Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0125(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0001/2010

Внесени текстове :

A7-0001/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/01/2010 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0002

Приети текстове
PDF 516kWORD 204k
Сряда, 20 януари 2010 г. - Страсбург
Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Мадейра и Азорските острови *
P7_TA(2010)0002A7-0001/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 януари 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови (COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

–   като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0222/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 349, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид членове 55 и 46, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A7-0001/2010),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 5
5.  За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 10 години, считано от 1 януари 2010 г, да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.
(5)  За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за период от 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г., да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои продукти.
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.
От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.
Изменение 3
Предложение за регламент
Член 2
От 1 януари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.
От 1 февруари 2010 г. до 31 декември 2019 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Мадейра и Азорските острови на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Мадейра и Азорските острови, се суспендират напълно.
Изменение 4
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
Той се прилага от 1 януари 2010 г.
Той се прилага от 1 февруари 2010 г.
Изменение 5
Предложение за регламент
Приложение II – таблица

Текст, предложен от Комисията

Код по КН

Код по КН

Код по КН

Код по КН

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

Изменение

Код по КН

Код по КН

Код по КН

Код по КН

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

8444

00

8511

90

00

4009

42

00

8202

8445

8513

90

00

4010

12

00

8203

8446

8514

4015

90

00

8204

8447

8515

4016

93

00

8205

8448

8517

4016

99

97

8207

8450

8526

5401

10

90

82081

8451

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

8452

8529

10

39

5407

72

00

8210

00

00

8453

8529

10

95

5601

21

90

8302

42

00

8456

8529

90

20

5608

8302

49

00

8457

8529

90

65

5806

32

90

8303

00

8458

8529

90

97

5901

90

00

8304

00

00

8459

8531

90

85

5905

00

90

8307

90

00

8460

8537

10

99

6217

90

00

8308

90

00

8461

8539

31

90

6406

20

90

8402

8462

8543

6804

8403

8463

8544

7303

00

90

8404

8464

9005

90

00

7308

8405

8465

9010

7309

00

8406

8466

9011

73102

8407

8467

9012

7315

12

00

8408

8468

9014

90

00

7318

14

91

8409

8469

00

9015

90

00

7318

15

69

8411

8470

9016

00

7315

89

00

8412

90

40

8471

9017

7318

15

90

8413

8472

9018

7318

16

91

8414

8474

9024

7318

19

00

8415

8475

9025

7318

22

00

8416

8477

9026

7320

20

89

8417

8478

9027

7322

8418

8480

9028

7323

99

99

8419

8481

20

10

9029

20

31

7324

90

00

8420

8481

30

99

9030

7326

90

98

8421

8481

40

9031

7412

20

00

8422

8481

80

99

9032

7415

21

00

84233

8482

10

90

9033

00

00

7415

29

00

84244

8482

80

00

9209

91

00

7415

33

00

8425

8483

40

90

9209

92

00

7419

91

00

8426

8483

60

80

9209

94

00

7606

11

91

8427

8484

10

00

9406

00

7606

11

93

8428

8486

9506

70

90

7606

11

99

8437

8501

7610

8438

8503

00

7611

00

00

8439

8504

40

84

7612

8440

8508

8441

1 Като се изключи 8208 40 00.

2 Като се изключи 7310 21.

3 Като се изключи 8423 10 10.

4 Като се изключи 8424 81 10.

Правна информация - Политика за поверителност