Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2512(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0035/2010

Forhandlinger :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0005

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 42k
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg
Seneste angreb på kristne trossamfund
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2010 om de seneste angreb på kristne trossamfund

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger, og navnlig sin beslutning af 15. november 2007 om alvorlige begivenheder, der bringer kristne og andre religiøse trossamfunds eksistens i fare,

–   der henviser til artikel 18 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

–   der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at fremme af demokrati og respekt for menneskerettigheder og borgerlige rettigheder er grundlæggende principper og målsætninger for Den Europæiske Union og udgør et fælles grundlag for dens forbindelser med tredjelande,

B.   der henviser til, at enhver ifølge den internationale menneskerettighedslovgivning, særlig artikel 18 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed; der henviser til, at denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til, alene eller sammen med andre, offentligt eller privat at give udtryk for sin religion eller tro ved gudsdyrkelse, overholdelse af religiøse sædvaner, udførelse af rituelle handlinger samt undervisning,

C.   der henviser til, at Europa ligesom andre dele af verden ikke er undtaget fra tilfælde af krænkelser af denne frihed og oplever individuelle kriminelle handlinger begået mod medlemmer af mindretal på grundlag af deres tro,

D.   der henviser til, at EU gentagne gange har udtrykt sit engagement i tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed og understreget, at regeringer er forpligtede til at garantere disse friheder over hele verden,

E.   der henviser til, at der den 6. januar 2010 fra et forbipasserende køretøj blev affyret skud, der dræbte syv personer – seks koptiske kristne og en politimand – og at andre blev sårede, da religionsudøvere forlod en kirke efter en midnatsmesse den koptiske juleaften i byen Nagaa Hammadi i Øvre Egypten; der henviser til, at der i de seneste uger har været flere sammenstød mellem koptiske kristne og muslimer, som af det egyptiske parlament blev vurderet som enkeltstående hændelser,

F.   der henviser til, at egyptiske myndigheder den 8. januar 2010 meddelte, at de havde arresteret og varetægtsfængslet tre personer i forbindelse med angrebet i Nagaa Hammadi den 6. januar; der henviser til, at den egyptiske offentlige anklagemyndighed har besluttet, at de tre tiltalte personer skal fremstilles for den hasteindkaldte statssikkerhedsdomstol for forsætligt drab,

G.   der henviser til, at koptiske kristne udgør ca. 10 % af den egyptiske befolkning; der henviser til, at der har fundet gentagne voldshandlinger mod koptiske kristne sted i Egypten i de senere år,

H.   der henviser til, at den egyptiske forfatning garanterer trosfrihed og frihed til udøvelse af religiøse ritualer,

I.   der henviser til, at det lægger stor vægt på forbindelser til Egypten, og understreger, hvor vigtig Egypten og forbindelserne mellem EU og Egypten er for stabiliteten i og udviklingen af Euro-Middelhavsområdet,

J.   der henviser til, at den malaysiske katolske kirke har anlagt sag mod den malaysiske regering i 2007, efter at regeringen truede med at forbyde offentliggørelsen af avisen The Herald af hensyn til den nationale sikkerhed, hvis den ikke ophørte med at anvende ordet "Allah", som almindeligvis bruges af malajisktalende kristne trossamfund som oversættelse af "Gud",

K.   der henviser til, at den malaysiske højesteret den 31. december 2009 afgjorde, at kristne i Malaysia har forfatningsmæssig ret til at anvende ordet "Allah" for at henvise til Gud, og at ordet ikke udelukkende tilhører Islam,

L.   der henviser til, at der efter denne dom blev foretaget mindst ni angreb på kristne kirker i Malaysia,

M.   der henviser til, at regeringen i 2009 konfiskerede over 15 000 kopier af Bibelen på malajisk, i hvilke ordet "Allah" var anvendt for at henvise til Gud, og den har til dato stadig ikke tilbageleveret dem,

N.   der henviser til, at den malaysiske regering accepterer, at kristne samfund i delstaterne Sahah og Sarawak anvender ordet "Allah", men sætter spørgsmålstegn ved det i andre områder af landet, hvorved den skaber yderligere diskrimination i hele det kristne trossamfund i Malaysia,

O.   der henviser til, at det er afgørende med en dialog mellem trossamfundene for at fremme fred og gensidig forståelse mellem folkefærd,

1.   understreger, at retten til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed er en grundlæggende menneskeret, der er sikret i internationale retsinstrumenter, og fordømmer på det kraftigste alle former for vold, forskelsbehandling og intolerance på grundlag af religion og tro rettet mod religiøse mennesker, apostater og ikke-troende;

2.   udtrykker sin bekymring over de seneste angreb på koptiske kristne i Egypten og sin solidaritet med ofrenes familier; opfordrer den egyptiske regering til at sikre personlig sikkerhed og fysisk integritet for koptiske kristne og medlemmer af andre religiøse mindretal i landet;

3.   glæder sig over de egyptiske myndigheders indsats for at finde gerningsmændene fra angrebet den 6. januar 2010; opfordrer den egyptiske regering til at sikre, at alle dem, der er ansvarlige for angrebet og for andre voldshandlinger mod koptiske kristne eller andre mindretal af religiøs eller anden karakter, retsforfølges og får en retfærdig rettergang;

4.   opfordrer den egyptiske regering til at sikre, at koptiske kristne og medlemmer af andre religiøse samfund og mindretal kan udøve samtlige menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder – herunder retten til frit at vælge og skifte religion – og forhindre enhver forskelsbehandling af dem;

5.   beklager episoder med religiøst motiveret vold på europæisk jord, herunder drabet på Marwa al-Sherbini, og udtrykker sin solidaritet med ofrenes familier;

6.   udtrykker sin bekymring over de seneste angreb på kirker og religiøse samlingssteder i Malaysia og sin solidaritet med ofrene; opfordrer de malaysiske myndigheder til at sikre den personlige sikkerhed og fysiske integritet for personer, der udøver deres religion, og tage passende skridt til at beskytte kirker og andre religiøse institutioner;

7.   opfordrer de malaysiske myndigheder til at foretage grundige og hurtige undersøgelser af rapporterede angreb på religiøse samlingssteder og retsforfølge de ansvarlige;

8.   mener, at det malaysiske indenrigsministeriums handling udgør en krænkelse af religionsfriheden; er navnlig bekymret over, at den malaysiske regering har handlet uden om loven, og at dens indblanding har bidraget til at øge spændingerne mellem religiøse grupper i landet;

9.   glæder sig over den malaysiske højesterets dom og opfordrer de malaysiske myndigheder til at respektere dens afgørelse; opfordrer den malaysiske regering til ikke at forsøge at genindføre forbuddet mod anvendelsen af ordet "Allah", men til at forsøge at dæmpe de deraf følgende spændinger og afstå fra yderligere handlinger, der kan ødelægge den fredelige sameksistens mellem dominerende religioner og mindretalsreligioner, som den malaysiske forfatning fastsætter;

10.   opfordrer Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til inden for rammerne af EU's forbindelser til og samarbejde med de berørte lande at tage særlig hensyn til religiøse minoriteters situation, herunder kristne trossamfund;

11.   støtter alle initiativer, der har til formål at fremme dialog og gensidig respekt mellem trossamfund; opfordrer alle religiøse myndigheder til at fremme tolerance og til at tage initiativer til bekæmpelse af had og vold og ekstremistisk radikalisering;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Egyptens regering og parlament og Malaysias regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik