Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2540(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0091/2010

Indgivne tekster :

B7-0091/2010

Forhandlinger :

PV 09/02/2010 - 4
CRE 09/02/2010 - 4

Afstemninger :

PV 09/02/2010 - 5.1
CRE 09/02/2010 - 5.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0009

Vedtagne tekster
PDF 26kWORD 59k
Tirsdag den 9. februar 2010 - Strasbourg
Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
P7_TA(2010)0009B7-0091/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 9. februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen for den næste valgperiode

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til de politiske retningslinjer for den næste Kommission, som blev forelagt af den valgte formand for Kommissionen den 3. september 2009,

–   der henviser til den valgte formands redegørelser til Parlamentet den 15. september 2009 og til Formandskonferencen den 19. november 2009,

–   der henviser til sin beslutning af 16. september 2009(1), hvor Durão Barroso blev valgt til formand for Kommissionen,

–   der henviser til den nuværende rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen(2),

–   der henviser til Kommissionens og Parlamentets nuværende praksis i forbindelse med gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning(3),

–   der henviser til erfaringerne fra den sidste valgperiode, til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, og som skaber en ny balance mellem institutionerne, samt til den forståelse, som Parlamentets arbejdsgruppe om revision af rammeaftalen og den valgte formand for Kommissionen nåede frem til den 27. januar 2010,

–   der henviser til artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 244-248 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 106 og 107,

A.   der henviser til, at Parlamentet og Kommissionen skal arbejde tæt sammen med henblik på vellykket og effektiv anvendelse af "fællesskabsmetoden", og at de har et særligt ansvar for at sikre, at Unionen er mere end blot summen af de enkelte bestanddele,

1.   glæder sig over det nye forslag fra den valgte formand for Kommissionen om etablering af et særligt partnerskab mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen som omhandlet i hans politiske retningslinjer for den næste Kommission, med henblik på at definere og realisere den særlige europæiske interesse og lægge grundstenen til en fornyet Europæisk Union i tiden efter Lissabon;

2.   opfordrer til, at rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen, som regulerer de bilaterale forbindelser mellem de to institutioner, revideres hurtigst muligt med udgangspunkt i de løfter, den valgte formand, Barroso, har givet;

3.   opfordrer på baggrund af disse løfter især til, at følgende punkter optages i den reviderede rammeaftale:

   a) en garanti for, at Kommissionen vil følge grundprincippet om ligebehandling af Parlamentet og Rådet, navnlig hvad angår adgang til møder og udlevering af bidrag eller andre oplysninger, især om lovgivningsmæssige og budgetmæssige spørgsmål
  b) realisering af det særlige partnerskab mellem Parlamentet og Kommissionen ved hjælp af følgende ordninger:
   - Kommissionens formand fører en regelmæssig dialog med Parlamentets formand om centrale tværgående emner og vigtige lovgivningsmæssige forslag; denne dialog bør også omfatte indbydelse af Parlamentets formand til at deltage i Kommissionens møder
   - Kommissionens formand eller en næstformand skal indbydes til at deltage i Formandskonferencens og Udvalgsformandskonferencens møder, når de drøfter særlige spørgsmål vedrørende fastlæggelse af dagsordenen for plenarmøderne eller lovgivningsmæssige og budgetmæssige spørgsmål
   der skal finde årlige møder sted mellem Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen og Kommissionen til drøftelse af relevante spørgsmål, herunder forberedelse og gennemførelse af Kommissionens arbejdsprogram
   i forbindelse med arbejdet med at forberede og gennemføre EU-lovgivning, herunder "soft law", vil Kommissionen fremlægge fuldstændige oplysninger om og fuld dokumentation for sine møder med nationale eksperter; den kan også indbyde eksperter fra Parlamentet til at deltage i disse møder
   c) en forpligtelse for Kommissionen til at aflægge rapport om den konkrete opfølgning af eventuelle anmodninger om lovgivningsinitiativer inden for en frist på tre måneder fra vedtagelsen af en lovgivningsmæssig initiativbetænkning, jf. artikel 225 i TEUF; Kommissionen forelægger et forslag til retsakt senest efter et år eller opfører forslaget i det følgende års arbejdsprogram; hvis Kommissionen ikke forelægger et forslag, giver den Parlamentet en detaljeret begrundelse herfor
   d) en forpligtelse for Parlamentet og Kommissionen til på et tidligt tidspunkt at indlede et tæt samarbejde om eventuelle anmodninger om lovgivningsinitiativer, der udspringer af borgerinitiativer
  e) en forpligtelse for Parlamentet og Kommissionen til at nå til enighed om centrale ændringer som forberedelse til fremtidige forhandlinger med Rådet om tilpasning af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten og om f.eks. ændring af den fulgte praksis i forbindelse med gennemførelsen af den nuværende aftale, bl.a. om følgende:
   der skal gennemføres konsekvensanalyser på Kommissionens ansvar efter en gennemsigtig procedure, der sikrer en uafhængig vurdering; konsekvensanalyserne skal offentliggøres i god tid under hensynstagen til en række forskellige scenarier, herunder muligheden for "ikke at foretage sig noget", og skal i princippet forelægges for Parlamentets ansvarlige udvalg under den høring af de nationale parlamenter, som skal finde sted i henhold til Lissabontraktaten
   på områder, hvor Parlamentet normalt er involveret i lovgivningsprocessen, skal der, hvor det er relevant, anvendes "soft law", med behørig begrundelse og efter høring af Parlamentet
   for at fremme forenklingen af EU-retten, skal det sikres, at omarbejdning anvendes som standardprocedure, hvor det er muligt og relevant, eller erstattes af kodificering af retsakten inden for en frist på seks måneder fra den endelige vedtagelse
   for at sikre bedre overvågning af gennemførelsen og anvendelsen af EU-retten, skal Kommissionen og Parlamentet bestræbe sig på at indføje obligatoriske sammenligningstabeller og en bindende gennemførelsesfrist, som for direktivers vedkommende normalt ikke bør overstige to år
   - Kommissionen skal stille sammenfattende oplysninger til rådighed for Parlamentet om alle traktatbrudsprocedurer fra åbningsskrivelsen, herunder - efter anmodning fra Parlamentet - i konkrete tilfælde og under overholdelse af fortrolighedsreglerne oplysninger om de områder, der berøres af traktatbrudsproceduren
  f) enighed om følgende krav med henblik på forbedring af kontrollen med den udøvende myndighed:
   når Kommissionen foreslår en ændring af adfærdskodeksen for medlemmer af Kommissionen, skal den anmode Parlamentet om en udtalelse
   når Parlamentet foreslår en ændring af sin forretningsorden med hensyn til forbindelserne med Kommissionen, skal den anmode Kommissionen om en udtalelse
   hvis Parlamentet anmoder Kommissionens formand om at udtrykke mistillid til et bestemt medlem af Kommissionen, skal han seriøst overveje, om han skal anmode det pågældende medlem om at træde tilbage i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 17, stk. 6; formanden skal enten kræve, at medlemmet træder tilbage, eller under den følgende mødeperiode give Parlamentet en begrundelse for, at han nægter dette
   hvis Kommissionens formand agter at ændre fordelingen af ansvarsområder i løbet af en mandatperiode, jf. artikel 248 i TEUF, skal han underrette Parlamentet i tilstrækkelig god tid med henblik på høring af Parlamentet om ændringerne; formandens beslutning om at ændre fordelingen af ansvarsområder kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning
   hvis et medlem af Kommissionen skal udskiftes, skal Kommissionens formand seriøst overveje resultatet af høringen af Parlamentet, før han erklærer sig indforstået med Rådets afgørelse, jf. artikel 246 i TEUF
   - Kommissionen skal støtte Parlamentet i de kommende forhandlinger om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for at sikre fuldstændig kontrol med denne tjeneste, herunder en gennemsigtig procedure for udnævnelse af særlige repræsentanter og ambassadører
   - Kommissionen skal støtte Parlamentet i de kommende forhandlinger om Tjenesten for EU's optræden Udadtil med henblik på at bibeholde og styrke "fællesskabsmetoden" i forbindelse med udviklingspolitikken, herunder programmeringen af udviklingsstøtteinstrumenter, især Den Europæiske Udviklingsfond, som fortsat bør høre under Kommissionen, og som den fuldt ud bør stå til regnskab for over for Parlamentet
   der skal indføres en spørgetid med medlemmer af Kommissionen, herunder næstformanden for eksterne forbindelser/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik efter samme mønster som den eksisterende spørgetid med Kommissionens formand med henblik på at forny den nuværende spørgetid
   g) høring i Parlamentets udvalg af kandidater til posten som administrerende direktør i reguleringsagenturer
   h) en forpligtelse for Kommissionen til et tættere samarbejde med Parlamentet igennem øjeblikkelig udlevering af fuldstændige oplysninger til Parlamentet på alle trin i forhandlinger om internationale aftaler (herunder fastlæggelsen af forhandlingsdirektiverne), især om handelsspørgsmål og andre forhandlinger, der er omfattet af godkendelsesproceduren, på en sådan måde, at artikel 218 i TEUF får størst mulig virkning, samtidig med at de enkelte institutioners rolle respekteres og de nye procedurer og regler for bevarelse af den nødvendige fortrolighed overholdes fuldt ud
   i) en forpligtelse for Kommissionen til, i betragtning af Parlamentets udvidede beføjelser i henhold til Lissabontraktaten og for at sikre en effektiv informationsstrøm, på internationale konferencer efter anmodning fra Parlamentet at bidrage til, at formanden for Parlamentets delegation får observatørstatus på de relevante møder, og med henblik herpå sikre Parlamentets delegationer adgang til EU-faciliteter
  j) indførelse af en forpligtelse til at forbedre de eksisterende ordninger med hensyn til programmering ved hjælp af en række foranstaltninger, bl.a. følgende:
   udvalgte centrale initiativer fra Kommissionen skal principielt først forelægges for plenarforsamlingen og først derefter for offentligheden
   - Kommissionen skal være forpligtet til i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 17 hurtigt at tage initiativ " til Unionens årlige og flerårige programmering med henblik på indgåelse af interinstitutionelle aftaler"
   der skal afholdes årlige møder mellem Kommissionen og Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen inden vedtagelsen af Kommissionens arbejdsprogram, herunder kommende forslag til forenkling, større "soft law"-initiativer og tilbagetrukne forslag med henblik på at forberede forhandlingerne og søge at nå frem til forståelse mellem Kommissionen og Parlamentet
   der skal gælde et princip om, at Kommissionen skal give en begrundelse, når den ikke kan udlevere konkrete forslag, der er nævnt i dets arbejdsprogram, eller når den fraviger programmet;

4.   opfordrer Parlamentet og Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse af den kommende rammeaftales funktion inden udgangen af 2011;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til den nye Kommission.

(1) Protokol af denne dato, P7_PV(2009)09-16, punkt 7.1.
(2) EUT C 117 E af 18.5.2006, s. 123.
(3) EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik