Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 26. novembra 2009 - Štrasburg
Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) *
 Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *
 Referenčný rámec Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a Memorandum týkajúce sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti *
 Rozšírenie o krajiny západného Balkánu, Islandu a Turecka
 Odstránenie násilia páchaného na ženách
 Somálsko
 Nefajčiarske prostredie
 Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
 Samit FAO o potravinovej bezpečnosti
 Nikaragua
 Laos a Vietnam
 Čína

Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011) *
PDF 496kWORD 212k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce (2011) (KOM(2009)0254 – C7-0054/2009 – 2009/0072(CNS))
P7_TA(2009)0094A7-0077/2009

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0254),

–   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0054/2009),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0077/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   domnieva sa, že orientačná suma uvedená v legislatívnom návrhu musí byť v súlade so stropmi podokruhu 3b viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013, a zdôrazňuje, že o výške sumy na konkrétny rok rozhodne rozpočtový orgán v rámci ročného rozpočtového postupu;

3.   zdôrazňuje, že financovanie nových činností by nemalo ohroziť existujúce programy ani žiadne iné iniciatívy;

4.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1) Zmluva ustanovuje občianstvo Únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo členských štátov a je dôležitým prvkom pri posilňovaní a zabezpečovaní procesu európskej integrácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 a (nové)
(-1a) Podpora aktívneho občianstva je kľúčovým prvkom posilnenia súdržnosti, rozvoja demokracie a úlohy Európy vo svete.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie -1 b (nové)
(-1b) "Európsky rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo" bude zdôraznením toho, že dobrovoľníctvo je kľúčovým prejavom aktívneho občianstva a demokracie, prostredníctvom ktorého sa v praxi realizujú európske hodnoty ako solidarita a nediskriminácia a ktorý prispieva k harmonickému rozvoju európskych spoločností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1
(1)  Cieľom Spoločenstva a členských štátov je podporovať rozvoj ľudských zdrojov v záujme vysokej úrovne zamestnanosti a boja proti sociálnemu vylúčeniu.
(1)  Cieľom Spoločenstva a členských štátov je podporovať rozvoj ľudských zdrojov v záujme vysokej úrovne zamestnanosti a boja proti sociálnemu vylúčeniu tým, že sa prijmú opatrenia zamerané na zlepšenie poznatkov, rozvíjanie výmeny informácií a najlepších postupov, podporu inovatívnych prístupov a vyhodnocovanie skúseností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3
(3)  Dobrovoľníctvo predstavuje neformálnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorá umožňuje rozvoj profesionálnych zručností a spôsobilostí, ako aj hlavnú formu aktívnej občianskej účasti. Činnosti vykonávané dobrovoľníkmi všetkých vekových kategórií sú kľúčové pre rozvoj demokracie, jednej zo základných zásad Európskej únie, a prispievajú k rozvoju ľudských zdrojov a k sociálnej súdržnosti.
(3)  Dobrovoľnícke činnosti predstavujú bohatú neformálnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorá umožňuje rozvoj profesionálnych a sociálnych zručností a spôsobilostí, prispievajú k solidarite a predstavujú hlavnú formu aktívnej občianskej účasti. Dobrovoľníctvo podporuje a napomáha partnerstvo a aktívne občianstvo, pri ktorých sa uplatňujú také európske hodnoty ako solidarita a nediskriminácia. Činnosti vykonávané dobrovoľníkmi všetkých vekových kategórií sú kľúčové pre rozvoj demokracie a osobitne participatívnej demokracie, jednej zo základných zásad Európskej únie, a pre presadzovanie ľudských práv vnútri i mimo Únie. Dobrovoľnícke činnosti môžu prispievať k osobnému rastu a blahu jednotlivcov a k harmonickému rozvoju európskych spoločností, pokiaľ ide o solidaritu, sociálne začlenenie a prosperitu. Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke činnosti by však nemali nahrádzať platenú prácu, aj keď náklady dobrovoľníkov by sa mali primerane uhrádzať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Pojem "dobrovoľnícke činnosti" označuje všetky formy formálnej, neformálnej alebo informálnej dobrovoľníckej činnosti a odbornej prípravy, ktoré osoba vykonáva z vlastnej slobodnej vôle, na základe vlastného rozhodnutia a motivácie a bez ohľadu na finančný zisk. Sú prínosom pre samotného dobrovoľníka, pre komunity i pre spoločnosť ako celok. Sú tiež prostriedkom, ktorý jednotlivci a združenia využívajú pri riešení ľudských, sociálnych a environmentálnych potrieb a problémov, najmä v naliehavých situáciách, ktoré sa môžu týkať celej spoločnosti. Takéto činnosti sa často vykonávajú v prospech neziskovej organizácie alebo iniciatívy komunity. Dobrovoľnícke činnosti nenahrádzajú profesionálne platené pracovné príležitosti, ale vzhľadom na ich sociálne a kultúrne ciele sú pre spoločnosť pridanou hodnotou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 4
(4)  V rýchlo sa meniacich spoločnostiach je potrebné zabezpečiť účinnosť infraštruktúry na podporu dobrovoľníctva s cieľom umožniť väčšiemu počtu ľudí zapojiť sa do dobrovoľníckych činností. Preto je dôležité podporovať partnerské učenie a výmenu osvedčených postupov na úrovni Spoločenstva.
(4)  V rýchlo sa meniacich spoločnostiach je potrebné zabezpečiť účinnú podporu a zaviesť opatrenia v záujme dobrovoľníckych činností s cieľom umožniť väčšiemu počtu ľudí zapojiť sa do nich. Preto je dôležité podporovať partnerské učenie a výmenu a rozvoj osvedčených postupov na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, okrem iného zavádzaním účinných systémov spolupráce a vytváraním sietí medzi dobrovoľníckymi organizáciami, najmä prostredníctvom vytvorenia internetového portálu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5
(5)  Na medzivládnej konferencii v roku 1997 bolo prijaté Vyhlásenie 38 o dobrovoľníctve, ktoré bolo pripojené k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy a bol uznaný významný prínos činností dobrovoľníckej služby k rozvoju sociálnej solidarity.
(5)  Na medzivládnej konferencii v roku 1997 bolo prijaté Vyhlásenie 38 o dobrovoľníctve, ktoré bolo pripojené k záverečnému aktu Amsterdamskej zmluvy, a bol uznaný významný prínos činností dobrovoľníckej služby k rozvoju sociálnej solidarity a podpore medzinárodnej dobrovoľníckej práce.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12
(12)  Dobrovoľníctvo je zahrnuté v niekoľkých programoch Spoločenstva, ktoré sa zameriavajú na mobilitudobrovoľníckej práci, napríklad Európska dobrovoľnícka služba v rámci programu Mládež v akcii, program celoživotného vzdelávania a program Európa pre občanov.
(12)  Na dobrovoľnícke činnosti sa zameriava niekoľko programov a sietí Spoločenstva, ktoré sa venujú mobilite v oblasti dobrovoľníckych činností pre ľudí všetkých vekových kategórií, ako je napríklad Európska dobrovoľnícka služba v rámci programu Mládež v akcii, program celoživotného vzdelávania a program Európa pre občanov. Dobrovoľnícka práca zabezpečí vzhľadom na svoj horizontálny charakter súčinnosť medzi týmito programami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Dobrovoľnícka práca je základným prvkom pri podporovaní aktívneho občianstva, rozvíjaní občianskej spoločnosti a posilňovaní solidarity.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13
(13)  V celej Európe existuje široká škála dobrovoľníckych činností, ktoré by sa mali zachovať a ďalej rozvíjať.
(13)  V celej Európe existuje široká škála a dlhá tradícia dobrovoľníckych činností, ktoré by sa mali chrániť a ďalej rozvíjať, okrem iného vytvorením cezhraničnej siete dobrovoľníckych združení v rôznych členských štátoch, ktorá by predstavovala stálu platformu na výmenu skúseností a najlepších postupov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Európsky rok dobrovoľníctva by mal byť príležitosťou na povzbudenie členských štátov, aby vytvárali pre dobrovoľníkov právnu istotu, pokiaľ ide o ich právne postavenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 13 b (nové)
(13b)  Európska únia zohráva významnú úlohu pri propagovaní, rozvoji a podpore dobrovoľníckych činností v celej Únii. Je však dôležité uznať a rešpektovať rôznorodosť dobrovoľníckej práce v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14
(14)  Dobrovoľníctvo má potenciál prispievať k harmonickému rozvoju európskych spoločností. Dobrovoľnícke činnosti predstavujú bohatú neformálnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorá rozvíja profesionálne zručnosti a spôsobilosti, prispieva k zamestnanosti a zmyslu pre solidaritu, rozvíja sociálne zručnosti, uľahčuje integráciu do spoločnosti a podporuje občiansku účasť.
(14)  Dobrovoľníctvo má potenciál prispievať k harmonickému rozvoju európskych spoločností tým, že podporuje sociálne začleňovanie, spoločenské blaho, boj proti rasizmu a predsudkom a prispieva k dialógu medzi kultúrami a náboženstvami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Každému jednotlivcovi by sa malo umožniť stať sa dobrovoľníkom. V záujme podpory individuálneho rozvoja a účasti by žiadatelia o azyl, utečenci a legálni prisťahovalci s trvalým pobytom mali mať možnosť vo väčšej miere sa zúčastňovať na dobrovoľníckych činnostiach, najmä ak nemôžu byť zamestnaní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)  Dobrovoľnícke činnosti poskytujú bohaté možnosti na získanie neformálnych praktických poznatkov, ktoré zvyšujú profesionálne zručnosti a schopnosti, prispievajú k zamestnanosti tým, že uľahčujú opätovnú integráciu do pracovného trhu, rozvíjajú sociálne schopnosti a prispievajú k osobnému rastu a spokojnosti jednotlivcov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 c (nové)
(14c)  Dobrovoľníctvo môže prispievať k boju proti chudobe a k dosiahnutiu sociálneho a hospodárskeho rozvoja prostredníctvom akcií uskutočňovaných v Európskej únii a tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 14 d (nové)
(14d)  Zamestnávatelia by mohli v rámci stratégie podnikovej sociálnej zodpovednosti podporovať dobrovoľnícke činnosti a nabádať k nim.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15
(15)  Napriek tomu sa potenciál dobrovoľníctva ešte stále nerealizuje v plnej miere. Európsky rok dobrovoľníckej práce poskytne príležitosť poukázať v európskom kontexte na skutočnosť, že dobrovoľníctvo zvyšuje občiansku účasť. Môže pomôcť posilňovať pocit spolunáležitosti občanov k spoločnosti a ich spolupatričnosť, pokiaľ ide o spoločnosť, na všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej.
(15)  Napriek tomu sa potenciál dobrovoľníctva ešte stále nerealizuje v plnej miere. Okrem toho práca tých, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku činnosť vo svojom voľnom čase, nebola doteraz na európskej úrovni oficiálne uznaná. Európsky rok dobrovoľníckej práce preto poskytne príležitosť poukázať v európskom kontexte na skutočnosť, že dobrovoľníctvo zvyšuje občiansku účasť. Môže pomôcť posilňovať medzi občanmi pocit spolunáležitosti k spoločnosti a ich spolupatričnosť so spoločnosťou na všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej – a podporovať členské štáty v boji proti diskriminácii tým, že sa umožní cudzincom s trvalým pobytom vrátane žiadateľov o azyl v každom členskom štáte pracovať ako dobrovoľníci v neziskových organizáciách alebo vykonávať neplatenú prácu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Členské štáty by mali byť nabádané k tomu, aby odstránili byrokratické prekážky, ktoré obmedzujú dobrovoľníkov pri vykonávaní dobrovoľníckych činností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 15 b (nové)
(15b)  Európsky rok dobrovoľníckej práce by mal opätovane potvrdiť základnú úlohu dobrovoľníckych činností a zároveň pripomenúť členským štátom, že tieto činnosti by sa nemali využívať ako prostriedok na krytie základných potrieb uspokojovaných obvykle sociálnymi službami ani by nemali nahrádzať činnosť orgánov verejnej moci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16
(16)  Rok 2011 bude 10. výročím Medzinárodného roka dobrovoľníkov Organizácie Spojených národov 2001.
(16)  Medzinárodným dňom dobrovoľníkov je 5. december a rok 2011 bude 10. výročím Medzinárodného roka dobrovoľníkov Organizácie Spojených národov 2001.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Dobrovoľníctvo má okrem sociálnej úlohy aj ekonomickú hodnotu a je významným prínosom pre hospodárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)  Dobrovoľnícka práca zohráva významnú úlohu pri ochrane životného prostredia a civilnej ochrane a jej prínos treba uznať a podporovať v každej oblasti, najmä v nových demokraciách EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 c (nové)
(16c)  Uznanie dobrovoľníckej práce ako činnosti vhodnej na získanie schopností a zručností, napríklad prostredníctvom pasu mládeže (YOUTHPASS) spolu s preukazom o odbornom vzdelaní (EUROPASS), zabezpečí, že dobrovoľnícka práca sa nebude považovať za alternatívu k formálnemu odbornému vzdelávaniu, ale za jeho doplnenie, a navyše uľahčí mobilitu dobrovoľníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 16 d (nové)
(16d)  Uznanie času vynaloženého na dobrovoľnícku prácu ako prostriedku finančnej spoluúčasti (materiálne príspevky) na európskych alebo vnútroštátnych projektoch by bolo skutočným uznaním hodnoty dobrovoľníckeho úsilia a uľahčilo by dobrovoľníckym organizáciám vykonávanie ich činnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Článok 1
Rok 2011 sa vyhlasuje za "Európsky rok dobrovoľníckej práce" (ďalej len "európsky rok").
Rok 2011 sa vyhlasuje za "Európsky rok dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo" (ďalej len "európsky rok").
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa vzťahuje na celý text.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1
Všeobecným cieľom európskeho roka je podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov a občianskej spoločnosti pri vytváraní podmienok priaznivých pre dobrovoľníctvo v Európskej únii.
Všeobecným cieľom európskeho roka je podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov a podpory inovatívnych prístupov a vyhodnocovania skúseností, úsilie Európskej únie, členských štátov a miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok v rámci občianskej spoločnosti, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, a o väčšie zviditeľnenie a zdôraznenie významu dobrovoľníckych činností v Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 1
1. pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľnícku prácu v EÚ – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania občianskej účasti a medziľudských činností v kontexte EÚ;
1. pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľnícku prácu v EÚ – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania občianskej účasti, partnerstva a medziľudských činností v kontexte EÚ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 2
2. mobilizovať dobrovoľnícke organizácie a zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva – uľahčiť dobrovoľnícku činnosť a podporovať vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu a synergie medzi dobrovoľníckymi organizáciami a ostatnými odvetviami v kontexte EÚ;
2. mobilizovať dobrovoľnícke organizácie, pokiaľ ide o ich ciele, priority a nezávislosť, a zlepšiť kvalitu dobrovoľníctva – presadzovať dobrovoľnícku činnosť a prístup dobrovoľníckych organizácií k dostatočnému a trvalému financovaniu tým, že: sa podporí vytváranie sietí, mobilita, spolupráca a synergie medzi dobrovoľníckymi organizáciami a ostatnými neziskovými odvetviami v kontexte EÚ; podporia sa iniciatívy na predchádzanie a riešenie naliehavých humanitárnych a environmentálnych situácií a zabezpečí sa náležité vzdelávanie dobrovoľníkov, aby boli schopní efektívnym spôsobom riešiť naliehavé prípady; a umožní sa, aby dobrovoľnícka činnosť nadobudla dlhodobý charakter. Povinnosť dobrovoľníckych organizácií starať sa o svojich dobrovoľníkov, by mala byť zakotvená v práve a mala by zahŕňať náležitú ochranu prostredníctvom poistenia, opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti, ako aj zaškolenie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 3
3. odmeňovať a uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov, podniky a organizácie v oblasti rozvoja dobrovoľníctva a dosiahnuť systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ a v členských štátoch zo strany tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti a zamestnávateľov a uznávanie zručností a spôsobilostí získaných prostredníctvom dobrovoľníckej práce;
3. odmeňovať a uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov, podniky a organizácie v oblasti rozvoja dobrovoľníctva - vrátane náležitého poistného krytia zdravia a bezpečnosti dobrovoľníkov v podobe úrazového poistenia a poistenia osobnej zodpovednosti počas vykonávania dobrovoľníckej práce, skutočného uznania spôsobilostí, ktoré dobrovoľníci nadobúdajú vo forme zhodnotenia skúseností, a uznávania rovnocennosti na účely odbornej prípravy a hľadania zamestnania - a dosiahnuť systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ a v členských štátoch zo strany tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti a zamestnávateľov a uznávanie zručností a spôsobilostí získaných prostredníctvom dobrovoľníckej práce;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 3 a (nový)
3a. podporovať medzinárodnú a európsku solidaritu tým, že sa bude presadzovať mier, spolupráca medzi Severom a Juhom, ochrana životného prostredia, ako aj uznávanie solidárneho sociálneho hospodárstva prostredníctvom dobrovoľníckej práce;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4
4. zvyšovať povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva – zvyšovať všeobecné povedomie o význame dobrovoľníctva ako prejavu občianskej účasti, ktorá prispieva k riešeniu otázok, ktoré sú spoločným záujmom všetkých členských štátov, ako napríklad harmonický spoločenský vývoj a hospodárska súdržnosť.
4. zvyšovať povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva – zvyšovať všeobecné povedomie o význame dobrovoľníctva ako prejavu občianskej účasti, ktorá prispieva k riešeniu otázok, ktoré sú spoločným záujmom všetkých členských štátov, ako napríklad harmonický spoločenský vývoj a hospodárska a sociálna súdržnosť, a podporovať dobrovoľnícke činnosti, aby sa stali príťažlivejšími pre občanov, ktorí by sa tak zapojili do občianskych aktivít.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4 a (nový)
4a. vypracovať bielu knihu o dobrovoľníctve s cieľom podporiť prostredie, ktoré je priaznivé pre dobrovoľníctvo v EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 2 – bod 4 b (nový)
4b. podporiť uznávanie úspechov dosiahnutých v oblasti dobrovoľníctva v členských štátoch a medzi nimi s cieľom zabezpečiť, aby sa osvedčené postupy a úspešné dobrovoľnícke stratégie mohli bez problémov šíriť v Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1
1.  Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2, patria tieto iniciatívy organizované na úrovni Spoločenstva a na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni súvisiace s cieľmi európskeho roka:
1.  Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2, patria tieto iniciatívy organizované na úrovni Spoločenstva a na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni súvisiace s cieľmi európskeho roka:
• výmena skúseností a osvedčených postupov;
• výmena skúseností a osvedčených postupov, najmä prostredníctvom účinných systémov spolupráce a vytvárania sietí medzi dobrovoľníckymi organizáciami;
• šírenie výsledkov súvisiacich štúdií a výskumu;
• konferencie, podujatia a iniciatívy na podporu diskusií a zvyšovania povedomia o význame a hodnote dobrovoľníctva a na vyzdvihovanie úsilia dobrovoľníkov;
• konferencie, podujatia a iniciatívy na podporu dialógu, inovatívnych prístupov a vyhodnocovania skúseností; zvyšovanie povedomia o význame a hodnote dobrovoľníctva a posilňovanie nadnárodných sietí s cieľom rozvíjať aktívnu diskusiu;
• informačné a propagačné kampane zamerané na šírenie kľúčových posolstiev.
• informačné a propagačné kampane zamerané na šírenie kľúčových posolstiev, okrem iného prostredníctvom využívania nových médií a internetu a vytvorenia európskeho internetového portálu na dosiahnutie tohto cieľa;
• zriadenie európskej on-line databázy subjektov, organizácií a zainteresovaných strán vyvíjajúcich činnosť v danej oblasti dobrovoľníctva vrátane ich dokončených a prebiehajúcich projektov, ako aj budúcich iniciatív s cieľom lepšieho prepojenia a komunikácie medzi nimi;
?• podpora využívania času vynaloženého na dobrovoľnícku prácu ako prostriedku finančnej spoluúčasti na európskych projektoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh rozhodnutia
Článok 4 – odsek 2
Každý členský štát zabezpečí, aby uvedený orgán náležite zahŕňal široké spektrum zúčastnených strán na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Každý členský štát zabezpečí, aby uvedený orgán náležite zahŕňal široké spektrum zúčastnených strán na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, najmä pri vypracúvaní vnútroštátneho pracovného programu a opatrení počas celého trvania európskeho roka. Finančné prostriedky určené na plnenie cieľov roka budú pridelené organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sú priamo zapojené do dobrovoľníckych činností a práce. V každom vnútroštátnom programe sa musí venovať osobitná pozornosť zjednodušeniu administratívnych postupov, okrem iného uľahčovaním prístupu k financovaniu pre malé organizácie s obmedzenými zdrojmi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh rozhodnutia
Článok 5 – odsek 4
Na činnostiach európskeho roka sa budú podieľať členské štáty, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.
Na činnostiach európskeho roka sa budú v úzkej spolupráci podieľať členské štáty, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s cieľom zúročiť to, čo prináša výmena najlepších postupov na úrovni Spoločenstva vrátane výmeny medzi inštitúciami EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 1
1.  Rozpočet na implementáciu tohto rozhodnutia na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 predstavuje 6 000 000 EUR.
1.  Rozpočet na implementáciu tohto rozhodnutia na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 predstavuje 10 000 000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh rozhodnutia
Článok 7 – odsek 2
2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.
2.  Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca bez toho, aby bolo ohrozené financovanie iných programov alebo činností v podokruhu 3b.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh rozhodnutia
Článok 8
Na účely európskeho roka môže Komisia spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a Radou Európy so zreteľom na zabezpečenie propagácie účasti EÚ.
Na účely európskeho roka môže Komisia spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, najmä s Organizáciou Spojených národov a Radou Európy, so zreteľom na zabezpečenie propagácie účasti EÚ a môže tiež podniknúť kroky s cieľom stimulovať iné medzinárodné organizácie, aby šírili dobrovoľníctvo po celom svete. Komisia v spolupráci s týmito organizáciami podporuje programy medzinárodného dobrovoľníctva s cieľom napomôcť výmenu najlepších postupov v oblasti dobrovoľníctva v tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh rozhodnutia
Článok 9
Komisia spolu s členskými štátmi zabezpečí, aby boli opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí v súlade s ostatnými európskymi, celoštátnymi a regionálnymi programami a iniciatívami, ktoré pomáhajú dosahovať ciele európskeho roka.
Komisia spolu s členskými štátmi zabezpečí, aby boli opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí v súlade s ostatnými programami a činnosťami Spoločenstva a celoštátnymi a regionálnymi programami a iniciatívami, ktoré pomáhajú dosahovať ciele európskeho roka, a aby ich tieto opatrenia dopĺňali.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh rozhodnutia
Príloha – bod A – bod 1
1.  Informačné a propagačné kampane vrátane:
1.  Informačné a propagačné kampane vrátane:
• významných podujatí a fór zameraných na výmenu skúseností a osvedčených postupov;
- významných podujatí a fór zameraných na výmenu skúseností a osvedčených postupov, pričom prioritou budú programy partnerstva a mobility, za účasti európskych organizácií a orgánov činných v oblasti dobrovoľníctva, zástupcov združení zamestnávateľov a odborových zväzov, Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov;
• súťaží návrhov s oceneniami alebo bez nich;
• spolupráce so súkromným sektorom, prevádzkovateľmi vysielania a inými médiami ako partnermi na šírenie informácií o Európskom roku dobrovoľníckej práce;
- spolupráce so súkromným sektorom, prevádzkovateľmi vysielania a inými médiami ako partnermi pri šírení informácií o dobrovoľníckych činnostiach a európskom roku;
• výroby materiálov a nástrojov pre médiá určených na vyvolanie záujmu verejnosti, ktoré budú k dispozícii v celom Spoločenstve;
- výroby materiálov a nástrojov pre médiá určených na vyvolanie záujmu verejnosti, ktoré budú k dispozícii v celom Spoločenstve;
• opatrení na uverejňovanie výsledkov a na zviditeľňovanie programov, činností a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Európskeho roka dobrovoľníckej práce;
- opatrení na uverejňovanie výsledkov a na zviditeľňovanie programov, činností a iniciatív Spoločenstva, ktoré prispievajú k plneniu cieľov európskeho roka;
• zriadenia informačnej internetovej stránky na portáli Europa spolu s portálom pre podporovateľov projektov týkajúcich sa dobrovoľníctva, aby bolo možné sprevádzať ich rôznymi programami a iniciatívami Spoločenstva.
- zriadenia informačnej internetovej stránky na portáli Europa, ktorá bude zahŕňať portál pre podporovateľov projektov týkajúcich sa dobrovoľníctva a poskytne im sprievodcu rôznymi programami a iniciatívami Spoločenstva, pričom bude stálou platformou pre interaktívnu spoluprácu rôznych zainteresovaných strán;
- posilnenia viditeľnosti prínosu dobrovoľníckych činností k národnému dôchodku a vplyvu týchto činností na spoločnosť tým, že sa dobrovoľnícka práca zahrnie ako osobitná kategória do štatistických účtov Eurostatu, vytvoria sa satelitné účty pre neziskové organizácie, do ktorých sa zahrnie neplatená dobrovoľnícka práca, ako aj tým, že sa 5. december stane Medzinárodným dňom dobrovoľníkov, ako ho oslavuje Organizácia Spojených národov od roku 1985.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh rozhodnutia
Príloha – bod A – bod 2 – zarážka 1
‐ prieskumy a štúdie na úrovni Spoločenstva s cieľom posúdiť prípravu, účinnosť, vplyv a dlhodobé monitorovanie Európskeho roka dobrovoľníckej práce a podať o nich správu.
‐ prieskumy a štúdie na úrovni Spoločenstva s cieľom posúdiť prípravu, účinnosť a vplyv európskeho roka a podať o nich správu a vytvoriť základy pre ich dlhodobé monitorovanie a nadväzujúce opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh rozhodnutia
Príloha – bod C – odsek 1
Každý národný koordinátor predloží len jednu žiadosť o finančné prostriedky Spoločenstva. V uvedenej žiadosti o grant sa opíše pracovný program alebo akcia koordinátora na podporu európskeho roka, ktorá má byť financovaná. K žiadosti o grant sa priloží podrobný rozpočet stanovujúci celkové náklady na navrhované iniciatívy/pracovný program, sumu a zdroje spolufinancovania. Z grantu Spoločenstva možno pokryť až 80 % celkových nákladov.
Každý národný koordinačný orgán predloží len jednu žiadosť o finančné prostriedky Spoločenstva. V tejto žiadosti o grant, ktorá sa vypracuje na základe neustálej konzultácie s dobrovoľníckymi organizáciami, sa opíšu priority a pracovný program koordinačného orgánu alebo akcie na podporu európskeho roka, ktoré majú byť financované. K žiadosti o grant sa priloží podrobný rozpočet stanovujúci celkové náklady na navrhované akcie/pracovný program, ako aj sumu a zdroje spolufinancovania. Z grantu Spoločenstva možno pokryť až 80 % celkových nákladov. V členských štátoch, v ktorých to legislatívny rámec umožňuje, by sa malo umožniť poskytovanie vecných príspevkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh rozhodnutia
Príloha – bod C – odsek 2
Komisia určí orientačné sumy dostupné z grantov pre každého národného koordinátora a konečnú lehotu na predloženie žiadostí. V kritériách by sa mala zohľadniť veľkosť populácie, životné náklady a pevná suma pre jednotlivé členské štáty zaručujúca minimálnu úroveň činností.
Komisia určí orientačné sumy dostupné z grantov pre každý národný koordinačný orgán a konečnú lehotu na predloženie žiadostí. V kritériách by sa mala zohľadniť veľkosť populácie, životné náklady a pevná suma pre jednotlivé členské štáty zaručujúca minimálnu úroveň činností.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh rozhodnutia
Príloha – bod C – odsek 4
Pracovné programy/akcie zahŕňajú:
Pracovné programy/akcie zahŕňajú:
a) stretnutia a podujatia, ktoré súvisia s cieľmi európskeho roka vrátane vnútroštátnych podujatí s cieľom uviesť a propagovať európsky rok, fungovať ako katalyzátor a poskytnúť otvorený priestor pre diskusiu o konkrétnych iniciatívach;
a) stretnutia a podujatia, ktoré súvisia s cieľmi európskeho roka vrátane vnútroštátnych podujatí s cieľom uviesť a propagovať európsky rok, fungovať ako katalyzátor a poskytnúť otvorený priestor pre diskusiu o konkrétnych iniciatívach;
b) spoločné vzdelávacie semináre na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;
b) konferencie a tematické semináre na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré umožňujú partnerské učenie a výmenu osvedčených postupov;
c) informačné, vzdelávacie a propagačné kampane na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane organizácie udeľovania ocenení a súťaží;
c) informačné a výskumné činnosti a súvisiace štúdie, vzdelávacie a propagačné kampane na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni;
d) spolupráca s médiami.
d) spolupráca so súkromným a neštátnym sektorom a s médiami pri šírení informácií o európskom roku a pri realizovaní akcií zameraných na dlhodobý dialóg o otázkach súvisiacich s dobrovoľníckou prácou a odbornou prípravou určenou dobrovoľníkom s cieľom zaručiť pokračovanie v činnostiach aj po skončení európskeho roka 2011.

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou *
PDF 192kWORD 32k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou (KOM(2009)0182 – C7-0018/2009 – 2009/0062(CNS))
P7_TA(2009)0095A7-0074/2009

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0182),

–   so zreteľom na článok 170, článok 300 ods. 2 prvý pododsek a článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0018/2009),

–   so zreteľom na článok 55, článok 46 ods. 1 a článok 90 ods. 8 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0074/2009),

1.   schvaľuje obnovenie dohody;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ukrajiny.


Referenčný rámec Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a Memorandum týkajúce sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti *
PDF 199kWORD 33k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní "Referenčného rámca Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti" (IPEEC) a "Memoranda týkajúceho sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti" Európskym spoločenstvom (KOM(2009)0438 – C7-0219/2009 – 2009/0119(CNS))
P7_TA(2009)0096A7-0075/2009

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2009)0438),

–   so zreteľom na článok 175 ods. 1, článok 300 ods. 2 prvý pododsek a článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0219/2009),

–   so zreteľom na článok 55, článok 90 ods. 8 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0075/2009),

1.   schvaľuje podpísanie referenčného rámca a memoranda;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a Medzinárodnej agentúre pre energiu.


Rozšírenie o krajiny západného Balkánu, Islandu a Turecka
PDF 255kWORD 84k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2009, ktorý sa týka krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka
P7_TA(2009)0097B7-0185/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2009 – 2010 (KOM(2009)0533) a sprievodné správy o pokroku krajín za rok 2009,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. marca 2006 o dokumente Komisie o rozšírení z roku 2005(1), z 13. decembra 2006 o oznámení Komisie o stratégii rozširovania a hlavných výzvach v rokoch 2006 – 2007(2) a z 10. júla 2008 o strategickom dokumente Komisie o rozšírení z roku 2007(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenia o krajinách západného Balkánu a o Turecku,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2009 s názvom Kosovo(4) – napĺňanie európskej perspektívy krajiny (KOM(2009)0534),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže na základe článku 49 Zmluvy o EÚ "o členstvo v Únii môže požiadať každý európsky štát",

B.   keďže budúcnosť západného Balkánu je spojená s EÚ, ako to opätovne potvrdila Európska rada na zasadnutí v Solúne 19. – 20 júna 2003, v Bruseli 15. –16. júna 2006 a na ďalších samitoch; keďže je potrebné dodržať všetky súčasné záväzky voči krajinám juhovýchodnej Európy,

C.   keďže Turecko je kandidátskou krajinou od r. 1999, Chorvátsko od r. 2004 a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko od r. 2005; keďže Albánsko, Čierna Hora a Island požiadali o členstvo v EÚ a Komisia v súčasnosti hodnotí žiadosti Čiernej Hory a Islandu; keďže s Bosnou a Hercegovinou i so Srbskom boli podpísané dohody o stabilizácii a pridružení; a keďže Komisia oznámila svoj zámer navrhnúť Kosovu v strednodobom horizonte uzatvorenie obchodných dohôd a liberalizáciu vízového režimu,

D.   keďže vzhľadom na to, že predchádzajúce rozšírenia boli nepochybne úspešné tak pre EÚ, ako aj pre členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ, a prispeli k stabilite, rozvoju a prosperite v celej Európe, je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré sú nevyhnutné, aby sa zabezpečila úspešnosť aj budúcich rozšírení,

E.   keďže stratégia rozšírenia musí byť viac ako len metodikou na rokovanie, a teda vyjadrovať hlavné presvedčenie, že EÚ je spoločenstvom vzájomne uznávaných hodnôt, a musí sa nevyhnutne spájať s diskusiou o cieľoch a efektívnosti EÚ, jej budúcnosti a jej úlohe vo vzťahu k susedným štátom a vo svete,

F.   keďže mnohé kandidátske a možné budúce kandidátske krajiny na členstvo v EÚ majú stále nevyriešené otázky so svojimi susedmi; keďže regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy tvoria aj naďalej kľúčové faktory prístupového procesu,

1.   naďalej je pevne odhodlaný uplatňovať politiku rozširovania, ktorá je jednou z najúspešnejších politík EÚ a ktorá bola prospešná pre existujúce aj nové členské štáty; pripomína, že predchádzajúce rozširovania prispeli k nebývalému rozšíreniu priestoru mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe a opätovne potvrdzuje záväzok EÚ zachovať dynamiku procesu rozširovania;

2.   domnieva sa, že z predchádzajúcich rozširovaní je možné čerpať skúsenosti a že ďalšie spôsoby, ako zvyšovať kvalitu prístupového procesu, sa musia zakladať na kladných skúsenostiach, ktoré boli nadobudnuté doposiaľ; opätovne tiež pripomína, ako bolo uvedené v predchádzajúcich uzneseniach, že pri pokračovaní procesu rozširovania je treba umožniť náležitú inštitucionálnu, finančnú a politickú konsolidáciu;

3.   zdôrazňuje, že zásady, vyjadrené v záveroch predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady 14. – 15. decembra 2006 v Bruseli, týkajúce sa tzv. opätovného konsenzu v otázke rozširovania, najmä schopnosť EÚ efektívne fungovať a rozvíjať sa, musia byť bezpodmienečnou súčasťou zásad politiky rozširovania EÚ;

4.   opätovne potvrdzuje, že pevný záväzok k úplnému a dôslednému dodržiavaniu všetkých kritérií stanovených počas zasadnutia Európskej rady z 21. - 22. júna 1993 v Kodani kandidátskymi krajinami, ako aj EÚ je bezpodmienečný, aj pokiaľ ide o integračnú kapacitu EÚ;

5.   vyzýva inštitúcie EÚ, aby analyzovali a zvýšili integračnú kapacitu EÚ;

6.   zdôrazňuje, že právny štát je jedným z kľúčových princípov demokratického a hospodárskeho rozvoja a jednou z hlavných podmienok pre vstup do EÚ; víta úsilie, ktoré sa vynaložilo v tomto regióne pri zavádzaní reforiem, ale berie na vedomie, že niektoré krajiny naďalej čelia vážnym problémom, najmä v oblasti boja proti korupcii a organizovanému zločinu; naliehavo vyzýva tieto krajiny, aby vystupňovali úsilie v tejto oblasti;

7.   zdôrazňuje, že sloboda prejavu je jednou z hlavných zásad demokracie a so znepokojením pozoruje, že v niektorých krajinách sa ešte stále neuplatňuje v plnej miere; domnieva sa, že pre krajiny západného Balkánu a Turecko je prednostne dôležité, aby zabezpečili nezávislosť médií od politických vplyvov a nezávislosť regulačných orgánov; vyzýva príslušné krajiny, aby ustanovili vlastné právne rámce a zabezpečili dodržiavanie právnych predpisov;

8.   zdôrazňuje, že plná spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) je základnou podmienkou pokroku krajín západného Balkánu na ceste k členstvu v EÚ; poukazuje však na to, že rovnako dôležité je aj to, aby sa vyrovnanie s vojnovými zločinmi považovalo v spoločnostiach týchto krajín za dôležitý krok k dosiahnutiu spravodlivosti pre obete a k uľahčeniu zmierenia v tejto oblasti;

9.   zdôrazňuje význam dobrých susedských vzťahov ako predpoklad pre regionálnu stabilitu a spoluprácu, ako aj pre nerušený rozširovací proces; vyzýva preto všetky tieto krajiny, aby sa čo najviac snažili o vyriešenie vzájomných susedských sporov v prvých fázach rozširovacieho procesu; zdôrazňuje však, že takéto dvojstranné spory by sa mali vyriešiť medzi zúčastnenými stranami; navrhuje, že v prípade, že zúčastnené strany nevyriešia tieto spory, by EÚ mala vyvinúť všetko úsilie na dosiahnutie riešenia; zdôrazňuje, že tieto spory ako také by nemali byť prekážkou k pokroku v prístupovom procese, EÚ by sa mala vyhnúť tomu, aby bola zaťažená týmito pretrvávajúcimi dvojstrannými spormi a mala by vyvinúť úsilie na ich vyriešenie ešte pred vstupom;

10.   so znepokojením sleduje hospodárske problémy, ktorým oblasť západného Balkánu čelí v dôsledku finančnej krízy; víta ochotu Komisie poskytnúť mimoriadnu finančnú pomoc, akou je makroekonomická pomoc a priama podpora rozpočtu; zdôrazňuje, že situácia je osobitne zložitá vzhľadom na vysokú mieru chudoby a nezamestnanosti v niektorých z týchto krajín; vyzýva Komisiu, ako aj samotné krajiny, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na zmierenie dôsledkov krízy, najmä pre najzraniteľnejších príslušníkov spoločnosti;

11.   podčiarkuje význam regionálnej spolupráce na západnom Balkáne ako dôležitý faktor v procese rozširovania a zároveň nevyhnutný prvok v procese zmierenia posilňujúceho vzájomné kontakty medzi ľuďmi; okrem toho pripomína výhody takejto spolupráce, pokiaľ ide o zvýšený objem obchodu, energetickú bezpečnosť posilnenú diverzifikáciou dodávateľov energie, zdrojov a dodávateľských trás, environmentálnu politiku a boj proti organizovanému zločinu a nezákonnému obchodovaniu; v tejto súvislosti s uspokojením berie na vedomie prácu Rady pre regionálnu spoluprácu vyzýva, aby sa zvýšila politický vôľa a zlepšilo zosúladenie zavádzania stratégie proti nezákonnému obchodovaniu, najmä v súvislosti s ochranou obetí; zdôrazňuje, že do regionálnej politickej a hospodárskej spolupráce sa musia zapájať všetci politickí činitelia i občianska spoločnosť, najmä organizácie žien, a nemali by ich brzdiť dvojstranné politické problémy; v tejto súvislosti vyzýva všetky zúčastnené strany, aby hľadali pragmatické riešenia s cieľom zabezpečiť možnosť zapájania sa do regionálnej spolupráce bez toho, aby boli dotknuté rozdielne pozície týkajúce sa štatútu Kosova;

12.   vyzýva všetky dotknuté krajiny, aby vynaložili väčšie úsilie v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, najmä v súvislosti s bojom proti rodovo podmienenému násiliu, podporou prístupu k opravným prostriedkom voči rodovej diskriminácii a napomáhaním účasti žien v politike;

13.   považuje za nevyhnutné, aby sa podporovalo zapojenie občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií (MVO) na celoštátnej a miestnej úrovni, ako aj zlepšila podpora a financovanie MVO, s cieľom podporovať ich účasť na plánovaní a využívaní nástroja podpory občianskej spoločnosti – Nástroj predvstupovej pomoci, a zlepšiť sociálny dialóg na trhu práce;

14.   vyzýva krajiny regiónu, aby vyvinuli väčšie úsilie na zlepšenie postavenia etnických menšín, najmä Rómov; zdôrazňuje, že Rómovia sú často obeťami diskriminácie a že by sa mala zlepšiť najmä ich účasť na rozhodovacích procesoch, na trhu práce a v bežnom vzdelávacom systéme; v tejto súvislosti berie na vedomie dvojstranné readmisné dohody, ktoré uzavreli krajiny západného Balkánu s členskými štátmi, a vyzýva príslušné štáty, aby zintenzívnili úsilie pri vytváraní vhodných sociálnych podmienok, infraštruktúry a prístupu k verejným službám s cieľom zabezpečiť základné práva Rómov a uľahčiť ich opätovné začlenenie po ich návrate; vyzýva krajiny západného Balkánu a členské štáty, aby sa dôkladne zaoberali opätovným začleňovaním vrátených Rómov a každoročne podávali správu Komisiu o dosiahnutých výsledkoch s cieľom uľahčiť vyhodnocovanie politík v oblasti opätovného začleňovania a výmeny osvedčených postupov;

15.   zdôrazňuje zásadný význam procesu liberalizácie vízového režimu pre krajiny západného Balkánu; víta skutočnosť, že Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko splnili všetky kritériá pre liberalizáciu vízového režimu a preto sa očakáva, že sa bezvízový režim začne uplatňovať na ich občanov od 19. decembra 2009; víta najnovšie kroky, ktoré prijali orgány Bosny a Hercegoviny a Albánska s cieľom urýchliť splnenie podmienok plánu pre bezvízový režim cestovania, a naliehavo ich vyzýva, aby urýchlili prípravy s cieľom splniť všetky príslušné kritéria, aby sa liberalizácia vízového režimu mohla začať uplatňovať na občanov týchto krajín od júla 2010; domnieva sa, že Komisia by mala v záujme urýchlenia zavádzania Solúnskej agendy a ako súčasť jej regionálneho prístupu v rámci svojich právomocí a v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999 čo najskôr začať s kosovskými orgánmi dialóg o vytvorení plánu na zjednodušenie a liberalizáciu vízového režimu podobného plánu, ktorý bol vypracovaný pre ostatné krajiny západného Balkánu;

16.   vyzýva všetky krajiny v tomto regióne, aby bezodkladne prijali alebo efektívne uplatňovali právne predpisy o zákaze diskriminácie, najmä v súvislosti so skutočnosťou, že mnohé prípady vyhrážania sa, útokov, zastrašovania alebo diskriminácie lesieb, gayov, bisexuálov a transsexuálov zostávajú neohlásené alebo nie sú trestne stíhané;

17.   vyzýva medzinárodné a kosovské orgány, aby vykonali všetko pre okamžité uzatvorenie olovom kontaminovaných táborov pre osoby vysídlené v rámci krajiny v Çesmin Llugë/Česmin Lugu, Osterode and Leposaviq/Leposavići, ktoré sa nachádzajú na hromadách vysoko kontaminovanej hlušiny z olovenej bane v Trepči, a aby zabezpečili základné ľudské práva rodinám, ktoré tam žijú, ich presídlením do bezpečnejších miest s dôstojnými sanitárnymi podmienkami;

18.   zastáva názor, že na udržanie podpory občanov EÚ pre ďalšie rozširovanie, ako aj odhodlania občanov kandidátskych krajín pokračovať v reformách je veľmi dôležité, aby sa im poskytli jasné a ucelené informácie o výhodách a dôsledkoch tejto politiky; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vyvinuli úsilie zamerané na tento cieľ; považuje za rovnako podstatné, aby sa vypočuli a riešili obavy a otázky občanov;

19.   oceňuje Chorvátsko za neustály pokrok v plnení kritérií pristúpenia do EÚ, ako aj členských povinností; víta dvojstrannú dohodu o riešení hraničného sporu so Slovinskom, ktorá dala podnet na otvorenie ďalších kapitol v procese pristúpenia; domnieva sa, že rokovania o pristúpení sa budú môcť uzatvoriť do polovice roka 2010, za predpokladu, že Chorvátsko zvýši svoje úsilie a splní potrebné kritériá a štandardy vrátane úplnej spolupráce s ICTY;

20.   blahoželá Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko k pokroku, ktorý dosiahla od poslednej správy o pokroku, najmä za niekoľko posledných mesiacov; s uspokojením konštatuje, že Komisia tento pokrok uznala a odporučila otvorenie prístupových rokovaní s touto krajinou; vyzýva Radu, aby počas samitu, ktorý sa uskutoční v decembri 2009, postupovala v súlade s odporúčaniami Komisie; očakáva začiatok rokovaní v blízkej budúcnosti s nádejou, že možno dosiahnuť vzájomne uspokojujúce riešenia otvorených otázok so susediacimi krajinami vrátane otázky názvu medzi Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a Gréckom; vyzýva vlády oboch týchto krajín, aby zintenzívnili svoje úsilie v tejto oblasti; opätovne pripomína význam dobrých susedských vzťahov a naliehavo vyzýva Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, aby bola vnímavá na problémy týkajúce sa jej susedných krajín; s uspokojením berie na vedomie nedávne nadviazanie diplomatických vzťahov s Kosovom, ako aj uzavretie dohody o vytýčení hraníc, ktoré významne prispievajú k regionálnej stabilite;

21.   vyzýva orgány Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, aby pokračovali v úsilí o reformný proces, najmä v oblasti reformy verejnej správy a súdnictva, v oblasti protikorupčnej politiky, práv žien a vzťahov medzi etnikami vrátane zabezpečenia práv osobám s akýmkoľvek etnickým pôvodom a ich zvýšeného zapájania do verejného života a verejnej správy;

22.   oceňuje pokrok, ktorý dosiahlo Turecko ako kandidátska krajina na ceste k splneniu kodanských politických kritérií; naliehavo vyzýva tureckú vládu a všetky parlamentné strany v Turecku, aby dospeli k dohode o obsahu a uplatňovaní kľúčových reforiem; víta skutočnosť, že vláda schválila stratégiu reformy súdnictva, a poukazuje na kľúčový význam jej rýchleho vykonania pre fungovanie tureckého štátu a spoločnosti; je znepokojený situáciou v oblasti slobody prejavu a slobody tlače, najmä v nadväznosti na bezprecedentnú pokutu udelenú jednej mediálnej skupine; s uspokojením berie na vedomie čoraz častejšie verejné diskusie v Turecku o otázkach, ktoré boli doposiaľ tabu; vyjadruje poľutovanie nad obmedzeným pokrokom, ktorý bol dosiahnutý v oblasti slobody vierovyznania, a naliehavo vyzýva vládu, aby ustanovila právny rámec v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý by umožňoval všetkým nemoslimským náboženským spoločenstvám a spoločenstvu Alevitov, aby fungovali bez zbytočných obmedzení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa naďalej neplnia záväzky, ktoré vyplývajú z dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi ES a Tureckom, a naliehavo vyzýva Turecko, aby ho uplatňovalo v plnej miere a nediskriminačne; vyzýva tureckú vládu a všetky zainteresované strany, aby aktívne prispeli k rýchlemu návrhu na všestranné urovnanie cyperskej otázky vychádzajúcemu z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN a zásad, na základe ktorých bola založená EÚ; víta úsilie pri riešení kurdskej otázky v kontexte projektu tzv. demokratického otvárania, nabáda tureckú vládu, aby prijala konkrétne opatrenia na riešenie situácie občanov kurdského pôvodu, a vyzýva všetky politické sily, aby podporovali tento proces; oceňuje diplomatické úsilie o normalizáciu vzťahov s Arménskom a naliehavo vyzýva Veľké národné zhromaždenie Turecka, ako aj arménsky parlament, aby ratifikovali príslušné protokoly; víta skutočnosť, že Turecko podpísalo medzivládnu dohodu o plynovode Nabucco, ktorého realizácia je naďalej jedným z najvýznamnejších cieľov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, a vyzýva na skoré otvorenie kapitoly o energetike v rámci prístupových rokovaní; berie na vedomie obnovenie rokovaní o readmisnej dohode medzi EÚ a Tureckom a naliehavo vyzýva Turecko, aby medzičasom v plnej miere uplatňovalo existujúce bilaterálne readmisné dohody a protokoly s členskými štátmi; vyzýva tureckú vládu, aby zvýšila koordináciu svojej zahraničnej politiky s EÚ, najmä pokiaľ ide o Irán; vyjadruje však poľutovanie, že strategickú spoluprácu NATO – EÚ nad rámec dohôd "Berlín plus" naďalej blokujú námietky Turecka, čo má negatívne dôsledky na ochranu nasadeného personálu EÚ, a naliehavo vyzýva Turecko, aby od týchto námietok čo najskôr upustilo;

23.   s uspokojením berie na vedomie pokrok, ktorý urobilo Srbsko, a najmä jeho jednostranné uplatňovanie dočasnej dohody; zastáva názor, že takéto jednostranné plnenie, ktoré sa uskutočňuje v čase finančnej krízy, je prejavom odhodlania tejto krajiny pokročiť vpred na ceste k členstvu v Európskej únii; nalieha preto na Radu, aby bezodkladne rozhodla o ratifikácii dočasnej dohody; žiada Srbsko, aby v plnej miere spolupracovalo s ICTY; v tejto súvislosti víta správu hlavného žalobcu ICTY Serge Brammertza, predloženú 4. júna 2009, v ktorej sa uvádza, že Srbsko dosiahlo ďalší pokrok týkajúci sa spolupráce s ICTY; prikladá význam skutočnosti, že trestné stíhania pokračujú v Komore pre vojnové zločiny Okresného súdu v Belehrade; víta skutočnosť, že srbské orgány podpísali protokol s misiou Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) a vyzýva Srbsko, aby zintenzívnilo spoluprácu s misiou EULEX KOSOVO, najmä pokiaľ ide o operácie misie EULEX KOSOVO v severnom Kosove; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že srbské úrady adresovali kosovským Srbom výzvu na bojkot volieb do miestnych zastupiteľstiev plánovaných na 15. novembra 2009 a naliehavo ich vyzýva, aby zvolili konštruktívny prístup s cieľom podporovať aktívnu účasť spoločenstva kosovských Srbov v kosovských inštitúciách;

24.   uznáva, že Bosna a Hercegovina dosiahla určitý pokrok v oblasti bezpečnosti a kontroly hraníc; vyjadruje ale nespokojnosť s tým, že Bosna a Hercegovina ako potenciálna kandidátska krajina dosiahla na ceste k členstvu v Únii len obmedzený pokrok; s rastúcim znepokojením sleduje nestabilnú politickú klímu a nedostatočnú jednotnú víziu, ktorá by bola spoločná pre oba celky; odsudzuje prejavy, ktoré podnecujú vášne a ktoré môžu ohroziť úspechy dosiahnuté v procese zmierenia medzi etnikami a fungovanie štátnych štruktúr; vyzýva Radu, aby s podporou medzinárodného spoločenstva pokračovala v úsilí o dialóg s politickými predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny s cieľom pomôcť tejto krajine a jej občanom udržať sa na ceste k európskej integrácii; zdôrazňuje význam vytvárania trvalejšieho ústavného rámca umožňujúceho inštitúciám krajiny fungovať efektívnejšie; v tejto súvislosti berie na vedomie najnovšie spoločné diplomatické úsilie predsedníctva Rady, Komisie a vlády USA a odporúča ďalšie rokovania zohľadňujúce predchádzajúce dohody medzi politikmi v Bosne a Hercegovine; pripomína, že na udržanie životaschopnosti krajiny je potrebné aj užšie zapojenie poslancov a občianskej spoločnosti;

25.   víta zámer Komisie posilniť vzťahy s Kosovom(5) vrátane zváženia možnosti zapojenia Kosova do programov Spoločenstva; očakáva, že proces decentralizácie v Kosove sa uzavrie do konca roka, aby sa splnili základné požiadavky Ahtisaariho plánu a zabezpečilo politické zastúpenie všetkých obyvateľov Kosova, najmä srbskej menšiny; vyzýva orgány Kosova, aby pokračovali vo svojom úsilí o zlepšenie a zabezpečenie dodržiavania práv menšín; víta celkový pokojný a hladký priebeh volieb do miestnych zastupiteľstiev z 15. novembra 2009 a oceňuje úsilie, ktoré počas ich príprav vyvinula ústredná volebná komisia; víta rovnako bezprecedentne vysokú účasť kosovských Srbov a považuje to za povzbudzujúci ukazovateľ toho, že spoločenstvo kosovských Srbov má záujem prevziať svoju mieru zodpovednosti v rámci kosovských inštitúcií; víta skutočnosť, že misia EULEX KOSOVO dosiahla plnú operačnú schopnosť, ktorá jej umožní transparentne a zodpovedne plniť svoj mandát – podporovať právny štát, verejný poriadok a bezpečnosť v celom Kosove a pripraviť cestu integrácii Kosova do EÚ, ak splní potrebné podmienky a požiadavky;

26.   uznáva pokrok, ktorý dosiahla Čierna Hora od poslednej správy o pokroku; berie na vedomie, že táto krajina požiadala o členstvo v EÚ a že Rada sa rozhodla vyzvať Komisiu, aby pripravila svoje stanovisko k žiadosti Čiernej Hory; oceňuje Čiernu Horu za dosiahnuté úspechy, najmä za hladký priebeh nedávnych volieb a za solídnej hospodárske výsledky napriek celosvetovej hospodárskej kríze, a vyzýva krajinu, aby pokračovala vo svojom úsilí na ceste reforiem;

27.   uznáva pokrok, ktorý dosiahlo Albánsko od poslednej hodnotiacej správy, najmä v súvislosti s postupom vydávania identifikačných kariet a pokrokom v súvislosti s právnym a správnym rámcom volebného procesu, ktorý sa potvrdil počas posledných volieb na celoštátnej úrovni; naliehavo vyzýva opozíciu, aby prestala bojkotovať parlament a vyzýva ju, aby vykonávala svoju povinnosť zastupovať svojich voličov v parlamente; vyzýva vládu a opozíciu, aby našli spoločný základ pre postup v nadväznosti na minulé parlamentné voľby; berie na vedomie, že Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ a že Rada sa rozhodla vyzvať Komisiu, aby pripravila svoje stanovisko k žiadosti tejto krajiny; podporuje albánske orgány, aby pokračovali vo svojom reformnom úsilí zameranom na dosiahnutie hospodárskeho a sociálneho pokroku pre svojich občanov, aby mohla táto krajina napredovať na ceste k členstvu v EÚ;

28.   víta žiadosť Islandu o členstvo a očakáva, že Komisia čoskoro vypracuje stanovisko a odporúčanie k tejto žiadosti a že vzhľadom na zaužívanú demokratickú tradíciu a na vysoký stupeň zosúladenia legislatívy tejto krajiny s acquis communautaire Island čoskoro získa postavenie kandidátskej krajiny. domnieva sa však, že bilancia dodržiavania jeho záväzkov vyplývajúcich z Dohody o Európskom hospodárskom priestore by mala byť významnou súčasťou hodnotenia Komisie; opätovne vyzýva Komisiu, aby otvorila úrad delegácie v Reykjavíku už počas prvého polroka 2010;

29.   vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali funkčný a ucelený model pre nové delegácie EÚ v oblasti rozširovania, ktorým by sa zachovala jednotnosť akcií EÚ v nadväznosti na zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), najmä pre prípad, ak právomoci v oblasti politiky rozširovania zostanú mimo rámca ESVČ;

30.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a dotknutých krajín.

(1) Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(2) Ú. v. EÚ C 317 E, 23. 12. 2006, s. 480.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0363.
(4)* V zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/1999.
(5) 22 členských štátov uznalo Kosovo, zatiaľ čo 5 členských štátov tak neurobilo.


Odstránenie násilia páchaného na ženách
PDF 240kWORD 73k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách
P7_TA(2009)0098B7-0139/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na ustanovenia nachádzajúce sa v právnych nástrojoch Organizácie Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, akými sú napríklad Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodné pakty o občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb, Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný protokol a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–   so zreteľom na ďalšie nástroje OSN týkajúce sa násilia páchaného na ženách, akými sú napríklad Viedenská deklarácia a akčný program z 25. júna 1993 prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach (A/CONF. 157/23), Deklarácia o odstránení násilia páchaného na ženách z 20. decembra 1993 (rezolúcia 48/104), rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z 12. decembra 1997 s názvom "Prevencia trestnej činnosti a opatrenia trestného súdnictva na odstránenie násilia páchaného na ženách" (rezolúcia 52/86), rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z 18. decembra 2002 s názvom "Smerom k odstráneniu trestnej činnosti zameranej proti ženám, páchanej v mene cti" (rezolúcia 57/179) a rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z 22. decembra 2003 s názvom "Odstránenie domáceho násilia páchaného na ženách" (rezolúcia 58/147), správy osobitných spravodajcov vysokého komisára OSN pre ľudské práva o násilí páchanom na ženách a všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru pre odstránenie diskriminácie žien (11. schôdza, 1992),

–   so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, prijaté na štvrtej svetovej konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na uznesenia Európskeho parlamentu z 18. mája 2000 o opatreniach v súvislosti s pekinskou akčnou platformou(1) a z 10. marca 2005 o opatreniach v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + 10)(2),

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN zo 6. júla 2006 s názvom "Podrobná štúdia všetkých foriem násilia páchaného na ženách" (A/61/122/Add.1),

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN z 19. decembra 2006 o zintenzívnení úsilia na odstránenie všetkých foriem násilia voči ženám (rezolúcia 61/143),

–   so zreteľom na rezolúciu 2003/45 Komisie OSN pre ľudské práva z 23. apríla 2003 o odstránení násilia voči ženám (rezolúcia Komisie pre ľudské práva 2003/45),

–   so zreteľom na rezolúciu Medziparlamentnej únie o úlohe parlamentov v boji proti násiliu voči ženám, prijatú na 114. zhromaždení 12. mája 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej únii širokú kampaň za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2006 o aktuálnej situácii v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách a budúcich krokoch(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. októbra 2007 o vraždách žien v Mexiku a Strednej Amerike a úlohe Európskej únie v boji proti tomuto javu(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. marca 2009 o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktoré sa praktizuje v EÚ(6),

–   so zreteľom na otázky z 1. októbra 2009 Rade (O-0096/2009 − B7-0220/2009) a Komisii (O-0097/2009 − B7-0221/2009) o odstránení násilia páchaného na ženách,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže pekinská akčná platforma OSN vymedzila násilie páchané na ženách ako akýkoľvek akt rodového násilia, ktorý vyústi alebo môže vyústiť do fyzického, sexuálneho alebo duševného ublíženia alebo utrpenia žien, vrátane hrozieb vykonania takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody,

B.   keďže pekinská akčná platforma OSN vyhlásila, že násilie páchané na ženách je prejavom historicky nerovných mocenských vzťahov mužov a žien, ktoré viedli k dominancii mužov nad ženami a k diskriminácii žien zo strany mužov, a tiež k bráneniu ženám v ich voľnom napredovaní,

C.   keďže násilie páchané mužmi na ženách nie je iba problémom verejného zdravia, ale aj aspektom nerovnosti žien a mužov, t. j. oblasti, v ktorej má EÚ právomoc prijímať opatrenia,

D.   keďže rovnosť žien a mužov je jednou zo základných zásad EÚ, ktorú uznáva Zmluva o ES a Charta základných práv Európskej únie,

E.   keďže násilie páchané mužmi na ženách predstavuje porušovanie ľudských práv, a to práva na život, práva na bezpečnosť, práva na dôstojnosť, práva na fyzickú a duševnú integritu a práva na sexuálny a reprodukčný výber a zdravie,

F.   keďže násilie páchané mužmi na ženách predstavuje pre ženy prekážku, ktorá im bráni zapojiť sa do života spoločnosti, do politického a verejného života a do pracovného procesu a môže viesť k odsúvaniu žien na okraj spoločnosti a k ich chudobe,

G.   keďže extrémne formy násilia páchaného na ženách môžu viesť k ich vraždám,

H.   keďže násilie páchané na ženách ide ruka v ruke s násilím páchaným na deťoch a vplýva na ich psychickú rovnováhu a ich životy,

I.   keďže násilie páchané na ženách-matkách priamo i nepriamo ovplyvňuje emocionálne a duševné zdravie ich detí, má naň dlhodobé negatívne následky a môže vytvárať kruh násilia a zneužívania, ktorý pretrváva celé generácie,

J.   keďže násilie páchané mužmi na ženách je v celej Európe a vo svete štrukturálnym a široko rozšíreným problémom, pričom tento jav vplýva na obete a páchateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie, príjem alebo spoločenské postavenie a súvisí s nerovnomerným rozdelením moci medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti,

K.   keďže formy násilia páchaného na ženách sa v rôznych kultúrach a tradíciách líšia a keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov, takzvané zločiny v mene cti a nútené sobáše sú realitou v EÚ,

L.   keďže v podmienkach vojny, ozbrojeného konfliktu, povojnovej obnovy, hospodárskej, sociálnej a/alebo finančnej krízy sa zvyšuje individuálna i kolektívna bezbrannosť žien voči násiliu páchanému mužmi, čo by sa však nemalo považovať za ospravedlnenie tolerovania násilia páchaného mužmi,

M.   keďže obchodovanie so ženami na sexuálne a iné účely je zásadným porušením ľudských práv žien a škodí jednotlivým obetiam, ako aj celej spoločnosti,

N.   keďže tolerovanie prostitúcie v Európe vedie k nárastu pašovania žien do Európy na sexuálne účely a k sexuálnej turistike,

O.   keďže v EÚ sa pravidelne nezhromažďujú porovnateľné údaje o rôznych druhoch násilia voči ženám, a preto sa dá len ťažko zistiť skutočný rozsah tohto javu a hľadať vhodné riešenia tohto problému,

P.   keďže počet žien, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia, je znepokojujúci,

Q.   keďže často zdeformovaný a konzumný obraz žien, ktorý prinášajú médiá, je v protiklade s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti,

R.   keďže okrem ekonomickej závislosti (ku ktorej u žien často dochádza) sú dôležitými faktormi, ktoré spôsobujú, že ženské obete násilie neohlásia, spoločenská kultúra a predstavy, že násilie mužov na ženách je súkromná vec alebo že na ňom nesú často vinu samotné ženy,

S.   keďže ženy často neoznamujú prípady násilia, ktoré na nich páchajú muži, z rôznych zložitých – psychologických, finančných, sociálnych a kultúrnych dôvodov a niekedy ich od toho odrádza nedostatok dôvery voči policajnému a súdnemu systému a službám sociálnej a lekárskej pomoci,

T.   keďže Európsky parlament veľakrát požadoval vyhlásenie Európskeho roka boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách,

U.   keďže OSN vyhlásila 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a v decembri 2009 sa v Európskom parlamente uskutoční medzinárodný seminár venovaný boju proti násiliu páchanému na ženách,

V.   keďže je naliehavo potrebné zaviesť komplexný právny nástroj zameraný na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách v Európe vrátane obchodovania so ženami,

1.   naliehavo vyzýva členské štáty, aby zdokonalili vnútroštátne právne predpisy a politiky zamerané na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, a to najmä vypracovaním komplexných národných akčných plánov na boj proti násiliu voči ženám, ktoré vychádzajú z analýzy dôsledkov násilia páchaného na ženách z hľadiska rodovej rovnosti a záväzkov, ktoré členským štátom vyplývajú z medzinárodných zmlúv, pokiaľ ide o odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien, a obsahujú konkrétne opatrenia na predchádzanie násiliu mužov, ochranu obetí a stíhanie páchateľov;

2.   nabáda členské štáty, aby prostredníctvom vnútroštátnych programov a foriem financovania podporovali dobrovoľnícke orgány a organizácie, ktoré poskytujú prístrešie a psychologickú podporu ženským obetiam násilia, v neposlednom rade s cieľom pomôcť im znovu sa začleniť do trhu práce a opäť tak nadobudnúť plnohodnotný pocit ľudskej dôstojnosti;

3.   vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila konkrétny a zosúladenejší návrh politiky EÚ v oblasti boja proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, ako sa uvádza v jej oznámení z 1. marca 2006 s názvom "Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 - 2010" (KOM(2006)0092), ako aj konkrétne opatrenia na predchádzanie všetkým formám násilia, na ochranu obetí a stíhanie páchateľov a aby zabezpečila vypracovanie analýzy dôsledkov násilia páchaného mužmi na ženách na rodovú rovnosť vo všetkých politických oblastiach a zaistila koordinovaný, angažovaný a zosúladený postup inštitúcií EÚ a členských štátov s cieľom odstrániť takéto násilie;

4.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť prijatia nových opatrení na boj proti násiliu páchanému na ženách;

5.   vyzýva Komisiu, aby usporiadala osobitnú konferenciu na vysokej úrovni, ktorej účastníkmi by boli zástupcovia politických orgánov, občianskej spoločnosti, sociálnych a inštitucionálnych organizácií, s cieľom prispieť k vypracovaniu zosúladenejších politík na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách;

6.   vyzýva EÚ, aby zabezpečila právo na pomoc a podporu pre všetky obete násilia vrátane obetí obchodovania s ľuďmi bez ohľadu na ich národnosť a na ochranu ženských obetí domáceho násilia, ktorých právne postavenie by mohlo závisieť od ich partnera;

7.   vyzýva EÚ, aby zaviedla mechanizmy, ktoré by zabezpečili, aby sa analýza obchodovania s ľuďmi z hľadiska rodovej rovnosti stala súčasťou všetkých právnych predpisov a politík zameraných na predchádzanie obchodovaniu a boj proti nemu, a aby riešila hlavné príčiny násilia prostredníctvom preventívnych opatrení, ako sú sankcie, vzdelávanie a kampane na zvyšovanie informovanosti;

8.   poukazuje na to, že stále čaká na výsledky štúdie Komisie o právnych predpisoch týkajúcich sa rodovo podmieneného násilia a násilia voči ženám;

9.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili riadnu dostupnosť právnej pomoci a ochrany pre ženské obete násilia, a to bez ohľadu na ich národnosť a spôsob ich účasti na vyšetrovaní uskutočňovanom policajnými orgánmi;

10.   naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby stanovili jasný právny základ pre boj proti všetkým formám násilia voči ženám vrátane obchodovania so ženami;

11.   vyzýva Komisiu, aby začala prípravu návrhu komplexnej smernice o postupe predchádzania všetkým formám násilia voči ženám a jeho potláčania;

12.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby svoju činnosť zamerali na riešenie príčin násilia voči ženám, a to v neposlednom rade uplatňovaním preventívnych opatrení a organizovaním informačných kampaní o rôznych podobách takéhoto násilia;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali koordinovane pôsobiť využívaním kampaní na zvyšovanie povedomia a informovanie verejnosti o domácom násilí, ako aj stratégií, ktorých cieľom je zmeniť formovanie spoločenských stereotypov o ženách prostredníctvom vzdelávania a médií a podporovať výmenu osvedčených postupov;

14.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problematiku násilia páchaného na ženách a rodový rozmer porušovania ľudských práv riešili v medzinárodnom meradle, najmä v kontexte dvojstranných asociačných dohôd a medzinárodných obchodných dohôd, ktoré sú v platnosti alebo ktoré sa prerokúvajú;

15.   v tejto súvislosti odsudzuje absenciu zmysluplného rodového rozmeru v povinných hodnoteniach vplyvu dohôd z hľadiska trvalej udržateľnosti, ktoré sa vypracúvajú pred ich uzatváraním, a predovšetkým absenciu potvrdenia problému sexuálneho násilia a neexistenciu súboru nástrojov na analyzovanie rodového vplyvu a vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh na riešenie tohto problému;

16.   žiada členské štáty, aby náležite zohľadnili osobitosť postavenia niektorých kategórií žien, ktoré sa najskôr môžu stať obeťami násilia, napríklad žien patriacich k menšinám, prisťahovalkýň, utečeniek, žien žijúcich v biede vo vidieckych alebo v izolovaných spoločenstvách, väznených alebo internovaných žien, dievčat, homosexuálnych žien, zdravotne postihnutých žien a starších žien;

17.   žiada členské štáty, aby zintenzívnili opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu v radoch mladých ľudí prostredníctvom cielených vzdelávacích kampaní a lepšej spolupráce zainteresovaných strán a rôznych kruhov, ktorých sa tento jav týka, napríklad rodiny, školy, verejného priestoru a médií;

18.   vyzýva Komisiu, aby sa v kontexte práce v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov zaoberala medzinárodným rozmerom násilia páchaného na ženách, najmä vo vzťahu k európskym podnikom pôsobiacim vo vývozno-spracovateľských zónach;

19.   zdôrazňuje význam náležitej odbornej prípravy všetkých osôb pracujúcich so ženami, ktoré sa stali obeťami násilia mužov, vrátane zástupcov justičného systému a orgánov činných v trestnom konaní, osobitne príslušníkov polície, súdnictva, pracovníkov v oblasti sociálnych, zdravotníckych a právnych služieb, pracovných agentúr, zamestnávateľov a  odborových združení;

20.   žiada vytvárať mechanizmy, ktoré uľahčujú dostupnosť bezplatnej právnej pomoci pre ženy, obete rodového násilia alebo sietí obchodovania s ľuďmi, s cieľom upevniť ich práva v celej EÚ; trvá na potrebe zlepšovať spoluprácu profesionálov v právnej oblasti a výmenu osvedčených postupov v boji proti diskriminácii a rodovému násiliu a hľadať spôsoby odstraňovania prekážok pre uznávanie právnych aktov v ostatných členských štátoch vrátane rozsudkov pri trestných činoch rodového násilia a súdnych príkazov voči násilným mužom;

21.   víta skutočnosť, že v niektorých členských štátoch boli zriadené súdy s pôsobnosťou v oblasti násilia páchaného na ženách, a vyzýva všetky členské štáty, aby tento krok nasledovali;

22.   žiada, aby sa v Európskom informačnom systéme registrov trestov (ECRIS) vymedzilo dôležité miesto pre záznamy o rodovom násilí;

23.   naliehavo vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť zriadili jednotný systém zberu štatistických údajov o násilí voči ženám, zvlášť voči mladistvým dievčatám, vrátane vrážd spáchaných v dôsledku násilia v rodinách alebo v blízkych vzťahoch s cieľom získať porovnateľné údaje o násilí páchanom na ženách v celej EÚ;

24.   naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali sexuálne násilie voči ženám a znásilnenie vrátane násilia a znásilnenia v manželstve, v blízkych neoficiálnych vzťahoch a/alebo násilia spáchaného mužským príbuzným, pokiaľ s tým obeť nesúhlasila, za trestný čin, a aby zaručili automatické stíhanie páchateľov týchto činov a odmietali uznať akékoľvek odôvodnenie kultúrnymi zvyklosťami, tradíciami alebo náboženskou praxou za poľahčujúce okolnosti v prípadoch násilia páchaného na ženách vrátane tzv. zločinov v mene cti a zmrzačovania ženských pohlavných orgánov;

25.   poznamenáva, že niektoré členské štáty zavádzajú politiky, zamerané na uznanie sexuálneho násilia medzi partnermi, a najmä násilie v manželstve, za trestný čin; žiada členské štáty, aby analyzovali prínosy týchto politík s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov na celoeurópskej úrovni;

26.   vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na zastavenie zmrzačovania ženských pohlavných orgánov; upozorňuje na to, že prisťahovalci s pobytom v Spoločenstve by si mali uvedomovať, že zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov je vážnym útokom na zdravie žien a porušovaním ľudských práv; vyzýva členské štáty, aby implementovali osobitné právne ustanovenia týkajúce sa zmrzačovania ženských pohlavných orgánov alebo aby prijali takéto zákony a stíhali každú osobu, ktorá vykonáva zmrzačovanie pohlavných orgánov;

27.   vyzýva EÚ, aby zabezpečila právo na pomoc a podporu pre všetky obete násilia páchaného mužmi na ženách;

28.   naliehavo žiada členské štáty, aby bezodkladne prešetrili mimoriadne závažné porušovanie ľudských práv rómskych žien, potrestali páchateľov a poskytli obetiam násilnej sterilizácie primerané odškodnenie;

29.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
(2) Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
(3) Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 55.
(4) Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
(5) Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 140.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2009)0161.


Somálsko
PDF 221kWORD 61k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží
P7_TA(2009)0099RC-B7-0158/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o každodennom zabíjaní civilistov v Somálsku(2),

–   so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady pre vonkajšie vzťahy z 27. júla 2009 (12354/2009) a 17.novembra 2009 (15914/2009),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/918/SZBP z 8. decembra 2008 o začatí vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)(3), nazvanej operácia Atalanta,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN S/RES 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009) a 1972 (2009),

–   so zreteľom na výmenu listov medzi EÚ a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch, akými Európske námorné sily (EUNAVFOR) odovzdávajú Keni osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a zadržané EUNAVFOR, a zaistený majetok zadržiavaný EUNAVFOR, a ako sa s týmito osobami zaobchádza po ich odovzdaní,

–   so zreteľom na výmenu listov z 30. októbra 2009 medzi EÚ a Seychelskou republikou, na základe ktorej je možné prepraviť na Seychely osoby, ktoré sú podozrivé z pirátstva a spáchania ozbrojených lúpeží, zadržané EUNAVFOR v operačnej zóne,

–   so zreteľom na usmernenia, na ktorých sa príslušné strany dohodli v mierovej zmluve z Džibuti 25. novembra 2008, najmä v súvislosti s vytvorením somálskej vlády národnej jednoty a parlamentu prístupného pre všetkých,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže nedávne obnovenie bojov medzi povstalcami Zväzu islamských súdov a jednotkami dočasnej federálnej vlády (TFG) a misie Africkej únie (AÚ) v Somálsku (AMISOM) viedlo k zvýšeniu nestability a k stratám na životoch v Somálsku,

B.   keďže medzinárodné spoločenstvo rešpektuje suverenitu, územnú celistvosť, politickú nezávislosť a jednotu Somálska,

C.   keďže Somálsko nemalo fungujúcu vládu od zvrhnutia režimu Siada Barreho v roku 1991 a keďže politická situácia sa odvtedy vyznačuje anarchiou, bojmi medzi klanmi a plienením,

D.   keďže zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v hlavnom meste Somálska Mogadišu zabránila národným a vnútroštátnym mimovládnych organizáciám, aby mohli čeliť prehlbujúcej sa humanitárnej katastrofe a reagovať na núdzové situácie,

E.   keďže v Somálsku naďalej dochádza k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva všetkými stranami konfliktu, konkrétne k mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu, znásilňovaniu, mimosúdnym popravám, svojvoľnému zadržiavaniu a útokom na civilistov, novinárov a obhajcov ľudských práv a na civilnú infraštruktúru,

F.   keďže je znepokojený dlhotrvajúcou občianskou vojnou v Somálsku a jej vplyvom na mier a zmierovací proces v krajine, ako aj na bezpečnosť a stabilitu všetkých štátov Afrického rohu,

G.   keďže donedávna boli útoky pirátov namierené nielen na obchodné lode, ale aj na plavidlá Svetového potravinového programu (WFP), rybárske lode a výletné lode,

H.   keďže takéto pirátstvo je sčasti dôsledkom násilia a politickej nestability v Somálsku, ku ktorým i prispieva, bezprostredne pôsobí na zvyšok regiónu Afrického rohu a jeho sprievodným javom sú dôsledky pre civilné obyvateľstvo Somálska týkajúce sa vystavenia hrozbám, chýbajúceho rozvoja a prerušenia potravinovej pomoci a iných humanitárnych činností,

I.   keďže Rada sa 8. decembra 2008, ako súčasť komplexnej akcie vedenej EÚ v Africkom rohu, rozhodla spustiť vyššie uvedenú vôbec prvú námornú operáciu EÚ, EUNAVFOR Atalanta, s cieľom potlačiť pirátsku činnosť a ozbrojené lúpeže pri brehoch Somálska, odstrašiť pred páchaním týchto činov a predchádzať im a zároveň prispieť k ochrane obchodných lodí a najmä lodí WFP, ktoré prepravujú potravinovú pomoc pre vysídlené osoby v Somálsku,

J.   keďže od decembra 2008 bola v rámci operácie EUNAVFOR Atalanta poskytnutá zásadná ochrana 50 lodiam WFP, ktoré dopravili približne 300 000 ton potravín, ktoré sa nakoniec dostali priamo k 1,6 miliónu Somálčanov;

K.   keďže 27. júla 2009 sa na vyššie uvedenom zasadnutí Rady pre vonkajšie vzťahy rozhodlo zintenzívniť zapojenie EÚ do procesu podpory mieru a rozvoja v Somálsku v úzkej spolupráci so všetkými relevantnými stranami, predovšetkým OSN a AÚ, a s týmto cieľom preskúmala možnosti, ktoré má EÚ k dispozícii, aby prispela k medzinárodnému úsiliu vrátane úsilia v oblasti bezpečnosti,

L.   keďže 17. novembra 2009 sa na vyššie uvedenom zasadnutí Rady pre vonkajšie vzťahy schválila koncepcia krízového riadenia prípadnej misie EBOP (Európska bezpečnostná a obranná politika), ktorou by sa prispelo k výcviku 2000 príslušníkov bezpečnostných síl dočasnej federálnej vlády Somálska,

M.   keďže z pirátstva sa stal lukratívny obchod, pri ktorom sa za jednotlivcov požaduje vysoké výkupné, a keďže moderní piráti využívajú oveľa rafinovanejšie metódy, sú veľmi dobre vyzbrojení, majú jasnú stratégiu a rýchlo sa dokážu prispôsobiť novému taktickému vývoju,

N.   keďže táto dlhodobá pomoc poskytovaná zahraničnými partnermi môže byť účinná len v prípade stabilizovanej bezpečnostnej situácie,

O.   keďže povstalci Zväzu islamských súdov vylúčili akékoľvek politické kontakty a zmierenie v záujme dosiahnutia mieru na základe džibutského mierového procesu, ktorý poskytuje rámec pre trvalé politické riešenie v Somálsku,

P.   keďže príslušníci ozbrojených zložiek, ktorí sa zúčastňujú na operácii EUNAVFOR Atalanta, môžu zatýkať, zadržiavať a odovzdávať osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych útokov alebo ozbrojenej lúpeže v zónach, v ktorých sa plavia; keďže podozrivé osoby môže trestne stíhať niektorý z členských štátov EÚ alebo Keňa na základe dohody, ktorú EÚ a Keňa uzavreli 6. marca 2009 a ktorá poskytuje kenským orgánom právo trestne stíhať,

Q.   keďže podľa správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) bolo pozdĺž somálskeho pobrežia bez akéhokoľvek ohľadu na zdravie miestnych obyvateľov a ochranu životného prostredia uložené obrovské množstvo nelegálnych zásielok toxického odpadu, ktorých obsah uniká,

1.   dôrazne odsudzuje skutočnosť, že všetky strany somálskeho konfliktu vážne porušujú medzinárodné humanitárne právo a právo v oblasti ľudských práv; vyzýva na okamžité skončenie nepriateľských aktov a žiada všetky ozbrojené skupiny, aby urýchlene zložili zbrane a začali skutočný široký dialóg s dočasnou federálnou vládou; žiada, aby sa všetky bojujúce frakcie vyhýbali bezohľadným útokom na civilistov a vyzýva na vytvorenie nezávislej skupiny, ktorá by vyšetrovala vojnové zločiny a prípady porušenia ľudských práv;

2.   opätovne potvrdzuje podporu dočasnej federálnej vláde pod vedením prezidenta Šejka Šarifa Šejka Ahmeda a jeho záväzku dodržiavať zásady stanovené v mierovej zmluve z Džibuti vrátane ducha zmierenia a úsilia dospieť k takému politickému procesu, do ktorého budú zapojené všetky strany; odsudzuje ozbrojené útoky proti dočasnej federálnej vláde Somálska ako aj OSN a mimovládnym organizáciám;

3.   pripomína, že medzinárodné spoločenstvo a všetky strany zúčastnené na súčasnom konflikte nesú zodpovednosť za ochranu civilistov, umožnenie dodávky pomoci, rešpektovanie humanitárneho priestoru a za zaručenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov; žiada preto, aby sa bezodkladne vytvorili vhodné podmienky na primeranú odpoveď na humanitárnu katastrofu v Somálsku;

4.   s veľkým zadosťučinením berie na vedomie skutočnosť, že operácia EUNAVFOR Atalanta naďalej úspešne prispieva k námornej bezpečnosti pri pobreží Somálska ochranou plavidiel, ktoré si prenajal WFP na dopravu potravinovej pomoci do Somálska, plavidiel dopravujúcich dôležité dodávky pre mierovú operáciu AÚ v Somálsku a ďalších ohrozených plavidiel; vyzýva Radu, aby predĺžila operáciu o ďalší rok po skončení súčasného mandátu 12. decembra 2009; vyjadruje podporu prípadnému rozšíreniu operačného priestoru južným smerom v závislosti od aktivity pirátov, zdôrazňuje však, že takéto rozšírenie by nemalo mať vplyv na základný cieľ misie, ktorým je ochrana námorných konvojov WFP a ďalších ohrozených plavidiel, ako napríklad obchodných flotíl a rybárskych lodí;

5.   zdôrazňuje, že pirátstvo vo výsostných vodách výrazne narúša bezpečnostnú situáciu a má závažný vplyv na dodávky potravinovej pomoci už v beztak kritickej humanitárnej situácii;

6.   zdôrazňuje, že boj proti pirátstvu bude úspešný len vtedy, keď sa budú riešiť jeho základné príčiny, nachádzajúce sa na pevnine, ktorými sú chudoba a zlyhanie štátu a ktoré možno vyriešiť len dosiahnutím mieru a rozvoja a štátotvorným procesom v Somálsku;

7.   domnieva sa, že kým sa medzinárodnému spoločenstvu nepodarí dosiahnuť politické riešenie problému dôveryhodnosti Somálska ako štátu, prednosť musí mať naďalej bezpečnostná stratégia realizovaná prostredníctvom operácie EUNAVFOR Atalanta, ktorá sa musí dokonca posilniť, pokiaľ ide o zdroje, ktoré majú k dispozícii jednotky nasadené v samotnej operácii;

8.   vyzýva preto Radu, aby preskúmala možnosť realizácie novej, malej misie EBOP, ktorá by paralelne s operáciou EUNAVFOR Atalanta prispela k výcviku bezpečnostných síl dočasnej federálnej vlády, čím by sa súčasné iniciatívy vrátane iniciatívy Francúzska v Džibuti a iniciatívy Ugandy v rámci výcvikového programu vytvoreného AMISOM zjednotili tým, že sa zabezpečí ich rovnaký postup; víta v tejto súvislosti schválenie koncepcie krízového riadenia pre prípadnú novú operáciu EBOP v Somálsku členskými štátmi 17. novembra 2009, trvá však na tom, že schválenie tejto koncepcie by nemalo mať žiaden vplyv na rozhodnutie o začatí misie, ktoré sa môže prijať jedine na základe podrobnejšieho posúdenia situácie v teréne, pričom sa musí zaručiť dodržiavanie ľudských práv, vyplácanie miezd, poskytnutie zariadení a tiež to, aby boli vycvičené bezpečnostné sily integrované do štátnych a veliteľských štruktúr, aby sa po návrate nemohli obrátiť proti vláde, ktorú majú chrániť;

9.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že 35 až 40 % plavidiel v tejto oblasti nie je registrovaných v centrálnom koordinačnom orgáne námornej bezpečnosti, a že preto si tieto plavidlá nie sú vedomé špecifických bezpečnostných hrozieb; vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili registráciu všetkých svojich plavidiel; vyzýva všetky plavidlá, aby dodržiavali odporúčania operácie EÚNAVFOR Atalanta s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň bezpečnosti a znížiť tak riziko útokov alebo zadržania;

10.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že slabý postoj k požiadavkám somálskych pirátov by aj bez použitia nátlakových opatrení mohol v budúcnosti mať kontraproduktívne a nežiaduce následky a mohol by prispieť k novým prípadom pirátstva v tejto oblasti;

11.   naďalej vyjadruje podporu misii AMISOM vzhľadom na jej nezastupiteľnú úlohu v mierovom procese; trvá na tom, že v rámci ďalšej spolupráce s AÚ a misiou AMISOM by sa mali identifikovať najnaliehavejšie potreby a prípadné podoby ďalšej podpory zo strany EÚ s cieľom pomôcť misii AMISOM vytvoriť kapacity zodpovedajúce jej mandátu;

12.   vyzýva medzinárodné spoločenstvo, a najmä EÚ, aby poskytovali viac humanitárnej pomoci osobám presídleným v rámci vlastnej krajiny a obyvateľstvu v núdzi;

13.   zastáva názor, že zapojenie ženských organizácií a občianskej spoločnosti v Somálsku môže zohrať pozitívnu úlohu v procese národného zmierenia;

14.   vyzýva členské štáty, aby preskúmali možnosť výcviku posádok a rybárov pre prípad brania zajatcov;

15.   dôrazne vyzýva, aby sa voči Somálsku prísne a opätovne uplatňovalo a monitorovalo zbrojné embargo, ktoré mu uložila OSN v roku 1992 a ktoré sa takmer vôbec nedodržiava; žiada, aby sa porušovatelia zbrojného embarga v Somálsku brali na zodpovednosť;

16.   vyzýva OSN a Komisiu, aby plne prešetrili vyhadzovanie toxického odpadu do mora a nezákonný rybolov pri somálskom pobreží, stanovili zodpovednosť na všetkých úrovniach, podporovali snahy postaviť pred súd osoby zodpovedné za tieto zločiny a zabezpečili komplexné riešenie znečisťovania životného prostredia;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnym tajomníkom AÚ, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj, predsedovi dočasnej federálnej vlády, vláde Etiópie a Panafrickému parlamentu.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0519.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0313.
(3) Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008, s. 19.


Nefajčiarske prostredie
PDF 226kWORD 65k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o nefajčiarskom prostredí
P7_TA(2009)0100B7-0164/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 152 ods. 4 druhý pododsek,

–   so zreteľom na návrh Komisie z 30. júna 2009 na odporúčanie Rady o prostredí bez dymu (KOM(2009)0328),

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 30. januára 2007 s názvom "K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ" (KOM(2007)0027),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2007 o zelenej knihe "K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ"(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 23. februára 2005 o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie (2004 – 2010)(2) a zo 4. septembra 2008 o hodnotení európskeho akčného plánu pre životné prostredie a zdravie na obdobie rokov 2004 – 2010 v polovici trvania(3),

–   so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2003 o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC), najmä na jeho články 8 (ochrana pred vystavením tabakovému dymu) a 14 (opatrenia na obmedzenie dopytu po tabaku týkajúce sa závislosti na tabaku a jej ukončenia),

–   so zreteľom na európsku stratégiu WHO z roku 2004 týkajúcu sa politiky zameranej na skoncovanie s fajčením,

–   so zreteľom na politické odporúčania WHO z roku 2007 o ochrane pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady o prostredí bez dymu,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.   keďže tabak je hlavnou príčinou úmrtí v EÚ, ktorým je možné sa vyhnúť, a každoročne spôsobuje viac než pol milióna úmrtí v EÚ(4),

B.   keďže sa odhaduje, že 25 % všetkých úmrtí na rakovinu a 15 % všetkých úmrtí v EÚ možno pripísať fajčeniu(5); keďže podľa zdržanlivých odhadov zomrelo v roku 2002 približne 7 300 dospelých vrátane 2 800 nefajčiarov v dôsledku vystavenia environmentálnemu tabakovému dymu (ETS) na pracoviskách v členských štátoch EÚ a keďže ďalších 72 000 úmrtí dospelých vrátane 16 400 úmrtí medzi nefajčiarmi bolo spôsobených vystavením ETS v domácnostiach(6),

C.   keďže podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v marci 2009, 70 % obyvateľov EÚ sú nefajčiari a prevažná väčšina občanov sa vyslovuje za zákaz fajčenia na všetkých verejných miestach (na pracovisku, v reštauráciách, baroch a hostincoch),

D.   keďže napriek zrejmej skutočnosti, že deti sú osobitne citlivé na ETS, príslušné údaje, ktoré by sa zameriavali konkrétne na dôsledky dlhodobého a systematického vystavenia detí ETS, sú buď nedostatočné alebo nie sú k dispozícii, a keďže štúdiu, v ktorej by sa tieto údaje uvádzali, možno účinnejšie vypracovať na celoeurópskej úrovni, pričom toto riešenie sa považuje za vhodnejšie než 27 rôznych štúdií z 27 členských štátov,

E.   keďže vystavenie ETS, ktorý sa takisto označuje ako sekundárny tabakový dym, je dôležitou doplnkovou príčinou úmrtnosti, chorobnosti a zdravotného postihnutia v EÚ,

F.   keďže tabakový dym je komplexnou toxickou zmesou viac ako 4 000 plynných zlúčenín a zlúčenín častíc vrátane 69 známych karcinogénov a mnohých toxických látok,

G.   keďže ETS bol zatriedený ako známy ľudský karcinogén Medzinárodnou agentúrou WHO pre výskum rakoviny,

H.   keďže neexistuje bezpečná úroveň vystavenia sekundárnemu tabakovému dymu; keďže každý má právo na vysokú úroveň ochrany zdravia a mal by byť chránený pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu, a keďže najmä deti sú veľmi citlivé na tabakový dym,

I.   keďže fajčiari si berú viac pracovného voľna z dôvodu krátkodobej a dlhodobej choroby než nefajčiari či bývalí fajčiari, čo ešte zvyšuje obrovské náklady, ktoré spotreba tabaku predstavuje pre jednotlivcov, zamestnávateľov, podniky a hospodárstvo ako celok,

J.   keďže deti nemôžu samé súhlasiť so svojím vystavením ETS v uzavretých priestoroch a keďže majú právo byť chránené a nemalo by sa im ubližovať správaním, ktoré je škodlivé pre ich zdravie,

K.   keďže vystavenie tabakovému dymu počas tehotenstva môže mať za následok zvýšené riziko vývojových anomálií, potratu, narodenia mŕtveho plodu a predčasného pôrodu, obmedzenie rastu plodu, menší obvod hlavičky a nižšiu pôrodnú hmotnosť, a keďže existuje súvislosť medzi pasívnym fajčením a zápalom stredného ucha, oslabeným fungovaním pľúc, astmou, ako aj syndrómom náhleho úmrtia novorodencov,

L.   keďže existujú dôkazy o tom, že zavedenie politík v prospech prostredia bez dymu viedlo k celkovému zlepšeniu pracovných podmienok a zníženiu výskytu chorôb súvisiacich s fajčením (napr. koronárne príhody, choroby dýchacieho ústrojenstva či infekcie myokardu),

M.   keďže náklady, ktoré vznikajú systémom zdravotníckej starostlivosti v dôsledku spotreby tabaku, znáša verejnosť, a nie ich pôvodcovia,

N.   keďže EÚ a 26 z 27 členských štátov už podpísali a ratifikovali FCTC a keďže v jeho preambule je uvedený odkaz na Ústavu WHO, v ktorej sa uvádza, že nárok na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia je jedným zo základných práv každého človeka,

O.   keďže článok 8 FCTC zaväzuje zmluvné strany tohto dohovoru k tomu, aby v oblastiach existujúcej vnútroštátnej jurisdikcie stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi prijali a vykonávali účinné opatrenia na ochranu ľudí pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu na všetkých vnútorných pracoviskách, vo verejnej doprave a na vnútorných verejných miestach, a ak je to vhodné, na iných verejných miestach, a aby aktívne podporovali prijatie a vykonávanie uvedených opatrení na iných jurisdikčných úrovniach,

P.   keďže Európsky parlament vyzval členské štáty, aby do októbra 2009 zaviedli neobmedzený zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane gastronomických zariadení a vo všetkých uzavretých verejných budovách a v doprave v EÚ,

Q.   keďže vo vnútroštátnych právnych predpisoch existujú medzi členskými štátmi značné rozdiely,

1.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že predsedníctvo sa rozhodlo prijať odporúčanie Rady bez stanoviska Európskeho parlamentu;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že absencia komplexnej právnej úpravy o prostredí bez dymu má vo väčšine členských štátov (najmä v sektore pohostinstva a voľného času) za následok nerovnosti medzi jednotlivými profesijnými a socioekonomickými skupinami, keďže u pracovníkov v oblasti pohostinstva existuje trikrát väčšia pravdepodobnosť, že budú vystavení tabakovému dymu viac než päť hodín denne, než u pracovníkov v kanceláriách;

3.   zdôrazňuje, že Európsky parlament sa neustále zasadzoval o prísnejšie opatrenia na riešenie otázky závislosti na tabaku a na obmedzenie pasívneho fajčenia u mladých ľudí;

4.   poukazuje na závažné škodlivé dôsledky pasívneho fajčenia, najmä tie, ktoré môže spôsobiť vystavenie škodlivým látkam počas citlivého obdobia detstva, a zdôrazňuje, že deti nemajú právnu spôsobilosť na vyjadrenie súhlasu so systematickým a dlhodobým vystavením zadymenému prostrediu;

5.   zdôrazňuje, že rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch majú za následok obrovské rozdiely v ochrane pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu v jednotlivých členských štátoch;

6.   považuje za dôležité, aby platné právne predpisy o zákaze fajčenia v členských štátoch zabezpečovali právnu istotu a zároveň rešpektovali zásadu rovnakých podmienok pre jednotlivé druhy pohostinských zariadení;

7.   víta skutočnosť, že EÚ aktívne vyvíja komplexnú politiku na kontrolu tabaku, ktorá sa vyznačuje legislatívnymi opatreniami, podporou celoeurópskej prevencie fajčenia a odvykacích aktivít, zohľadnením kontroly tabaku v rámci ostatných politík Spoločenstva a označením EÚ za hlavného aktéra politiky na kontrolu tabaku na celosvetovej úrovni;

8.   víta ochotu EÚ bojovať proti spotrebe tabaku, ako aj súdržnosť jej politík, ktorú nedávno preukázala;

9.   zdôrazňuje, že záväzné právne predpisy vychádzajúce z článkov 137 a 152 zmluvy by mohli potenciálne priniesť zníženie výskytu ETS a obmedzenie súvisiacej zdravotnej a ekonomickej záťaže; uznáva však, že predmetom týchto článkov, a to najmä článku 137, nie sú konkrétne problémy detí;

10.   zdôrazňuje, že zdravie zamestnancov a nefajčiarov môže ochrániť jedine úplný zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane gastronomických zariadení, ako aj vo všetkých verejných budovách a dopravných prostriedkoch, a že týmto sa fajčiarom podstatne uľahčí odvykanie od fajčenia;

11.   víta postup tých členských štátov, ktoré už prijali účinné opatrenia na ochranu pred pasívnym fajčením; vyzýva členské štáty, aby i naďalej zavádzali predpisy na ochranu nefajčiarov v rámci ochrany zdravia pracovníkov a aby posilnili súčasné úsilie o ochranu nefajčiarov;

12.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o nákladoch, ktoré vzniknú systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a hospodárstvu EÚ v dôsledku fajčenia, a o účinkoch znečistenia tabakovým dymom;

13.   navrhuje, aby Rada odporučila členským štátom zaviesť trvalý dialóg a konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami v súlade s článkom 5.3 vykonávacích usmernení FCTC prijatých na konferencii zmluvných strán FCTC v roku 2009, s cieľom zabezpečiť, aby všetci aktéri podporovali realizáciu národných stratégií a programov v oblasti politiky na kontrolu tabaku;

14.   znovu vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie smernice 2001/37/ES(7) o tabakových výrobkoch a zahrnula doň aspoň zmeny obsiahnuté v uvedenom uznesení Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007;

15.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexnú štúdiu o dôsledkoch dlhodobého a systematického vystavenia detí sekundárnemu tabakovému dymu a jeho zvyškom vo všetkých miestach ich aktivít;

16.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili navrhované odporúčanie Rady i osvedčené postupy členských štátov ako základ pre budúcu formuláciu usmernení na uplatňovanie článku 14 FCTC (opatrenia na obmedzenie dopytu po tabaku týkajúce sa závislosti na tabaku a jej ukončenia), ktoré sa majú prijať na ďalšej konferencii zmluvných strán FCTC;

17.   vyzýva Komisiu, aby i naďalej uskutočňovala podporné opatrenia na úrovni EÚ, napríklad opatrenia na zvyšovanie informovanosti vrátane informácií uvedených na obaloch tabakových výrobkov, ktoré sú súčasťou národných komunikačných kampaní zameraných na odrádzanie občanov od fajčenia;

18.   považuje za zásadne dôležité, aby si Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi zadovážila rovnako ako v prípade opatrení na podporu kampane "Európa bez tabaku" nové prostriedky na boj proti rôznym druhom obchodovania s tabakovými výrobkami a ich falšovania, najmä na internete, vzhľadom na bezprostredné a zvýšené nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre zdravie spotrebiteľov;

19.   pripomína potrebu prísnych opatrení na zabezpečenie plného a presného monitorovania a vykonávania a vyzýva členské štáty, ktoré už ratifikovali FCTC, aby v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich z článku 8 FCTC uplatňovali jeho odporúčania a každé dva roky podávali Komisii správu o ich vykonávaní;

20.   opätovne vyzýva predsedu a predsedníctvo, aby so zreteľom na svoju povinnosť ísť príkladom členským štátom vydali zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch Európskeho parlamentu bez výnimky a s okamžitou účinnosťou; vyzýva na dôsledné vykonávanie tohto zákazu;

21.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii.

(1) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 447.
(2) Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
(3) Prijaté texty, P6_TA(2008)0410.
(4) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm.
(5) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm
(6) The Smoke Free Partnership (2006). Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe – Brusel, Belgicko: Európska respirologická spoločnosť.
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).


Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
PDF 201kWORD 37k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o dohovoroch, ktoré MOP označila ako aktualizované
P7_TA(2009)0101RC-B7-0165/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na dohovory, ktoré Medzinárodná organizácia práce (MOP) označila ako aktualizované,

–   so zreteľom na vyhlásenie MOP o sociálnej spravodlivosti a spravodlivej globalizácii, prijaté 10. júna 2008,

–   so zreteľom na Globálny pakt MOP pre zachovanie pracovných miest, prijatý 19. júna 2009,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2008 o o obnovenej sociálnej agende (KOM(2008)0412),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o obnovenej sociálnej agende(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. mája 2004 o Sociálnej dimenzii globalizácie – prínos politiky EÚ k rovnomernému rozdeleniu úžitku (KOM(2004)0383),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. mája 2006 nazvané Podpora dôstojnej práce pre všetkých - príspevok EÚ k plneniu programu o dôstojnej práci vo svete (KOM(2006)0249),

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych Spoločenstiev vo veci C-45/07 Komisia/Grécko(2)o vonkajšej právomoci členských štátov,

–   so zreteľom na Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže základnými prvkami trvalo udržateľného hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú základné hodnoty slobody, ľudskej dôstojnosti, sociálnej spravodlivosti, sociálneho zabezpečenia a rovnosti,

B.   keďže tieto zásady majú ešte väčší význam v súčasnej svetovej hospodárskej kríze a kríze zamestnanosti,

C.   keďže MOP od roku 1919 presadzuje a vypracúva systém medzinárodných pracovných noriem, ktoré sa vzťahujú na širokú škálu oblastí vrátane práce, zamestnania, sociálneho zabezpečenia, sociálnej politiky a s nimi súvisiacich ľudských práv,

D.   keďže je potrebné zabezpečiť súlad vnútorných a vonkajších politík EÚ,

1.   víta dohovory. ktoré MOP označila ako aktualizované, ako výsledok tripartitného postupu v rámci MOP, do ktorého boli zapojení zamestnávatelia, pracovníci a vlády;

2.   vyzýva členské štáty, aby zvážili silné sociálne argumenty pre ratifikáciu a vykonávanie dohovorov, ktoré MOP označila ako aktualizované, v súlade so zmluvami o EÚ;

3.   vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a členským štátom presne označila dohovory, ktoré patria do právomoci EÚ a pri ktorých sa uplatňuje zásada subsidiarity;

4.   vyzýva designovaného prezidenta EÚ, aby v rámci svojho mandátu zaujal čo najambicióznejší postoj a podnecoval členské štáty ratifikovať a vykonávať aktualizované dohovory MOP;

5.   vyzýva Komisiu, aby zvážila prijatie odporúčania, ktorým by členské štáty podnietila ratifikovať dohovory, ktoré MOP označila ako aktualizované, a aktívne prispela k ich vykonávaniu, zohľadňujúc zásadu subsidiarity;

6.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0370.
(2) Ú. v. EÚ C 82, 4.4.2009, s. 3.


Samit FAO o potravinovej bezpečnosti
PDF 232kWORD 75k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o samite FAO a potravinovej bezpečnosti
P7_TA(2009)0102RC-B7-0168/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 33 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoje uznesenia z 25. októbra 2007 o zvyšovaní cien krmív a potravín(1) a z 22. mája 2008 o zvyšovaní cien potravín v Európskej únii a v rozvojových krajinách(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 29. novembra 2007 o pozdvihnutí afrického poľnohospodárstva – návrh rozvoja poľnohospodárstva a potravinovej istoty v Afrike(3),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2009 o spoločnej poľnohospodárskej politike a globálnej potravinovej bezpečnosti(5),

–   so zreteľom na dokument Perspektívy poľnohospodárstva na roky 2008 – 2017, ktorý vydali Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD),

–   so zreteľom na odporúčania Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development – IAASTD),

–   so zreteľom na výsledok kontroly stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky,

–   so zreteľom na Parížske vyhlásenie o účinnosti pomoci,

–   so zreteľom na závery a vyhlásenie vydané na svetovom samite FAO o potravinovej bezpečnosti, ktorý sa konal 16. až 18. novembra 2009 v Ríme,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ je hlavným poskytovateľom rozvojovej a humanitárnej pomoci vo svete, no keďže v medzinárodnom meradle podiel oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) určenej poľnohospodárstvu, najmä podiel pomoci od EÚ, od 80-tych rokov 20. storočia neustále klesá, pričom sa znížil zo 17 % v roku 1980 na 3,8 % v roku 2006; keďže v súvislosti s tlakom na prírodné zdroje sa očakáva, že svetový dopyt po potravinách sa do roku 2050 zdvojnásobí a svetová produkcia potravín sa bude musieť zvýšiť,

B.   keďže záverečné vyhlásenie svetového samitu o potravinovej bezpečnosti z roku 2009 neobsahuje uspokojivú analýzu dôvodov, pre ktoré sa nepodarilo odstrániť hlad, ani konkrétne návrhy na zintenzívnenie boja proti hladu; keďže podľa FAO by stačilo investovať 30 miliárd EUR ročne na to, aby sa zaistila potravinová bezpečnosť obyvateľstva, ktoré v roku 2050 dosiahne 9 miliárd,

C.   keďže EÚ naďalej zostáva významným producentom potravín, ale je aj významným dovozcom poľnohospodárskych produktov, lebo v zásobovaní mnohými základnými poľnohospodárskymi výrobkami zďaleka nie je sebestačná; keďže rast cien krmiva pre zvieratá zvyšuje výrobné náklady, čím sa zvyšuje riziko, že produkcia v živočíšnej výrobe klesne,

D.   keďže dramatické fluktuácie cien komodít na svetovom trhu môžu byť výraznejšie a pravidelné; keďže vyššie ceny potravín sa nemusia automaticky premietať do vyšších príjmov poľnohospodárskych podnikov predovšetkým pre rýchlosť, akou sa zvyšujú vstupné náklady týchto podnikov, ale tiež pre stále väčší rozdiel medzi výrobnými nákladmi a cenou pre spotrebiteľa,

E.   keďže svetové zásoby potravín klesli na kriticky nízku úroveň, a to zo zásob na jeden rok v období po druhej svetovej vojne len na 57-dňovú zásobu v roku 2007 a iba na 40-dňovú zásobu v roku 2008,

F.   keďže vyčerpané zásoby, dokonca aj v EÚ, majú negatívny účinok na núdzový potravinový program, v rámci ktorého je v súčasnosti k dispozícii menšie množstvo potravín na distribúciu; keďže okamžitým závažným dôsledkom tohto problému a celosvetovej krízy v súvislosti s cenami potravín bol nárast počtu hladujúcich ľudí vo svete na úroveň jednej miliardy v roku 2009 podľa FAO, čo znamená, že každý šiesty človek je súčasnosti podvyživený a trpí dlhodobým hladom,

G.   keďže v dôsledku hladu a chudoby každoročne zomiera viac ako 40 miliónov ľudí, z toho jedno dieťa každých šesť sekúnd; keďže tento vývoj vyvolal na celom svete nepokoje a protesty, ktoré ešte viac destabilizovali krajiny a regióny; keďže na svetovom potravinovom samite v roku 1996 sa zástupcovia 185 krajín zaviazali znížiť počet hladujúcich ľudí na polovicu do roku 2015; keďže rodinní poľnohospodári, pastieri a vidiecki pracovníci predstavujú viac ako polovicu svetovej populácie a sú hlavnými obeťami hladu,

H.   keďže zmena klímy má vážny vplyv na poľnohospodárstvo, napríklad znižovaním úrody z dôvodu nedostatku vody, ktorým je postihnutá poľnohospodárska činnosť najmä v najchudobnejších krajinách,

I.   keďže poľnohospodárstvo zamestnáva a živí vyše 70 % pracovnej sily v rozvojových krajinách a vyše 80 % v mnohých afrických krajinách, v dôsledku čoho majú politiky v oblasti rozvoja vidieka mimoriadny význam pre účinné riešenie problému chudoby a hladu; keďže podľa odhadov Svetovej banky je rast v poľnohospodárskom odvetví dvakrát účinnejší pri znižovaní chudoby, než rast v ostatných odvetviach,

J.   keďže EÚ poskytuje viac ako 50 % všetkej rozvojovej pomoci na celom svete vrátane príspevkov členských štátov; keďže túto skutočnosť potvrdzuje aj súčasný príspevok poskytnutý prostredníctvom nástrojov ES (približne 1,8 miliárd EUR, z toho 1 miliarda EUR prostredníctvom nového nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách a zvyšok prostredníctvom existujúcich nástrojov rozvojovej a humanitárnej pomoci),

K.   keďže sa zvýšil podiel odlesnenej pôdy a poľnohospodárskych zdrojov používaných na výrobu krmiva pre zvieratá pri produkcii mäsa a na výrobu biomasy pre biopalivá, čo výrazne prispieva k špekuláciám s poľnohospodárskymi komoditami,

1.   zdôrazňuje, že počet ľudí, ktorí trpia hladom a chudobou, v súčasnosti prekračuje jednu miliardu a že ide o neakceptovateľnú životnú tragédiu jednej šestiny svetového obyvateľstva; konštatuje, že potravinová, finančná a hospodárska kríza a iné faktory sa nedávno podieľali na ďalšom zhoršení dôsledkov dlhodobého nedostatočného investovania do potravinovej bezpečnosti, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a že vo všeobecnosti sa zatiaľ nepodarilo splniť rozvojové ciele milénia; konštatuje, že je potrebné uskutočniť kolektívne kroky na zvrátenie tejto tendencie a na postupné dosiahnutie toho, aby sa právo na primeranú výživu v súvislosti s vnútroštátnou potravinovou bezpečnosťou stalo skutočnosťou;

2.   zdôrazňuje právo všetkých ľudí na prístup k bezpečným a výživným potravinám v dostatočnom množstve; vyzýva na vytvorenie sveta bez hladu a poukazuje na to, že naozajstný boj proti hladu si vyžaduje zavedenie komplexných politík, ktoré posilňujú udržateľné poľnohospodárstvo a systémy výroby potravín, s cieľom posilniť schopnosť rozvojových krajín nasýtiť ich obyvateľstvo; vyzýva krajiny, aby uplatňovali dobrovoľné usmernenia FAO na postupné zabezpečovanie práva ľudí na primeranú výživu v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou na vnútroštátnej úrovni a podporuje praktické uplatňovanie týchto usmernení založené na zásadách účasti, transparentnosti a zodpovednosti; víta záväzky, ktoré boli v zásade prijaté na samite v Ríme, je však sklamaný nedostatkom konkrétnych finančných prísľubov a veľmi malou účasťou vysokých predstaviteľov G8; v tejto súvislosti vyzýva všetky členské štáty, aby zdvojnásobili úsilie o dosiahnutie rozvojového cieľa milénia č. 1 (znížiť počet hladujúcich do roku 2015 o polovicu) a podporili globálny cieľ odstránenia hladu a podvýživy do roku 2025, alebo v prípade, že sa to nepodarí splniť do uvedeného roku, v čo najkratšom možnom čase;

3.   zdôrazňuje význam spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) ako prostriedku na zabezpečenie produkcie potravín v Európskej únii; je presvedčený, že SPP od svojho vzniku v roku 1962 poskytuje občanom EÚ bezpečné dodávky potravín a okrem toho zabezpečuje ochranu a rozvíjanie vidieckeho prostredia a noriem produkcie potravín EÚ, ktoré sú na najvyššej úrovni na svete; zdôrazňuje, že je potrebné, aby poľnohospodárstvo Spoločenstva zohrávalo túto úlohu aj v budúcnosti;

4.   zdôrazňuje, že od roku 2007 ceny poľnohospodárskych komodít výrazne kolísali a od polovice roku 2007 do polovice roku 2008 ceny prudko stúpli, čo bolo sprevádzané prudkým zvyšovaním spotrebiteľských cien; konštatuje, že po tomto skokovom zvyšovaní cien základných komodít nasledoval ich prudký pokles na neudržateľné úrovne; je znepokojený tým, že ceny potravín by sa po zotavení svetového hospodárstva mohli opäť prudko zvýšiť, pretože mnohé štrukturálne problémy vrátane nedostatku investícií a vysokého dopytu v niektorých regiónoch pretrvávajú;

5.   so znepokojením berie na vedomie zvyšujúce sa náklady na poľnohospodárske vstupy (napr. stúpajúce ceny hnojív a osív), ktoré sa prejavili zvýšením nákladov, ktoré sa nekompenzovali všetkým poľnohospodárom rovnakým spôsobom (najmä v oblasti živočíšnej výroby) a podstatne oslabili akýkoľvek možný nárast príjmov poľnohospodárov zo zvýšených cien komodít a potravín, čím sa obmedzili stimuly na zvyšovanie udržateľnej poľnohospodárskej produkcie; je znepokojený tým, že dramatický nárast cien vstupov by mohol viesť k nižšiemu využívaniu vstupov a potenciálne obmedzenej produkcii, čím by sa iba zhoršila potravinová kríza v Európe a vo svete;

6.   poukazuje na to, že cenová volatilita počas posledných rokov, a to tak ich vysoké ako aj nízke úrovne, spôsobila, že zaistenie potravinovej bezpečnosti sa stalo mimoriadne náročným cieľom; zdôrazňuje, že ak poľnohospodári nebudú spravodlivo zaplatení za svoje produkty, ich podnikanie jednoducho skrachuje; opätovne poukazuje na to, že poľnohospodárske podniky v EÚ zabezpečujú 17 až 30 % svetovej produkcie pšenice, mlieka a hovädzieho mäsa; zdôrazňuje, že udržanie životaschopných poľnohospodárskych podnikov v EÚ bude mať v budúcich rokoch kľúčový význam pre zásobovanie potravinami na európskej a celosvetovej úrovni;

7.   upozorňuje na dlhodobejšie štrukturálne príčiny nedávneho nárastu cien poľnohospodárskych komodít vrátane neustále stúpajúceho svetového dopytu a pretrvávajúceho znižovania investícií do produktívneho poľnohospodárstva; poznamenáva, že spomedzi týchto faktorov mal predovšetkým rast cien energie a najmä ropy zásadný vplyv na svetovú poľnohospodársku výrobu (vzhľadom na zvýšenie nákladov na produkciu poľnohospodárskych podnikov a distribúciu potravín) a na vznik potravinových kríz v chudobných krajinách (vzhľadom na náklady na prepravu potravín vo vnútri týchto štátov);

8.   poznamenáva, že na nasýtenie svetového obyvateľstva, ktoré podľa odhadov prevýši v roku 2050 deväť miliárd, sa bude musieť poľnohospodárska výroba do tohto roku zvýšiť o 70 %; poukazuje na to, že viac ako 860 miliónov ľudí na celom svete trpí dlhodobým hladom; poznamenáva, že podľa predpovedí Svetovej banky by prudký nárast cien potravín a súčasná palivová a potravinová kríza mohli uvrhnúť ďalších 130 až 155 miliónov ľudí do ešte väčšej chudoby v porovnaní s rokom 2008;

9.   je presvedčený, že SPP by mala naďalej zostať základom politiky potravinovej bezpečnosti a mala by sa ďalej prispôsobovať, aby napĺňala potreby potravinovej bezpečnosti v Európe a vo svete; varuje pred rušením opatrení na podporu trhu a znižovaním podporných platieb pre poľnohospodárov vzhľadom na volatilitu cien komodít a teda aj príjmov poľnohospodárov;

10.   zdôrazňuje význam medzinárodnej spolupráce a solidarity, ako aj potrebu vyhýbať sa jednostranným opatreniam, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom a Chartou Organizácie Spojených národov a ktoré ohrozujú potravinovú bezpečnosť; vyzýva na vyvážené obchodné dohody, pretože sú nevyhnutným prvkom pre riešenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti;

11.   naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby do nadchádzajúcich rokovaní v Kodani zahrnuli aj spravodlivé finančné mechanizmy a koncepciu spoločného znášania nákladov v kontexte prispôsobovania sa zmene klímy, aby venovali mimoriadnu pozornosť podpore poľnohospodárskych postupov priaznivých pre klímu ako koherentnému spôsobu boja proti hladu, aby uplatňovali koordinované opatrenia na zastavenie ďalších strát v úrodnosti pôdy a biodiverzity, ktoré sú základnými prvkami systémov výroby potravín, aby zvýšili celkovú účinnosť a znížili odpad v rámci globálnych potravinových reťazcov a aby zlepšili miestny prístup na trh;

12.   uznáva názor FAO, že krajiny úplne závislé od dovozu potravín sú najviac postihnuté zvyšujúcimi sa cenami potravín a že mnohé z týchto krajín patria medzi najmenej rozvinuté krajiny na svete; opätovne poukazuje na skutočnosť, že chudoba a závislosť od dovozu potravín sú hlavnými príčinami potravinovej neistoty; je si vedomý toho, že na medzinárodných trhoch sa v skutočnosti obchoduje len s malým percentuálnym podielom svetovej produkcie potravín, pričom ide čoraz viac o produkciu malého počtu vyvážajúcich krajín;

13.   je znepokojený súčasnou svetovou finančnou krízou, ktorá môže viesť k zníženiu objemu finančných prostriedkov dostupných pre poľnohospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby vypracovala analýzu vplyvu finančnej krízy na odvetvie poľnohospodárstva a zvážila návrhy na zabezpečenie stability tohto odvetvia, a to aj pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek a poistenie úverov; upozorňuje na skutočnosť, že potravinová kríza úzko súvisí s finančnou krízou, v rámci ktorej centrálne banky vložili do systému voľné prostriedky na odvrátenie bankrotov, a tie mohli zvýšiť špekulatívne investície do komodít; vyzýva Medzinárodný menový fond a Fórum finančnej stability, aby posúdili tento vedľajší účinok a aby ho zohľadnili pri navrhovaní globálnych riešení;

14.   vyjadruje presvedčenie, že SPP je dôležitou súčasťou politiky EÚ v oblasti potravinovej bezpečnosti v súčasnosti a bude ňou aj po roku 2013 a že by mala zohrávať dôležitú úlohu v rozvojových politikách, pričom by sa mal klásť osobitný dôraz na vonkajšiu politiku potravinovej bezpečnosti; domnieva sa, že na dosiahnutie dlhodobej potravinovej bezpečnosti sú potrebné funkčné ekosystémy, úrodné pôdy, stabilné zdroje vody a rôznorodé vidiecke hospodárstvo; domnieva sa, že okrem zaistenia výroby potravín v EÚ môže SPP prispieť aj k uspokojeniu rastúceho svetového dopytu po potravinách bez narušenia trhu; požaduje opatrenia na stabilizáciu miestnych a regionálnych poľnohospodárskych systémov, ktoré sú založené na udržateľných poľnohospodárskych postupoch a poskytujú strategické potravinové rezervy;

15.   domnieva sa, že finančný nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách je nevyhnutným prvým krokom k uspokojeniu okamžitých potrieb tých, ktorí sú najviac zasiahnutí potravinovou krízou; domnieva sa, že Komisia by mala kontrolovať, na čo sa vynakladajú finančné prostriedky, a zabezpečiť, aby sa vždy použili tam, kde sú najviac potrebné, a že by mala predkladať pravidelné správy Európskemu parlamentu;

16.   vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje súčasné programy určené na zaistenie potravinovej bezpečnosti v Európe a vo svete; požaduje zvýšenie finančných prostriedkov pre tematický program potravinovej bezpečnosti (2007 – 2010), ktorý aktuálne disponuje rozpočtom vo výške 925 miliónov EUR na celé programové obdobie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala komplexné hodnotenie vplyvu politík a programov EÚ v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja a obchodu s cieľom zaručiť koherentný, udržateľný politický prístup k svetovej potravinovej bezpečnosti;

17.   opätovne potvrdzuje, že potravinová bezpečnosť je otázkou zodpovednosti na vnútroštátnej úrovni a že akékoľvek plány na riešenie problémov spojených s potravinovou bezpečnosťou musia byť vypracúvané, koordinované, prijaté a uskutočňované na vnútroštátnej úrovni a musia sa zakladať na konzultácii s kľúčovými zúčastnenými stranami; zdôrazňuje, že potravinová bezpečnosť by mala byť dôležitou prioritou a že jej význam by sa mal odzrkadliť vo vnútroštátnych programoch a rozpočtoch; zdôrazňuje, že dobrá správa verejných vecí by mala zohrávať kľúčovú úlohu a že treba riešiť korupciu na vnútroštátnej úrovni; je presvedčený, že boj proti hladu musí vychádzať z uznania práva na potravinovú sebestačnosť, ktoré je vymedzené ako schopnosť krajiny alebo regiónu demokraticky uplatňovať vlastné poľnohospodárske a potravinárske politiky, priority a stratégie;

18.   domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby sa pokračovalo vo výskume v oblasti udržateľných systémov poľnohospodárskej výroby; zdôrazňuje úlohu programov financovaných z verejných prostriedkov, technologickej platformy EÚ pre výskum ekologických výrobných postupov a Siedmeho rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj; žiada, aby tam, kde je to vhodné, boli zavedené programy na prenos technológií do rozvojových krajín; vyzýva vlády členských štátov FAO, aby sa riadili odporúčaniami IAASTD o obrátení koncepcií o prevode technológií "zhora nadol" a nahradili ich inovatívnymi participatívnymi koncepciami "zdola nahor" orientovanými na poľnohospodárov;

19.   domnieva sa, že jednou z vážnych prekážok zvýšenia poľnohospodárskej produkcie v rozvojových krajinách je nedostatočný prístup drobných poľnohospodárov k pôžičkám a mikroúverom na investovanie do mechanizmov na osev, hnojenie a zavlažovanie; ďalej zdôrazňuje otázku záruk za pôžičky, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dostupné; vyzýva Európsku investičnú banku, aby preskúmala spôsoby, ako poskytnúť prostredníctvom programov pre miestnych výrobcov potravín v rozvojových krajinách záruky za pôžičky s cieľom podporiť prístup k úverom a mikroúverom;

20.   rozhodol o vytvorení stálej pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre príspevok EÚ ku globálnej bezpečnosti potravín s cieľom vypracovať spoločné prístupy v prípade hlavných výziev, ako ich identifikovala Komisia pre udržateľné poľnohospodárstvo, rybolov a rozvoj vidieka;

21.   poznamenáva, že globálna potravinová kríza predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre mier a bezpečnosť vo svete; v tejto súvislosti víta nedávnu snahu Komisie preskúmať spôsoby riešenia otázky globálnej potravinovej bezpečnosti; vyzýva členské štáty, aby podporovali tieto iniciatívy na celoštátnej a miestnej úrovni;

22.   zdôrazňuje, že nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy zahraničnými investormi, najmä v Afrike, nesmie mať negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť alebo viesť k neudržateľnému užívaniu pôdy; poukazuje na to, že takéto nadobúdanie pôdy môže mať aj pozitívne účinky, keďže umožní jej produktívne využívanie; naliehavo žiada FAO a členské štáty, aby sa snažili o vypracovanie spoločných pravidiel a legislatívnych návrhov, ktoré by uznali právo obyvateľstva jednotlivých krajín na kontrolu nad poľnohospodárskou pôdou a inými prírodnými zdrojmi, ktoré majú kľúčový význam pre ich potravinovú bezpečnosť;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 263 E, 16.10.2008, s. 621.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2008)0229.
(3) Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 201.
(4) Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 62.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2009)0006.


Nikaragua
PDF 125kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o Nikarague
P7_TA(2009)0103RC-B7-0174/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie z 18. decembra 2008 o útokoch na obhajcov ľudských práv, občianske slobody a demokraciu v Nikarague(1),

–   so zreteľom na dohodu o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou na druhej strane z 15. decembra 2003 a na rámcovú dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kostarikou, Salvádorom, Guatemalou, Hondurasom, Nikaraguou a Panamou(2),

–   so zreteľom na usmernenia Európskej únie o obhajcoch ľudských práv z júna 2004,

–   so zreteľom na správy skupiny odborníkov EÚ o priebehu komunálnych volieb v Nikarague 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenia členky Komisie Ferrerovej-Waldnerovej o udalostiach, ku ktorým došlo v Nikarague po komunálnych voľbách, ktoré sa konali 9. novembra 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania v súvislosti s podpisom dohody o pridružení medzi Európskou úniu a krajinami strednej Ameriky,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže novinárska organizácia Inter American Press Association (IAPA) vyjadrila obavy zo série krokov a vyhlásení vlády Nikaraguy, ktoré potláčajú slobodu tlače v tejto krajine,

B.   keďže podľa článku 147 nikaragujskej ústavy, ktorý bol zavedený v roku 1995, nie je možné kandidovať na prezidentský úrad dvakrát po sebe a keďže prezident Ortega sa snaží nezákonne obísť toto ustanovenie, aby mohol v roku 2011 po druhýkrát kandidovať,

C.   keďže na reformu ústavy je oprávnený iba zákonodarný zbor a keďže súčasná vládnuca strana - Sandinistický front národného oslobodenia - nemá potrebnú dvojtretinovú väčšinu,

D.   keďže 19. októbra 2009 nikaragujský najvyšší súd zasadal v noci bez prítomnosti troch zo svojich šiestich sudcov, ktorí neboli prizvaní a boli nahradení tromi provládnymi sudcami, a jednohlasne vyhlásil článok 147 ústavy za právne neúčinný,

E.   keďže všetky opozičné politické strany zastúpené v národnom zhromaždení, ako aj mnohé združenia občianskej spoločnosti, právnici a mimovládne organizácie (MVO), odmietli toto vyhlásenie súdu ako nezákonné a dohodli sa na spoločnom postupe s cieľom zaručiť demokraciu a dodržiavanie zásady právneho štátu v Nikarague,

F.   keďže členské štáty Bolívijskej aliancie za ľud našej Ameriky (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) toto vyhlásenie súdu okamžite privítali,

G.   keďže počas návštevy v Nikarague bola delegácia Medzinárodnej skupiny liberálov ohrozovaná a napadnutá a keďže jej predsedovi, poslancovi EP Johannesovi Cornelisovi van Baalenovi, sa sandinistické úrady dokonca vyhrážali vyhostením z Nikaraguy a vyhlásením za nežiaducu osobu,

H.   keďže v Nikarague došlo k zhoršeniu demokracie po obvineniach z podvodov počas ostatných komunálnych volieb v roku 2008 a po útokoch a obťažovaní organizácií na ochranu ľudských práv a ich členov, ako aj novinárov a zástupcov médií zo strany jednotlivcov, politických síl alebo subjektov napojených na štátne úrady,

I.   keďže rozvoj a upevňovanie demokracie a zásady právneho štátu, ako aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť vonkajších politík EÚ,

J.   keďže EÚ a jej partneri nesú pri uzatváraní zmlúv s tretími štátmi obsahujúcich doložku o ľudských právach zodpovednosť za zabezpečenie súladu s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a keďže tieto doložky sú nevyhnutne recipročné,

K.   keďže EÚ by mala väčšmi dohliadať na využívanie fondov poskytnutých Nikarague na rozvojové projekty s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky nedostali do rúk sandinistického hnutia,

L.   keďže OSN, EÚ, USA a niektoré nikaragujské MVO vyjadrili znepokojenie nad nedostatkom transparentnosti nedávnych volieb,

1.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad početnými útokmi a obťažovaním organizácií na ochranu ľudských práv, ich členov a nezávislých novinárov zo strany jednotlivcov, politických síl a subjektov napojených na štátnu moc;

2.   odsudzuje zmeny ústavy, ktoré narušujú ústavný poriadok Nikaraguy, najmä právne pochybnú taktiku nikaragujskej vlády spočívajúcu v zapojení provládnych sudcov do činnosti najvyššieho súdu;

3.   vyzýva prezidenta Ortegu, aby rešpektoval nikaragujskú ústavu, ktorá zakazuje prezidentovi zastávať túto funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia, a pripomína, že na reformu ústavy je oprávnený iba zákonodarný zbor a že za žiadnych okolností tak nemôžu učiniť súdy;

4.   nazdáva sa, že postoj prezidenta Ortegu odzrkadľuje veľmi málo porozumenia a rešpektovania demokracie, zásady právneho štátu a výkonu základných práv, ako je napríklad právo na slobodu slova a politického združovania;

5.   podporuje všetkých občanov Nikaraguy, ktorí sú proti porušovaniu ústavného poriadku vládnymi úradmi, a požaduje jeho bezodkladnú obnovu a zrušenie vyhlásenia súdu z 19. októbra 2009;

6.   odsudzuje hrozby, napadnutia a zastrašovanie členov delegácie Medzinárodnej skupiny liberálov pod vedením poslanca Európskeho parlamentu Johannesa Cornelisa van Baalena, vyjadruje nad nimi hlboké poľutovanie a vyslovuje podporu členom tejto delegácie;

7.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad spôsobom, akým prebehli komunálne voľby, ktoré sa konali 9. novembra 2008, keď sa nikaragujská vláda snažila diskvalifikovať opozičné politické strany, došlo k mnohým nezrovnalostiam pri hlasovaní, podozreniam z volebných podvodov a odmietnutiu akreditovať nezávislých volebných pozorovateľov zo zahraničia i z domova; vyzýva Komisiu, aby na monitorovanie nadchádzajúcich prezidentských volieb vyslala volebnú pozorovateľskú misiu EÚ;

8.   vyjadruje hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že Organizácia amerických štátov, ktorá sa za bežných okolností usilovne zaoberá inými problematickými záležitosťami, nepovažovala za potrebné komentovať natoľko jasné porušenie ústavného poriadku v jednom z jej členských štátov;

9.   poukazuje na to, že počas rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a štátmi strednej Ameriky treba Nikaraguu upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavania zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako ich obhajuje a presadzuje EÚ;

10.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky a najvyššiemu súdu Nikaraguy.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2008)0641.
(2) Ú. v. EÚ L 63, 12.3.1999, s. 39.


Laos a Vietnam
PDF 261kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o situácii v Laose a vo Vietname
P7_TA(2009)0104RC-B7-0157/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na 15. letné zasadnutie ASEAN-u od 23. do 25. októbra 2009,

–   so zreteľom na inauguráciu medzivládnej komisie ASEAN-u pre ľudské práva 23. októbra 2009,

–   so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach 2008,

–   so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorý sa koná dvakrát ročne,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Laose, najmä na uznesenie z 15. novembra 2001 o svojvoľnom zatýkaní a politickej situácii v Laose(1) a na uznesenie z 1. decembra 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži, Laose a vo Vietname(2),

–   so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi EÚ a Laoskou ľudovodemokratickou republikou z 1. decembra 1997 založenú na "dodržiavaní demokratických zásad a základných ľudských práv, ako sú ustanovené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv",

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

Vietnam

A.   keďže vietnamská vláda odmietla reagovať na mnohé z odporúčaní predložených počas všeobecného pravidelného preskúmania Rady OSN pre ľudské práva konaného od mája do septembra 2009 s cieľom zlepšiť dodržiavanie ľudských práv,

B.   keďže stovky ľudí sú vo Vietname v súčasnosti väznení za svoje náboženské alebo politické presvedčenie vrátane Montagnarda Christiansa, katolíckeho kňaza, menonitských pastorov, stúpencov viery cao dai a budhistov hoa hoa,

C.   keďže 27. septembra 2009 boli stovky mladých budhistických mníchov z kláštora Bat Nha brutálne napadnuté a zbité a ich kláštor bol spustošený, pričom štátne orgány a polícia ignorovali ich žiadosť o pomoc; keďže ostatní mnísi, ktorí našli útočište v chráme Phuoc Hue, sa stali obeťami fyzického násilia a zastrašovania zo strany polície; keďže mnísi čelia riziku vyhostenia zo strany vlády z dôvodu, že bývajú v kláštore Bat Nha bez povolenia a predchádzajúcej registrácie,

D.   keďže prepadnutie kláštora sa podľa mnohých spája s desaťbodovým návrhom náboženskej reformy, ktorý Thich Nhat Hanh predložil vietnamskému prezidentovi Nguyen Minh Trietovi v roku 2007,

E.   keďže všetky náboženské skupiny musí povoliť vláda a musia byť pod dohľadom riadiacich výborov vymenovaných vládou a keďže mnohé náboženské organizácie čelia zákazu a prenasledovaniu svojich členov, ak si chcú zachovať nezávislosť od vlády,

F.   keďže hodnostári Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu sú prakticky všetci vo väzení na čele s jej patriarchom Thich Quang Doom (81-ročným), najvýznamnejším vietnamským disidentom, ktorý je zadržiavaný už viac ako 27 rokov, v súčasnosti v jeho kláštore Zen Thanh Minh v Hočiminovom meste,

G.   keďže pani Tran Khai Thanh Thuyová, vietnamská spisovateľka a vedúca osobnosť hnutia za demokraciu vo Vietname, bola opätovne uväznená po tom, ako si odpykala deväťmesačný trest v roku 2007; keďže trpí vážnou cukrovkou, napriek ktorej ju vietnamské úrady odmietajú prepustiť na kauciu alebo jej dovoliť prijať akékoľvek lieky,

H.   keďže niekoľkým tzv. väzňom svedomia, ku ktorým patria Nguyen Van Ly, Le Thi Cong Nhan a Nguyen Binh Thanh, všetci odsúdení za "propagandu proti vláde Vietnamskej socialistickej republiky", je vo väzení odopieraná náležitá zdravotná starostlivosť, hoci ich zdravotný stav si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu,

I.   keďže v neprítomnosti nezávislých organizácií na ochranu ľudských práv náboženskí vodcovia často preberajú úlohu ochrancov ľudských práv a bojujú za vyššiu mieru tolerancie a demokratickejšie zásady,

J.   keďže Vietnam, ktorý prevezme predsedníctvo v ASEAN-e v roku 2010, by mal ísť príkladom zlepšením uplatňovania ľudských práv, keďže vláda by mohla začať prepustením stoviek mierumilovných kritikov vlády, nezávislých náboženských aktivistov, blogerov a zástancov demokracie, ktorí sú v rozpore s medzinárodným právom uväznení za vyjadrovanie nenásilného nesúhlasu na základe neopodstatnených obvinení z porušovania národnej bezpečnosti,

Laos

K.   keďže 25. septembra 2009 Laoská ľudovodemokratická republika ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý zaručuje najmä právo ľudí na slobodu vierovyznania, slobodu združovania, slobodu prejavu a tlače, ako aj právo demonštrovať a politické práva,

L.   keďže takmer mesiac po 10. výročí "študentského hnutia" z 26. októbra 1999, ktoré začali študenti a učitelia vo Vientane, sú hlavní vodcovia tohto hnutia – Thongpaseuth Keuakaoun, Seng-Aloun Phenghphanh, Bouavanh Chanmanivong a Kèochay – stále tajne väznení, pričom na základe správ Khamphouvieng Sisa-At zomrel vo väzení za nejasných okolností,

M.   keďže tajná polícia Laoskej ľudovodemokratickej republiky zatkla 2. novembra 2009 viac ako 300 ľudí, ktorí sa pripravovali na pokojnú demonštráciu vo Vientiane pri príležitosti 10. výročia potlačenia hnutia s cieľom žiadať dodržiavanie ľudských práv a systém viacerých politických strán, a keďže deviati z nich pani Kingkèoová a pani Somchitová, páni Soubinh, Souane, Sinpasong, Khamsone, Nou, Somkhit a Sourigna – sú stále vo väzbe,

N.   keďže Laos naďalej prenasleduje komunity Hmongov z dôvodu ich povstania zo šesťdesiatych rokov 20. storočia, pričom Hmongovia, ktorí žijú v oblastiach Laosu pokladaných za strediská povstania, sú vystavení zatýkaniu, mučeniu, pohlavnému zneužívaniu a protizákonnému zabíjaniu,

O.   keďže 5 000 laoských Hmongov je v súčasnosti zadržiavaných v tábore Huay Nam Khao v Thajsku a vystavených deportácii v dôsledku dohody medzi vládami Thajska a Laosu a keďže ďalších 158 vrátane 85 detí je už viac ako tri roky zadržiavaných v neľudských podmienkach v Nong Khai,

P.   keďže existujú obavy ohľadom všeobecnej politickej situácie v Laose, v ktorom od roku 1975 vládne jediná strana a ktorého obyvateľstvu sú naďalej upierané základné ľudské práva,

Vietnam

1.   naliehavo vyzýva vládu, aby skončila so všetkými formami represií voči tým, ktorí uplatňujú svoje práva na slobodu prejavu, slobodu vierovyznania a náboženstva a slobodu združovania v súlade s medzinárodnými normami pre ľudské práva a vietnamskou ústavou; vyzýva vietnamskú vládu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky, čo predpokladá uznanie všetkých náboženských komunít, slobodné praktizovanie náboženstva a navrátenie všetkého majetku, ktorý štát svojvoľne zhabal Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu, katolíckej cirkvi a všetkým ostatným náboženským komunitám;

2.   odsudzuje oznámené násilné vyhnanie viac ako 150 mníchov a mníšok z kláštorov a skutočnosť, že čoraz napätejšia situácia po týchto akciách proti mierumilovnej budhistickej komunite je v jasnom rozpore so záväzkami dodržiavať medzinárodne dohodnuté normy pre slobodu vierovyznania, najmä pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa pokúšajú uplatniť si svoje práva, ktoré sa vláda Vietnamskej socialistickej republiky ako člen Bezpečnostnej rady OSN a budúci predsedajúci štát ASEAN-u zaviazala dodržiavať;

3.   žiada Komisiu a Radu, aby v rámci súčasných rokovaní o novej dohode o partnerstve a spolupráci s Vietnamom začlenili záväznú a jednoznačnú doložku o ľudských právach a demokracii spolu s mechanizmom, ktorý umožní jej vykonávanie, s cieľom skončiť systematické porušovanie demokracie a ľudských práv;

4.   žiada skončiť všetky druhy prenasledovania a zastrašovania a umožniť mníchom a mníškam praktizovať budhizmus podľa tradícií budhistickej komunity Thich Nhat Hanh v Bat Nha a inde;

5.   žiada bezpodmienečné prepustenie Thich Quang Doa a znovunastolenie právneho štatútu Zjednotenej budhistickej cirkvi Vietnamu a jej hodnostárov;

6.   vyzýva vládu, aby zriadila nezávislú komisiu pre ľudské práva, prijala a vyšetrila obvinenia z mučenia a ostatné prípady zneužitia moci zo strany verejných činiteľov vrátane príslušníkov tajných služieb a aby začala konanie s cieľom zrušiť trest smrti;

7.   vyzýva vládu Vietnamu vzhľadom na úlohu Vietnamu ako člena Bezpečnostnej rady OSN, aby vydala stále pozvania pre osobitných spravodajcov OSN, najmä pre oblasti slobody prejavu, náboženskej slobody, zákazu mučenia, ochrancov ľudských práv a násilia proti ženám a pre pracovnú skupinu OSN pre svojvoľné zadržiavanie;

Laos

8.   víta ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach laoskou vládou; vyzýva laoské úrady, aby plne dodržiavali podmienky tohto paktu, aby bezodkladne uviedli do súladu laoské právo s jeho ustanoveniami a aby uplatňovali tieto ustanovenia podľa medzinárodne dohodnutých noriem, a najmä pokiaľ ide o slobodu prejavu, združovania a vierovyznania;

9.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku okamžitého prepustenia vodcov "študentského hnutia z 26. októbra 1999", ako aj všetkých väzňov svedomia zadržiavaných v Laose a poveruje príslušnú delegáciu EÚ vo Vientiane, aby sledovala túto záležitosť;

10.   vyzýva laoské úrady, aby bezpodmienečne prepustili všetkých ľudí, ktorí boli zatknutí počas pripravovanej pokojnej demonštrácie 2. novembra 2009;

11.   vyzýva thajské úrady, aby okamžite prestali zadržiavať 158 laoských Hmongov a aby im umožnili usadiť sa v Thajsku alebo v Spojených štátoch, Kanade, Holandsku alebo Austrálii, ktoré už súhlasili s ich prijatím; podobne vyzýva aj thajskú vládu, aby zaručila, že všetci laoskí Hmongovia v tábore Huay Nam Khao budú mať prístup k postupom na kontrolu a stanovenie štatútu, ak sa rozhodnú požiadať o azyl;

12.   vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala situáciu komunity laoských Hmongov a programy vlády pre etnické menšiny;

13.   opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku na laoské úrady, aby čo najskôr pripravili a uskutočnili všetky reformy potrebné na zabezpečenie demokracie v krajine, na garantovanie práva na pokojné vyjadrenie politickej opozície a na zabezpečenie skorého uskutočnenia medzinárodne sledovaných volieb, ktoré budú súťažou viacerých politických strán v záujme národného zmierenia;

Všeobecne

14.   naliehavo vyzýva úrady, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých ochrancov ľudských práv, politických väzňov a väzňov svedomia, keďže ich zadržiavanie je porušovaním ľudských práv; tiež žiada úrady, aby zabezpečili ich dobrý fyzický a psychický stav za všetkých okolností a aby tým, ktorí to potrebujú, ponúkli prístup k dobrej nezávislej odbornej lekárskej starostlivosti;

15.   vyzýva Radu a Komisiu, aby uskutočnili podrobné posúdenie vykonávacích politík v oblasti demokracie a ľudských práv, ktoré sa realizujú v Laose a vo Vietname od podpísania dohôd o partnerstve a spolupráci a aby o tom podali Európskemu parlamentu správu;

o
o   o

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom Vietnamu a Laosu, sekretariátu ASEAN-u, Vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Ú. v. ES C 140 E, 13.6.2002, s. 577.
(2) Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 129.


Čína
PDF 215kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o Číne: práva menšín a uplatňovanie trestu smrti
P7_TA(2009)0105RC-B7-0180/2009

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 1. februára 2007(1) a 27. septembra 2007(2) v prospech všeobecného moratória na trest smrti,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN z 18. decembra 2007 (A/RES/62/149) a z 18. decembra 2008 (A/RES/63/168) o moratóriu na uplatňovanie trestu smrti,

–   so zreteľom na vyhlásenia predsedníctva v mene Európskej únie z 29. októbra 2009 o poprave dvoch Tibeťanov, pána Lobsanga Gyaltsena a pána Loyaka, a z 12. novembra 2009 o poprave deviatich osôb z ujgurského etnika po vzbure z 5. až 7. júla 2009 v Urumči v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang,

–   so zreteľom na články 35, 36 a 37 Ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorá poskytuje všetkým občanom slobodu prejavu a slobodu vierovyznania a vyhlasuje osobnú slobodu za "nedotknuteľnú",

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, a najmä na uznesenie z 13. decembra 2007 o samite EÚ – Čína a dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou(3),

–   so zreteľom na seminár EÚ – Čína z 18. a 19. novembra 2009 a na 28. kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktoré sa konalo 20. novembra 2009 v Pekingu,

–   so zreteľom na 27. kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou, ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na 12. samit EÚ – Čína, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2009 v Nankingu,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže EÚ sa zakladá na uznávaní hodnôt slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv a právneho štátu a keďže bezpodmienečné dodržiavanie týchto neodňateľných práv považuje za nevyhnutné pre harmonický život v spoločnosti,

B.   keďže nové strategické partnerstvo EÚ – Čína, o ktorom sa rokuje, je veľmi dôležité pre budúce vzťahy medzi EÚ a Čínou a keďže je potrebné, aby sa vytvorilo skutočné partnerstvo založené na prijatí spoločných hodnôt,

C.   keďže 8. mája 2009 EÚ požiadala o zmiernenie trestov smrti voči viacerým Tibeťanom, o ktorých rozhodol Ľudový súd v Lhase po vzburách v Lhase v marci 2008,

D.   keďže v prvých júlových dňoch roku 2009 vypukli v Ujgurskej autonómnej oblasti Sinťiang najhoršie etnické násilnosti za posledné desaťročia potom, čo ujgurskí demonštranti vyšli do ulíc a napadli a zranili, resp. zabili čínskych Chanov v Urumči na protest proti útokom na ujgurských robotníkov v závode v južnej Číne, ku ktorým došlo v júni 2009; keďže podľa oficiálnych údajov zomrelo 197 ľudí a viac než 1 600 ľudí bolo zranených,

E.   keďže v záujme zabezpečenia toho, aby Tibeťania a Ujgurovia, ktorí predstavujú dve veľké národnostné menšiny v Číne, dokázali v mieri spolunažívať s veľkou väčšinou čínskeho obyvateľstva, ktorá je národnosti Chan, je mimoriadne dôležité nadviazať úprimný a nepretržitý dialóg založený na vzájomnom rešpekte,

F.   keďže medzi ujgurským obyvateľstvom, ktoré je väčšinou moslimského vierovyznania, je jazykovo a kultúrne späté so Strednou Áziou a predstavuje skoro polovicu z 20 miliónov obyvateľov Sin-ťiangu, rastie nespokojnosť a zatrpknutosť voči čínskym orgánom, ktoré sú zložené najmä z Chanov, ktorí sú obviňovaní z prísneho sledovania a potláčania náboženských aktivít v kontexte diskriminácie na trhu práce a marginalizácie ich etnickej skupiny v regióne; keďže mimovládne organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami nedostali žiadnu odpoveď na svoju žiadosť, aby medzinárodné spoločenstvo vyslalo na miesto nepokojov vyšetrovací tím,

G.   keďže Čínska ľudová republika vyjadrila želanie udržiavať harmonické etnické vzťahy v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang,

H.   keďže legitímnosť rozsudkov nad Tibeťanmi odsúdenými za zločiny spáchané počas nepokojov v marci 2008 bola spochybnená v správe organizácie Human Rights Watch, kde sa uvádza, že niektoré súdne procesy sa konali tajne a bez zverejnenia dátumu a že Tibeťanom bol zamietnutý prístup k zmysluplnej obhajobe prostredníctvom právnikov, ktorých by si sami vybrali,

I.   keďže štát obmedzuje a prísne kontroluje praktizovanie náboženstva v Číne,

J.   keďže v Číne sa trest smrti uplatňuje na 68 trestných činov vrátane nenásilných skutkov, ako sú daňové podvody a drogové trestné činy,

1.   opätovne pripomína svoju dlhodobú opozíciu proti trestu smrti v akomkoľvek prípade a za akýchkoľvek okolností; pripomína, že EÚ prijala pevný záväzok, že sa bude usilovať o zrušenie trestu smrti všade, a opäť zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti prispieva k posilneniu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2.   uznáva pozitívne opatrenie Najvyššieho ľudového súdu, ktorý sa v januári 2007 rozhodol preskúmať tresty smrti, ale vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že to neviedlo k výraznému zníženiu počtu popráv v Číne; je stále znepokojený tým, že najvyšší počet popráv v celosvetovom meradle sa naďalej vykonáva v Číne;

3.   naliehavo preto vyzýva čínsku vládu, aby neodkladne a bezpodmienečne prijala moratórium na trest smrti, čo sa považuje za rozhodujúci krok k zrušeniu trestu smrti; zásadne odsudzuje popravu dvoch Tibeťanov, pána Lobsanga Gyaltsena a pána Loyaka, ako aj deviatich osôb pochádzajúcich z ujgurského etnika po udalostiach v marci 2008 v Lhase a po nepokojoch v dňoch 5. – 7. júla 2009 v Urumči; vyzýva čínske orgány, aby pozastavili všetky ďalšie rozsudky trestu smrti, ktoré vydali ľudové súdy v Lhase a v Urumči, a aby zmiernili tieto tresty na väzenie pre páchateľov, ktorým bolo riadne dokázané, že sa dopustili násilností; odsudzuje tiež tresty smrti s dvojročným odkladom pre Tenzina Phuntsoka a Kangtsuka po marcových protestoch a doživotné väzenie pre Dawu Sangpa a zdôrazňuje, že sa obáva, že neboli spravodlivo súdení;

4.   opätovne vyzýva Čínu, aby ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; odsudzuje často diskriminačný postoj k národnostným a náboženským menšinám v Číne;

5.   zdôrazňuje skutočnosť, že čínska vláda uverejnila v apríli 2009 svoj prvý celoštátny akčný plán pre ľudské práva (2009 – 2010), ktorého cieľom je najmä zvýšenie ochrany občianskych práv prostredníctvom presadzovania práva a súdnych postupov, odstránenie svojvoľného zadržiavania osôb, zákaz vynucovania priznaní mučením a zabezpečenie spravodlivých a otvorených súdnych procesov; vyzýva čínske orgány, aby zverejnili počet vykonaných popráv;

6.   vyzýva čínske orgány, aby vyvinuli maximálne úsilie na rozvoj skutočného dialógu medzi Chanmi a Ujgurmi a prijali inkluzívnejšie a komplexnejšie hospodárske politiky v Sin-ťiangu zamerané na posilnenie miestnej zodpovednosti a ochranu kultúrnej identity ujgurského obyvateľstva;

7.   zdôrazňuje, že situácia v oblasti ľudských práv v Číne naďalej vyvoláva veľké znepokojenie; trvá na tom, že je potrebná prísna nadväzná kontrola medzi jednotlivými kolami dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Čínou s cieľom zabezpečiť uplatňovanie odporúčaní vzájomne schválených obidvomi stranami, ktoré vychádzajú z predchádzajúcich dialógov, a vo forme právnických seminárov medzi EÚ a Čínou, ktoré predchádzali jednotlivým kolám dialógu a do ktorých boli zapojení zástupcovia akademickej obce a občianskej spoločnosti; vyzýva Radu a Komisiu, aby do programu 12. samitu EÚ – Čína 30. novembra 2009 zaradili otázku zrušenia trestu smrti a dodržiavania práv národnostných menšín a náboženských práv, a aby pokračovali v snahe začleniť doložku o dodržiavaní ľudských práv v Číne do novej dohody o partnerstve a spolupráci, o ktorej sa rokuje;

8.   vyzýva čínske orgány, aby bezodkladne skončili kampaň "tvrdého úderu", na základe ktorej sa potláčajú práva ľudí v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang a pritom sa nevenuje pozornosť príčinám nepokojov;

9.   žiada o opätovné nadviazanie úprimného dialógu, zameraného na dosiahnutie výsledkov, medzi zástupcami čínskej vlády a dalajlámu, založeného na Memorande o skutočnej autonómii pre tibetský ľud, ktorý bude viesť k pozitívnej, významnej a zmysluplnej zmene v Tibete a bude v súlade so zásadami vyjadrenými v ústave a právnych predpisoch Čínskej ľudovej republiky;

10.   znovu vyjadruje svoju solidaritu s obeťami udalostí v Urumči v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang v júli 2009, pričom uznáva, že je povinnosťou štátnych inštitúcií udržiavať verejný poriadok; znepokojujú ho však správy o údajnom neprimeranom použití sily proti etnickým Ujgurom a značnom počte zadržaných osôb;

11.   vyzýva čínske úrady, aby zabezpečili, že osoby zadržané v súvislosti s uvedenými udalosťami budú mať počas väzby a súdnych procesov zaručené humánne zaobchádzanie podľa medzinárodného práva vrátane možnosti zastúpenia právnikom podľa vlastného výberu, prezumpcie neviny a primeraného rozsudku pre tých, ktorí budú uznaní za vinných;

12.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, Rade Európy, Rade OSN pre ľudské práva a vláde Čínskej ľudovej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
(2) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 306.
(3) Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 489.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia