Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0031/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0008

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 68k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη
P7_TA(2010)0008RC-B7-0031/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 192 και 265, παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση της 3ης Δεκεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (O-0150/2009 – B7-0240/2009),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Ιουνίου 2009, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010,

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του Συμβουλίου, που καταρτίστηκε από την Ισπανική, τη Βελγική και την Ουγγρική Προεδρία,

–   έχοντας υπόψη το Φόρουμ Δούναβη που συγκροτήθηκε εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έργο του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την Εδαφική Συνοχή και το στάδιο της συζήτησης σχετικά με την μελλοντική μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών με τίτλο "Μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη" του Οκτωβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Espoo, του Aarhus και της Βέρνης σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και τη Σύμβαση του Ελσίνκι,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Βελιγραδίου που διέπει τη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με την "Ανάπτυξη της Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Λεκάνη του Ποταμού Δούναβη" που εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Δούναβη, τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Ποταμού Δούναβη (ICPDR) και τη Διεθνή Επιτροπή για τη Λεκάνη του Ποταμού Σάβου (ISRBC),

–   έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη της Στοκχόλμης για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική, η οποία πραγματοποιήθηκε επί Σουηδικής Προεδρίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνθήκη της Λισαβόνας αναγορεύει την εδαφική συνοχή σε στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 3 της ΣΕΕ),

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων εδαφικής ανάπτυξης και τη διατύπωση κοινών απαντήσεων στις κοινές προκλήσεις,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική για τη Βαλτική ήδη προσφέρει ένα πρότυπο για τον συντονισμό των πολιτικών της ΕΕ και τη χρηματοδότηση γεωπολιτικών εδαφικών μονάδων - μακροπεριφερειών - που ορίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, ακολουθώντας το πρότυπο της Στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα, έχει το δυναμικό να προωθήσει την περιφερειακή και διαμεθοριακή συνεργασία για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη και να εντοπίσει από κοινού απαντήσεις σε κοινές προκλήσεις,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έξη από τις οποίες είναι κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, σε ευρύτερα εδαφικά πλαίσια, η περιοχή περιλαμβάνει επίσης την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Δούναβη είναι σημαντικό σημείο διασταύρωσης μεταξύ των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής της ΕΕ, των προγραμμάτων για χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες και κατά συνέπεια αντιπροσωπεύει μια περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ: συνοχή, μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, αλιεία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενέργεια, περιβάλλον, διεύρυνση και πολιτικές γειτονίας,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη πρόκειται να αναπτυχθεί στους εξής τομείς συνεργασίας: κοινωνική ανάπτυξη και προστασία, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, υποδομή μεταφορών και ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, πολιτισμός και παιδεία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη θα μπορούσε να έχει σημαντική συνεισφορά στην επίτευξη καλύτερου συντονισμού μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών και οργανώσεων που δρουν στην περιοχή του Δούναβη και να εξασφαλίσει ευημερία, αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ασφάλεια στην περιοχή,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στην περιοχή του Δούναβη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Δούναβη, που ιδρύθηκε στις 30 Μαρτίου 1856 και αρχικά έδρευε στο Γαλάτσι (Ρουμανία) ήταν ένας από τους πρώτους-πρώτους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ σήμερα εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης έχει σχεδόν γίνει εσωτερική πλωτή οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση του 2007, ενώ η περιοχή του Δούναβη μπορεί να προσφέρει σημαντική συνεισφορά ώστε να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί ύστερα από αυτή τη διεύρυνση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ποταμός Δούναβης αποτελεί ουσιαστική πλωτή οδό που υπερβαίνει την επικράτεια των κρατών μελών και, μαζί με τη διώρυγα του Μάιν και τον ποταμό Ρήνο, ενώνει τη Βόρειο Θάλασσα με τον Εύξεινο Πόντο και έχει το δυναμικό να ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της περιοχής του Εύξεινου Πόντου,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του Δούναβη αντιπροσωπεύει μια διασυνδεμένη περιοχή με ετερογενείς οικονομικές δυνατότητες και ότι αν η περιοχή του Δούναβη θεωρηθεί ως μια ενιαία μακροπεριφέρεια, αυτό θα βοηθήσει στην υπέρβαση των περιφερειακών διαφορών οικονομικής απόδοσης και θα συμβάλει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δέλτα του Δούναβη αποτελεί θέση παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1991, ενώ στην περιοχή του Δούναβη υπάρχουν αρκετές Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης στο πλαίσιο του Natura 2000· ότι ο Δούναβης και το δέλτα του Δούναβη έχουν ένα μοναδικό και ευαίσθητο οικοσύστημα, στο οποίο υπάρχουν σπάνια είδη φυτών που απειλούνται από τη ρύπανση,

1.   καλεί την Επιτροπή να αρχίσει, το ταχύτερο δυνατό, ευρείες διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες κατά μήκος του Δούναβη και να παρουσιάσει τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη όχι αργότερα από το τέλος του 2010·

2.   πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την ενίσχυση της εδαφικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε σαφώς καθορισμένους τομείς πολιτικής, όπου όλοι οι κυβερνητικοί εταίροι έχουν εντοπίσει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ζητεί η στρατηγική αυτή να αναπτυχθεί στο πλαίσιο του στόχου για ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

3.   επισημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη οιαδήποτε μακροπεριφερειακή στρατηγική να ενσωματωθεί στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, που αποτελεί μια συντονισμένη πολιτική για το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ· επιπλέον, επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να αναλυθεί η προστιθέμενη αξία αυτής της στρατηγικής για την πραγμάτωση του στόχου της εδαφικής συνοχής στην επικράτεια της Ένωσης·

4.   επισημαίνει ότι στην προπαρασκευαστική διαδικασία είναι απαραίτητο να εμπλακούν οι αντίστοιχοι περιφερειακοί και τοπικοί φορείς στην περιοχή του Δούναβη, προκειμένου να εντοπιστούν με σαφήνεια οι ανάγκες, τόσο όσον αφορά την ισόρροπη, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη όσο και την οικοδόμηση ικανοτήτων, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις στις κοινές προκλήσεις, να υλοποιηθούν αποτελεσματικά συγκεκριμένα έργα και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός χρηστής διακυβέρνησης· παροτρύνει τις κυβερνήσεις να στηρίξουν και διευκολύνουν μέτρα για την ενημέρωση και διαβούλευση των ΜΚΟ, των επαγγελματικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών τόσο στη χάραξη της στρατηγικής όσο και στη μελλοντική εφαρμογή της·

5.   ζητεί από την Επιτροπή να διατυπώσει με σαφήνεια μια "διάρθρωση διακυβέρνησης" της μελλοντικής πολιτικής για την περιοχή του Δούναβη· υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής δεν πρέπει να επηρεάσει τις αρμοδιότητες των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

6.   υποστηρίζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη ως τομέα προτεραιότητας για την ΕΕ και την προώθηση της βαθύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης στην περιοχή του Δούναβη ως δυναμικής συνιστώσας ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού οικονομικού και πολιτικού χώρου·

7.   ζητεί τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του ποταμού Δούναβη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μολυσμένος, ώστε να μειωθεί η ρύπανση και να αποτραπούν περαιτέρω απορρίψεις πετρελαίου και άλλων τοξικών και επιβλαβών ουσιών·

8.   παρατηρεί ότι την ευθύνη για τη ρύπανση της περιοχής του Δούναβη φέρουν τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι άλλες παρόχθιες χώρες από τις οποίες διέρχεται ο Δούναβης· υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του ποταμού Δούναβη είναι σημαντικό θέμα που θα επηρεάσει αισθητά την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στην περιοχή και ζητεί επιμόνως από τα παρόχθια κράτη να δώσουν άμεση προτεραιότητα στην δημιουργία κοινών εγκαταστάσεων για υδρολογικές μελέτες και δοκιμές της ποιότητας των υδάτων·

9.   ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να συνεργαστούν για την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων και καλεί επειγόντως την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη με ιδιαίτερη εστίαση στις νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόγνωσης και απόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας, ακραίας ξηρασίας και ρύπανσης από ατυχήματα

10.   υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των αλιευτικών αποθεμάτων στο Δούναβη· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει συνολικό σχέδιο για τη διατήρηση και αποκατάσταση των φυσικών αποθεμάτων οξυρρύγχου στον Δούναβη·

11.   καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την επιχειρησιακή εμπειρία που αποκτήθηκε από τη στρατηγική της Βαλτικής· κατά συνέπεια, ζητεί να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης που θα συμπληρώνει το έγγραφο αυτό· πιστεύει ότι το σχέδιο δράσης, μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: περιβαλλοντικά φιλική χρήση του Δούναβη με εσωτερική ναυσιπλοΐα, συνδυασμένες μεταφορές κατά μήκος του Δούναβη με βελτίωση όλων των υποδομών (με προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση της υφιστάμενης υποδομής) και με δημιουργία ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών κατά μήκος του ποταμού, φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας των υδατοπτώσεων κατά μήκος του Δούναβη, προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Δούναβη σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας για τα σκάφη, ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικού τουρισμού και μέτρα για βελτίωση στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της κοινωνικής συνοχής

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και καλεί την Επιτροπή και όλες τις παρόχθιες χώρες να αυξήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, να προωθήσουν και να υλοποιήσουν κοινά έργα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας και να ενθαρρύνουν τη χρήση ενέργειας από βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από υδατοπτώσεις·

13.   υπογραμμίζει ότι οι κατάλληλες στρατηγικές και άλλες εκτιμήσεις περιβαλλοντικού αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σε όλα τα οικοσυστήματα του ποταμού, πρέπει να αποτελούν προαπαιτούμενο για όλα τα έργα υποδομών που συνδέονται με τις μεταφορές και με τον ενεργειακό τομέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται τα διεθνή πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, ύστερα από διαβούλευση με τους εταίρους που ενδέχεται να θίγονται από αυτές τις αποφάσεις·

14.   επισημαίνει την ασυνήθιστα μεγάλη οικονομική αλληλεξάρτηση των κρατών στην περιοχή του Δούναβη και υποστηρίζει την ίδρυση δικτύων επιχειρηματικής ανάπτυξης και μη κυβερνητικών επαγγελματικών φορέων προώθησης που μπορούν να συντονίζουν και να προωθούν ευκαιρίες μελλοντικής ανάπτυξης, ιδίως για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αειφόρος και αποτελεσματική ανάπτυξη και να τονωθεί η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας σε ολόκληρη τη μακροπεριφέρεια του Δούναβη·

15.   προτείνει την ολοκλήρωση του μεταφορικού συστήματος της ΕΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των γειτονικών χωρών της ΕΕ στην περιοχή του Δούναβη και τονίζει ότι επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα για έργα συνδυασμένων μεταφορών·

16.   θεωρεί το σύστημα ναυσιπλοΐας σε εσωτερικές πλωτές οδούς ως σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή, ενώ αναγνωρίζει παράλληλα τη μείωση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, ιδίως λόγω της έντονης οικονομικής ύφεσης και υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να εξαλειφθούν τα σημεία συμφόρησης στον άξονα πλωτών οδών Ρήνου/Μεύση-Μάιν-Δούναβη και με τη βελτίωση του όλου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών κατά μήκος του Δούναβη, με παράλληλη εστίαση στο συνδυασμό μεταξύ βελτιωμένων λιμένων και εφοδιαστικής, μεταφορών με εσωτερική ναυσιπλοΐα και σιδηροδρομικών μεταφορών, και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπρόσθετες δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών σε μικρή απόσταση·

17.   προτείνει να αναβαθμιστεί το Διευρωπαϊκό Δίκτυο έτσι ώστε να βελτιωθεί η διατροπικότητα σε ολόκληρη την περιοχή και να αυξηθεί η συνδεσιμότητα με τον Εύξεινο Πόντο μέσω οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων (διάδρομοι μεταφοράς φορτίων και σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας)·

18.   καλεί την Επιτροπή να καλλιεργήσει τη διαδεδομένη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας και των πληροφοριών και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίτευξη μιας αποτελεσματικής ενοποιημένης δέσμης κανόνων ναυσιπλοΐας στο Δούναβη·

19.   θεωρεί ότι ο αειφόρος τουρισμός αποτελεί σημαντικό μηχανισμό για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, επισημαίνοντας για παράδειγμα τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τον οικοτουρισμό, και το οικονομικό δυναμικό των ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του Δούναβη·

20.   υποστηρίζει προγράμματα που αποβλέπουν στη βελτίωση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος του Δούναβη, καλλιεργώντας την πολυεθνική κινητικότητα, προωθώντας τον πολιτιστικό διάλογο, παράγοντας μορφές τέχνης και επικοινωνίας, καθώς και εκπαίδευσης και ίδρυσης εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στους τομείς αυτούς, και προστατεύοντας την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιάς και παρέχοντας ερεθίσματα για νέους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στον πολιτιστικό τομέα·

21.   υποστηρίζει προγράμματα ανταλλαγής των πανεπιστημίων στην περιοχή και προτείνει να σχηματίσουν τα πανεπιστήμια της περιοχής δίκτυα έτσι ώστε να καλλιεργηθούν κέντρα αριστείας ικανά για ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο·

22.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις διοικητικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απαιτείται για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη·

23.   καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς μαζί του για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων ανάπτυξης της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και ζητεί από την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά και να διαβουλεύεται μαζί του σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής της εν λόγω στρατηγικής·

24.   υπογραμμίζει την ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση που να αποβλέπει σε αποτελεσματικότερη και υψηλότερη απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πιστώσεων της ΕΕ στα κράτη κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό να εκπληρωθούν οι στόχοι της Στρατηγικής·

25.   ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναζητήσουν επίσης και άλλα μέσα μη χρηματοδοτικού χαρακτήρα που θα διευκόλυναν την εφαρμογή της στρατηγικής και θα είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο επί τόπου

26.   προτείνει, ύστερα από διαβούλευση με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, να πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής της ΕΕ για το Δούναβη κάθε δύο χρόνια και τα συμπεράσματά της να παρουσιάζονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιφερειών και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου