Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0139(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0008/2010

Indgivne tekster :

A7-0008/2010

Forhandlinger :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0011

Vedtagne tekster
PDF 230kWORD 74k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
Fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. februar 2010 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (KOM(2009)0511 - C7-0210/2009 - 2009/0139(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0511),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0210/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0008/2010),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4
(4)  Den på forhånd fastlagte liste som medlemsstaterne må vælge fra bør begrænses til levering af varer eller tjenesteydelser, som i overensstemmelse med de seneste erfaringer er særligt udsat for svig. For at sikre, at indførelsen af en sådan ordning kan vurderes effektivt, og at indvirkningen heraf nøje overvåges, bør medlemsstaternes valgfrihed begrænses.
(4)  Den på forhånd fastlagte liste som medlemsstaterne må vælge fra bør begrænses til levering af varer eller tjenesteydelser, som i overensstemmelse med de seneste erfaringer er særligt udsat for svig. For at sikre, at indførelsen af en sådan ordning kan vurderes effektivt, og at indvirkningen heraf nøje overvåges, bør medlemsstaternes valgfrihed begrænses til at omfatte de varer og tjenesteydelser, som er opført på den på forhånd fastlagte liste.
Ændring 2
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Når medlemsstaterne vælger, hvilke varer og tjenesteydelser der skal være omfattet af ordningen, bør de vælge drivhusgasemissionskvoter og højst to af kategorierne opført i bilag VI A, del A.
Ændring 3
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 7
(7)  For at foretage en gennemskuelig vurdering af ordningens virkning på svigagtig adfærd bør vurderingsrapporterne fra medlemsstaterne baseres på forud fastsatte kriterier, som medlemsstaterne fastlægger. Sådanne evalueringer skal indeholde en klar vurdering af omfanget af svig før og efter anvendelsen af ordningen og af forandringer af tendenserne for svigagtig adfærd, herunder ved levering af andre varer og tjenesteydelser, levering i detailleddet og levering i andre medlemsstater.
(7)  For at foretage en gennemskuelig vurdering af ordningens virkning på svigagtig adfærd bør vurderingsrapporterne fra medlemsstaterne baseres på forud fastsatte kriterier. For at sikre ensartet anvendelse bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage foranstaltninger, som på grundlag af input fra medlemsstaterne og under hensyntagen til Momsudvalgets anbefalinger tjener til at præcisere de evalueringskriterier, som medlemsstaterne skal anvende, når de vurderer effekten af ordningen for omvendt betalingspligt på svigagtig adfærd. Kommissionen bør fastlægge et sådant kriterium inden juni 2010. Sådanne evalueringer skal indeholde en klar vurdering af omfanget af svig før og efter anvendelsen af ordningen og af forandringer af tendenserne for svigagtig adfærd, herunder ved levering af andre varer og tjenesteydelser, levering i detailleddet og levering i andre medlemsstater.
Ændring 4
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8
(8)  Rapporten skal også evaluere overensstemmelsesudgifter for afgiftspligtige personer og medlemsstaternes udgifter som følge af gennemførelsen, herunder de udgifter, der følger af kontrol- og revisionsforanstaltningerne.
(8)  Rapporten skal også evaluere overensstemmelsesudgifter for afgiftspligtige personer og medlemsstaternes udgifter som følge af gennemførelsen, herunder de udgifter, der følger af kontrol- og revisionsforanstaltningerne, samt eventuelle ændringer i de momsindtægter, som opstår som følge af ordningen for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, som er opregnet i bilag VI A, udvalgt og gennemført af de respektive medlemsstater.
Ændring 5
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Kommissionen bør senest den 1. juli 2014 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport sammen med passende forslag udarbejdet på baggrund af evalueringsrapporterne fra medlemsstaterne med en vurdering af ordningens generelle effektivitet og effektiviteten af den foranstaltning, hvormed ordningen gennemføres, samt foranstaltningens cost-benefit-forhold med henblik på at revurdere, hvorvidt det vil være passende at forlænge eller udvide ordningens anvendelsesområde.
Ændring 6
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 1 – afsnit 1
1.  Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 2014 i en periode på mindst to år indføre og anvende en ordning, hvorved moms ved levering af de kategorier af varer og tjenesteydelser, der er opregnet i bilag VI A, skal betales af den person, der modtager leveringen af disse varer og tjenesteydelser.
1.  Medlemsstaterne kan indtil den 31. december 2014 i en periode på mindst to år indføre og anvende en ordning, hvorved moms ved levering af de kategorier af varer og tjenesteydelser, der er opregnet i bilag VI A, skal betales af den afgiftspligtige person, der modtager leveringen af disse varer og tjenesteydelser.
Ændring 7
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 1 – afsnit 2
Når medlemsstaterne vælger, hvilke varer og tjenesteydelser der skal være omfattet af ordningen, er de begrænset til de tre kategorier, der er opregnet i bilag VI A, hvoraf mindst to skal være kategorier af varer.
Når medlemsstaterne vælger, hvilke varer og tjenesteydelser der skal være omfattet af ordningen, skal de vælge drivhusgasemissionskvoter og højst to af kategorierne opført i bilag VI A, del A.
Ændring 8
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 2 – litra b
b) indføre en passende og effektiv indberetningspligt for enhver afgiftspligtig person, der leverer varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ordningen, for at gøre det muligt ved hver transaktion at identificere denne afgiftspligtige person og den afgiftspligtige person, som har modtaget leveringen, typen af varer eller tjenesteydelser, som er blevet leveret, samt afgiftsperioden for og værdien af leveringen
b) indføre en passende og effektiv indberetningspligt for enhver afgiftspligtig person, der leverer varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ordningen, for at gøre det muligt periodevis for hver transaktion eller i samlet form for alle transaktioner at identificere denne afgiftspligtige person og den afgiftspligtige person, som har modtaget leveringen, typen af varer eller tjenesteydelser, som er blevet leveret, samt afgiftsperioden for og værdien af leveringen
Ændring 9
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 2 – litra c
c) pålægge alle afgiftspligtige personer, der modtager varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ordningen, en transaktionsbaseret eller samlet indberetningspligt med henblik på krydskontrol af de oplysninger, leverandøren har afgivet
c) pålægge alle afgiftspligtige personer, der modtager varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ordningen, en periodevis transaktionsbaseret eller samlet indberetningspligt med henblik på krydskontrol af de oplysninger, leverandøren har afgivet
Ændring 10
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 2 – litra d
d) indføre passende og effektive kontrolforanstaltninger med henblik på at overvåge og afbøde aktuelle former for svig og for at forebygge, at der opstår svigagtig adfærd i forbindelse med andre varer og tjenesteydelser, i detailleddet eller i andre medlemsstater.
d) indføre passende og effektive kontrolforanstaltninger ledsaget af allerede eksisterende uanmeldte kontroller med henblik på at overvåge og afbøde aktuelle former for svig og for at forebygge, at der opstår svigagtig adfærd i forbindelse med andre varer og tjenesteydelser, i detailleddet eller i andre medlemsstater.
Ændring 11
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 2 a (nyt)
2a.  En medlemsstat, der vælger at indføre den i stk. 1 omhandlede ordning, kan pålægge alle afgiftspligtige personer, der modtager varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ordningen, krav om specifikke databaserede rapporter med henblik på at klarlægge, hvorvidt disse varer og tjenesteydelser anvendes til sædvanlige erhvervsformål eller andre formål.
Ændring 12
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 3 a (nyt )
3a.  Evalueringskriterierne i stk. 3, litra b), defineres af Kommissionen på grundlag af input fra medlemsstaterne og efter høring af Momsudvalget.
Ændring 13
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 4 – litra f a (nyt)
fa) eventuelle ændringer i de momsindtægter, som opstår som følge af ordningen for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, som er opregnet i bilag VI A, udvalgt og gennemført af de respektive medlemsstater.
Ændring 14
Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 1
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 199a – stk. 4 a (nyt )
4a.  Kommissionen forelægger senest den 1. juli 2014 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med passende forslag udarbejdet på baggrund af de i stk. 4 nævnte evalueringsrapporter fra medlemsstaterne med en vurdering af ordningens generelle effektivitet og effektiviteten af den foranstaltning, hvormed ordningen gennemføres, samt foranstaltningens cost-benefit-forhold med henblik på at revurdere, hvorvidt det vil være passende at forlænge eller udvide ordningens anvendelsesområde.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik