Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0125(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0001/2010

Teksty złożone :

A7-0001/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/01/2010 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0002

Teksty przyjęte
PDF 459kWORD 203k
Środa, 20 stycznia 2010 r. - Strasburg
Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów *
P7_TA(2010)0002A7-0001/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów (COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS))

(specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0370),

–   uwzględniając art. 299 ust. 2 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0222/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany "Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych" (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 349 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 i 46 ust. 2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0001/2010),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania swego stanowiska Radzie, Komisji, jak również parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
5.  W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska ekonomiczno-społecznego zainteresowanych regionów, należy całkowicie zawiesić cła Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary na okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r.
(5)  W celu zapewnienia inwestorom długoterminowych perspektyw i umożliwienia podmiotom gospodarczym osiągnięcia poziomu działalności przemysłowej i handlowej, który przyczyniłby się do stabilizacji środowiska ekonomiczno-społecznego zainteresowanych regionów, należy całkowicie zawiesić cła Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary począwszy od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy
Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie do regionów autonomicznych Madery i Azorów wyrobów gotowych przeznaczonych do użytku w rolnictwie oraz w celach handlowych i przemysłowych, wymienionych w załączniku I.
Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie do regionów autonomicznych Madery i Azorów wyrobów gotowych przeznaczonych do użytku w rolnictwie oraz w celach handlowych i przemysłowych, wymienionych w załączniku I.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2
Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie surowców, części i składników wymienionych w załączniku II i wykorzystywanych do celów rolniczych oraz do przetwarzania przemysłowego i konserwacji w regionach autonomicznych Madery i Azorów.
Od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zawiesza się całkowicie cła Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące przy przywozie surowców, części i składników wymienionych w załączniku II i wykorzystywanych do celów rolniczych oraz do przetwarzania przemysłowego i konserwacji w regionach autonomicznych Madery i Azorów.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit drugi
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – tabela

Tekst proponowany przez Komisję

Kod CN

Kod CN

Kod CN

Kod CN

3102

40

10

7318

22

00

8415

90

00

8529

10

39

3105

20

10

7320

20

89

8421

23

00

8529

10

80

4008

29

00

7323

99

99

8421

29

00

8529

10

95

4009

42

00

7324

90

00

8421

31

00

8529

90

65

4010

12

00

7326

90

98

8421

99

00

8529

90

97

4015

90

00

7412

20

00

8440

90

00

8531

90

85

4016

93

00

7415

21

00

8442

40

00

8539

31

90

4016

99

97

7415

29

00

8450

90

00

8543

70

90

5401

10

90

7415

33

00

8451

90

00

8544

20

00

5407

42

00

7419

91

00

8452

90

00

8544

42

90

5407

72

00

7606

11

91

8478

90

00

8544

49

93

5601

21

90

7606

11

93

8481

20

10

9005

90

00

5608

7606

11

99

8481

30

99

9011

90

90

5806

32

90

7616

10

00

8481

40

9014

90

00

5806

32

90

7907

00

8481

80

99

9015

90

00

5901

90

00

8207

90

99

8482

10

90

9024

90

00

5905

00

90

8302

42

00

8482

80

00

9029

20

31

6217

90

00

8302

49

00

8483

40

90

9209

91

00

6406

20

90

8308

90

00

8483

60

80

9209

92

00

7303

00

90

8406

90

90

8484

10

00

9209

94

00

7315

12

00

8409

91

00

8503

00

99

9506

70

90

7315

89

00

8409

99

00

8509

90

00

7318

14

91

8411

99

00

8511

80

00

7318

15

69

8412

90

40

8511

90

00

7318

15

90

8413

30

80

8513

90

00

7318

16

91

8413

70

89

8514

90

00

7318

19

00

8414

90

00

8529

10

31

Poprawka

Kod CN

Kod CN

Kod CN

Kod CN

3102

40

10

7613

00

00

8442

40

00

8509

90

00

3105

20

10

7616

10

00

8443

8511

80

00

4008

29

00

7907

00

8444

00

8511

90

00

4009

42

00

8202

8445

8513

90

00

4010

12

00

8203

8446

8514

4015

90

00

8204

8447

8515

4016

93

00

8205

8448

8517

4016

99

97

8207

8450

8526

5401

10

90

8208

8451

8529

10

31

5407

42

00

8209

00

8452

8529

10

39

5407

72

00

8210

00

00

8453

8529

10

95

5601

21

90

8302

42

00

8456

8529

90

20

5608

8302

49

00

8457

8529

90

65

5806

32

90

8303

00

8458

8529

90

97

5901

90

00

8304

00

00

8459

8531

90

85

5905

00

90

8307

90

00

8460

8537

10

99

6217

90

00

8308

90

00

8461

8539

31

90

6406

20

90

8402

8462

8543

6804

8403

8463

8544

7303

00

90

8404

8464

9005

90

00

7308

8405

8465

9010

7309

00

8406

8466

9011

73102

8407

8467

9012

7315

12

00

8408

8468

9014

90

00

7318

14

91

8409

8469

00

9015

90

00

7318

15

69

8411

8470

9016

00

7315

89

00

8412

90

40

8471

9017

7318

15

90

8413

8472

9018

7318

16

91

8414

8474

9024

7318

19

00

8415

8475

9025

7318

22

00

8416

8477

9026

7320

20

89

8417

8478

9027

7322

8418

8480

9028

7323

99

99

8419

8481

20

10

9029

20

31

7324

90

00

8420

8481

30

99

9030

7326

90

98

8421

8481

40

9031

7412

20

00

8422

8481

80

99

9032

7415

21

00

84233

8482

10

90

9033

00

00

7415

29

00

84244

8482

80

00

9209

91

00

7415

33

00

8425

8483

40

90

9209

92

00

7419

91

00

8426

8483

60

80

9209

94

00

7606

11

91

8427

8484

10

00

9406

00

7606

11

93

8428

8486

9506

70

90

7606

11

99

8437

8501

7610

8438

8503

00

7611

00

00

8439

8504

40

84

7612

8440

8508

8441

1 (Wyłączając 8208 40 00).

2 (Wyłączając 7310 21).

3 (Wyłączając 8423 10 10).

4 (Wyłączając 8424 81 10).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności