Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2513(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0040/2010

Forhandlinger :

PV 21/01/2010 - 3.2
CRE 21/01/2010 - 3.2

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.2

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0006

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 44k
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg
Krænkelser af menneskerettighederne i Kina, særlig sagen om Liu Xiaobao
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2010 om menneskerettighedskrænkelser i Kina, navnlig i tilfældet Liu Xiaobo

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Kina og navnlig beslutningen af 13. december 2007 om EU/Kina-topmødet og menneskerettighedsdialogen EU/Kina, og af 26. november 2009 om "Kina: mindretallenes rettigheder og anvendelse af dødsstraf",

–   der henviser til sin beslutning af 6. september 2007 om dialoger om menneskerettigheder og samråd om menneskerettigheder med tredjelande,

–   der henviser til erklæring af 19. december 2008 fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Charter 2008 og arrestationen af menneskerettighedsforkæmpere,

–   der henviser til topmødet mellem EU og Kina i Prag i maj 2009.

–   der henviser til erklæring af 26. juni 2009 og af 14. december 2009 fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om retsforfølgelsen af Liu Xiaobo,

–   der henviser til seminaret EU/Kina den 18.-19. november 2009 og dialogrunden om menneskerettigheder EU/Kina den 20. november 2009,

–   der henviser til erklæringen af 29. december 2009 fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om henrettelsen af Akmal Shaikh,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.   der henviser til, at Liu Xiaobo, en kendt menneskerettighedsaktivist og videnskabsmand samt medforfatter til Charter 2008, den 8. december 2008 blev pålagt "bopælstilsyn", en form for tilbageholdelse inden en retssag, som kan anvendes i indtil seks måneder, uden at der rejses sigtelse, på et ukendt sted i Beijing,

B.   der henviser til, at Liu Xiaobo den 23. juni 2009 blev arresteret og den følgende dag sigtet for "opfordring til statsundergravende virksomhed" i henhold til artikel 105 i den kinesiske straffelov,

C.   der henviser til, at Liu Xiaobo er en af 303 underskrivere af Charter 2008, en underskriftsindsamling, der opfordrer til forfatningsmæssige reformer, demokratisering og beskyttelse af menneskerettighederne, som efterfølgende er blevet underskrevet af mere end 10.000 kinesiske borgere,

D.   der henviser til, at Folkedomstolen i Beijing kommune nr. 1 den 25. december 2009 fandt Liu Xiaobo skyldig i "opfordring til statsundergravende virksomhed" og idømte ham 11 års fængsel, og at regeringens domfældelse af Liu Xiaobo var baseret på hans rolle i udarbejdelsen af Charter 2008 og tilrettelæggelsen af underskriftsindsamlingen, samt på seks skrifter offentliggjort mellem 2005 og 2007, hvori han kritiserede den kinesiske regering,

E.   der henviser til, at Liu Xiaobos hustru og ansatte fra omkring tolv udenlandske ambassader i Beijing, havde anmodet om tilladelse til at overvære retssagen, men blev forment adgang til retssalen,

F.   der henviser til, at denne dom har givet anledning til udstrakt kritik fra kinesiske internet bloggere, internationale civilsamfundsgrupper og udenlandske regeringer, og at Liu Xiaobo har appelleret dommen,

G.   der henviser til, at den tidligere tjekkiske præsident Vaclav Havel, der ønskede at aflevere en appel om løsladelse af Liu Xiaobo, blev nægtet adgang til Folkerepublikken Kinas ambassade i Prag,

H.   der henviser til, at de kinesiske myndigheder ikke har lyttet til EU og et af dens medlemsstater, som flere gange har opfordret at omstøde dødsstraffen over Akmal Shaikh,

I.   der henviser til, at en kinesisk embedsmand for få dage siden for første gang har anerkendt, at Gao Zhiseng, en kristen menneskerettighedsaktivist og nomineret til Nobels fredspris, er forsvundet,

J.   der henviser til, at der i december 2009 forekom andre overgreb på menneskerettighederne i Kina, herunder chikane af medlemmerne fra Guizhou-menneskerettighedsforummet, som skulle forhindre dem i at udføre de aktiviteter, de havde planlagt for at fejre menneskerettighedsdagen, og den korporlige vold mod og mishandlingen af den detentionsanbragte Qi Choghuai, en journalist og tidligere chef på morgenposten Fazhi i Shandong,

K.   der henviser til, at de kinesiske myndigheder forud for landets 60 års fødselsdag den 1. oktober øgede overvågningen, chikanen og antallet af fængslinger af aktivister for at forhindre dem i at udtrykke bekymring for menneskerettighederne, og at adskillige hundrede aktivister og dissidenter ifølge Amnesty International blev sat under forskellige former for overvågning eller husarrest i den anledning,

L.   der henviser til, at Folkerepublikken Kina i april 2009 indleverede et dokument til De Forenede Nationer til støtte for sit kandidatur som medlem af Menneskerettighedsrådet, hvori Folkerepublikken Kina bekræftede, at den var "indstillet på at fremme og beskytte det kinesiske folks menneskerettigheder og grundlæggende friheder",

M.   der henviser til, at Google den 13. januar 2010 meddelte at have til hensigt at stoppe samarbejdet med den kinesiske internet censur, med henvisning til sofistikerede cyberangreb på dets computersystemer (som Google mistænkte for at stamme fra Kina), som til dels var rettet mod menneskerettighedsaktivisters Gmail-konti,

N.   der henviser til, at EU er Kinas største handelspartner og den største investor i Kina, og at Kina er EU's næststørste handelspartner, og at handelsforbindelser og økonomiske forbindelser har overskygget spørgsmålet om demokratiske reformer, respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincippet,

O.   der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der indledtes i 2000, hidtil har givet ubetydelige resultater, og at de manglende resultater også er en følge af en ukoordineret og ineffektiv udenrigspolitik over for Kina,

1.   opfordrer til, at Liu Xiaobo løslades øjeblikkeligt og betingelsesløst, og udtrykker sin solidaritet med hans fredelige aktioner og initiativer til fordel for demokratiske reformer og beskyttelsen af menneskerettighederne; fordømmer på det kraftigste den retlige forfølgelse han har været udsat for;

2.   udtrykker samtidig sin sympati med de kinesere, som åbent har givet udtryk for deres utilfredshed med Liu Xiaobos domfældelse;

3.   opfordrer myndighederne i Folkerepublikken Kina til at leve op til det tilsagn, som blev givet til Menneskerettighedsrådet, og overholde bestemmelserne i FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 9. december 1998;

4.   opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kina til at sikre overholdelsen af menneskerettighederne og de grundlæggende friheder og opfordrer til ratifikation af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

5.   beklager, at Kina i forbindelse med sin universelle regelmæssige gennemgang i 2009 har afvist alle henstillinger fra FN's medlemslande med hensyn til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, domstolenes uafhængighed, garantier for advokatstanden, beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere, etniske minoriteters rettigheder, afskaffelse af dødsstraffen, afskaffelse af genopdragelse gennem arbejde, forbud mod tortur, pressefrihed og effektive retsmidler mod diskrimination;

6.   fordømmer på det kraftigste henrettelsen af Akmal Saikh og gentager sin absolutte og mangeårige modstand mod dødsstraf uanset årsagen; er overbevist om, at afskaffelsen af dødsstraffen er en integreret del af overholdelsen af menneskerettighederne og beskyttelsen af den menneskelige værdighed i alle lande;

7.   glæder sig over, at Google har til hensigt at stoppe samarbejdet med de kinesiske myndigheder i relation til internetfiltrering og censur, og opfordrer indtrængende alle andre virksomheder til at gøre det samme; opfordrer Folkerepublikken Kina til fuldt ud at respektere ytringsfriheden på internettet; udtrykker solidaritet med Kinas internetbrugere, som er dem, der vil blive mest berørt, hvis Google trækker sig ud af landet;

8.   understreger, at den kinesiske regering i april 2009 offentliggjorde sin første nationale handlingsplan for menneskerettigheder (2009-2010), der især tager sigte på at beskytte borgernes rettigheder, forhindre vilkårlige tilbageholdelser, forbyde tilståelser fremtvunget ved hjælp af tortur og sikre en retfærdig og åben rettergang;

9.   understreger, at Kinas menneskerettighedssituation stadig vækker alvorlig bekymring, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage Liu Xiaobos sag op på det næste topmøde mellem EU og Kina; noterer sig de tidligere menneskerettighedsdialoger med Kina og dialogen om menneskerettighederne EU/Kina den 20. november 2009; insisterer på behovet for en nøje opfølgning mellem alle disse dialoger for at sikre, at henstillingerne gennemføres;

10.   understreger behovet for at indlede en omfattende evaluering og styrkelse af menneskerettighedsdialogerne mellem EU og Kina; opfordrer til, at sager vedrørende menneskerettighedsforkæmpere systematisk tages op under disse dialoger, og fremhæver fængslingen i 2008 af modtageren af Sakharov-prisen, Hu Jia, og chikanen af hans hustru Zeng Jinyan;

11.   er af den opfattelse, at udviklingen af økonomiske relationer med Kina skal ledsages af en effektiv politisk dialog og kræver, at overholdelsen af menneskerettighederne bør være en integreret del af den nye rammeaftale, som for øjeblikket er under forhandling med Kina;

12.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, formanden for Det Europæiske Råd, Kommissionen og Folkerepublikken Kinas præsident, premierminister og nationale folkekongres.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik