Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 211kWORD 31k
Streda, 20. januára 2010 - Štrasburg
Voľba Európskeho ombudsmana
P7_TA(2010)0001
Rozhodnutie
 Príloha

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. januára 2010 o zvolení Európskeho ombudsmana

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

–   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–   so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–   so zreteľom na článok 204 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok(2),

–   so zreteľom na svoje hlasovanie dňa 20. januára 2010,

1.   zvolil Nikiforosa Diamandourosa za Európskeho ombudsmana;

2.   vyzýva pána Nikiforosa Diamandourosa, aby zložil prísahu pred Súdnym dvorom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie aj s prílohou uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade, Komisii a Súdnemu dvoru.

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 216, 10.9.2009, s. 7.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

z 20. januára 2010

o zvolení Európskeho ombudsmana

EURÓPSKY PARLAMENT,

So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

So zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

So zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

So zreteľom na článok 204 rokovacieho poriadku,

So zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok(2),

So zreteľom na svoje hlasovanie dňa 20. januára 2010,

ROZHODOL TAKTO:

zvolil Nikiforosa Diamandourosa za Európskeho ombudsmana.

V Štrasburgu, 20. januára 2010

za Európsky parlament

predseda

Jerzy BUZEK

(1) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.
(2) Ú. v. EÚ C 216, 10.9.2009, s. 7.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia