Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0125(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0001/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0001/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 20/01/2010 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0002

Pieņemtie teksti
PDF 509kWORD 205k
Trešdiena, 2010. gada 20. janvāris - Strasbūra
Kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas atlikšana dažu rūpniecības ražojumu importam Madeirā un Azoru salās *
P7_TA(2010)0002A7-0001/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos (COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

–   ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0222/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām" (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta 1. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0001/2010),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt savu nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
5.  Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm uz 10 gadiem no 2010. gada 1. janvāra.
(5) Lai investoriem pavērtu ilgtermiņa perspektīvu un uzņēmējiem dotu iespēju sasniegt tādu rūpnieciskās un komerciālās darbības līmeni, kas stabilizē attiecīgo reģionu sociālekonomisko vidi, ir lietderīgi pilnībā atlikt kopīgā muitas tarifa nodokļus dažām precēm laikposmā no 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.
No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu I pielikumā norādīto gatavo ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā vai komerciālām vajadzībām.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
2. pants
No 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.
No 2010. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa nodokļu piemērošanu tādu izejmateriālu, rezerves daļu un komponentu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos, kuri norādīti II pielikumā un kurus izmanto lauksaimniecības vajadzībām, rūpnieciskai pārveidošanai vai tehniskajai apkopei Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts
To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.
To piemēro no 2010. gada 1. februāra.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
II Pielikums – Tabula

Komisijas ierosinātais teksts

KN kods

KN kods

KN kods

KN kods

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

Grozījums

KN kods

KN kods

KN kods

KN kods

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

8444

00

8511

90

00

4009

42

00

8202

8445

8513

90

00

4010

12

00

8203

8446

8514

4015

90

00

8204

8447

8515

4016

93

00

8205

8448

8517

4016

99

97

8207

8450

8526

5401

10

90

82081

8451

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

8452

8529

10

95

5407

72

00

8210

00

00

8453

8529

90

20

5601

21

90

8302

42

00

8456

8529

90

65

5608

8302

49

00

8457

8529

90

97

5806

32

90

8303

00

8458

8531

90

85

5901

90

00

8304

00

00

8459

8537

10

99

5905

00

90

8307

90

00

8460

8539

31

90

6217

90

00

8308

90

00

8461

8543

6406

20

90

8402

8462

8544

6804

8403

8463

9005

90

00

7303

00

90

8404

8464

9010

7308

8405

8465

9011

7309

00

8406

8466

9012

73102

8407

8467

9014

90

00

7315

12

00

8408

8468

9015

90

00

7318

14

91

8409

8469

00

9016

00

7318

15

69

8411

8470

9017

7315

12

00

8412

90

40

8471

9018

7318

15

90

8413

8472

9024

7318

16

91

8414

8474

9025

7318

19

00

8415

8475

9026

7318

22

00

8416

8477

9027

7320

20

89

8417

8478

9028

7322

8418

8480

9029

20

31

7323

99

99

8419

8481

20

10

9030

7324

90

00

8420

8481

30

99

9031

7326

90

98

8421

8481

40

9032

7412

20

00

8422

8481

80

99

9033

00

00

7415

21

00

84233

8482

10

90

9209

91

00

7415

29

00

84244

8482

80

00

9209

92

00

7415

33

00

8425

8483

40

90

9209

94

00

7419

91

00

8426

8483

60

80

9406

00

7606

11

91

8427

8484

10

00

9506

70

90

7606

11

93

8428

8486

7606

11

99

8437

8501

7610

8438

8503

00

7611

00

00

8439

8504

40

84

7612

8440

8508

8441

1 (izņemot 8208 40 00).

2 (izņemot 7310 21).

3 (izņemot 8423 10 10).

4 (izņemot 8424 81 10).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika