Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2812(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0031/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 21/01/2010 - 7.4

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0008

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 61k
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg
Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego
P7_TA(2010)0008RC-B7-0031/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 192 i art. 265 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając pytanie z dnia 3 grudnia 2009 r. skierowane do Komisji w sprawie europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego (O-0150/09 – B7-0240/2009),

–   uwzględniając konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 18-19 czerwca 2009 r., która wezwała Komisję Europejską do sporządzenia europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego do końca 2010 roku,

–   uwzględniając strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego,

–   uwzględniając program Rady, przygotowany przez prezydencję hiszpańską, belgijską i węgierską,

–   uwzględniając Forum ds. Dunaju powołane w ramach Parlamentu Europejskiego i jego działalność,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 marca 2009 r. dotyczącą zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej oraz stanowiska w debacie na temat przyszłej reformy polityki spójności,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z października 2009 r. pt. "Strategia UE dla regionu Dunaju",

–   uwzględniając konwencje z Espoo, Aarhus i Berna w sprawie ochrony środowiska,

–   uwzględniając dyrektywę ramową w sprawie wody i konwencję helsińską,

–   uwzględniając konwencję belgradzką regulującą żeglugę na Dunaju,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie rozwoju żeglugi śródlądowej oraz ochrony środowiska w dorzeczu Dunaju przyjęte przez Komisję ds. Dunaju, Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Dunaju (ICPDR) oraz Międzynarodową Komisję ds. Dorzecza Sawy (ISRBC),

–   uwzględniając konferencję sztokholmską w sprawie strategii na rzecz makroregionów zorganizowaną przez prezydencję szwedzką,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że traktat lizboński uznaje spójność terytorialną za jeden z celów Unii Europejskiej (art. 3 TUE),

B.   mając na uwadze, że strategie na rzecz makroregionów mają na celu poprawę wykorzystania dostępnych zasobów z myślą o rozwiązaniu problemów w zakresie rozwoju terytorialnego i wspólnym wypracowaniu odpowiedzi na stojące przed regionem wyzwania,

C.   mając na uwadze, że modelem koordynacji strategii politycznych UE i finansowania makroregionów, czyli poszczególnych geopolitycznych jednostek terytorialnych zdefiniowanych w oparciu o szczególne kryteria jest strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i mając na uwadze, że strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego, opierając się na modelu strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, umożliwia promowanie współpracy regionalnej i transgranicznej, przyczyniając się do dalszego wzrostu gospodarczego oraz solidarnego stawiania czoła wspólnym wyzwaniom,

D.   mając na uwadze, że Dunaj łączy dziesięć krajów europejskich – Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę – z których sześć to państwa członkowskie UE oraz w szerszym kontekście terytorialnym region ten obejmuje: Czechy, Słowenię, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę,

E.   mając na uwadze, że region naddunajski jest istotnym elementem łączącym programy w ramach polityki spójności UE, programy na rzecz krajów objętych europejską polityką sąsiedztwa oraz potencjalnych krajów kandydujących, i w związku z tym reprezentuje obszar, w którym rozwijane mogą być wzmożone synergie pomiędzy różnymi obszarami polityki UE: spójność, transport, turystyka, rolnictwo, rybołówstwo, rozwój gospodarczo-społeczny gospodarka, energia, ochrona środowiska, polityka rozszerzania i polityka sąsiedztwa,

F.   mając na uwadze, że strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego będzie rozwijać się w następujących obszarach współpracy: rozwój społeczny i ochrona społeczna, trwały rozwój gospodarczy, transport i infrastruktura energetyczna, ochrona środowiska naturalnego, kultura i edukacja,

G.   mając na uwadze, że strategia UE na rzecz regionu naddunajskiego może w istotny sposób przyczynić się do osiągnięcia lepszej koordynacji między władzą regionalną i lokalną a organizacjami działającymi w tym regionie oraz zagwarantować dobrobyt, zrównoważony i trwały rozwój, nowe miejsca pracy oraz bezpieczeństwo w regionie,

H.   mając na uwadze wieloletnią tradycję współpracy w regionie naddunajskim: Europejska Komisja Dunaju, utworzona w dniu 30 marca 1856 r. z siedzibą w Gałaczu (Rumunia), była jedną z pierwszych instytucji o zasięgu europejskim, a jej siedziba mieści się obecnie w Budapeszcie (Węgry),

I.   mając na uwadze, że po rozszerzeniu w 2007 r. Dunaj stał się praktycznie jedną ze śródlądowych dróg wodnych Unii Europejskiej oraz że region Dunaju może w znaczącym stopniu przyczynić się do utrwalenia zmian, jakie zaszły od tego czasu,

J.   mając na uwadze, że Dunaj jest dobrym szlakiem wodnym również poza terytorium państw członkowskich i wraz z kanałem Men-Dunaj i Renem łączy Morze Północne z Morzem Czarnym i ma potencjał, by poprawić geo-strategiczną sytuację regionu Morza Czarnego,

K.   mając na uwadze, że region naddunajski to obszar cechujący się szeregiem wzajemnych powiązań, o różnorodnym potencjale gospodarczym oraz że obszar ten, jako jeden makroregion, pomógłby przezwyciężyć różnice regionalne w dziedzinie wyników gospodarczych oraz utrzymać spójny rozwój,

L.   mając na uwadze, że Delta Dunaju została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1991 r., a w regionie Dunaju znajduje się szereg obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk w ramach sieci Natura 2000; mając na uwadze, że Dunaj i Delta Dunaju charakteryzują się unikalnym, bardzo wrażliwym ekosystemem, w którym rośnie wiele rzadkich gatunków roślin, zagrożonych wyginięciem z uwagi na zanieczyszczenie środowiska,

1.   wzywa Komisję do jak najszybszego rozpoczęcia szeroko zakrojonych konsultacji ze wszystkimi krajami położonymi nad Dunajem, w celu uwzględnienia zróżnicowanych aspektów współpracy regionalnej oraz do przedstawienia najpóźniej do końca 2010 r. strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego;

2.   uważa, że europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego stanowi odpowiednie narzędzie pobudzania rozwoju tych terenów poprzez wzmocnioną współpracę w ramach jasno określonych obszarów polityki, przy uznaniu przez wszystkich partnerów rządowych rzeczywistej, europejskiej wartości dodanej, i wzywa do pracy nad tą strategią w ramach europejskiej współpracy terytorialnej;

3.   podkreśla konieczność włączania wszelkich strategii makroregionalnych do skoordynowanej polityki regionalnej UE, która obejmuje całe terytorium Unii; podkreśla ponadto potrzebę przeanalizowania wartości dodanej tej strategii pod kątem realizacji założeń polityki spójności terytorialnej Unii na jej obszarze;

4.   podkreśla potrzebę zaangażowania w proces przygotowawczy właściwych podmiotów regionalnych i lokalnych w regionie Dunaju, tak aby jasno określić potrzeby, zarówno w odniesieniu do zrównoważonego, trwałego rozwoju tych terytoriów jak również w odniesieniu do zwiększenia ich potencjału, tak aby wypracować rozwiązania pozwalające sprostać wspólnym wyzwaniom, skutecznie realizować konkretne projekty i zapewnić sprawny mechanizm zarządzania oraz wzywa rządy do wspierania i ułatwiania procesu informowania organizacji pozarządowych, stowarzyszeń handlowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz konsultacji z nimi zarówno podczas tworzenia, jak i przyszłego wdrażania strategii;

5.   wzywa Komisję do jasnego określenia struktury zarządzania przyszłą strategią polityczną na rzecz regionu naddunajskiego; wyraża pogląd, że wdrażanie tej strategii nie może odbywać się kosztem kompetencji władz regionalnych i lokalnych;

6.   wspiera rozwój gospodarczy i społeczny regionu naddunajskiego będącego obszarem o priorytetowym znaczeniu dla UE oraz pogłębioną integrację regionu naddunajskiego stanowiącego dynamiczny element szerszej europejskiej przestrzeni gospodarczej i politycznej;

7.   wzywa do poprawy stanu ekologicznego Dunaju, który obecnie jest zanieczyszczony, oraz do podjęcia działań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia oraz zapobieżenia dalszemu odprowadzaniu do rzeki substancji oleistych oraz innych substancji toksycznych i szkodliwych;

8.   zauważa, że zarówno państwa członkowskie UE, jak i inne kraje nadbrzeżne, przez które przepływa Dunaj, ponoszą odpowiedzialność za zanieczyszczenie regionu naddunajskiego; podkreśla, że ochrona środowiska w dorzeczu Dunaju jest istotnym aspektem wpływającym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w tym rejonie i wzywa kraje nadbrzeżne do priorytetowego potraktowania kwestii utworzenia stacji kontroli wspólnych zasobów hydrologicznych i jakości wody;

9.   zachęca Komisję i państwa członkowskie, by w ramach walki ze zmianami klimatu, zwracały szczególną uwagę na ochronę lokalnych ekosystemów i współpracowały na jej rzecz oraz wzywa Komisję do wspierania badań i rozwoju nowych technologii, zwiększających możliwości prognozowania i reagowania w przypadku powodzi, ekstremalnej suszy i przypadkowych zanieczyszczeń;

10.   podkreśla konieczność ochrony i zwiększenia zasobów rybnych w Dunaju; wzywa Komisję do przygotowania kompleksowego planu ochrony i odnowy naturalnych zasobów jesiotra w Dunaju;

11.   wzywa Komisję do wykorzystania doświadczeń europejskiej strategii dla regionu Morza Bałtyckiego; w związku z tym wzywa do włączenia tego dokumentu do planu działania; uważa, że powinien on obejmować następujące elementy: przyjazną dla środowiska poprawę śródlądowej żeglowności Dunaju, intermodalność z innymi środkami transportu nad Dunajem poprzez poprawę wszelkiej infrastruktury (przy priorytetowym traktowaniu lepszego wykorzystania infrastruktury już istniejącej) oraz poprzez stworzenie wzdłuż tej rzeki systemu transportowego łączącego różne środki transportu, przyjazną dla środowiska modernizację elektrowni wodnych wzdłuż Dunaju, utrzymanie i poprawę jakości wody w Dunaju zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie wody, rygorystyczne standardy bezpieczeństwa dla statków, rozwój przyjaznej dla środowiska turystyki oraz podniesienie standardów szkolnictwa, badań naukowych i spójności społecznej;

12.   podkreśla potrzebę zróżnicowania źródeł energii i wzywa Komisję i wszystkie państwa położone nad Dunajem do pogłębienia współpracy w tej dziedzinie, w celu wspierania i wdrażania wspólnych projektów na rzecz wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę potencjał regionu jako źródła bioenergii, a także do zachęcania do korzystania z energii biomasy, energii słonecznej, wiatrowej i wodnej;

13.   podkreśla, że właściwie przeprowadzone oceny strategiczne oraz oceny wpływu na środowisko, w tym oceny konsekwencji dla całych ekosystemów rzecznych, powinny być warunkiem wstępnym wszystkich projektów w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej w celu zapewnienia przestrzegania międzynarodowych norm ochrony środowiska, po uprzednich konsultacjach z partnerami, których te decyzje mogą dotyczyć;

14.   zauważa szczególną współzależność ekonomiczną państw położonych nad Dunajem i wspiera tworzenie sieci rozwoju gospodarczego oraz pozarządowych organizacji na rzecz promocji handlu, które mogą przyczynić się do koordynacji i przyszłego rozwoju możliwości, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w celu zapewnienia trwałego i wydajnego wzrostu oraz pobudzenia ekologicznej działalności gospodarczej w całym makroregionie Dunaju;

