Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2812(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0031/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/01/2010 - 7.4

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0008

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 53k
Torsdag den 21. januar 2010 - Strasbourg
EU-strategien for Donauregionen
P7_TA(2010)0008RC-B7-0031/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. januar 2010 om en EU-strategi for Donauregionen

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 192 og artikel 265, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse af 3. december 2009 til Kommissionen om EU-strategien for Donauregionen (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 18.-19. juni 2009, hvori Kommissionen opfordredes til inden udgangen af 2010 at udarbejde en EU-strategi for Donauregionen,

–   der henviser til EU's strategi for Østersøområdet,

–   der henviser til Rådets program, der er udarbejdet af de spanske, belgiske og ungarske formandskaber,

–   der henviser til det Donauforum, der er etableret i Europa-Parlamentet, og til dette forums arbejde,

–   der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbog om territorial samhørighed og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken,

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse fra oktober 2009 om en EU-strategi for Donauområdet,

–   der henviser til Espookonventionen, Århuskonventionen og Bernerkonventionen om miljøbeskyttelse,

–   der henviser til vandrammedirektivet og Helsingforskonventionen,

–   der henviser til Beogradkonventionen om sejlads på Donau,

–   der henviser til fælleserklæringen om "Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the Danube River Basin", vedtaget af Donaukommissionen, Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Donau (ICPDR) og the International Sava River Basin Commission (ISRBC),

–   der henviser til det svenske formandskabs konference i Stockholm om makroregionale strategier,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at Lissabontraktaten anerkender territorial samhørighed som et af EU's mål (EU-traktatens artikel 3),

B.   der henviser til, at formålet med makroregionale strategier er at opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer med henblik på at løse spørgsmål om territorial udvikling og finde fælles svar på fælles udfordringer,

C.   der henviser til, at der allerede i EU-strategien for Østersøregionen findes en model for koordinering af EU-politikker og finansiering i geopolitiske territoriale enheder - makroregioner - fastsat på grundlag af specifikke kriterier, og at EU-strategien for Donauregionen, hvis den følger modellen i Østersøstrategien, har potentiale til at fremme regionalt og grænseoverskridende samarbejde med henblik på yderligere økonomisk vækst og til at finde fælles svar på fælles udfordringer,

D.   der henviser til, at Donaufloden forbinder ti europæiske lande – Tyskland, Østrig, Slovakiet, Ungarn, Kroatien, Serbien, Rumænien, Bulgarien, Moldova og Ukraine – hvoraf seks er EU-medlemsstater, samt at regionen i en bredere geografisk sammenhæng også omfatter Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro,

E.   der henviser til, at Donauregionen er et vigtigt krydsfelt mellem EU's programmer under samhørighedspolitikken og programmerne for lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og potentielle tiltrædelseskandidater, og at den derfor repræsenterer et område, hvor der kan udvikles øgede synergier mellem forskellige EU-politikker, dvs. samhørighed, transport, turisme, landbrug, fiskeri, økonomisk og social udvikling, energi, miljøpolitikker, udvidelse og naboskabspolitik,

F.   der henviser til, at der skal udarbejdes en EU-strategi for Donauregionen inden for følgende samarbejdsområder: social udvikling og beskyttelse, bæredygtig økonomisk udvikling, transport- og energiinfrastruktur, miljøbeskyttelse, kultur og uddannelse,

G.   der henviser til, at EU-strategien for Donauregionen kan være et vigtigt bidrag til at opnå bedre koordination mellem de regionale og lokale myndigheder og organisationer, der arbejder i Donauregionen, og bidrage til velstand, bæredygtig udvikling, jobskabelse og sikkerhed i området,

H.   der henviser til, at der er en lang tradition for samarbejde i Donauregionen: idet Den Europæiske Donaukommission, der blev grundlagt den 30. marts 1856 og oprindeligt havde hovedsæde i Galaţi (Rumænien), var en af de første tværeuropæiske institutioner og i dag har sit hovedsæde i Budapest,

I.   der henviser til, at Donaufloden efter EU-udvidelsen i 2007 næsten er blevet en intern EU-vandvej, og at Donauregionen i høj grad kan bidrage til yderligere at fremme den udvikling, der har fundet sted siden denne udvidelse,

J.   der henviser til, at Donaufloden repræsenterer en effektiv vandvej, der tilmed rækker ud over de nye medlemsstater, og at den sammen med Main-kanalen og Rhinen forbinder Nordsøen med Sortehavet og har potentialet til at styrke Sortehavsregionens geostrategiske position,

K.   der henviser til, at Donauregionen udgør et sammenhængende område med uensartede økonomiske kapaciteter, og at man ved at betragte det som én stor makroregion vil gøre det lettere at overvinde de regionale forskelle med hensyn til økonomiske resultater og sikre en stabil, integreret udvikling,

L.   der henviser til, at Donaudeltaet siden 1991 har været klassificeret som UNESCO-verdenskulturarv, og at Donauregionen omfatter adskillige særligt beskyttede områder og særlige bevaringsområder inden for Natura 2000-netværket, der henviser til, at Donau og Donaudeltaet har et unikt og skrøbeligt økosystem, som er hjemsted for sjældne plantearter, der er truet af forureningen,

1.   opfordrer Kommissionen til snarest muligt at påbegynde brede høringer af alle landene langs Donau med henblik på at dække de forskellige aspekter af det regionale samarbejde og til at forelægge EU-strategien for Donauregionen senest ved udgangen af 2010;

2.   mener, at en EU-strategi for Donauregionen er et passende instrument til at fremme udviklingen af territorier gennem tættere samarbejde om klart definerede politikområder, ved hvilke alle statslige partnere har identificeret en reel europæisk merværdi, og opfordrer til, at denne strategi udvikles som en del af målet om "europæisk territorialt samarbejde";

3.   påpeger, at det er absolut nødvendigt at medtage enhver makroregional strategi i EU's regionalpolitik, således at denne kan fungere som en samordnet politik for hele EU's område; understreger endvidere behovet for at vurdere merværdien af denne strategi for så vidt angår gennemførelsen af målsætningen om territorial samhørighed på Unionens område;

4.   understreger nødvendigheden af at inddrage relevante regionale og lokale interessenter i Donauområdet i forberedelsesprocessen med henblik på klart at identificere behovene for såvel bæredygtig udvikling af territorier som kapacitetsopbygning for at finde løsninger på fælles udfordringer, effektivt implementere de konkrete projekter og sikre en god forvaltningsmekanisme og opfordrer indtrængende de respektive landes regeringer til at støtte og lette foranstaltninger for information og høring af ngo'er, erhvervssammenslutninger og civilsamfund såvel ved fastlæggelsen af strategien som ved dens fremtidige gennemførelse;

5.   anmoder Kommissionen om klart at identificere "forvaltningsstrukturen" i en fremtidig politik for Donauregionen; mener, at gennemførelsen af denne strategi ikke må gribe ind i regionale og lokale forvaltningers ansvarsområder;

6.   går ind for støtte til Donauregionens økonomiske og sociale udvikling som et EU-prioritetsområde og for fremme af en mere dybtgående regional integration i Donauregionen som en dynamisk komponent i et større europæisk økonomisk og politisk samarbejdsområde;

7.   opfordrer til forbedring af Donaus nuværende økologiske status som forurenet flod og til foranstaltninger med henblik på at mindske forureningen og undgå yderligere udledning af olie og andre giftige og skadelige stoffer;

8.   bemærker, at ansvaret for forureningen af Donauregionen ligger hos medlemsstaterne såvel som de andre lande, Donau løber igennem; understreger, at beskyttelse af miljøet i Donaubækkenet er et vigtigt aspekt af betydning for landbrugs- og landdistriktsudviklingen i regionen, og opfordrer indtrængende alle staterne ved floden til at give højeste prioritet til etablering af fælles vandkrafts- og vandkvalitetsprøveanlæg;

9.   tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til, som led i kampen mod klimaforandringer, at være særlig opmærksomme på og samarbejde om beskyttelsen af de lokale økosystemer og opfordrer Kommissionen til at støtte forskning i og udvikling af nye teknologier med henblik på at øge evnen til at forudsige og reagere på oversvømmelser, ekstrem tørke og utilsigtet forurening;

10.   understreger behovet for at beskytte og styrke fiskebestandene i Donau; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en omfattende plan for bevarelse og genopbygning af de naturlige bestande af stør i Donau;

11.   opfordrer Kommissionen til at drage nytte af den operationelle erfaring med EU-strategien for Østersøregionen, anmoder derfor om, at dokumentet suppleres med en handlingsplan; mener, at en sådan handlingsplan bør indeholde følgende elementer: miljøvenlig brug af Donau til indlandssejlads, intermodalitet med andre transportformer langs Donau gennem en forbedring af al infrastruktur (fortrinsvis gennem bedre udnyttelse af eksisterende infrastruktur) og etablering af et multimodalt transportsystem langs hele floden, miljøvenlig brug af vandkraft langs Donau, opretholdelse og forbedring af flodens vandkvalitet i overensstemmelse med vandrammedirektivet, strenge sikkerhedskrav til fartøjer, udvikling af miljøvenlig turisme og forbedringer på områderne uddannelse, forskning og social samhørighed;

12.   understreger behovet for at diversificere energikilderne og opfordrer Kommissionen og alle landene ved floden til at øge samarbejdet på energiområdet, fremme og gennemføre fælles projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energikilder i lyset af regionens potentiale som bioenergikilde samt tilskynde til øget brug af biomasse, sol-, vind- og vandenergi;

13.   understreger, at gennemførelse af forsvarlige strategiske miljøvurderinger, herunder vurderinger af indvirkningerne på flodens samlede økosystem, bør være en forudsætning for alle transport- og energirelaterede infrastrukturprojekter med henblik på at sikre, at de internationale standarder for miljøbeskyttelse er opfyldt, efter høring af de partnere, der kan blive berørt af disse beslutninger;

14.   påpeger den usædvanligt store indbyrdes økonomiske afhængighed, der kendetegner staterne i Donauregionen, og støtter etableringen af forretningsudviklingsnetværk og ikke-statslige organer for handelsfremme, som kan koordinere og fremme fremtidige udviklingsmuligheder, især for SMV'er, med henblik på at sikre en bæredygtig og effektiv vækst og stimulere den grønne økonomi i hele makroregionen Donau;

15.   foreslår, at EU's transportsystem integreres med transportsystemerne i EU's nabolande i Donauregionen, og understreger vigtigheden af at tilvejebringe et grundlag for projekter inden for samordnet modalitet;

16.   betragter netværket af indre vandveje som et vigtigt aspekt af transportudviklingen i regionen, men erkender samtidig, at sejladsen ad de indre vandveje er faldende, hvilket hovedsagelig skyldes den kraftige økonomiske afmatning, og understreger betydningen af at fjerne flaskehalse på vandvejsaksen Rhinen/Meuse-Main-Donau og forbedre hele det intermodale transportsystem langs Donau med særligt fokus på kombinationen af forbedrede indlandshavne og logistik, indlandssejlads og jernbanetransport og under hensyntagen de supplerende muligheder, nærskibstrafikken frembyder;

17.   foreslår, at det transeuropæiske net opgraderes med henblik på at forbedre intermodaliteten i hele regionen og styrke forbindelserne til Sortehavet med vej- og jernbaneruter (godstransportkorridorer og højhastighedsjernbanelinjer);

18.   opfordrer Kommissionen til at fremme en mere udbredt anvendelse af moderne informations- og kommunikationsteknologier og til at tage alle nødvendige skridt for at sikre, at der hurtigst muligt indføres et effektivt, samlet regelsæt for sejlads på Donau;

19.   mener, at bæredygtig turisme er et vigtigt instrument til fremme af den økonomiske vækst i regionen, idet der bl.a. kan henvises til økoturismens muligheder og det økonomiske potentiale, der ligger i de cykelruter, der er anlagt langs næsten hele Donau;

20.   støtter programmer, som har til formål at forbedre det multikulturelle miljø i Donauregionen ved at fremme multinational mobilitet og kulturel dialog, generere forskellige former for kunst og kommunikation samt uddannelsescentre og væksthuse i disse sektorer, værne om den kulturelle og historiske arv og stimulere til udvikling af nye kulturindustrier;

21.   støtter programmerne for udveksling på universitetsplan inden for regionen og foreslår, at universiteterne i regionen opretter netværk med henblik på at skabe ekspertisecentre, der kan konkurrere på internationalt plan;

22.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre de administrative ordninger med det formål at mindske de administrative byrder, som er forbundet med at sikre en mere effektiv udvikling og gennemførelse af EU's Donaustrategi;

23.   opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet om fastsættelsen af prioriteringerne for udformningen af EU-strategien for Donauregionen, og anmoder den om regelmæssigt at informere og høre Europa-Parlamentet om udviklingen i strategiens gennemførelse;

24.   understreger, at der, hvis det det skal lykkes at nå strategiens mål, er behov for en koordineret indsats med henblik på en mere effektiv og bedre udnyttelse af alle de disponible EU-midler i staterne langs Donau;

25.   tilskynder til anvendelse af eksisterende operationelle programmer til finansiering af projekter under strategien; opfordrer indtrængende alle berørte parter til også at undersøge andre, ikke-finansielle instrumenter, der kan lette gennemførelsen af strategien og have en umiddelbart positiv indvirkning på lokalt plan;

26.   foreslår, at der efter forudgående høring af lokale og regionale interessenter afholdes et EU-Donau-topmøde hvert andet år, og at konklusionerne herfra forelægges for Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet;

27.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget og de øvrige relevante institutioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik