních zdrojů v oblasti překladu;

6.   za tímto účelem se rozhodl průřezově umístit do rezervy 5 % prostředků na externí překladatelské služby a zdůrazňuje, že s touto změnou se budou muset vyrovnat všechny orgány ve svých překladatelských odděleních; jedním z požadovaných zlepšení je novým jednáním změnit současný způsob sdílení interních zdrojů v oblasti překladu s cílem dosáhnout zvýšení efektivnosti a úspor v oblasti překladu, jak doporučuje také zvláštní zpráva Účetního dvora na toto téma; bere na vědomí, že tyto prostředky lze uvolnit z rezervy, až instituce předloží konkrétní návrh systému sdílení interních zdrojů v oblasti překladu a rozpočtový orgán jej posoudí;

7.   zdůrazňuje, že si přeje, aby se orgány znovu zabývaly možností práce na dálku u překladatelů; poznamenává, že by takto bylo možno docílit každoročních úspor, zejména pokud by se tak podařilo uvolnit kancelářské prostory a využít je pro jiné účely; konstatuje, že Účetní dvůr tento systém používá (i když u omezeného počtu pracovníků) a tento model funguje dobře;

8.   rozhodl se ponechat pod stropem okruhu 5 "Správní výdaje" rozpětí ve výši 222 344 665 EUR, a omezit tak celkový nárůst na 2,1 %; zdůrazňuje, že na základě tohoto rozhodnutí dochází také k částečnému obnovení částek, o které Rada snížila rozpočet orgánů, ovšem pouze v případech, kdy byly zvláštní požadavky každé z nich odůvodněny;

9.   domnívá se, že rozpočtový systém EU se musí rozvíjet tak, aby motivoval vynalézavost a inovativní řešení; v tomto ohledu upozorňuje na to, že zlepšení efektivnosti a úspory, které jsou výsledkem uvedených opatření, jež přijaly orgány, by mohly být využity pro jejich případné další priority; zdůrazňuje však, že nevyužité prostředky, které jsou důsledkem pomalého čerpání nebo neočekávaných událostí, by měly být zpravidla vráceny daňovým poplatníkům;

Oddíl 1 – Evropský parlament
Obecný rámec

10.   vítá skutečnost, že dohodovací schůzka mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem dne 15. září 2009 probíhala v pozitivním duchu a konstruktivně; je přesvědčen, že by tím mělo být dále posíleno sestavování rozpočtu Parlamentu v podmínkách vzájemné spolupráce a důvěry a důsledné uplatňování zásad řádného sestavování rozpočtu a transparentnosti; zdůrazňuje, že by měly být plně zachovány výsadní pravomoci každého z obou orgánů;

11.   připomíná, že bylo dosaženo dohody v následujících otázkách, které byly předmětem jednání na této dohodovací schůzce:

   rezervy (prioritní projekty, rezerva na nemovitosti, pohotovostní rezerva)
   restrukturalizace GŘ INLO a oddělení bezpečnosti
   personální potřeby pro rok 2010
   dům evropských dějin
   politické strany a nadace
   mnohojazyčnost
   systém práce s poznatky;

12.   domnívá se, že tok informací a načasování vzájemné komunikace mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem jsou klíčové pro zajištění úspěchu a dalšího zlepšování jejich spolupráce;

13.   zdůrazňuje, že je třeba, aby Parlament – stejně jako všechny orgány a instituce – předkládal na jaře a počátkem léta co nejúplnější předběžný návrh rozpočtu; zdůrazňuje, že návrh na změny předkládaný na podzim by se měl skutečně omezit pouze na nepředvídatelné události a technické aktualizace; připouští, že ve volebním roce nastává zvláštní situace, v níž je nutno počítat v těchto postupech s větší pružností, aby byly zachována výsadní práva nově vytvořeného parlamentu;

14.   poukazuje na to, že celková výše jeho rozpočtových částek dosahuje 19,87 % schválených výdajů v rámci okruhu 5 (správní výdaje) víceletého finančního rámce, což je pod limitem 20 %, který si Parlament sám stanovil; opakuje však, že těchto 19,87 % nezahrnuje žádné možné úpravy, které může být nutné provést, pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, a to zejména v legislativní oblasti, a setrvává u svého postoje, že je nezbytně nutná značná rezerva; uvědomuje si, že vzhledem k současnému omezenému rozpětí budou nutné další úspory a přerozdělení, aby bylo možno dodatečné požadavky uspokojit;

15.   domnívá se, že rozlišování mezi fixními a variabilními náklady Parlamentu by usnadnilo rozhodování o celkové výši jeho rozpočtu a příslušné návazné činnosti, aby bylo možno zachovat udržitelný rozpočet; v tomto ohledu se rozhodl umístit do rezervy část prostředků ze tří specifických rozpočtových položek, přičemž požaduje předložení zprávy, v níž bude u výdajů z hlav 2 a 3 označeno, o jaký typ nákladů jde a zda jsou fixní povahy, či nikoli; domnívá se, že toto rozlišování, dlouhodobé strategie v oblasti nemovitostí, komunikační a informační politiky a také analýza nákladů a přínosů různých činností Parlamentu umožní v příštích letech sestavení rozpočtu s nulovým základem (zero-based budget); je toho názoru, že to umožní, aby rozpočet Parlamentu odrážel pouze skutečné potřeby a zvýší se tak transparentnost, správnost rozpočtu a účinnost;

16.   upozorňuje, že rok 2010 je prvním rokem, po jehož celé trvání bude uplatňován nový statut poslanců a že tato skutečnost má výrazný dopad na rozpočet Parlamentu, který musel převzít s tím spojené náklady; konstatuje, že dodatečné prostředky oproti roku 2009 (po jehož část byl již statut v platnosti) lze odhadnout přibližně na 40 milionů EUR a ve srovnání v předchozími roky na zhruba 113 milionů EUR;

17.   domnívá se ovšem, že u těchto částek by se měly rozlišovat skutečně nevyhnutelné důsledky právní a rozpočtové povahy od nákladů, u jejichž výše může sehrát roli praktické uplatňování systému; z rozpočtového hlediska proto žádá, aby byla vypracována a do 30. června 2010 předložena zpráva o uplatňování systému úhrad cestovních výdajů, která bude vycházet z přesných a objektivních údajů;

18.   vítá dohodu dosaženou koncem roku 2008 o novém statutu parlamentních asistentů poslanců a zapsal do rozpočtu na rok 2010 příděly finančních prostředků na první úplný rok uplatňování tohoto režimu; vítá také zřízení dočasné hodnotící skupiny k přezkoumání případných praktických problémů vyplývajících ze zavedení nového statutu poslanců a statutu asistentů a očekává, že její závěry obdrží co nejdříve, v každém případě předtím, než předsednictvo předloží rozpočtové odhady na rok 2011;

19.   v souvislosti s celkovou výší rozpočtu a s výše uvedenými skutečnostmi také upozorňuje, že dohodovací jednání vedlo k dohodě ohledně snížení navrhovaných rezerv na 5 milionů EUR na nové politické iniciativy, na zachování celkové pohotovostní rezervy ve výši 10 milionů EUR a také k dohodě na rezervě na nemovitosti ve výši 15 milionů EUR;

Lidské zdroje

20.   vítá dohodu o personálních zdrojích pro rozpočet na rok 2010 a oceňuje informace o nezbytných pracovních místech, které poskytla správa Parlamentu, a souběžně navržená restrukturalizační opatření;

21.   rozhodl se schválit prostředky na 54 nových míst v plánu pracovních míst Parlamentu na rok 2010, rozdělených takto:

rovněž se rozhodl schválit prostředky na převody do vyšších tříd, a to 5 AD5 na 5 AD7 v souvislosti s náborem tlumočníků, 30 AD7 na 30 AD9 v souvislosti s interními výběrovými řízeními a 30 AST3 na 30 AST5 rovněž v souvislosti s interními výběrovými řízeními; dále se rozhodl schválit prostředky na převod 5 míst AST6 do 2 míst AD11 a 3 míst AD12 v souvislosti s konkurzy typu "passerelle";

   stálá pracovní místa: 8 AD9, 17 AD5 a 28 AST1,
   dočasná místa: 2 AD10, 1 AD9 a 1 AD5,
   zrušení 3 dočasných míst AST 1 schválených v plánu pracovních míst na rok 2009;

22.   přesto však trvá na tom, aby bylo nedílnou součástí rozpočtového procesu další úsilí o přerozdělení již existujících zdrojů a míst; v tomto ohledu je přesvědčen, že je správné uzpůsobit organizaci práce a strukturu útvarů Parlamentu politickým prioritám s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků a – z rozpočtového hlediska – snížit náklady; v tomto směru připomíná svůj loňský požadavek, že je zásadně důležité optimálně vyvažovat rozdělení lidských zdrojů mezi základní legislativní činnosti, přímé služby pro poslance a činnosti související s administrativní podporou, a také srozumitelněji vysvětlovat výchozí předpoklady a priority;

23.   zejména bere na vědomí dohodu z dohodovací schůzky o posílení útvaru pro budovy a politiku v oblasti nemovitostí s cílem zajistit řádnou údržbu a bezpečnost – zlepší se tak plánování a kontrola a v rozumných mezích budou spolu s koherentní a odpovědnou politikou v oblasti nemovitostí docíleny i úspory v dlouhodobějším horizontu; proto souhlasí s tím, že pro tento účel umožní vytvořit 49 nových míst v rozpětí tří let; také bere na vědomí dohodu přidělit prostředky na pět míst požadovaných pro reorganizaci oddělení bezpečnosti;

24.   vítá také skutečnost, že dohodovací schůzka dospěla k dohodě o provedení organizačního auditu v GŘ INLO a v oddělení bezpečnosti s cílem posoudit, zda jsou zdroje využívány tím nejlepším způsobem;

Legislativní práce a mnohojazyčnost

25.   připomíná, že mnohojazyčnost byla klíčovým prvkem rozpočtu na rok 2010, a to jak z hlediska zachování, či spíše posílení práva všech poslanců na stejné zacházení, pokud jde o jazykové služby, tak také z hlediska snahy o minimalizaci nákladů zlepšením interinstitucionální spolupráce mezi všemi orgány; vítá cílené dodatečné prostředky pro tuto oblast v návrhu rozpočtu a schvaluje je;

26.   je přesvědčen, že rozšiřování legislativních pravomocí Parlamentu je průběžný proces, který vyžaduje, aby se poslancům při výkonu jejich legislativní práce dostávalo plné podpory; v této souvislosti vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 6. května 2009, jehož cílem je zlepšit přímou pomoc poslancům při jejich legislativní činnosti, zejména v počáteční fázi přípravy návrhů; domnívá se, že je nyní nutno věnovat pozornost také následujícím fázím legislativních postupů, a pokládá za zásadně důležité, aby měli poslanci přístup ke správnému znění textů ve všech úředních jazycích, a to v souladu se zásadami mnohojazyčnosti a v souladu s cíli koncepčního úsilí Unie o "zdokonalení tvorby právních předpisů", v zájmu zvýšení transparentnosti a demokratické legitimity postojů Parlamentu v legislativních postupech;

27.   připomíná, že Parlament pravidelně hlasuje o dohodnutých legislativních aktech v podobě, která je už v rané fázi politickým kompromisem, zatímco Rada přijímá takové akty až po jejich finalizaci; pokládá za zásadní, aby Parlament projednával a odhlasovával konečné texty ve správné podobě ve všech jazycích; požaduje, aby byly na interní i interinstitucionální úrovni učiněny kroky, které zajistí, aby byl Parlament v tomto ohledu ve stejném postavení jako Rada;

28.   vítá skutečnost, že z dohodovací schůzky vzešla dohoda o vytvoření průřezové rezervy 5 % prostředků ze specifických rozpočtových položek všech orgánů pro překladatelské služby, jak již bylo popsáno výše;

29.   je ochoten přehodnotit systém a přístupnost překladů vystoupení v plénu, tzv. doslovných záznamů z jednání, a zvážit, jak lze tento systém zlepšit využitím moderních technologií, zároveň tím však docílit výrazné úspory v rozpočtu; domnívá se, že součástí takové změny by mohl být systém překladů založený na požadavcích, který by také značně zkrátil dobu, za kterou jsou požadované texty k dispozici;

Politika v oblasti nemovitostí

30.   připomíná svůj dřívější požadavek, aby předsednictvo předložilo v oblasti nemovitostí a budov koherentní a odpovědnou dlouhodobou strategii, která se také bude věnovat zvláštnímu problému zvyšování nákladů na údržbu, potřebám rekonstrukce a nákladům na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Parlamentu, a očekává, že tato strategie bude předložena do konce roku 2009; bere na vědomí odpověď, kterou obdržel na základě loňského usnesení o rozpočtu, podle jeho mínění to však nestačí; zdůrazňuje rovněž, že je nutno zohlednit také možné budoucí úhrady ze strany belgických orgánů v souladu s dohodou týkající se stávajících prostor Parlamentu v Bruselu;

31.   opakuje, že velký význam přikládá bezpečnostním otázkám, které jsou úzce spjaty s jeho politikou v oblasti nemovitostí, a domnívá se, že v této oblasti je nezbytný účinný a vyvážený přístup; zdůrazňuje zejména, že Parlament má zvláštní povahu a že kromě bezpečnosti je nutné, aby byl otevřený a přístupný; současně vyjadřuje znepokojení nad neustále rostoucími náklady v této oblasti a domnívá se, že je potřeba postupovat diferencovaně podle specifické situace na každém pracovišti;

32.   konstatuje, že je nutné jednoznačně vysvětlit, proč předsednictvo uvažuje o koupi nové budovy v blízkosti stávajících budov v Bruselu, ačkoli současně uznává, že jinou ze svých budov již k parlamentní činnosti nepotřebuje;

Komunikační a informační politika

33.   vítá dohodu na financování evropských politických stran a nadací, které by měly přispívat k posílení komunikace s občany a jejich účasti na politickém životě EU; vyzývá k další diskusi o dlouhodobých rozpočtových zásadách v této oblasti;

34.   vítá konečné rozhodnutí předsednictva ve věci modelu řízení návštěvnického centra a rozhodl se přidělit požadovaných třináct pracovních míst s cílem zajistit konečně co nejdříve otevření centra, v každém případě nejpozději v první polovině roku 2010;

35.   bere na vědomí dohodu, k níž dospěly předsednictvo a Rozpočtový výbor, pokud jde o Dům evropských dějin; rozhodl se poskytnout požadovanou částku 1,5 milionu EUR, která bude zapsána v rozpočtu do příslušné rozpočtové položky, která je již v rozpočtu na rok 2009, s cílem zajistit, aby mohla být vyhlášena architektonická soutěž a bylo možné včas příští rok obdržet návrhy koncepce; opakuje svůj názor, že je nezbytné mít informace o celkových nákladech na tento projekt; vítá dohodu, že bude snaha získat další financování z vnějších zdrojů a budou zkoumány možnosti spolupráce na tomto projektu;

36.   zdůrazňuje, jakou důležitost přikládá účelné organizaci mnoha zdrojů informací a služeb, které mají poslanci a zaměstnanci v Parlamentu k dispozici; v tomto ohledu připomíná nově přijatou strategii v oblasti informačních a komunikačních technologií v rámci generálního ředitelství pro IT a rozhodnutí vytvořit ředitelství pro knihovnu a správu dokumentů v rámci útvarů předsednictví; dále zdůrazňuje potřebu vytvořit celkový systém práce s poznatky, který by měl usnadnit šíření veškerých informací na politické i správní úrovni; žádá předsednictvo, aby zvláštní pozornost věnovalo spolupráci různých útvarů s cílem zajistit, aby byla celková politika koherentní a nákladově efektivní, a konečně vítá z dohodovacího jednání vzešlou dohodu na tom, že na jedné ze schůzí Rozpočtového výboru proběhne prezentace, která se bude těmito aspekty zabývat;

37.   je rovněž přesvědčen, že výše uvedené začlenění útvarů spravujících dokumenty do nového ředitelství by mělo zlepšit přístup k informacím a přispět k lepšímu porozumění parlamentním činnostem; trvá na tom, že by to mělo poslancům usnadnit práci a také zlepšit transparentnost ve vztahu k občanům; rozhodl se schválit příslušná rozpočtová opatření obsažená v předběžném rozpočtu; zároveň si přeje dostávat aktuální informace o způsobu organizace, odhadech nákladů a personálních potřeb a produktech a službách, včetně opatření ke zlepšení přístupnosti dokumentů;

38.   bere na vědomí stanoviska, která předložily Výbor pro mezinárodní obchod a Petiční výbor a podobné postoje, které byly vyjádřeny; domnívá se, že ve většině případů byly projevené obavy a podněty v co největší možné míře zohledněny, a to prostřednictvím pozměňovacích návrhů na změnu a hlasováním;

Oddíl IV - Soudní dvůr

39.   domnívá se, že rostoucí pracovní zátěž Soudního dvora, pokud jde o konzultace a nová naléhavá řízení, opravňovala v uplynulých dvou letech k přiměřenému zvýšení jeho provozního rozpočtu a rozšíření plánu pracovních míst, včetně skutečně výrazného zvýšení stavu zaměstnanců plánovaného pro rok 2009; považuje proto za přirozené, že pro rok 2010 nejsou požadována žádná další místa; není přesvědčen o správnosti škrtů, které provedla Rada u předpokládaných odměn a standardního snížení, a to vzhledem k současné míře obsazenosti míst a stavu zaměstnanců;

40.   rozhodl se proto vzhledem k předloženým argumentům a po zvážení stanovisek svých výborů obnovit v řadě položek předběžný návrh rozpočtu;

41.   poznamenává, že přetrvávají důsledky pořízení nových budov Soudního dvora a tato skutečnost problematizuje celkový nárůst jeho rozpočtu; z tohoto úhlu pohledu a s přihlédnutím k těmto tzv. utopeným nákladům může akceptovat navrhovaný celkový nárůst ve výši 4,5 %, přičemž poznamenává, že běžný provozní rozpočet Soudního dvora se zvyšuje výrazně nižší měrou, a to zhruba o 2,5 %;

Oddíl V - Účetní dvůr

42.   poté, co bylo pro rok 2009 Účetnímu dvoru poskytnuto dvacet míst auditorů, souhlasí s vytvořením dalších dvanácti míst auditorů v důsledku vzrůstajících požadavků, zejména ze strany orgánu příslušného pro udělení absolutoria; zdůrazňuje, že stav zaměstnanců a žádosti o provedení auditů je nutno posuzovat v širším kontextu rozpočtu a situace evropské ekonomiky; proto se domnívá, že 32 nových míst auditorů poskytnutých v rozpětí dvou let zajistí Účetnímu dvoru dostatečnou personální základnu na několik příštích let, a mimoto žádá, aby si Účetní dvůr určoval u žádostí o audit priority podle jejich naléhavosti a relativní důležitosti;

43.   bere na vědomí plánovaný nárůst nákladů na rozšíření budovy K3 a opakuje, že oproti variantě pronájmu s možností následné koupě bude rozhodnutí financovat tuto stavbu přímo z rozpočtu znamenat, že tento projekt zatíží daňového poplatníka nejmenším možným způsobem; bere v potaz skutečnost, že rozhodnutí poskytnout předem již v roce 2009 částku 55 milionů EUR má za následek výrazné snížení prostředků v této položce pro rok 2010;

44.   s ohledem na připomínku ve zprávě z externího auditu provedeného na Účetním dvoře se domnívá, že veškeré výdaje na tento projekt musí být vynaloženy z prostředků přidělených do příslušné rozpočtové položky a v zájmu transparentnosti nesmějí být zapisovány do jiných položek;

45.   rozhodl se zvýšit omezený počet výdajových položek, z nichž se hradí šíření zpráv Účetního dvora mezi veřejnost, jejich zveřejňování v Úředním věstníku a služební cesty, a to s cílem umožnit, aby auditora v případě potřeby doprovázel specializovaný odborník, a zvýšila se tak zevrubnost kontroly a kvalita výsledných zjištění;

Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor

46.   rozhodl se zaujmout postoj, který je kompromisem mezi původními požadavky Výboru a návrhem rozpočtu, který sestavila Rada; proto se rozhodl schválit vytvoření šesti dalších pracovních míst (4 místa AD 5, 1 místo AST 3 a 1 místo AST 1) a upravit celkovou míru standardního snížení u platů a příspěvků a náhrad na 5 %;

47.   žádá Výbor, aby předložil první souhrnnou zprávu o fungování zdokonaleného systému plánování nákladů na účast na schůzích a cesty, který byl zapsán do předchozího rozpočtu;

48.   s výhledem na budoucí rozpočty také požaduje stručné vysvětlení, jakým způsobem se vypočítávají náhrady výdajů za cestu a příslušné příspěvky a jaké vůbec mají členové Výboru a zaměstnanci v tomto směru možnosti;

Oddíl VII – Výbor regionů

49.   nesouhlasí s krokem Rady, která zrušila všech deset nových pracovních míst, které Výbor požadoval, a rozhodl se obnovit čtyři z nich jako prioritní místa související s politickou prací výboru, a zejména s regionálním shromážděním; připomíná však, že již pro rok 2009 byla schválena zvýšení počtu zaměstnanců Výboru, a proto vzhledem k celkové ekonomické situaci nelze již více míst schválit;

50.   poté, co vyslechl argumenty Výboru, pokud jde o počet již přijatých pracovníků a míru neobsazených míst, se rozhodl zavést 5% celkové standardní snížení výdajů; poznamenává, že by tím mělo být zajištěno, aby měl Výbor dostatečné prostředky k plnění svých povinností, a současně by to znamenalo mírnou úsporu oproti předběžnému návrhu rozpočtu;

51.   zaujímá postoj, který je kompromisem mezi požadavky Výboru a sníženími, která provedla Rada v různých provozních položkách, včetně zdrojů na rozvoj IT, zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců a informačních a komunikačních opatření;

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

52.   poté, co se seznámil se škrty Rady a vyslechl argumenty veřejného ochránce práv, částečně obnovuje předběžný návrh rozpočtu; trvá na tom, že celkově lze nicméně zachovat omezené úspory oproti předběžnému návrhu rozpočtu;

53.   zaujímá také postoj, který je kompromisem mezi veřejným ochráncem práv a Radou, pokud jde o prostředky potřebné na platy a příspěvky;

54.   souhlasí s veřejných ochráncem práv, že je užitečné uvažovat o tom, v jaké míře budou nutné výdaje v souvislosti s volbou do této funkce, a opravdu se domnívá, že současný systém rozložení těchto nákladů do více roků a různých rozpočtových položek není transparentní;

55.   je překvapen tím, že tato instituce prakticky nemá vůbec žádný rozpočet na odborné vzdělávání, a může proto přistoupit na určité zvýšení prostředků v této oblasti;

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

56.   je si vědom toho, že je inspektor čím dál častěji žádán o stanoviska k právním předpisům (které mají určitý dopad na problematiku ochrany údajů); dosti zevrubně tuto záležitost projednával a vzal na vědomí vyjádření, že poskytovat tyto konzultace je pro inspektora povinností; proto se rozhodl do určité míry upravit návrh rozpočtu předložený Radou;

57.   schvaluje vytvoření dvou dalších míst (1 místa AD 5 a 1 místa AST 2) jako kompromis mezi původními požadavky a postojem Rady; činí tak se zřetelem ke skutečnosti, že se zároveň zvyšují i finanční prostředky na národní experty;

58.   poté, co vyslechl argumenty inspektora, rovněž souhlasí s některými zvýšeními prostředků oproti návrhu Rady, a to v omezeném počtu rozpočtových položek;

o
o   o

59.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení spolu se změnami oddílů I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu souhrnného rozpočtu předal Radě, Komisi a ostatním příslušným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9. 2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2009)0096.
(5) Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2009)0346.


Základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu *
PDF 195kWORD 31k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o podnětu České republiky k přijetí rozhodnutí Rady, kterým se upravují základní platy a příspěvky pro zaměstnance Europolu (10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))
P7_TA(2009)0053A7-0040/2009

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na podnět České republiky (10985/2009),

–   s ohledem na akt Rady ze dne 3. prosince 1998, kterým se stanoví služební řád pro zaměstnance Europolu(1), a zejména na jeho článek 44,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0099/2009),

–   s ohledem na články 100 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-0040/2009),

1.   schvaluje podnět České republiky;

2.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět České republiky;

4.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě České republiky.

(1) Úř. věst. C 26, 30.1.1999, s. 23


Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) *
PDF 359kWORD 48k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 k návrhu nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (KOM(2009)0539) – C7-0223/2009 – 2009/0152(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0539),

  s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0223/2009),

  s ohledem na články 55 a 142 jednacího řádu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 186 – písm. a
3.  V článku 186 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) pokud jde o produkty v odvětvích cukru, chmele, hovězího a telecího masa, mléka a mléčných výrobků a skopového a kozího masa, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou;"
3.  V článku 186 se písmeno a) nahrazuje tímto:
"a) pokud jde o produkty v odvětvích cukru, chmele, hovězího, telecího, skopového a kozího masa, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou;
aa) pokud jde o mléko a mléčné výrobky, jestliže ceny těchto produktů na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou během 12měsíčních období počínaje 1. dubnem 2009 a 1. dubnem 2010;"
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1234/2007
Čl. 186 – písm. 2a (nový)
3a.  V článku 188 se vkládá nový odstavec, který zní:
"2a. Komise pravidelně informuje Evropský parlament o činnosti výboru uvedeného v článku 195. Z tohoto důvodu jsou mu předkládány pořady jednání schůzí, návrhy opatření předkládané výboru, výsledky hlasování, souhrnné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů a subjektů, jejichž členové zastupují členské státy ve výboru. Evropský parlament je rovněž informován pokaždé, když Komise předloží Radě opatření nebo návrhy opatření, která mají být přijata."

Pokrok v zavádění systémů SIS II a VIS
PDF 260kWORD 41k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o pokroku v zavádění Schengenského informačního systému II a Vízový informačního systému
P7_TA(2009)0055B7-0097/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Komise byla nařízením Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 pověřena vytvořením druhé generace Schengenského informačního systému (SIS)(1), jehož používání mělo vstoupit v platnost v březnu 2007,

B.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal dne 13. října 2006 nařízení (ES) č. 1987/2006(2), kterým se stanoví právní základ pro SIS II,

C.   vzhledem k četným problémům a odkladům, které vedly k tomu, že nový systém stále není spuštěn, a vzhledem k tomu, že byly vzneseny pochyby o životaschopnosti tohoto projektu,

D.   vzhledem k tomu, že řada zemí včetně Irska, Spojeného království, Kypru, Bulharska, Rumunska a Lichtenštejnska se nezapojí do SIS dříve, než bude nalezeno řešení,

E.   vzhledem k tomu, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci přijala na svém zasedání ve dnech 4. a 5. června 2009 soubor závěrů o nové orientaci SIS II a rozhodla, že vývoj tohoto systému by měl pokračovat na základě existujícího projektu SIS II, avšak s alternativním scénářem SIS 1 + RE jako s náhradním řešením,

F.   vzhledem k tomu, že bude zapotřebí provést dva technické testy (tzv. mezníkové testy), první koncem roku 2009 a druhý v létě 2010,

G.   vzhledem k tomu, že podle současných prognóz bude možné SIS II uvést do provozu nejdříve v posledním čtvrtletí roku 2011,

H.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament přijal dne 7. června 2007 nařízení (ES) č. 767/2008(3), kterým se stanoví právní základ pro Vízový informační systém (VIS),

I.   vzhledem k tomu, že zřízení VIS, který vychází ze stejného technického základu a je vyvíjen stejným dodavatelem jako SIS II, je pro EU rovněž prioritou,

J.   vzhledem k tomu, že zavedení VIS je také opožděno, jelikož termín spuštění koncem roku 2009 nebude dodržen a zahájení provozu by mohlo být odloženo na dobu po září 2010 kvůli určitým problémům, které má Komise při zavádění ústředního systému VIS, a vzhledem k vnitrostátním přípravám v členských státech,

1.   zdůrazňuje skutečnost, že zavedení SIS II je i nadále prioritou Parlamentu a že je třeba, aby k jeho zprovoznění došlo co nejdříve, a zároveň u něj byla provedena řada zlepšení a byly zavedeny nové funkce v souladu s uvedeným právním základem, s cílem posílit bezpečnost evropských občanů a zaručit účinné hraniční kontroly na vnějších hranicích při současném zajištění dotvoření a soudržnosti schengenského acquis;

2.   vyjadřuje hluboké znepokojení nad opožděným spuštěním SIS II i VIS;

3.   žádá Komisi a Radu, aby Parlament informovaly o výsledcích prvního technického mezníkového testu, který má proběhnout dne 22. prosince 2009, a to okamžitě po jeho dokončení, a aby jej neprodleně informovaly o dalších krocích, které je třeba podniknout;

4.   vyzývá k tomu, aby byl proces uskutečňování včetně příslušných finančních aspektů plně transparentní, a žádá, aby byl jako spolutvůrce právních předpisů informován o tom, zda tzv. první a druhý mezníkový test ještě spadají do rámce stávající smlouvy na vývoj SIS II, nebo zda je k nim třeba přistupovat jako k dodatečným požadavků, a jaké jsou v tomto případě další předpokládané náklady;

5.   vyžaduje informace o tom, zda bylo dodavateli uloženo penále za zpoždění a technické chyby, které měly za následek neuspokojivé výsledky předchozích testů, a případně v jaké výši; dále žádá informace o výši dodatečných nákladů spojených s těmito zpožděními a technickými chybami, které vznikly v důsledku potřeby provést nové testy a odložit datum spuštění SIS II;

6.   vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly jednotné a koordinované úsilí o to, aby v souvislosti seVIS zabránily opakování stejného scénáře, který se odehrál při vývoji SIS II;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby vysvětlily, z jakého důvodu nadále důvěřují současnému dodavateli a jeho schopnosti úspěšně pokračovat ve vývoji VIS a SIS II, aniž by docházelo k dalším zpožděním;

8.   zdůrazňuje, že Rada a Komise musí Parlament zapojit do jakéhokoliv rozhodnutí ohledně vývoje SIS II a VIS, zejména pokud nebudou výsledky testů uspokojivé a povedou tedy ke změně zaměření projektů SIS II i VIS, což by mohlo vést i ke zrušení stávající smlouvy se společností, která za projekty odpovídá;

9.   vyzývá Komisi, aby objasnila, zda případné zrušení smlouvy automaticky povede v případě projektu SIS II k uskutečnění náhradního či nouzového řešení, a aby nastínila možné dopady na projekt VIS;

10.   zdůrazňuje, že Parlament musí být neustále informován o aktuálním stavu, pokud jde o spuštění SIS II a VIS;

11.   pověřuje svůj příslušný výbor, aby tuto záležitost bedlivě sledoval a připravil nové usnesení pro plenární zasedání, jakmile si to nové okolnosti vyžádají, a to nejpozději po dokončení prvního mezníkového testu;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4.
(2) Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 4.
(3) Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60.


Budování demokracie v rámci vnějších vztahů EU
PDF 233kWORD 76k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o budování demokracie v rámci vnějších vztahů EU
P7_TA(2009)0056RC-B7-0118/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, zejména na článek 21 této deklarace, a na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–   s ohledem na články 3, 6, 11 a 19 Smlouvy o EU a články 177, 300 a 310 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na veškeré dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi a doložky o lidských právech a demokracii obsažené v těchto dohodách,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie(1) vyhlášenou ve Štrasburku dne 12. prosince 2007,

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 8. září 2000 nazvanou "Deklarace tisíciletí OSN" (A/RES/55/2),

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 4. prosince 2000 nazvanou "Prosazování a upevňování demokracie" (A/RES/55/96),

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 15. září 2005 o výsledku světového summitu z roku 2005 (A/RES/60/1),

–   ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 20. prosince 2004 nazvanou "Posilování úlohy regionálních, subregionálních a jiných organizací a opatření na podporu a upevnění demokracie" (A/RES/59/201),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. dubna 2000 o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU (KOM(2000)0191),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2001 o sdělení Komise o pomocných a pozorovatelských volebních misích EU(2),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. května 2001 o úloze EU při prosazování lidských práv a demokratizace ve třetích zemích (KOM(2001)0252),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 25. dubna 2002 o sdělení Komise o úloze EU při prosazování lidských práv a demokratizace ve třetích zemích(3),

–   s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii přijatou dne 12. prosince 2003,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. října 2003 "Správa věcí veřejných a rozvoj" (KOM(2003)0615),

–   s ohledem na svou zprávu ze dne 31. března 2004 o správě věcí veřejných v rozvojové politice Evropské unie(4),

–   s ohledem na Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie nazvané Evropský konsensus Evropský konsensus(5),

–   s ohledem na Pařížskou deklaraci o účinnosti pomoci z roku 2005 a na akční program z Akkry Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2008,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. srpna 2006 "Správa věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice – Na cestě k harmonizovanému přístupu uvnitř Evropské unie" (KOM(2006)0421),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (evropský nástroj pro demokracii a lidská práva – EIDHR(6)),

–   s ohledem na rozhodnutí předsednictva Parlamentu ze dne 18. června 2007, kterým se zřizuje Úřad pro podporu parlamentní demokracie,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. května 2008 o volebních pozorovatelských misích EU: cíle, postupy a budoucí výzvy(7),

–   s ohledem na závěry Rady ze dne 18. května 2009 o "Podpoře demokratické státní správy: směrem k posílenému rámci EU",

–   ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení o budování demokracie v rámci vnějších vztahů (O-0093/2009 - B7-0213/2009), kterou dne 30. září 2009 položil Komisi,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že demokracie a lidská práva jsou základními hodnotami Evropské unie a jejích členských států a již od počátku byly zahrnuty do procesu evropské integrace,

B.   vzhledem k tomu, že v základních smlouvách o Evropské unii je zdůrazněn pevný závazek k uplatňování zásad demokracie a dodržování lidských práv a že plnění kodaňských politických kritérií "institucionální stability, která zaručuje demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin" bylo rozhodujícím klíčovým prvkem procesu rozšíření,

C.   vzhledem k tomu, že vize EU týkající se budování a podpory demokracie dosud nebyla předložena v jednotném dokumentu,

D.   vzhledem k tomu, že chápání demokracie v jejím širším pojetí úspěšně integrovalo politická, sociální a ekonomická práva do rámce EU a významně se zasloužilo o nastolení stability a prosperity způsobem, který ve světových dějinách nemá obdoby,

E.   vzhledem k tomu, že podle článku 11 Smlouvy o EU je jedním z hlavních cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jakož i dodržovat lidská práva a základní svobody,

F.   vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy deklaruje, že "činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování" a že "Unie dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními politikami",

G.   vzhledem k tomu, že prosazování a ochrana všech lidských práv je základním předpokladem existence demokratické společnosti, jak znovu potvrdila rezoluce Valného shromáždění OSN č. 59/201, vzhledem k tomu, že se formy a podoby demokratických systémů mohou lišit, jak je tomu v případě EU, ale demokracie je univerzální hodnotou a její základní zásady či prvky jsou zakotveny v mnoha mezinárodních deklaracích a úmluvách; vzhledem k tomu, že tyto prvky, které jsou definovány ve dvou výše zmíněných rezolucích Valného shromáždění OSN z roku 2000 a 2004 (A/RES/55/96 a A/RES/59/201), zahrnují:

   úctu k lidským právům a základním svobodám, mj. k svobodě sdružování a shromažďování, svobodě projevu a přesvědčení;
   právo podílet se na vedení veřejných záležitostí buď přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců, právo volit a být volen v řádných, pravidelných a svobodných volbách, a to všeobecným a rovným hlasováním a tajným hlasováním, které zaručuje svobodný projev vůle lidu;
   pluralitní systém politických stran a organizací,
   dodržování zásad právního státu,
   oddělení pravomocí a nezávislost soudnictví,
   transparentnost a odpovědnost ve veřejné správě,
   svobodné, nezávislé a pluralitní sdělovací prostředky,

H.   vzhledem k tomu, že podle Deklarace tisíciletí OSN z roku 2000 může demokratická a reprezentativní správa věcí veřejných založená na vůli lidu může nejlépe zajistit právo mužů a žen důstojně prožívat svůj život a vychovávat děti, aniž by byly ohroženy hladem a obavami z násilí, útlaku nebo nespravedlnosti,

I.   vzhledem k tomu, že schopnost mužů a žen rovnoprávně se účastnit politického života a rozhodování je předpokladem skutečné demokracie,

J.   vzhledem k tomu, že demokracie, rozvoj a úcta ke všem lidským právům, včetně ekonomických, sociálních a kulturních práv, spolu vzájemně souvisejí a vzájemně se posilují,

K.   vzhledem k tomu, že demokracie je také jasně spojena s bezpečností, jak uznává evropská bezpečnostní strategie, která stanoví, že "nejlepšími způsoby posílení mezinárodního řádu jsou šíření řádné správy věcí veřejných, podpora sociálních a politických reforem, řešení korupce a zneužívání pravomoci, zavádění právního státu a ochrana lidských práv",

L.   vzhledem k tomu, že Evropská unie disonuje širokou škálu nástrojů a prostředků na podporu demokracie v celosvětovém měřítku, počínaje politickým dialogem a diplomatickými iniciativami a konče specifickými nástroji pro finanční a technickou spolupráci,

M.   vzhledem k tomu, že soubor nástrojů EU pro financování vnější pomoci, jakými jsou nástroj pro rozvojovou spolupráci (NRS), evropský nástroj sousedství a partnerství (ENSP) a nástroj stability, poskytují významné možnosti pro podporu demokratické veřejné správy i budování orgánů a kapacit,

N.   vzhledem k tomu, že evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR) je díky svému globálnímu zaměření klíčovým nástrojem finanční pomoci v oblasti lidských práv a demokracie, který lze používat bez souhlasu přijímající země a který umožňuje přímou podporu organizací občanské společnosti; vzhledem k tomu, že vysíláním misí ke sledování průběhu voleb (EOM), které jsou financovány z EIDHR, EU významně přispívá k budování demokratických orgánů, a to zejména tím, že tyto orgány v návaznosti na doporučení těchto misí přijímají příslušná opatření,

O.   vzhledem k tomu, že občanská společnost může hrát důležitou úlohu při úsilí Unie o budování demokracie v rámci vnějších vztahů, jak ukazuje účast dobrovolníků na programech zaměřených na budování míru a demokracie;

P.   vzhledem k tomu, že je třeba získat lepší přehled o podpoře demokracie poskytované EU, o tom, jak je v partnerských zemích využíván obsáhlý soubor nástrojů EU na podporu demokracie ve světě, a o tom, jak tyto nástroje a tito činitelé působí, vzájemně se doplňují a spojují,

Q.   vzhledem k tomu, že EP ve svém výše uvedeném usnesení z 31. března 2004 o sdělení Komise nazvaném Správa věcí veřejných a rozvoj zdůrazňuje "význam dalších volebních a parlamentních reforem, které se neomezují pouze na vytvoření pluralitního volebního systému, s cílem zajistit rozsáhlejší a účinnější politickou aktivitu obyvatelstva",

1.   sdílí názor, že pro zvýšení účinnosti podpory, kterou EU poskytuje budování demokracie ve světě, a to především podpoře demokratických hodnot a dodržování lidských práv, je třeba vytvořit pevnější a jednotnější rámec;

2.   vítá úsilí minulých předsednictví EU i předsednictví současného vyvíjené v souvislosti s iniciativou zaměřenou na budování demokracie v rámci vnějších činností EU, která zahrnuje všechny pilíře, s cílem zlepšit politiku EU a posílit její činnost a koordinaci; v této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba v této oblasti vyvíjet soustavnou činnost, která by měla být zahrnuta do závěrů zasedání, které Rada přijme v listopadu 2009; v této souvislosti zdůrazňuje, že Rada při projednávání této problematiky musí náležitě přihlédnout k některým klíčovým zásadám, jako je transparentnost, přístup k dokumentům, konzultace a veřejná odpovědnost;

3.   doporučuje, aby závěry nadcházejícího zasedání Rady obsahovaly konkrétní a praktické návrhy na zlepšení koordinace podpory demokracie v rámci nástrojů zahraniční politiky EU, politiky v oblasti lidských práv a rozvojové politiky; znovu zdůrazňuje, že přijetím strategií v oblasti lidských práv a demokracie pro jednotlivé země, které by byly chápány jako referenční dokumenty stanovující pro každou zemi zvláštní priority v této oblasti a které by byly zahrnuty do všech relevantních vnějších politik a nástrojů EU vypracovaných pro dotčenou třetí zemi, by mohla být významným způsobem posílena soudržnost, koordinace a účinnost vnější činnosti EU;

4.   připomíná, že demokratizace a řádná veřejná správa nejsou samoúčelné, nýbrž mají rovněž zásadní význam pro snižování chudoby, udržitelný rozvoj, mír a stabilitu; poukazuje na to, že demokracie, jak ukázal proces vnitřní integrace EU, napomáhá nejen při uplatňování práv politických a občanských, ale i práv hospodářských, kulturních a sociálních, včetně solidarity;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby při vytváření nového útvaru pro vnější činnost zajistily účinné začlenění lidských práv a budování demokracie do všech oblastí politik a aby se poučily ze současného procesu a zkušeností, mají-li být při propagaci demokratických hodnot zúročeny v praxi;

6.   domnívá se, že zavedení demokracie a demokratických postupů do systémů třetích zemí nabízí nejlepší vyhlídky pro rozvoj účinných politik týkajících se celosvětových otázek, jež rovněž znepokojují obyvatele EU; poukazuje na to, že demokratické systémy mohou například účinněji bojovat proti mezinárodní trestné činnosti, nelegálnímu přistěhovalectví a obchodování s lidmi, chránit životní prostředí, zachovat otevřený celosvětový obchodní systém a zajistit udržitelné a konkurenceschopné dodávky energie;

7.   doporučuje, aby EU s cílem posílit harmonizovanou činnost k podpoře demokracie ve světě veřejně prohlásila definici demokracie Valného shromáždění OSN z roku 2005 za výchozí bod své vlastní činnosti zaměřené na demokracii;

8.   zdůrazňuje, že demokracii nelze vyvážet nebo vnucovat zvenčí a že úspěšná strategie na podporu demokracie musí být založena na dialogu a musí ve velké míře usilovat o posílení občanské společnosti a zvyšování demokratického uvědomění v rozvojových zemích; dále zdůrazňuje, že EU je i do budoucna odhodlána podílet se na rozvojových strategiích a programech připravených partnerskými zeměmi; poukazuje nicméně na to, že tyto postupy mohou být podporovány všemi různými nástroji EU v závislosti na zvláštní situaci každé země;

9.   zdůrazňuje, že EU musí vytvořit strategie, které budou podporovat rozvoj občanské společnosti a demokratických struktur a že politické nadace, nevládní organizace a akademické instituce hrají v této souvislosti významnou úlohu a je třeba je podporovat;

10.   navrhuje, aby Rada a Komise provedly v několika partnerských zemích komplexní a podrobnou analýzu všech způsobů podpory demokracie ze strany EU, na jejímž základě budou předložena praktická doporučení;

11.   doporučuje, aby Rada a Komise ve svých činnostech zaměřených na podporu demokracie uplatňovaly Pařížskou deklaraci OECD o účinnosti pomoci a akční program z Akkry, a navrhuje zejména zavést na úrovni EU společné hodnocení demokracie, společné plánování a rozdělení zátěže s cílem zlepšit výsledky činnosti EU na podporu demokracie a více ji zviditelnit;

12.   zdůrazňuje význam doložek o lidských právech, které jsou již obsaženy v dohodách EU; v této souvislosti opakuje, že by spíše bylo vhodné tyto doložky systematicky uplatňovat u stávajících dohod, než připravovat nové dohody obsahující dodatečné podmínky;

13.   navrhuje, aby Komise do strategických dokumentů pro jednotlivé země soustavně začleňovala část věnovanou stavu demokracie a lidských práv, zahrnovala doporučení příslušných volebních pozorovatelských misí EU a, pokud je to vhodné, podporu demokracie v programech s partnerskými zeměmi;

14.   zdůrazňuje, že za účelem lepší koordinace činností prováděných v rámci jednotlivých vnějších finančních nástrojů je třeba plně využívat doplňkovost mezi zeměpisnými a tematickými nástroji;

15.   vyzývá Radu a Komisi, aby před zahájením nových iniciativ zaměřených na budování demokracie přistoupily k širokým a komplexním konzultacím se všemi zúčastněnými subjekty v EU i třetích zemích, včetně orgánů, regionálních a místních činitelů, obhájců lidských práv a nezávislých skupin občanské společnosti;

16.   vyzývá Komisi, aby do přípravy a zavádění zvláštních nástrojů pro jednotlivé země, jakými jsou dohody mezi EU a příslušnou zemí a strategické dokumenty pro konkrétní země, systematičtěji zapojovala demokratické instituce na všech úrovních, zejména pokud jde o parlamenty a regionální i místní orgány;

17.   žádá, aby Komise zvážila zřízení evropských dobrovolných mírových sborů a vzala přitom v úvahu pozitivní zkušenosti s Evropskou dobrovolnou službou (EDS);

18.   zdůrazňuje, že podpora demokracie ze strany EU musí být komplexní, musí zahrnovat všechny otázky zmíněné ve výše zmíněné rezoluci Valného shromáždění OSN o výsledku jednání světového summitu z roku 2005 a musí být připravena z dlouhodobého hlediska; považuje v tomto ohledu EIDHR za klíčový nástroj finanční pomoci a žádá, aby odpovídající podpora byla zachována a posílena;

19.   vítá pozitivní příspěvek volebních pozorovatelských misí EU k upevňování demokratických procesů, zlepšení dodržování lidských práv, základních svobod, řádné veřejné správy a právního státu a zejména k podpoře volebních procesů ve světě; zdůrazňuje však, že je třeba zajistit důslednou povolební politiku, v rámci níž by byla zvláštní pozornost věnována souladu mezi technickým a politickým dohledem a příspěvky občanské společnosti tak, aby rozvojová podpora odpovídala demokratickým zásadám a hodnotám demokratického zřízení;

20.   vyzývá Komisi, aby pokračovala v úspěšné spolupráci s OSN v oblasti pozorovatelských volebních misí a aby s OSN a s dalšími regionálními organizacemi, jako je Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE) a Africká unie, posílila kontakty při vytváření společné strategie a projektů na podporu demokracie a lidských práv;

21.   zdůrazňuje, že zvláštní pozornost věnovaná úloze volených zástupců a politických stran, nezávislému soudnictví a sdělovacím prostředkům a zvyšování účasti žen na politickém a veřejném životě by měla být systematičtěji zahrnuta do úsilí EU o budování demokracie; zdůrazňuje dále nutnost podporovat politické nadace, nevládní organizace a akademické instituce;

22.  Doporučuje, aby v zájmu stálého upevňování demokracie, právního státu a řádné veřejné správy byla zavedena konkrétní strategie podpory parlamentů, které byly nově zvoleny demokratickou cestou; vyzývá dále k dalšímu rozvoji nástroje, který by členům parlamentů různých států umožňoval sdílet názory týkající se podstaty účinného a efektivního zastupování zájmů voličů, účinné a efektivní kontroly výkonné moci a způsobů a, jak předávat informace jednotlivým stranám vládního systému;

23.   potvrzuje své odhodlání přispívat k posílení demokratických procesů posílením svého zapojení do pozorování voleb, opatření navazujících na VPM EU a vytvářením parlamentních kapacit; v této souvislosti vyzývá Úřad pro podporu parlamentní demokracie (OPPD), aby příslušným parlamentním výborům předložil komplexní akční plán, který by měl nutně obsahovat jasně definovaný mechanizmus spolupráce s meziparlamentními delegacemi a smíšenými parlamentními výbory; zdůrazňuje dále, že je do tohoto procesu důležité zapojit parlamentní shromáždění, jakými jsou AKT-EU, Eurolat, Euromed a Euronest;

24.   vybízí delegace Komise, aby při posuzování či zahajování podpůrných programů Parlamentu spolupracovaly s OPPD;

25.   doporučuje, aby součástí závěrů listopadového zasedání Rady byl akční plán a aby do konce roku 2010 bylo vypracováno hodnocení dosaženého pokroku; vyzývá současné a nadcházející předsednictví EU, aby příslušným výborům Parlamentu předložily výsledky zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy;

26.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. C 343, 5.12.2001, s. 270.
(3) Úř. věst. C 131 E, 5.6.2003., s. 147.
(4) Úř. věst. C 103E, 29.4.2004, p. 550.
(5) Úř. věst. C 46, 24.02.2006, p. 1.
(6) Úř. věst. L 386, 29.12.2006, p.1.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2008)0194.


Institucionální aspekty vytvoření Evropské služby pro vnější činnost
PDF 238kWORD 74k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o institucionálních aspektech vytvoření Evropské služby pro vnější činnost (2009/2133(INI))
P7_TA(2009)0057A7-0041/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 3 odst. 5 a na články 18, 21, 24, 26, 27 a 47 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy,

–   s ohledem na prohlášení č. 15 o článku 27 Smlouvy o Evropské unii připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě, a zejména na odst. 5, písm. e) tohoto usnesení(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2000 o společné diplomacii Společenství(2),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2001 ke sdělení Komise o vývoji útvaru pro zahraniční činnost(3),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2005 k institucionálním aspektům evropského útvaru pro vnější činnost(4),

–   s ohledem na seminář, který uspořádal Výbor pro ústavní záležitosti dne 10. září 2008,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozvoj (A7-0041/2009),

A.   vzhledem k tomu, že forma budoucí Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) má zásadní význam, mají-li být vnější vztahy Unie soudržnější a účinnější a má-li být zvýšen jejich profil,

B.   vzhledem k tomu, že EEAS je výsledkem tří inovací zavedených Lisabonskou smlouvou: zvolení stálého předsedy Evropské rady, který je odpovědný za vnější zastupování Unie na úrovni hlav států či předsedů vlád; jmenování vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropskou radou se souhlasem předsedy Komise, přičemž tento vysoký představitel bude zároveň místopředsedou Komise odpovědným za vnější vztahy ("MK/VP"); a dále, výslovného udělení právní subjektivity Unii s cílem umožnit jí naprostou svobodu jednání na mezinárodní úrovni,

C.   vzhledem k tomu, že EEAS představuje logické rozšíření acquis communautaire v oblasti vnějších vztahů Unie, neboť z ní bude vyplývat užší koordinace administrativních jednotek, pokud se jedná o společný přístup ke společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP), a vnějších vztahů Společenství prováděných v souladu s modelem Společenství; vzhledem k tomu, že EEAS doplní diplomatická zastoupení členských států, aniž by je zpochybňovala,

D.   vzhledem k tomu, že význam Evropské unie jako globálního aktéra v posledních desetiletích vzrostl a že je třeba nového přístupu, má-li EU jednat kolektivně a řešit celosvětové problémy soudržným, důsledným a účinným způsobem,

E.   vzhledem k tomu, že je důležité, aby Parlament důsledně vyzýval k vytvoření společné evropské diplomatické služby, která by odpovídala mezinárodní úloze Unie a která Unii zviditelní a zvýší její schopnost účinně vystupovat na mezinárodní scéně; vzhledem k tomu, že by Rada, Komise a členské státy měly být vyzváni, aby využily příležitosti, kterou představuje vytvoření EEAS, a vytvořily soudržnější, důslednější a účinnější zahraniční politiku,

F.   vzhledem k tomu, že vytvoření EEAS musí přispět k tomu, aby nedocházelo ke zdvojení činnosti, neúčinnosti a plýtvání zdroji, pokud jde o vnější činnost Unie,

G.   vzhledem k tomu, že by EEAS měla sloužit k tomu, aby se zviditelnila úloha EU jako hlavního partnera rozvojových států, a měla by stavět na pevných vztazích, které byly navázány mezi EU a rozvojovými zeměmi,

H.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva vyčleňuje rozvojovou spolupráci jako samostatnou politickou oblast se specifickými cíli, jež má rovnocenné postavení s ostatními vnějšími politikami,

I.   vzhledem k tomu, že v prohlášení č. 15 o článku 27 Smlouvy o Evropské unii vlády členských států stanovily, že MK/VP, Komise a členské státy by měli začít s přípravnými pracemi na EEAS okamžitě po podepsání Lisabonské smlouvy,

J.   vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude MK/VP odpovědný za soudržnost vnější činnosti Unie; vzhledem k tomu, že aby tomuto úkolu dostál, přebere MK/VP ve své funkci místopředsedy Komise odpovědnost v oblasti vnějších vztahů Komise a současně bude provádět SZBP podle pokynů Rady, což povede k tomu, že bude vykonávat dvě funkce (tzv. "double hatting"); vzhledem k tomu, že MK/VP bude využívat služeb EEAS; vzhledem k tomu, že zaměstnanci EEAS budou úředníci sekretariátu Rady a Komise a osoby přidělené z vnitrostátních diplomatických služeb,

K.   vzhledem k tomu, že na základě pravomocí vyplývajících se Smluv a práva orgánů Společenství spravovat své vlastní záležitosti, což potvrzuje i judikatura Soudního dvora, současně s rozšířením vnější činnosti Společenství zřídila Komise mnoho delegací ve třetích zemích a mezinárodních organizacích; vzhledem k tomu, že Rada má v New Yorku a Ženevě styčné kanceláře, jež jsou odpovědné za vztahy s Organizací spojených národů; vzhledem k tomu, že za přispění delegací Komise a styčných kanceláří Rady nebo jejich přeměnou na společné zastoupení Rady a Komise vznikne síť s přibližně 5 000 zaměstnanci, která bude jedním ze základů pro vytvoření EEAS,

L.   vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se organizace a provoz EEAS bude zakládat na rozhodnutí Rady jednající v návaznosti na návrh MK/VP po konzultaci s Parlamentem a po obdržení souhlasu Komise,

M.   vzhledem k tomu, že s ohledem na formu EEAS je třeba vyřešit několik otázek zásadního významu, a to v přiměřené době, což umožní, aby služba zahájila svou činnost co nejdříve po jmenování MK/VP,

N.   vzhledem ke skutečnosti, že vytvoření EEAS bude s Parlamentem konzultováno, a vzhledem k dopadům na rozpočet, je včasný a věcný dialog s Parlamentem nezbytným předpokladem pro efektivní zahájení činnosti EEAS a pro zajištění nezbytných finančních prostředků pro tuto službu,

1.   konstatuje, že v návaznosti na intenzivní diskuse o formě EEAS Konvent navrhl model, který svěřuje důležité role Parlamentu a Komisi; upozorňuje na to, že zvláštní postup, kterým se nakonec mezivládní konference rozhodla přijmout Lisabonskou smlouvu – přičemž Rada jedná jednomyslně na návrh MK/VP, po konzultaci s Evropským parlamentem a poté, co obdrží souhlas Komise – udržuje interinstitucionální rovnováhu v Unii a vyžaduje řešení založené na konsenzu;

2.   opětovně Komisi připomíná, že nelze rozhodnout o vytvoření EEAS bez souhlasu Komise; vyzývá Komisi, aby při své přípravné práci na EEAS kladla ve své úloze orgánu EU dostatečný důraz na cíl, jímž je zachování a další rozvinutí modelu Společenství ve vnějších vztazích Unie; navíc opětovně žádá, aby součástí vytvoření EEAS byla i dohoda o rozpočtových aspektech;

3.   vyzývá Komisi, Radu, členské státy a budoucího MK/VP, aby se jednoznačně zavázali k tomu, že za účasti Parlamentu vypracují komplexní, ambiciózní plán na vytvoření EEAS, který bude založen na konsenzu;

4.   doporučuje, aby přístup týkající se EEAS, která bude vytvořena v souladu s články 18, 27 a 40 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy, vznikal na základě zkušeností; domnívá se, že subjekt, jakým je EEAS, nelze předem zcela vymezit či předem určit, ale musí vznikat ve vzájemné důvěře a narůstajícím množství odborných znalostí a sdílených zkušeností;

5.   připomíná, že EEAS musí zaručit bezpodmínečné uplatňování Listiny základních práv v souvislosti se všemi aspekty vnější činnosti Unie v souladu s duchem a účelem Lisabonské smlouvy; podtrhává odpovědnost, jež EEAS nese za zaručení souladu mezi svou vnější činností a svými ostatními politikami v souladu s čl. 21 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy;

6.   potvrzuje následující zásady a naléhavě vyzývá Komisi, aby při předkládání budoucích návrhů trvala na dodržování těchto zásad, v souladu s myšlenkami a cílem ustanovení Lisabonské smlouvy a v duchu jednání Konventu:

   a) jmenování do EEAS by měla probíhat na základě zásluh, odborných znalostí a odborné způsobilosti, při zachování vyváženého geografického zastoupení a ve vhodném počtu z řad Komise, Rady a vnitrostátních diplomatických služeb prostřednictvím otevřeného a transparentního postupu, při zajištění toho, aby MK/VP mohl ve stejné míře čerpat ze znalostí a zkušeností těchto tří zdrojů; dále se institucionální uspořádání EEAS musí vyznačovat genderovou strukturou, která plně odráží závazky Unie týkající se zohlednění rovnosti žen a mužů;
   b) EEAS by měla mít formu, která zlepší soulad vnějších činností Unie a její zastoupení v zahraničních vztazích, a pro tento účel je pod EEAS třeba bezodkladně převést zejména oddělení, jež se zabývají vnějšími vztahy v užším smyslu, a úředníky delegací ve třetích zemích, kteří vykonávají vedoucí funkce; v průběhu dalšího vývoje je dále možno zvážit, jaké další funkce by měly být EEAS svěřeny;
   c) není však třeba, aby generálním ředitelstvím Komise byly odňaty všechny kompetence v oblasti vnějších vztahů; zejména v oblastech, v nichž má Komise výkonné pravomoci, by měla zůstat zachována integrita současných politik Společenství s vnějším rozměrem; Komise by měla ve snaze o zamezení zdvojení činnosti předložit konkrétní model pro příslušná oddělení;
   d) jednotky pro vojenské a civilní řešení krizí musí působit v rámci úřadu MK/VP, přičemž velitelská a organizační struktura vojenského personálu se zřejmě bude muset lišit od struktury pro civilní personál; sdílení analýz zpravodajských informací mezi jednotlivými aktéry v rámci EEAS má zásadní význam, neboť MK/VP bude napomáhat při plnění jeho mandátu, tj. provádění soudržné, důsledné a účinné vnější politiky Unie;
   e) delegace Komise ve třetích zemích, kontaktní kanceláře Rady a případně kanceláře zvláštních zástupců EU by se měly sloučit a vytvořit "velvyslanectví Unie" řízená zaměstnanci EEAS, kteří by se zodpovídali MK/VP, což by ovšem nebránilo generálním ředitelstvím Komise, aby vysílala odborné poradce pro činnost v uvedeném rámci;
   f) EEAS musí zajistit, aby Parlament disponoval kontaktními osobami v delegacích EU, které zaručí spolupráci s Parlamentem (např. v zájmu upevňování parlamentních kontaktů ve třetích zemích);

7.   je toho názoru, že jako služba, která je z organizačního a rozpočtového hlediska sui generis, musí být EEAS začleněna do administrativní struktury Komise, což zajistí plnou transparentnost; domnívá se, že rozhodnutí o vytvoření EEAS by mělo právně závazným způsobem prostřednictvím řídících pravomocí MK/VP zajistit, aby byla tato služba – v souladu s Lisabonskou smlouvou – podřízena rozhodování Rady v tradičních oblastech vnější politiky (SZBP a společná bezpečnostní a obranná politika) a aby podléhala rozhodnutím sboru komisařů v oblasti společných vnějších vztahů; domnívá se, že EEAS by měla být vytvořena následujícím způsobem:

   a) všichni zaměstnanci EEAS by měli mít stejný trvalý či dočasný status a stejná práva a povinnosti, nezávisle na tom jakými úřadem byli vysláni, což např. znamená, že by neměl být rozdíl mezi dočasnými a stálými úředníky, pokud se jedná o jejich povinnosti nebo jejich postavení v rámci služby; s ohledem na odlišné vysílající úřady, by status dočasného zaměstnance měl podléhat služebnímu řádu zaměstnanců Evropských společenství s tím, že budou vysláni svými původními úřady pracovat do EEAS v jejím zájmu;
   b) pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování do EEAS by měly být přiznány MK/VP, přičemž by se mělo zajistit, aby služební pokyny byly vydávány v souladu s povinnostmi, které se odvozují ze Smlouvy, a aby MK/VP rozhodoval o jmenování zaměstnanců, povýšení i ukončení služby;
   c) v souvislosti s pokyny, které vyplývají z povinností stanovených ve Smlouvách, by zaměstnanci EEAS měli disponovat jistou objektivní nezávislostí tak, aby služba mohla vykonávat své povinnosti co nejlépe; tato nezávislost by mohla být zajištěna jmenováním na dobu určitou, např. pěti let, s možností prodloužení, které by bylo možno omezit pouze v případě, že dotčený zaměstnanec poruší své úřední povinnosti;
   d) analogickým způsobem k precedentům(5) by odpovědnost za vykonávání povinností orgánu oprávněného ke jmenování s ohledem na řízení v oblasti zaměstnávání úředníků EEAS a provádění rozhodnutí MK/VP, pokud jde o jmenování, povýšení i prodloužení či ukončení služby, měla být přiznána příslušnému generálnímu ředitelství Komise;
   e) vyslání pracovníků diplomatickými službami jednotlivých států k EEAS by mělo být považováno za nedílnou součást jejich kariéry v rámci uvedených služeb;
   f) rozhodnutí o vytvoření EEAS by mělo zavést organizační strukturu této služby, přičemž její plán pracovních míst by měl být přijat jako součást rozpočtu Komise (administrativní výdaje) v rámci každoročního rozpočtového procesu, což umožní vytváření služby strukturovaným způsobem v souladu s prokázanými potřebami;
   g) vytvoření EEAS vyžaduje úpravu interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(6), jak stanoví její bod 4 a část II, písm. G; zásada oddělení provozních a administrativních výdajů (čl. 41 odst. 2 finančního nařízení(7)) by měla být přísně dodržována;
   h) v případě své nepřítomnosti by MK/VP měl jednotlivě rozhodnout o svém zastupování, a to s ohledem na povinnosti, které je v jednotlivých případech třeba splnit;

8.   připomíná, že je třeba se s Parlamentem dohodnout o budoucích návrzích Komise, kterými se bude měnit finanční nařízení a služební řád; připomíná své odhodlání uplatňovat v souvislosti s uvedenými institucionálními inovacemi plně své rozpočtové pravomoci; zdůrazňuje, že všechny aspekty financování EEAS musí zůstat pod kontrolou rozpočtového orgánu v souladu se Smlouvami;

9.   považuje za vhodné:

   a) aby EAAS řídil generální ředitel, který bude odpovědný MK/VP a jenž bude moci v určitých případech MK/VP zastupovat;
   b) aby EAAS byla rozdělena na jistý počet ředitelství, z nichž každé bude odpovědné za geostrategicky důležitou oblast vnějších vztahů Unie, jiná ředitelství pak za otázky bezpečnosti a obranné politiky, řešení civilních krizí, multilaterální a horizontální záležitosti včetně lidských práv a administrativy;
   c) aby EAAS stanovila formu spolupráce mezi odděleními odpovědnými za jednotlivé země v Bruselu s delegacemi (velvyslanectvími) Unie ve třetích zemích v rámci každého ředitelství;
   d) aby nedošlo ke zdvojení vnějších činností v Radě a Evropské radě;

  10 Konstatuje, že doplní-li delegace EU ve třetích zemích stávající diplomatická zastoupení členských států, bude možné dosáhnout dlouhodobého zvýšení efektivnosti, protože budoucí delegace EU by v mnoha případech mohla převzít konzulární úseky a zabývat se záležitostmi souvisejícími se schengenskými vízy;

11.   je přesvědčen, že rozhodnutí o organizaci a provozu EEAS by také mělo stanovit, že velvyslanectví Unie ve třetích zemích mají v případě potřeby a úměrně svým zdrojům povinnost poskytnout logistickou a administrativní podporu členům všech orgánů Unie;

12.   konstatuje, že delegace Evropské unie budou sice nedílnou součástí EEAS a měly by dostávat pokyny od MK/VP, podléhat jeho dohledu a po administrativní stránce být součástí Komise, žádá však budoucího MK/VP, aby se zavázal k tomu, že bude Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozvoj Parlamentu informovat o osobách, které jmenuje na vedoucí místa v EEAS, a že bude souhlasit s tím, že na přání výborů budou uspořádána slyšení za účasti nominovaných osob; dále budoucího MK/VP žádá, aby se zavázal k tomu, že s Parlamentem znovu projedná stávající Rámcovou dohodu(8), zejména pokud jde o přístup k citlivým informacím a další otázky důležité pro hladký průběh interinstitucionální spolupráce;

13.   navrhuje, aby byla provedena šetření s cílem určit, do jaké míry by zaměstnanci velvyslanectví Unie vyslaní vnitrostátními konzulárními službami mohli, kromě plnění svých politických a ekonomických úkolů, v případě potřeby postupně přebrat odpovědnost za konzulární úkoly související se státními příslušníky nečlenských zemí a za úkoly související s diplomatickou a konzulární ochranou občanů Unie ve třetích zemích, jak již upravuje článek 20 Smlouvy o ES; dále navrhuje, aby byla věnována pozornost možnostem spolupráce mezi úředníky Parlamentu a EEAS;

14.   je toho názoru, že je nutné učinit další kroky, pokud se jedná o poskytnutí školení v oblasti vnějších vztahů úředníkům Unie; navrhuje zřídit Evropskou vysokou školu diplomacie, která by v úzké spolupráci s příslušnými subjekty ve členských státech poskytla úředníkům Unie a úředníkům členských států, kteří mají za úkol pracovat v oblasti vnějších vztahů, vzdělání založené na jednotně harmonizovaných studijních plánech včetně vhodné přípravy, pokud jde o konzulární a vyslanecké postupy, diplomacii a mezinárodní vztahy, spolu se znalostí historie a činností Evropské unie;

15.   vyzývá MK/VP, aby připravil návrh rozhodnutí o organizaci a způsobu práce EEAS při zohlednění pokynů formulovaných v tomto usnesení; vyhrazuje si právo přijmout podrobné stanovisko k tomuto návrhu v souladu s čl. 27 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy, a prověřit finanční aspekty v průběhu rozpočtového postupu; doporučuje však, aby bylo dosaženo politické dohody s Parlamentem ve všech otázkách již v počátečním stadiu, a předešlo se tak tomu, aby se ztrácel drahocenný čas v případě politických sporů ohledně toho, jakou formu má EEAS po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost mít;

16.   vyzývá Komisi, aby udělila souhlas s návrhem MK/VP jen tehdy, pokud bude ve vysoké míře odpovídat pokynům stanoveným v tomto usnesení, nebo bude-li dosaženo jiného kompromisního řešení prostřednictvím konsensu v rámci interinstitucionálních kontaktů se zapojením Parlamentu;

17.   je odhodlán požádat kandidáta na místopředsedu příští Komise, aby při setkání s příslušným výborem u příležitosti slyšení v rámci postupu jmenování příští Komise zaujal stanovisko k otázkám vzneseným v tomto usnesení;

18.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 184 E, 6.8.2009, s. 25.
(2) Úř. věst. C 135, 7.5.2001, s. 69.
(3) Úř. věst. C 53 E, 28.2.2002, s. 390.
(4) Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 232.
(5) Např. článek 6 rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 20).
(6) Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1).
(7) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).
(8) Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 122).


Příprava schůzky Transatlantické hospodářské rady a summitu EU a USA (2. a 3. listopadu 2009)
PDF 345kWORD 99k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o nadcházejícím summitu EU a USA a zasedání Transatlantické hospodářské rady
P7_TA(2009)0058RC-B7-0095/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá usnesení ze dne 8. května 2008 o Transatlantické hospodářské radě(1), ze dne 5. června 2008 o summitu EU a USA(2) a ze dne 26. března 2009 o stavu transatlantických vztahů po volbách v USA(3),

–   s ohledem na výsledek summitu EU a USA, který se konal dne 5. dubna 2009 v Praze,

–   s ohledem na společné prohlášení a zprávu o pokroku, které na svém třetím zasedání dne 12. prosince 2008 přijala Transatlantická hospodářská rada (TEC), a na společné prohlášení přijaté na zasedání v rámci transatlantického dialogu zákonodárců v dubnu 2009 v Praze,

–   s ohledem na zprávu vyšetřovací mise Organizace spojených národů, kterou vedl Justice Goldstone, o konfliktu v Gaze, zveřejněnou dne 15. září 2009,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2009 o připravované mezinárodní dohodě, kterou se mají ministerstvu financí Spojených států amerických zpřístupnit údaje o finančních transakcích za účelem předcházení terorizmu a jeho financování a boje proti nim(4),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2009 o summitu G-20 konaném ve dnech 24. a 25. září 2009 v Pittsburgu(5),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Evropská unie vítá snahu vlády USA o spolupráci na mezinárodním poli a posílení vztahů mezi EU a USA, které jsou základním kamenem vnější politiky EU,

B.   vzhledem k tomu, že EU a USA mají strategickou úlohu ve vztahu k celosvětovým ekonomickým výzvám, neboť jejich hrubý domácí produkt (HDP) představuje více než polovinu světového HDP a mezi těmito dvěma partnery je největší bilaterální obchodní a investiční partnerství na světě, které představuje téměř 40 % světového obchodu,

C.   vzhledem k tomu, že EU a USA také mají společné politické zájmy a na celosvětovém politickém kolbišti nesou společnou odpovědnost za prosazování míru, dodržování lidských práv, stabilitu a za boj s různými celosvětovými hrozbami a problémy, jako jsou šíření jaderných zbraní, terorismus, změna klimatu, zabezpečení dodávek energie, rozvoj nízkouhlíkových ekonomik, odstranění chudoby a splnění dalších rozvojových cílů tisíciletí,

D.   vzhledem k tomu, že je třeba, aby TEC i nadále pokračovala v úsilí o dosažení skutečně integrovaného transatlantického trhu do roku 2015 tím, že sníží počet překážek obchodu – jeho docílení bude hlavním prostředkem znovunastartování hospodářského růstu a obnovy,

E.   vzhledem k tomu, že vůdčí role EU a USA je kromě toho nutná pro úspěšné završení kola rozvojových jednání z Dauhá,

F.   vzhledem k tomu, že je důležité, aby byla v působení TEC náležitě reflektována úloha zákonodárců, a aby byly odpovídajícím způsobem vzaty v potaz priority Evropského parlamentu,

G.   vzhledem k tomu, že EU a USA budou nuceny se zabývat problémem rostoucí celosvětové spotřeby energie a povinností splnit globální závazky v boji proti změně klimatu, které budou dohodnuty v Kodani, a že nové normy a opatření na zvýšení energetické účinnosti by neměly vytvářet nové překážky transatlantickému obchodu, ani by neměly snižovat zabezpečení a bezpečnost štěpného materiálu,

H.   vzhledem k tomu, že nástroje zahraniční politiky Lisabonské smlouvy umožní EU zastávat na mezinárodní scéně významnější a jednotnější úlohu,

I.   vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize záhy vyústila v krizi zaměstnanosti, jež má závažné sociální důsledky, a že transatlantičtí partneři nesou společnou odpovědnost za řešení sociální stránky hospodářské krize,

J.   vzhledem k tomu, že nedávné průzkumy, jako např. průzkum organizace German Marshall Fund "Transatlantické trendy v roce 2009", ukazují na nebývalou podporu občanů Unie vládě USA; a vzhledem k tomu, že tato podpora může být základem pro znovuoživení vztahů mezi EU a USA,

Summit EU a USA

1.   znovu potvrzuje, že vztahy mezi EU a USA jsou pro EU nejdůležitějším strategickým partnerstvím, a trvá na tom, že je důležité, aby EU a vláda USA zintenzívnily svůj strategický dialog, spolupráci a koordinaci při řešení celosvětových problémů a regionálních konfliktů; vyzývá Komisi, aby po nadcházejícím summitu EU-USA předložila sdělení o strategickém partnerství EU a USA;

2.   vyzývá oba partnery, aby prosazovali dodržování lidských práv ve světě jako klíčový prvek své politiky; zdůrazňuje potřebu intenzivní koordinace v preventivní a krizové diplomacii; žádá vládu USA, aby ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu a přistoupila k němu; opakovaně vyzývá ke zrušení trestu smrti; vyzývá vládu USA, aby se plně navrátila k praxi dodržování mezinárodních norem právního státu, zastavila veškerá mimosoudní opatření a ukončila beztrestnost porušování lidských práv;

3.   pokládá za nutné, aby se na summitu EU a USA obě partnerské strany ujaly vedoucí úlohy při plnění závazků skupiny G-20; vyzývá proto ke koordinaci amerického souboru reforem ve finančním sektoru a současných legislativních reforem EU, včetně struktury dohledu nad finančním sektorem, a vyzývá oba partnery, aby ještě intenzivněji spolupracovali v otázce modernizace MMF;

4.   zdůrazňuje význam spolupráce EU a USA ve snaze o dosažení mezinárodní dohody na Konferenci OSN o změně klimatu (COP-15) v Kodani v prosinci 2009 vycházející z vědeckých důkazů a zahrnující přiměřenou úroveň financování pro zmírnění změn klimatu a přizpůsobení se tomuto jevu v rozvojových zemích; naléhavě vyzývá předsednictví EU, aby na summitu EU a USA usilovalo o ambiciózní závazek USA k mezinárodním povinnostem vyplývajícím z Kjótského protokolu a o spolupráci USA při podpoře vazeb mezi systémem obchodování s emisními povolenkami v EU a regionálními nebo federálními systémy obchodování s emisními povolenkami v USA;

5.   trvá na tom, že v souladu s výše uvedeným usnesením ze dne 26. března 2009 bude Lisabonská smlouva vyžadovat posílení institucionálních mechanismů pro vztahy mezi EU a USA;

6.   vyzývá EU a USA, aby se na nadcházejícím summitu dohodly na posíleném transatlantickém partnerství s cílem řešit celosvětové problémy, zejména otázky nešíření jaderných zbraní a jaderného odzbrojení, boje proti terorismu, změny klimatu, dodržování lidských práv, zvládání pandemií a plnění rozvojových cílů tisíciletí; zdůrazňuje, že rozvojové země celosvětovou finanční a hospodářskou krizi nezpůsobily, ale jsou jí neúměrně postiženy;

7.   zdůrazňuje význam NATO jako základního kamene transatlantické bezpečnosti; zastává názor, že relevantní vývoj této širší bezpečnostní struktury by měl být předmětem jednání v rámci dialogu s Ruskem a členskými zeměmi OBSE, které nejsou členy EU, aby byl obnoven transatlantický konsenzus v otázce bezpečnosti; zdůrazňuje hodnotu EBOP a posílené evropské obranné kapacity pro zlepšení transatlantické bezpečnosti;

8.   vítá v této souvislosti rozhodnutí Ruské federace a USA vést jednání s cílem uzavřít novou komplexní právně závaznou dohodu, která by nahradila Smlouvu o omezení počtu strategických zbraní (START), jejíž platnost skončí v prosinci 2009, a skutečnost, že prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv podepsali dne 6. července 2009 v Moskvě společné prohlášení o opatřeních po ukončení platnosti smlouvy START-1;

9.   vítá oznámení prezidenta USA, že pokročí v ratifikaci Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek (CTBT); vyzývá Radu, aby v úzké spolupráci s USA a Ruskem pozitivně a aktivně přispěla k přípravám na příští konferenci o přezkumu Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v roce 2010;

10.   zdůrazňuje, že nejistota ohledně charakteru íránského jaderného programu ohrožuje systém nešíření jaderných zbraní a stabilitu v regionu a ve světě; podporuje cíl držet se strategie kombinující dialog a sankce a vyjednat s Íránem řešení v koordinaci s ostatními členy Rady bezpečnosti a Mezinárodní agentury pro atomovou energii;

11.   je znepokojen nejnovějšími jadernými zkouškami, které provedla Korejská lidově demokratická republika, a skutečností, že se tato země odmítá řídit rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1887 (2009) ze dne 24. září 2009; podporuje nicméně americký přístup dvoustranného dialogu v rámci šestistranných rozhovorů s cílem dosáhnout úplného ukončení jaderných programů na Korejském poloostrově;

12.   bere na vědomí skutečnost, že USA ustupuje od svého původního plánu vybudovat v Evropě raketový obranný štít a dále bere na vědomí jejich nový plán; požaduje nové globální bezpečnostní opatření zahrnující zejména EU, USA, Rusko a Čínu;

13.   vyzývá oba partnery, aby podporovali trialog s Latinskou Amerikou, regionem, jenž sdílí vizi demokracie, lidských práv a zásadu multilateralismu;

14.   opakuje, že je důležité, aby oba partneři usilovali v duchu vzájemné důvěry a transparentnosti o koordinovaný postup ve svých politikách vůči Íránu, Iráku, Afghánistánu a Pákistánu; naléhavě vyzývá EU, USA, NATO a OSN, aby přišly s novým strategickým pojetím, ve kterém budou komplexně integrovány mezinárodní závazky s cílem dosáhnout stabilizace regionu a v rámci něhož budou všechny sousední země přizvány, aby se na tomto úsilí podílely;

15.   má za to, že první setkání izraelského předsedy vlády Benjamina Netanjahua s palestinským představitelem Mahmúdem Abbásem, které uspořádal dne 23. září 2009 prezident Obama, nesplnilo očekávání; znovu potvrzuje, že úspěch mírového procesu na Blízkém východě je pro EU a USA jednou z nejdůležitějších priorit, a vyzývá EU a USA, aby společně prosazovaly aktivní činnost Kvartetu ve snaze o nalezení společného základu pro mírové řešení, jehož konečný cíl by měl mít podobu dvou států a vzniku nezávislého, životaschopného palestinského státu; vyzývá zúčastněné strany, aby na summitu projednaly možné způsoby, jak najít společnou cestu s arabským světem; vyzývá k ukončení nesmírně obtížné humanitární situace v pásmu Gazy; vyjadřuje politování nad činností hnutí Hamas, kterou vyvíjí v omezování osobní svobody a v oblasti lidských práv;

16.   přeje si, aby se obě strany na summitu dohodly, že úspěšné uzavření rozvojového kola z Dauhá by mělo zahrnovat opatření, která zabrání volatilitě zemědělských cen a nedostatku potravin; vyzývá vedoucí představitele, aby nezapomněli na konečný rozvojový cíl tohoto kola jednání a aby dostáli svému závazku vynaložit 0,7 % svého HDP na rozvojovou spolupráci; zdůrazňuje nutnost mít přitom na zřeteli nedávné reformy společné zemědělské politiky a přeje si, aby podobnými úpravami prošel i americký federální zemědělský zákon; připomíná vývoj, k němuž došlo u dříve sporných otázek, jako je případ hovězího masa obsahujícího hormony, chloridy zjištěné u kuřat a povolení některých geneticky modifikovaných produktů; je si jist tím, že prostřednictvím trvalého dialogu lze řešit otázky, které mají vliv na vzájemný obchod se zemědělskými produkty, ještě předtím, než by se případnými spory musely zabývat příslušné orgány v rámci WTO;

17.   bere na vědomí myšlenku vytvořit Transatlantickou radu pro energetiku; důrazně podtrhuje, že tato rada by se měla zabývat pouze jednoznačně zahraničněpolitickými a bezpečnostními aspekty této politiky a měla by se v budoucnu stát součástí Transatlantické politické rady, a že energetickou politikou obecně by se měla zabývat TEC;

18.   vítá nedávné rozšíření režimu bezvízového styku o dalších sedm členských států EU; naléhavě však žádá USA, aby zrušily vízovou povinnost pro všechny státy EU a aby se všemi občany EU zacházely rovnocenně a na základě plné reciprocity; odsuzuje předpokládané zavedení správních poplatků za vydání autorizace elektronického systému cestovních povolení (ESTA) občanům EU jako krok zpět a žádá Komisi, aby při jednání s vládou USA tuto otázku považovala za prioritní, včetně možnosti uplatnění vzájemnosti;

19.   vyzývá USA, aby umožnily plné a účinné provádění první fáze dohody mezi EU a USA v oblasti letectví a dohody mezi EU a USA o letecké bezpečnosti; připomíná jak Komisi, tak orgánům USA, že neuzavření druhé fáze dohody by mohlo vést k tomu, že některé členské státy odstoupí od první fáze dohody; vyzývá USA, aby nepřijímaly žádná opatření, která by ztěžovala nebo znemožňovala posílenou spolupráci, jako např. opatření týkající se zahraničních opraven, antitrustových výjimek nebo státní příslušnosti leteckých přepravců, jak jsou uvedena v rezoluci Sněmovny reprezentantů č. 915;

Zasedání TEC a její posílení

20.   zdůrazňuje, že užší transatlantické partnerství s cílem dokončit do roku 2015 transatlantický trh, založený na principu sociálně-tržní ekonomiky, je zásadním nástrojem pro usměrňování globalizace a pro řešení celosvětových hospodářských a sociálních krizí; poukazuje na to, že mnoho netarifních překážek obchodu a investic, které by měla Transatlantická hospodářská rada odstranit, vyplývá ze záměrné činnosti zákonodárných orgánů, které je vytvořily za účelem podpory sociálních a zdravotních cílů a cílů v oblasti kultury a životního prostředí, a tudíž nesmějí být zrušeny bez příslušného legislativního aktu;

21.   žádá Komisi, aby vytyčila podrobný plán stávajících překážek bránících v dosažení zmíněného cíle; připomíná studii, jejíž vypracování Parlament schválil a financoval ze svého rozpočtu na rok 2007; vyjadřuje svůj údiv nad tím, proč žádný z těchto dokumentů Komise dosud nepředložila, ačkoliv o to Parlament opakovaně žádal; jako definitivní termín pro jejich předložení stanovuje 15. listopad 2009;

22.   domnívá se, že v rámci TEC je možné řešit transatlantickou spolupráci v oblasti energetické účinnosti, technologií (včetně "čistých" forem energie) a regulovaných oblastí v energetice; trvá na tom, že transatlantická spolupráce na zabezpečení dodávek energie by měla představovat jedno z hlavních témat, kterému by se Transatlantická politická rada, jejíž vytvoření navrhl Evropský parlament ve výše uvedeném usnesení ze dne 26. března 2009, měla pravidelně věnovat;

23.   je toho názoru, že je třeba, aby byla transatlantická hospodářská spolupráce odpovědnější, transparentnější a předvídatelnější, a že by termíny zasedání, programy jednání, plány a zprávy o pokroku měly být pravidelně zveřejňovány a okamžitě umísťovány na internetové stránky; navrhuje zavést každoroční rozpravu o pokroku v otázkách projednávaných v rámci TEC i o její struktuře;

24.   je nicméně přesvědčen, že by TEC neměla opomíjet dopad opatření přijímaných v této souvislosti vládami v oblastech, jako jsou standardy ochrany soukromí a údajů, biometrické údaje, bezpečnost letectví, cestovní dokumentace a výměna údajů a informací o cestujících na obchodní aktivity;

25.   vyzývá orgány USA a Komisi, aby dále prohloubily svá jednání ve snaze nalézt vyvážené řešení mj. v těchto oblastech: bezpečnost letového provozu a ochrana údajů jmenné evidence cestujících (PNR), přehodnocení otázky bezpečnostních kontrol na letištích a účinnější začlenění opatření zaměřených na snižování vlivu transatlantické a mezinárodní letecké dopravy na klima do kodaňských jednání a dohod ICAO;

Úloha transatlantického dialogu zákonodárců (TLD) v TEC

26.   znovu vyzývá představitele EU a USA i spolupředsedy TEC, aby zohlednili zásadní vliv zákonodárců na úspěch TEC; naléhavě je vyzývá, aby zástupce TLD plně a přímo zapojovali do TEC, protože zákonodárci nesou spolu s jejich příslušnými výkonnými orgány odpovědnost za přijímání mnoha rozhodnutí TEC a dohled nad nimi;

27.   domnívá se, že je zásadní zajistit, aby se do působení dialogu zákonodárců a TEC zapojili ti nejvhodnější členové Kongresu a Evropského parlamentu, a předešlo se tak přijímání právních předpisů s nežádoucími dopady na transatlantický obchod a investice; doufá, že nová dohoda by mohla povýšit současný TLD na transatlantické meziparlamentní shromáždění, jak to doporučil Parlament ve výše uvedeném usnesení ze dne 26. března 2009;

TEC a hospodářská a finanční krize

28.   vítá skutečnost, že Transatlantické hospodářské radě poskytuje poradenství řada zúčastněných subjektů, včetně zástupců podniků, a žádá, aby srovnatelnou úlohu získali i zástupci odborových hnutí na obou stranách Atlantického oceánu, aby se tak plně projevila sociální dimenze; vyzývá, aby se členy skupiny poradců stali vedoucí představitelé transatlantického dialogu mezi odbory a budoucího transatlantického dialogu o energetice; je nicméně toho názoru, že je třeba odlišit jejich poradní funkci od zákonodárné funkce Kongresu USA a Evropského parlamentu;

29.   zdůrazňuje úlohu, kterou hraje TEC při prosazování a zajišťování koordinované regulatorní reakce USA a EU na krizi, zejména pokud jde o alternativní investiční fondy, infrastrukturu finančních trhů (především s ohledem na trhy s deriváty OTC (Over-The-Counter)), kapitálové požadavky, daňové ráje a řešení přeshraniční platební neschopnosti; vyzývá TEC, aby projednala koordinaci a osvědčené postupy v oblasti politiky odměňování ve finančních institucích a zajistila, aby odměny závisely na dlouhodobých výsledcích, a omezilo se tak vystavení nadměrnému riziku;

30.   upozorňuje na to, že riziko úvěrové krize ještě nepominulo; zdůrazňuje v tomto ohledu, že koordinované makroekonomické politiky jsou zásadně důležité pro dosažení udržitelné hospodářské obnovy a pro řešení rostoucí nezaměstnanosti;

31.   vyzývá TEC, aby trvala na tom, aby orgány USA při provádění rámcové dohody Basilej II zohlednily změny ve směrnicích EU o kapitálové přiměřenosti; vítá návrh americké vlády regulovat všechny deriváty OTC a rovněž vítá její práci na formování centrálního zúčtovacího střediska pro složité strukturované produkty a vyzývá TEC, aby přezkoumala a určila vhodné způsoby podpory koordinovaného přístupu, pokud jde o nakládaní s třídami aktiv a kapitálovými společnostmi i s ekvivalencí infrastruktur;

32.   vyzývá TEC, aby s cílem předejít regulační arbitráži zajistila, že americké orgány budou koordinovat s EU právní úpravu navrhované směrnice o správcích alternativních investičních fondů (tzv. směrnice AIFM);

33.   naléhavě vyzývá TEC, aby se zabývala tématikou "institucí příliš velkých na to, aby je bylo možno nechat padnout", a podporuje návrhy G-20 na životaschopné pohotovostní plány pro systémově důležité přeshraniční instituce; domnívá se, že systémově důležité finanční instituce by měly podléhat přísnějším požadavkům na zveřejňování, jako je omezení obchodního tajemství, stejně jako dominantní společnosti mohou podléhat politice EU v oblasti hospodářské soutěže;

34.   podporuje výzvu skupiny G20 k urychlenému sbližování účetních standardů; naléhavě žádá TEC, aby Radu pro účetní standardy (FASB) a Radu pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vyzvala ke schválení jednotného souboru vysoce kvalitních globálních účetních standardů a k dokončení projektu jejich sbližování do června 2011; zdůrazňuje, že by IASB měla pokračovat ve svých reformách správy a řízení;

35.   naléhavě vyzývá TEC, aby při jednání s orgány USA trvala na dodržování plánu, který vyžaduje, aby uživatelé v USA používali mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví (IFRS); připomíná svůj požadavek, že dokud USA nepřijmou IFRS, měla by komise USA pro burzu a cenné papíry (SEC) uznávat IFRS, tak, jak je přijala EU, za rovnocenné americkým účetním standardům (US GAAP); naléhavě vyzývá TEC, aby podporovala rozdělení výkazů předkládaných nadnárodními skupinami podle jednotlivých zemí;

36.   doufá, že TEC bude prosazovat změny v americkém režimu dozoru nad pojišťovnictvím, které umožní, aby EU uznala americký režim dozoru nad pojišťovnictvím za rovnocenný, pokud jde o podmínky stanovené směrnicí o solventnosti II; je toho názoru, že iniciativa usilující o zřízení úřadu pro národní pojištění by zlepšila spolupráci mezi EU a USA; vyzývá TEC, aby zajistila, aby orgány USA zlepšily dozor nad pojišťovnictvím na federální úrovni tím, že oddělí, pokud to bude třeba, daňové a další aspekty od činností spojených pouze s dozorem;

37.   vítá rozšíření globálního fóra o transparentnosti a výměně informací (GFTEI) a pokládá za slibné, že se 87 zemí, které jsou členy tohoto fóra, dohodlo na přijetí standardů OECD pro sdílení daňových informací; naléhavě vyzývá TEC, aby zajistila, že EU a USA prokáží svou celosvětovou vedoucí úlohu tím, že zajistí, aby do března 2010 byly přijaty nezbytné pobídky, včetně sankcí, a aby byl rychle a kompletně zaveden program vzájemného srovnávání určený k hodnocení pokroku; domnívá se však, že tento rámec je třeba posílit za účelem boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; zdůrazňuje, že automatické informování ve všech nadnárodních daňových záležitostech by mělo být normou;

38.   domnívá se, že výměna osvědčených postupů v oblasti sociální odpovědnosti podniků mezi USA a EU bude mít značný vliv na postoj podniků k sociální odpovědnosti podniku a na jejich pozitivní zapojení do sociálních a environmentálních otázek; domnívá se, že regulační spolupráce by měla zohledňovat posílení regulačního rámce EU, který se týká směrnice o kapitálové přiměřenosti, zejména v oblasti politiky odměňování v odvětví finančních služeb;

39.   vítá závěry vedoucích představitelů zemí G-20;

TEC a duševní vlastnictví

40.   vyzývá TEC, aby na svém nadcházejícím zasedání podpořila strategickou transatlantickou spolupráci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, která bude v plném souladu se základními a občanskými právy; zdůrazňuje, že rozšíření technologií nesmí narušovat systém ochrany duševního vlastnictví, který zaručuje schopnost podstupovat finanční a podnikatelská rizika, jež s sebou nese inovační proces;

41.   připomíná TEC, že informační společnost je základním pilířem transatlantického hospodářského prostoru založeného na přístupu ke znalostem a na novém modelu ochrany a sdílení digitálního obsahu v souladu se zásadou přiměřenosti;

TEC a ochrana spotřebitele

42.   vyzývá TEC k podpoře společných kroků, jejichž cílem je zajistit, aby třetí země, a zejména Čína, zvýšily své výrobní normy tak, aby splňovaly bezpečnostní normy EU a USA, především, pokud jde o výrobu hraček, a současně ji vyzývá k zajištění přísného uplatňování právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků, zejména hraček, na obou stranách Atlantiku a důkladnějších vnitrostátních kontrol;

43.   vyzývá Komisi, aby v rámci TEC vyvinula přísnější a účinnější mechanismy přeshraniční spolupráce, pokud jde o vymáhání práva, s cílem propojit systém včasného varování EU "RAPEX" upozorňující na spotřební výrobky představující vážná rizika pro spotřebitele se systémem včasného varování americké Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků a vzájemně integrovat činnosti sítě EU pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele s činnostmi orgánů USA;

44.   navrhuje, aby se TEC vyslovila pro přijetí závazného nástroje spolupráce, který by strukturoval a usnadnil sdílení informací o bezpečnosti výrobků a vývoj společného programu spolupráce;

45.   vyzývá Komisi, aby s ohledem na nadcházející schůzi TEC a summit EU-USA urychlila svou práci na velmi opožděné dvoustranné dohodě o spolupráci v oblasti vymáhání, a rozšířila tak na Spojené státy svou činnost zaměřenou na vymáhání dodržování předpisů v rámci nařízení EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele(6) a zákona USA o bezpečném internetu (Safe Web Act);

46.   vyzývá Komisi, aby spolupracovala se svými americkými protějšky s cílem umožnit TEC zkoumat způsoby, jak zvýšit ochranu spotřebitele s patřičným zřetelem k digitálním právům spotřebitelů, a aby spolupracovaly na pravidlech pro reklamaci vadných výrobků;

Bilaterální obchod – celní záležitosti, dohled nad trhem a bezpečné obchodování

47.   vyzývá TEC, aby podporovala posílení spolupráce mezi orgány EU a USA pro celní záležitosti a dohled nad trhem s cílem ochránit spotřebitele před nebezpečnými výrobky, a zejména nebezpečnými hračkami;

48.   vyzývá TEC, aby vyjádřila obavy EU z jednostranného legislativního opatření USA týkajícího se 100% kontroly všech námořních nákladních kontejnerů směřujících do Spojených států, které přijal Kongres USA; domnívá se, že by mohlo být užitečné, kdyby TEC uspořádala v Bruselu a Washingtonu semináře k otázce této 100% kontroly s cílem dosáhnout lepšího porozumění mezi zákonodárci USA a EU a podpořit rychlé a oboustranně přijatelné řešení tohoto problému; vyzývá Komisi, aby pro nadcházející zasedání TEC vyhodnotila náklady, které by z tohoto opatření případně vyplynuly pro podnikatelskou sféru a hospodářství EU, i jeho možné dopady na celní operace;

49.   je rozhodnut i nadále apelovat na zákonodárný orgán USA, aby přehodnotil 100% povinnou kontrolu nákladních kontejnerů, a vyzývá Komisi, aby tak učinila i v rámci TEC, je rovněž rozhodnut rozvíjet v souladu s normativním rámcem SAFE (Zjednodušení a zabezpečení obchodní výměny) Světové celní organizace spolupráci s USA na základě řízení rizik a vzájemného uznání obchodních partnerských programů EU a USA;

Vzájemné uznávání a standardizace

50.   vyzývá Komisi, aby s ohledem na nacházející zasedání TEC usilovala o formální přijetí postupů pro vzájemné uznávání prohlášení o shodě u výrobků, které podléhají povinnému zkoušení třetí stranou, zejména pokud jde o informační a komunikační technologie a elektrická zařízení, dále aby trvala na vzájemném uznávání zákonných jednotek měření, zejména aby byly v USA přijímány výrobky EU označené pouze v jednotkách metrického systému, a aby s orgány USA projednala otázku normalizace a její mezinárodní koordinace;

Otázky v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví

51.   považuje za nanejvýš důležité vést v rámci TEC dialog o nových potravinách a o používání nových technologií při výrobě potravin; zdůrazňuje obavy z klonování v chovu zvířat;

52.   vítá skutečnost, že vláda USA uznala nutnost reformovat svou právní úpravu pro kontrolu toxických látek; vyzývá EU a USA ke spolupráci s cílem zavést v USA regulační systém, který by poskytoval úroveň ochrany srovnatelnou s právní úpravou pro chemické látky REACH;

Energetika, průmysl a věda

53.   vyzývá ke spolupráci v rámci TEC ve všech záležitostech souvisejících s právním prostředím pro průmyslová odvětví, jež by byla – pokud jde o právní předpisy s transatlantickým dopadem – založena na přístupu formulovaném iniciativou EU na podporu malých a středních podniků ("Small Business Act"): myslet nejprve v malém;

54.   vyzývá TEC, aby rozvíjela spolupráci směřující ke společné strategii v oblasti energetiky, jež bude podporovat diverzifikaci a ekologicky účinné hospodářství, s cílem zlepšit zabezpečení dodávek energie, a dále ji vyzývá, aby pomohla při vytváření harmonizovaných kritérií udržitelnosti pro biopaliva;

55.   naléhavě vyzývá TEC, aby stimulovala spolupráci v oblasti výzkumu, aby byly lépe využity možnosti vyplývající z rozšířené dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi EU a USA;

Mezinárodní obchod

56.   domnívá se, že přístup na trhy třetích zemí je společným problémem i zájmem EU a USA; je přesvědčen, že TEC může sehrát důležitou úlohu při podpoře společného přístupu EU a USA k obchodním vztahům se třetími zeměmi; vyzývá TEC, aby k novým dohodám o volném obchodu uzavíraným USA i EU zaujala přístup, jenž bude mít více na zřeteli společný zájem, ve snaze takové dohody harmonizovat, včetně sociálních standardů a standardů v oblasti životního prostředí;

57.   vyzývá TEC, aby se zabývala právním rámcem a technickými normami za účelem zlepšení nejasných právních podmínek a aby v této souvislosti projednala otázku smluv, povinností a právní jistoty v USA;

Policejní a justiční spolupráce, víza

58.   očekává, že na setkání ministrů EU a USA, které se uskuteční dne 28. října 2009 ve Washingtonu, D.C., bude přijato společné prohlášení o policejní a justiční spolupráci, které se bude týkat zejména kybernetické bezpečnosti;

59.   připomíná své odhodlání bojovat proti terorismu a své pevné přesvědčení o nutnosti dosáhnout správné rovnováhy mezi bezpečnostními opatřeními a ochranou občanských svobod a základních práv a současně zajistit důsledné dodržování ochrany soukromí a osobních údajů; znovu opakuje, že boj proti terorismu nebude nikdy účinný, pokud nebude probíhat na základě klíčových zásad nezbytnosti a proporcionality;

60.   domnívá se, že je třeba vytvořit řádný právní a politický rámec pro pevnou spolupráci mezi EU a USA ve věcech týkajících se spravedlnosti, svobody a bezpečnosti a že silnější partnerství zahrnující parlamentní a demokratický rozměr je nezbytné k účinnému řešení společných problémů, jako je boj proti terorismu a organizovanému zločinu při současném dodržování základních práv a právního státu, justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce, řízení migrace a ochrana práva na azyl a podpora bezvízového styku pro všechny nízkorizikové cestující mezi těmito dvěma oblastmi;

61.   v této souvislosti připomíná, že Evropská unie je založena na zásadách právního státu a že veškeré převody osobních údajů z EU do třetích zemí z bezpečnostních důvodů by měly dodržovat procesní záruky a práva na obhajobu a splňovat vnitrostátní i právní předpisy EU na ochranu údajů;

62.   připomíná, že článek 4 transatlantického rámce pro Dohodu o právní pomoci mezi EU a USA, která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2010, stanoví, že na požádání vnitrostátních orgánů musí být poskytnut přístup ke konkrétním finančním údajům, a že by tento rámec mohl tvořit vhodnější právní základ pro předávání údajů SWIFT než navrhovaná prozatímní dohoda;

63.   připomíná, že EU a USA jednají o prozatímní dohodě o převodu těchto údajů, která bude v platnosti po přechodné období prostřednictvím doložky o časovém omezení, které nebude přesahovat 12 měsíců, a že do nové dohody, jež bude sjednána, aniž by byl dotčen postup stanovený Lisabonskou smlouvou, bude muset být plně zapojen Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty a že tato dohoda bude muset splňovat podmínky stanovené v odstavci 3 výše uvedeného usnesení ze dne 17. září 2009;

o
o   o

64.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Kongresu USA, spolupředsedům transatlantického dialogu zákonodárců, spolupředsedům a sekretariátu Transatlantické hospodářské rady.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0192.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0256.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2009)0193.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2009)0016.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2009)0028.
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).


Guinea
PDF 264kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o situaci v Guineji
P7_TA(2009)0059RC-B7-0102/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na společné prohlášení zveřejněné dne 13. října 2009 Mezinárodní kontaktní skupinou pro Guineu v nigerijské Abuji,

–   s ohledem na trvající nestabilitu v oblasti řeky Mano, která traumatizuje místní obyvatelstvo,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Guineji,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 29. září 2009, týkající se násilí spáchané v Conakry (Guinejská republika),

–   s ohledem na rozpravu Parlamentu, která se konala dne 7. října 2009,

–   s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A.   vzhledem k převzetí moci vojenskou juntou, vedenou kapitánem Moussou Dadisem Camarou dne 23. prosince 2008, po úmrtí prezidenta Lansany Contého;

B.   vzhledem k tomu, že potlačení mírové demonstrace opozičních stran dne 28. září 2009 v den výročí referenda, které umožnilo zemi nezávislost, mělo podle informací za následek přibližně 100 až 200 mrtvých (přičemž vojáci odstranili množství mrtvých těl, aby zabránili jejich sečtení a neumožnili rodinám truchlit za svými blízkými) a více než 1000 zraněných, kulkami, nebo rozpáráním břicha bajonety, a že bylo zaregistrováno mnoho případů znásilnění;

C.   vzhledem k tomu, že došlo k bití, zranění a zatýkání představitelů opozice, novináři kritizující vládnoucí orgány jsou pronásledováni a že junta představuje reálné nebezpečí etnického konfliktu;

D.   vzhledem k hrůzným svědectvím o povstalcích používajících pažby pušek nebo bajonety ke znásilňování žen, zatímco jiné ženy byly zbaveny šatstva a připraveny o veškerou důstojnost a poté veřejně znásilněny, poníženy a zneuctěny bezpečnostními složkami;

E.   vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách se rovná válečným zločinům a zločinům proti lidskosti a že všichni pachatelé takových činů by měli být předvedeni před soud, aby se skoncovalo s jejich beztrestností;

F.   vzhledem ke článkům 8 a 9 Dohody z Cotonou o respektování lidských práv a demokracie, jejímž je Guinea signatářem;

G.   vzhledem k "plánu postupu" k dosažení přechodu k demokracii, stanovenému dne 27. července 2009 v souladu s článkem 96 dohody z Cotonou;

H.   vzhledem k tomu, že členové junty pocházející ze strany Národní rady pro demokracii a rozvoj se zavázali k uspořádání svobodných voleb co nejdříve, aniž by sami v těchto volbách kandidovali;

I.   vzhledem k tomu, že státní zástupce Mezinárodního trestního soudu zahájil předběžné posouzení situace v Guineji, aby zjistil, zda došlo ke zločinům spadajícím do kompetence Mezinárodního trestního soudu;

J.   vzhledem k tomu, že neodpovědné použití vojenské síly, která byla použita k represím vůči obyvatelstvu, diskredituje vojenskou juntu a její organizování přechodu země k demokracii prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb;

K.   vzhledem ke stanovisku Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) a Africké unie a jmenování prezidenta Burkinabé Blaise Compaorého "usnadňujícím činitelem";

L.   vzhledem k tomu, že Mezinárodní kontaktní skupina pro Guineu (GIC-G), složená z diplomatů ECOWAS, Organizace spojených národů, Africké unie a Evropské unie a také z představitelů mezinárodních organizací, které dohlížejí na dodržování lidských práv, navštívila Guineu a vypracovala o své cestě shrnující zprávu;

M.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a Guinea podepsaly smlouvu o partnerství v oblasti rybolovu v prosinci 2008(1), tedy několik málo dní před převratem, který umožnil Moussovi Dadisu Camaraovi dostat se k moci, první platba byla naplánována na 30. listopadu 2009;

N.   vzhledem k tomu, že ultimatum, ve kterém Africká unie přikázala veliteli Dadisu Camaraovi obnovit svůj závazek nekandidovat v příštích prezidentských volbách, vypršelo;

O.   vzhledem k výzvě, kterou adresoval ECOWAS mezinárodním společenstvím, aby rozmístilo v Guineji neutrální síly na ochranu obyvatelstva a opozice, a k výzvě (GIC-G) k úplnému embargu zbraní určených Guineji;

P.   vzhledem ke značnému nerostnému bohatství nacházejícímu se v oblasti Guineji, které představuje rozvojový potenciál; vzhledem k tomu, že organizace Transparency International zařadila Guineu mezi africké země s nejvyšší korupcí;

1.   odsuzuje krvavé a vražedné pronásledování neozbrojených demonstrantů a vyslovuje svou soustrast rodinám obětí;

2.   odsuzuje veškeré projevy sexuálního násilí proti ženám a dívkám, žádá vytvoření lékařské a psychologické pomoci pro oběti znásilnění a vyzývá Komisi, aby neodkladně zahájila speciální programy pro rehabilitaci žen, které se staly oběťmi násilí v Guineji;

3.   vítá komuniké Mezinárodní kontaktní skupiny pro Guineu po její schůzi ohledně guinejské krize, která se konala dne 12. října 2009 v Abuji, ve kterém žádá vojenskou juntu, aby "propustila všechny svévolně držené osoby, zejména ty, které drží v souvislosti s událostmi 28. září 2009" v Conakry, a přikazuje, aby byly do soboty 17. října 2009 stanoveny nezbytné podmínky k vyloučení členů této junty z prezidentských voleb naplánovaných na leden 2010;

4.   vítá, že OSN ustanovilo nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi, která má za úkol zjistit, kdo je odpovědný za masakr, a vítá zahájení předběžného šetření Mezinárodním trestním soudem, který by měl zajistit potrestání odpovědných osob;

5.   žádá, aby byla přijata veškerá opatření k zajištění bezpečnosti svědků a rodin obětí, které budou vyslyšeny mezinárodní vyšetřovací komisí;

6.   žádá juntu, která je u moci, aby dodržovala právo na svobodu myšlení, projevu a shromažďování, zejména právo pokojně se sdružovat tak, jak je uvedeno ve Všeobecné deklaraci lidských práv;

7.   domnívá se, že pouze vláda, která by vzešla ze svobodných a spravedlivých voleb, je legitimní a schopná hájit zájmy země z dlouhodobého hlediska;

8.   přeje si ustavení přechodné vlády, která by zahrnovala hlavní část opozice a měla by na starost přípravu prezidentských a legislativních voleb;

9.   vyzývá Radu, aby přijala "odpovídající opatření" uvedená v článku 96 Dohody z Cotonou a zvážila možnosti, jak naložit s požadavkem Hospodářského společenství států západní Afriky o zajištění mise na podporu afrických sil při ochraně obyvatel, aby těmto silám byly poskytnuty nezbytné zdroje a mohly plnit své poslání, a o zajištění dlouhodobé civilní mise, jejímž cílem by bylo pomáhat s organizací těchto bezpečnostních složek;

10.   vyzývá Africkou unii, aby ve spolupráci s Hospodářským společenstvím států západní Afriky uvalila přísné sankce proti členům vojenské junty a zároveň prostřednictvím komise pro zjištění pravdy a usmíření uspořádala dialog na celostátní úrovni;

11.   vyzývá všechny státy, aby v souladu s postojem GIC-G ukončily mezinárodní dodávky vojenských a policejních zbraní, munice a dalšího vybavení, které by guinejské bezpečnostní složky mohly použít k porušování lidských práv;

12.   lituje, že jak státní, tak i soukromé čínské společnosti jsou z velké části lhostejné vůči lidským právům občanů Guineji, do níž investují peníze;

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, orgánům Africké unie a společenství ECOWAS, a také juntě, která je v Guinejské republice u moci.

(1) Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční vyrovnání podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o rybolovu při pobřeží Guiney pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012 (Úř. věst. L 156, 19.6.2009, s. 40).


Írán
PDF 213kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o Íránu
P7_TA(2009)0060RC-B7-0104/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU, vysokého zástupce pro SZBP, ministrů zahraničí EU, hlav států a vlád skupiny G8, Evropské rady a předsedy Evropského parlamentu týkající se potlačení demonstrací v průběhu povolebních nepokojů v Íránu v červnu 2009,

–   s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 23. září 2009 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropského parlamentu ze dne 9. října 2009, v němž zopakoval závazek Parlamentu zrušit trest smrti na celém světě a zejména odsoudil vykonávání trestu smrti za trestné činy mladistvých a hrozící popravy v Íránu,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 13. října 2009 k popravě Behnúda Šodžaího,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 20. září 2009 odsuzující opakované popírání holocaustu a práva Izraelského státu na existenci ze strany íránského prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví EU ze dne 18. října 2009 odsuzující sebevražedný útok v íránské provincii Sistan-Balúčistán, při němž tento víkend zahynulo přinejmenším 42 lidí,

–   s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007 a 63/168 ze dne 18. prosince 2008 o moratoriu na výkon trestu smrti,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluvu o právech dítěte, jichž je Íránská islámská republika smluvní stranou,

–   s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že situace v oblasti všeobecných lidských práv v Íránu se zejména od prezidentských voleb konaných v červnu 2009 neustále zhoršuje,

B.   vzhledem k tomu, že Írán je po Číně zemí s nejvyšším počtem poprav, přičemž tento počet vzrostl od nástupu prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda do funkce v roce 2005 čtyřnásobně, a vzhledem k tomu, že Írán nechvalně proslul tím, že je poslední zemí na světě, kde se stále ještě provádějí popravy mladistvých pachatelů; vzhledem k tomu, že podle zpráv právníků v oblasti lidských práv na popravu čeká v Íránu minimálně 140 mladistvých pachatelů,

C.   vzhledem k tomu, že nehledě na množství žádostí o omilostnění Behnúda Šodžaího v samotném Íránu i za jeho hranicemi byl tento mladý muž dne 11. října 2009 oběšen, a stal se tak po Delaře Darabíové a Mollu Golovi Hassanovi třetím mladistvým pachatelem popraveným v Íránské islámské republice od začátku roku 2009, a vzhledem k tomu, že popravě čelí i další dva mladiství pachatelé – Safar Angútí a Abbás Husseiní,

D.   vzhledem k tomu, že mučení a špatné zacházení s vězni, nedostatek spánku, držení v izolaci, nezákonné věznění, kruté, nelidské a ponižující zacházení a beztrestnost státních orgánů jsou nadále velice rozšířeny,

E.   vzhledem k tomu, že vzrostly násilné represe vůči politickým oponentům, aktivistům v oblasti lidských práv, novinářům, autorům internetových blogů, učitelům, intelektuálům, vysokoškolským profesorům, homosexuálům, ženám, studentům, odborářům a osobám příslušejícím k náboženským, etnickým či jazykovým menšinám,

F.   vzhledem k tomu, že sedm vedoucích představitelů víry Bahá´í je stále ve vězení, a to pouze na základě svého náboženského přesvědčení,

G.   vzhledem k tomu, že prezident Mahmúd Ahmadínežád byl dne 4. srpna 2009 formálně potvrzen do své funkce na druhé funkční období poté, co byl prohlášen za vítěze voleb konaných dne 12. června 2009, zatímco jeho protikandidáti Mír-Hussein Músáví a Mehdí Karrúbí a řada dalších pozorovatelů obvinila úřady z rozsáhlého falšování volebních výsledků,

H.   vzhledem k tomu, že v následujících týdnech a měsících se do ulic vydaly tisíce protestujících, vzhledem k tomu, že došlo k úmrtí asi 150 lidí a zatčení více než tisíce demonstrantů,

I.   vzhledem k tomu, že údajně probíhají masové procesy se 140 stoupenci opozice, mezi niž patří i významní reformátoři a aktivisté, kteří jsou obviněni z nejrůznějších zločinů od výtržnictví, přes špionáž až po snahu o svržení íránského vedení,

J.   vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito protesty byly odsouzeny k smrti čtyři osoby nehledě na to, že jsou od dubna ve vězení, tj. dávno před vypuknutím povolebních demonstrací,

K.   vzhledem k tomu, že podle zpráv organizací vystupujících na ochranu lidských práv desítky zpravodajů, fotografů a autorů internetových blogů opustilo Írán či se snaží ze země uprchnout, tisíce lidí ztratilo svou práci, řadu novin v posledních týdnech úřady uzavřely a 19 novinářů a pět autorů internetových blogů íránské orgány údajně stále zadržují,

1.   vyjadřuje vážné pochybnosti ohledně výsledků voleb, které vedly k potvrzení prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda ve funkci na druhé funkční období navzdory jasným signálům, že došlo k rozsáhlým volebním podvodům, a domnívá se, že důvěryhodnost íránského prezidenta je vážně narušena;

2.   skládá hold statečnosti íránských mužů a žen, kteří brání své základní svobody a demokratické principy a vyjadřují svou touhu žít ve společnosti, kde by neexistovala represe a zastrašování; vzdává čest především íránským ženám, které v červnových povolebních demonstracích zastávaly velmi významnou úlohu, a zejména Nedě Agha-Soltanové, která se stala symbolem krutých represí, a Šádí Sadrové, ochránkyni lidských práv, jež byla dne 15. července 2009 zatčena za to, že se veřejně vyjadřovala o případech porušování lidských práv vězňů ve věznicích, ke kterým došlo po sporných prezidentských volbách;

3.   odsuzuje rozsáhlé a nepřiměřené používání síly, svévolného zatýkání a údajné mučení při potlačování protestů proti sporným íránským prezidentským volbám; vyzývá íránskou vládu, aby dodržovala základní občanská a politická práva, zejména právo na svobodu vyjadřování, a žádá bezpodmínečné propuštění všech nenásilných účastníků demonstrací a osob uvězněných v širším kontextu nedávných nepokojů, ať už se jedná o studenty, vysokoškolské profesory, agitátory, novináře nebo ochránce lidských práv;

4.   vyzývá íránské orgány, aby umožnily Mezinárodnímu červenému kříži přístup ke všem zatčeným bez výjimky a povolily organizacím na ochranu lidských práv monitorovat situaci v zemi;

5.   naléhavě vyzývá íránské orgány, aby prostřednictvím zákonů a v běžném životě zabránily všem formám mučení a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestů a aby umožňovaly řádná soudní řízení a ukončily beztrestnost za porušování lidských práv;

6.   odsuzuje sebevražedný bombový útok, k němuž došlo dne 17. října 2009 v provincii Sistan-Balúčistán a při němž zahynuly či byly zraněny desítky lidí; má obavy, že tento bombový útok by mohl mít spojitost s represemi vůči etnickým a náboženským menšinám v této provincii; odmítá využívání terorizmu jako prostředku k řešení politických sporů;

7.   opakuje svou výzvu adresovanou íránským orgánům, aby dodržovaly závazek vlády respektovat práva náboženských menšin a okamžitě propustily vedoucí představitele víry Bahá´í – Faríbu Kamalabadíovou, Džamaluddína Chanžáního, Afífa Naeimího, Saída Rasaího, Mahvaš Sabetovou, Behrúze Tavakkolího a Vahída Tizfahma;

8.   opětovně vyzývá íránské orgány, aby v plném rozsahu zrušily trest smrti a aby do doby, než bude zrušen, vyhlásily moratorium na popravy, jak je k tomu naléhavě vyzývají rezoluce Valného shromáždění OSN 62/149 a 63/168;

9.   důrazně odsuzuje ukládání trestu smrti a popravy v Íránu, zejména v případě mladistvých pachatelů a neplnoletých osob, a vehementně protestuje proti popravě Behnúda Šodžaího, která byla v Íránu vykonána dne 11. října 2009; vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní záruky, pokud jde o mladistvé, jako je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní úmluva o právech dítěte a aby zejména zrušily popravu Safara Angútího a Abbáse Husseiního;

10.   doporučuje, aby vysoký komisař OSN pro lidská práva vyslal zvláštního vyslance, který by monitoroval situaci politických vězňů a zajistil, aby íránské orgány dodržovaly mezinárodní procesní standardy a své závazky v oblasti lidských práv;

11.   lituje, že blokováním internetových stránek, které tak nemohou poskytovat zpravodajství z nepovolených demonstrací, dochází k systematickému omezování svobody informací a že jsou zaváděna nová omezení, podle nichž musejí novináři před každou reportáží žádat o povolení;

12.   vyzývá íránské orgány, aby ukončily pronásledování novinářů pracujících pro mezinárodní média, a požaduje zejména okamžité propuštění Faríby Pažúhové, mladé íránsko-kanadské novinářky a známé přispěvatelky do internetových blogů, která byla dne 24. srpna 2009 zatčena ve svém domě v Teheránu;

13.   odsuzuje, že ochránce lidských práv Abdulfattáh Soltání nemohl dne 2. října 2009 vycestovat z Teheránu do Norimberka, aby tam převzal cenu za ochranu lidských práv, kterou toto město uděluje;

14.   žádá Komisi, aby ustanovila delegaci EU v Teheránu, a propagovala a prohloubila tak dialog s orgány a občanskou společností v Íránu, a aby intenzivněji spolupracovala především v oblastech, jako je pomoc uprchlíkům a boj proti pašování drog;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.


Srí Lanka
PDF 207kWORD 44k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2009 o Srí Lance
P7_TA(2009)0061RC-B7-0100/2009

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 18. května 2000(1), 14. března 2002(2), 20. listopadu 2003(3) o Srí Lance , ze dne 13. ledna 2005(4) o katastrofě způsobené tsunami v Indickém oceánu, ze dne 18. května 2006 (5) o situaci na Srí Lance a na své usnesení ze dne 5. února 2009(6) o  Srí Lance,

–   s ohledem na otevřené dopisy evropskému komisaři pro vnější záležitosti ze dne 16. června 2009 a 21. září 2009 o situaci na Srí Lance,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 18. května 2009 o Srí Lance,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že veškerá teritoria na severu Srí Lanky, která byla dříve pod nadvládou organizace Tygři osvobození tamilského Ílámu (LTTE), byla získána zpět,

B.   vzhledem k tomu, že konflikt trvající 25 let, který skončil v roce 2009 porážkou organizace LTTE, měl za následek více než 90 000 životů,

C.   vzhledem k tomu, že po skončení konfliktu je více než 250 000 tamilských civilistů drženo pod dohledem v táborech, z nichž mají být přesídleni do svých domovů a u nichž existují vážné obavy, že nemají dostatečnou kapacitu, neposkytují dostatečný přístup k pitné vodě, hygienickým a zdravotním zařízením a neumožňují svobodu pohybu,

D.   vzhledem k tomu, že srílanská vláda brání humanitárním organizacím a organizacím na ochranu lidských práv v řádném přístupu do táborů,

E.   vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství musí pokračovat v poskytování humanitární pomoci, včetně vyškolených pracovníků,

F.   vzhledem k tomu, že srílanská vláda musí být vstřícná a musí aktivně řešit problémy a zájmy tamilských občanů a urychleně a v plném rozsahu provést 13. dodatek srílanské ústavy a také další významná opatření převedení moci, aby také tamilští občané vnímali porážku organizace LTTE jako osvobození,

G.   vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv se těžko změní, nebudou-li do procesu trvale zapojeni mezinárodní pozorovatelé, zejména z organizací jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK),

H.   vzhledem k tomu, že mnoho novinářů, kteří informovali o konfliktu a situaci po ukončení konfliktu na Srí Lance, se stali oběťmi násilí a zastrašování,

I.   vzhledem k tomu, že hospodářská obnova Srí Lanky bude ve velké míře záviset na přímých zahraničních investicích a také na pokračování podpory ze strany EU,

J.   vzhledem k tomu, že rozsáhlá území bývalých válečných zón jsou kontaminovány nášlapnými minami a dalšími výbušninami, které zde zůstaly po válce,

1.   hluboce lituje skutečnosti, že více než 250 000 lidí je stále drženo v táborech, a vyzývá vládu Srí Lanky, aby podnikla všechny nezbytné kroky a zorganizovala urychlený návrat zadržovaných osob do jejich domovů a naléhavé zajištění humanitární pomoci pro tyto osoby, tak jak jí stanoví její povinnost chránit všechny občany vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, zdůrazňuje, že je nezbytné, aby klíčovou úlohu v tomto procesu hrál Mezinárodní výbor Červeného kříže a specializované agentury OSN;

2.   vyzývá orgány Srí Lanky, aby humanitárním organizacím umožnily volný přístup do táborů, aby mohly zadržovaným osobám poskytovat nezbytnou humanitární pomoc, zejména s ohledem na monzun, který má v brzké době zasáhnout severní část země;

3.   žádá celosvětové společenství, aby pokračovalo v poskytování humanitárního dohledu s cílem přispět k trvalému míru, a vyzývá mezinárodní poskytovatele pomoci, aby při poskytování své finanční podpory požadovaly dodržení závazků s ohledem na navrácení osob do jejich domovů a aby uskutečnily časově omezený program pro poskytování pomoci táborům;

4.   vyzývá všechny tamilské vůdce, aby se odpovědně zapojili do politických jednání a vzdali se terorismu a násilí jednou provždy;

5.   trvá na tom, že srílanská vláda má povinnost uplatňovat v rámci soudních řízení s členy organizace LTTE mezinárodní normy v oblasti lidských práv;

6.   bere na vědomí skutečnost, že byl vytvořen srílanský národní akční plán na podporu rozvoje lidských práv (NHRAP);

7.   vyzývá srílanskou vládu, aby urychlila plány usmíření a regionální decentralizace, jak je uvedeno v ústavě této země;

8.   naléhavě žádá srílanskou vládu, aby odstoupila od represe sdělovacích prostředků na základě protiteroristického právního ustanovení a umožnila svobodu tisku; vyzývá, aby nyní, po ukončení konfliktu vláda provedla revizi protiteroristických právních předpisů a aby zajistila komplexní, otevřené a transparentní vyšetřování všech údajných porušení svobody sdělovacích prostředků;

9.   vyzývá srílanskou vládu, aby věnovala další, zvýšenou pozornost odstranění nášlapných min, jejichž přítomnost je závažnou překážkou při rekonstrukci a hospodářské obnově a vyzývá ji v této souvislosti, aby uskutečnila výrazně pozitivní krok a přistoupila k Ottawské úmluvě (Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení), a vyzývá Komisi, aby financovala především neodkladné odstraňování min na Srí Lance;

10.   oceňuje, že srílanský parlament předložil zákon na pomoc obětem a svědkům a jejich ochranu, který v současné době prochází druhým čtením;

11.   bere na vědomí průběh oblastních voleb v severní části Srí Lanky;

12.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Britského společenství národů, Mezinárodnímu výboru červeného kříže, organizaci Human Rights Watch, představitelům Mezinárodní kampaně za zákaz nášlapných min, vládě Srí Lanky a všem dalším členským zemím Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci.

(1) Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 278.
(2) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 613.
(3) Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 527.
(4) Úř. věst. C 247 E, 6.10.2005, s. 147.
(5) Úř. věst. C 297 E, 7.12.2006, s. 384.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2009)0054.

Právní upozornění - Ochrana soukromí