15.   proponuje zintegrowanie systemu transportowego UE z systemami krajów sąsiadujących w regionie naddunajskim i podkreśla znaczenie uruchomienia projektów z zakresu współmodalności;

16.   uważa, że system żeglugi śródlądowej jest ważnym czynnikiem dla rozwoju transportu w regionie mimo że uznaje spadek znaczenia żeglugi śródlądowej, głównie za sprawą silnego spowolnienia gospodarczego oraz przypomina, jak ważna jest likwidacja wąskich gardeł na kanale Ren/Moza-Men-Dunaj i ulepszenie całego systemu transportu intermodalnego wzdłuż Dunaju, a jednocześnie skoncentrowanie się na zależności ulepszonych portów śródlądowych i poprawionej logistyki, żeglugi śródlądowej i transportu kolejowego, biorąc pod uwagę dodatkowe możliwości żeglugi morskiej bliskiego zasięgu;

17.   proponuje wzmocnienie sieci transeuropejskich w celu zwiększenia intermodalności w całym regionie oraz poprawy połączenia z Morzem Czarnym poprzez trasy drogowe i kolejowe (korytarze transportowe i szybkie linie kolejowe);

18.   wzywa Komisję do promowania powszechniejszego stosowania nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu jak najszybszego utworzenia skutecznego i jednolitego systemu zasad żeglugi na Dunaju;

19.   uważa zrównoważoną turystykę za istotne narzędzie promowania wzrostu gospodarczego w regionie, odnotowując na przykład możliwości ekoturystyki oraz potencjał gospodarczy tras rowerowych wzdłuż całego niemalże Dunaju;

20.   popiera programy mające na celu umocnienie wielokulturowego charakteru regionu naddunajskiego poprzez stymulowanie mobilności obywateli różnych państw, krzewienie dialogu międzykulturowego, działalność w zakresie sztuki i komunikacji, a także tworzenia tzw. inkubatorów przedsiębiorczości w tych sektorach oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego, jak również stymulowanie nowych gałęzi kultury;

21.   popiera programy wymiany uniwersyteckiej w regionie i proponuje utworzenie regionalnej sieci uniwersytetów w celu tworzenia wybitnych i konkurencyjnych w skali międzynarodowej ośrodków akademickich;

22.   zwraca się do Komisji i państw członkowskich o poprawę działalności służb administracyjnych w celu zmniejszenia obciążenia biurokratycznego związanego ze skuteczniejszym rozwijaniem i wdrażaniem strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego;

23.   wzywa Komisję do ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim przy określaniu priorytetów dla rozwoju strategii UE na rzecz regionu naddunajskiego i zwraca się do Komisji o regularne informowanie i zasięganie jego opinii w sprawie etapu, na jakim znajduje się wdrażanie tej strategii;

24.   podkreśla potrzebę skoordynowanego podejścia, którego celem jest skuteczniejsze i lepsze wykorzystanie dostępnych funduszy UE w państwach położonych nad Dunajem, tak aby osiągnięcie celów strategii było możliwe;

25.   zachęca do stosowania istniejących programów operacyjnych w celu finansowania projektów w ramach strategii; wzywa wszystkie zainteresowane strony do zbadania możliwości wykorzystania innych instrumentów o charakterze pozafinansowym, które ułatwiłyby wdrożenie strategii i przyniosłyby natychmiastowy, pozytywny skutek w terenie;

26.   proponuje organizowanie co dwa lata, w następstwie konsultacji z lokalnymi i regionalnymi zainteresowanymi stronami, szczytów UE w sprawie regionu naddunajskiego i przedstawianie płynących z niego wniosków Radzie Europejskiej i Parlamentowi;

27.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, Komitetowi Regionów i pozostałym właściwym instytucjom.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności