Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2512(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0035/2010

Debatten :

PV 21/01/2010 - 3.1
CRE 21/01/2010 - 3.1

Stemmingen :

PV 21/01/2010 - 7.1

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0005

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 39k
Donderdag 21 januari 2010 - Straatsburg
Recente aanvallen op christelijke gemeenschappen
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 21 januari 2010 over de recente aanvallen op christelijke gemeenschappen

Het Europees Parlement,

–   onder verwijzing naar zijn vorige resoluties, met name die van 15 november 2007 over ernstige gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor het bestaan van christelijke en andere religieuze gemeenschappen,

–   gelet op artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

–   gelet op de Verklaring van de VN inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie gebaseerd op religie of geloof van 1981,

–   gelet op artikel 122, lid 5, van zijn Reglement,

A.   overwegende dat bevordering van democratie en van eerbiediging van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden een fundamenteel beginsel en een fundamentele doelstelling van de Europese Unie is en een gemeenschappelijke basis vormt voor de betrekkingen van de EU met derde landen,

B.   overwegende dat overeenkomstig het internationale recht inzake mensenrechten, in het bijzonder artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, iedereen recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; overwegende dat dit recht de vrijheid inhoudt om van godsdienst of overtuiging te veranderen en de vrijheid om hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen, zowel in het openbaar als privé zijn godsdienst of overtuiging te beleven door eredienst, naleving, praktijk of onderwijs,

C.   overwegende dat Europa, net als andere delen van de wereld, niet vrij is van gevallen van schending van deze vrijheid en dat in Europa individuele misdaden tegen leden van minderheden worden gepleegd wegens hun overtuiging,

D.   overwegende dat de Europese Unie herhaaldelijk heeft verklaard aan de vrijheid van gedachte, de vrijheid van geweten en de vrijheid godsdienst gehecht te zijn en heeft benadrukt dat het bestuur overal ter wereld de plicht heeft deze vrijheden te garanderen,

E.   overwegende dat op 6 januari 2010 zeven personen, zes koptische christenen en een politieagent, zijn gedood en anderen gewond door schoten uit een rijdend voertuig, toen gelovigen een kerk uitkwamen na een middernachtmis aan de vooravond van het koptische kerstmis in de stad Nagaa Hammadi in Boven-Egypte; overwegende dat de laatste weken meer gevechten met koptische christenen en moslims zijn uitgebroken die door de Egyptische regering als individuele incidenten zijn bestempeld,

F.   overwegende dat de Egyptische autoriteiten op 8 januari 2010 hebben gemeld in verband met de aanval van 6 januari in Nagaa Hammadi drie personen te hebben aangehouden en vast te houden; overwegende dat de Egyptische openbare aanklager heeft besloten dat de drie beschuldigden voor de noodrechtbank voor de veiligheid van de staat moesten worden gebracht op beschuldiging van moord met voorbedachten rade,

G.   overwegende dat koptische christenen ongeveer 10% van de Egyptische bevolking uitmaken; overwegende dat de laatste jaren in Egypte herhaaldelijk gewelddaden tegen koptische christenen zijn gepleegd,

H.   overwegende dat de Egyptische grondwet de vrijheid van geloof en van de beoefening van religieuze riten garandeert,

I.   overwegende dat het veel belang aan de betrekkingen met Egypte hecht en onderstreept dat Egypte en de EU-Egyptebetrekkingen belangrijk zijn voor de stabiliteit en de ontwikkeling van de euromediterrane regio,

J.   overwegende dat de Maleisische katholieke kerk in 2007 een rechtszaak heeft aangespannen tegen de Maleisische regering, na een dreigement van deze laatste om de publicatie van de krant The Herald te verbieden om redenen van nationale veiligheid, als er geen einde kwam aan het gebruik van het woord "Allah", dat door de Bahasa-Malaysia sprekende gemeenschap van christelijke overtuiging gewoonlijk wordt gebruikt als vertaling van "God",

K.   overwegende dat het Maleisische hooggerechtshof op 31 december 2009 heeft besloten dat christenen in Maleisië het grondwettelijke recht hebben het woord "Allah" te gebruiken om naar God te verwijzen en dat het woord "Allah" niet exclusief toebehoort aan de islam,

L.   overwegende dat deze uitspraak door op zijn minst negen aanvallen op christelijke kerken in Maleisië is gevolgd,

M.   overwegende dat de regering in 2009 meer dan 15 000 exemplaren van de Bijbel in het Maleis in beslag heeft genomen waarin het woord "Allah" is gebruikt om te verwijzen naar God en deze Bijbels nog altijd niet terug heeft gegeven,

N.   overwegende dat de Maleisische regering het gebruik van het woord "Allah" door de christelijke gemeenschappen in de staten Sahah en Sarawak aanvaardt, terwijl zij er twijfels over heeft in andere regio's van het land, hetgeen tot extra discriminatie leidt binnen de christelijke gemeenschap in Maleisië als geheel,

O.   overwegende dat een dialoog tussen de gemeenschappen van cruciaal belang is om vrede en wederzijds begrip tussen de volkeren te bevorderen,

1.   benadrukt dat het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst een fundamenteel mensenrecht is dat gegarandeerd is door internationale rechtsinstrumenten en veroordeelt krachtig alle soorten van geweld, discriminatie en onverdraagzaamheid op grond van godsdienst en geloof ten aanzien van gelovigen, geloofsverzakers en ongelovigen;

2.   spreekt zijn bezorgdheid uit over de recente aanvallen op koptische christenen in Egypte en zijn solidariteit met de families van de slachtoffers; verzoekt de Egyptische regering de persoonlijke veiligheid en fysieke integriteit van koptische christenen en leden van andere religieuze minderheden in het land te garanderen;

3.   is tevreden met de inspanningen die de Egyptische autoriteiten hebben geleverd om de bedenkers en de plegers van de aanval van 6 januari 2010 te identificeren; verzoekt de Egyptische regering ervoor te zorgen dat iedereen die verantwoordelijk is voor deze aanval, alsmede voor andere gewelddaden tegen koptische christenen of andere religieuze of andere minderheden, voor het gerecht wordt gebracht en door middel van een behoorlijk proces berecht;

4.   verzoekt de Egyptische regering te garanderen dat koptische christenen en leden van andere religieuze gemeenschappen en van minderheden alle mensenrechten en fundamentele vrijheden genieten, inclusief het recht hun religie vrij te kiezen en van religie te veranderen, en discriminatie jegens hen te voorkomen;

5.   betreurt de incidenten van religieus gemotiveerd geweld op Europese bodem, inclusief de moord op Marwa al-Sherbini, en spreekt zijn solidariteit uit met de families van de slachtoffers;

6.   spreekt zijn bezorgdheid uit over de recente aanvallen op kerken en plaatsen voor de eredienst in Maleisië en zijn solidariteit met de slachtoffers; verzoekt de Maleisische autoriteiten de persoonlijk veiligheid en fysieke integriteit van personen die hun religie beoefenen, te garanderen en adequate stappen te ondernemen om kerken en andere plaatsen voor de eredienst te beschermen;

7.   verzoekt de Maleisische autoriteiten snel een grondig onderzoek uit te voeren van de gemelde aanvallen op plaatsen voor de eredienst en de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen;

8.   beschouwt het optreden van het Maleisische ministerie van Binnenlandse Zaken als een schending van de vrijheid van godsdienst; is met name bezorgd doordat de Maleisische regering buiten de wet om heeft gehandeld en dat haar inmenging heeft bijgedragen tot de oplopende spanningen tussen de religieuze groepen in het land;

9.   is tevreden met de uitspraak van het Maleisische hooggerechtshof en verzoekt de Maleisische autoriteiten het besluit van het hof na te leven; verzoekt de Maleisische regering het verbod op het gebruik van het woord "Allah" niet opnieuw te willen instellen, maar te proberen de spanningen als gevolg ervan weg te nemen en zich te onthouden van verdere acties die de vreedzame co-existentie van de dominante en de minderheidsreligies, waarin de grondwet van Maleisië voorziet, kunnen verstoren;

10.   verzoekt de Raad, de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid in het kader van de betrekkingen en de samenwerking van de Europese Unie met de betrokken landen bijzondere aandacht te schenken aan de situatie van de religieuze minderheden, met inbegrip van de christelijke gemeenschappen;

11.   steunt alle initiatieven om dialoog en wederzijds respect tussen de gemeenschappen te bevorderen; verzoekt alle religieuze autoriteiten om verdraagzaamheid te bevorderen en initiatieven tegen haat en geweld en tegen extremistische radicalisering te nemen;

12.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en het parlement van Egypte en de regering en het parlement van Maleisië.

Juridische mededeling - Privacybeleid