Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0139(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0008/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0008/2010

Συζήτηση :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0011

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 86k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης: αγαθά και υπηρεσίες που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την προαιρετική και προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις ορισμένων αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που είναι πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0511),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0210/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0008/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Ο προκαθορισμένος κατάλογος, από τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέγουν, πρέπει να περιορίζεται σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η θέσπιση αυτού του μηχανισμού μπορεί πράγματι να αξιολογηθεί και ότι η επίπτωσή του παρακολουθείται προσεκτικά, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζονται στην επιλογή τους.
(4)  Ο προκαθορισμένος κατάλογος, από τον οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέγουν, πρέπει να περιορίζεται σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες, βάσει της πρόσφατης εμπειρίας, είναι πολύ πιθανό να αποτελέσουν αντικείμενο απάτης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η θέσπιση αυτού του μηχανισμού μπορεί πράγματι να αξιολογηθεί και ότι η επίπτωσή του παρακολουθείται προσεκτικά, τα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζονται στην επιλογή τους σε αγαθά και υπηρεσίες του προκαθορισμένου αυτού καταλόγου.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α) Κατά την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών που αναγράφονται στο Μέρος Α του παραρτήματος VIA.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για να εκτιμηθεί με διαφάνεια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μηχανισμού στις δόλιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα από τα κράτη μέλη κριτήρια. Στις εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να εκτιμώνται σαφώς το επίπεδο απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού και η μεταβολή των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων άλλων αγαθών και υπηρεσιών, των παραδόσεων στο λιανικό εμπόριο και των παραδόσεων σε άλλα κράτη μέλη.
(7)  Για να εκτιμηθεί με διαφάνεια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του μηχανισμού στις δόλιες δραστηριότητες, οι εκθέσεις αξιολόγησης των κρατών μελών πρέπει να βασίζονται σε προκαθορισμένα κριτήρια. Προκειμένου να διασφαλισθεί ενιαία εφαρμογή, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει μέτρα τα οποία θα έχουν ως αντικείμενο, με βάση εισηγήσεις των κρατών μελών και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής ΦΠΑ, τον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης που θα χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης σε δόλιες δραστηριότητες. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να θεσπισθούν από την Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Στις εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να εκτιμώνται σαφώς το επίπεδο απάτης πριν και μετά την εφαρμογή του μηχανισμού και η μεταβολή των τάσεων σχετικά με τις δόλιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων άλλων αγαθών και υπηρεσιών, των παραδόσεων στο λιανικό εμπόριο και των παραδόσεων σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η έκθεση πρέπει να αξιολογεί επίσης το κόστος συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στον φόρο και το κόστος εφαρμογής για τα κράτη μέλη, καθώς και το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου.
(8)  Η έκθεση πρέπει να αξιολογεί επίσης το κόστος συμμόρφωσης για τους υποκείμενους στο φόρο και το κόστος εφαρμογής για τα κράτη μέλη, καθώς και το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, και ενδεχόμενες μεταβολές στα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από το μηχανισμό σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναγράφονται στο παράρτημα VI A, που επιλέγονται και εφαρμόζονται από τα εκάστοτε κράτη μέλη.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α) Έως την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με κατάλληλες προτάσεις, βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης των κρατών μελών, εκτιμώντας τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μέτρων εφαρμογής του μηχανισμού και τη σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης ή διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 1– πρώτο εδάφιο
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μηχανισμό βάσει του οποίου ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος VIA καταβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και για ελάχιστη περίοδο δύο ετών, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μηχανισμό βάσει του οποίου ο ΦΠΑ που οφείλεται για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος VIA καταβάλλεται από το υποκείμενο σε φόρο πρόσωπο στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά ή παρέχονται οι υπηρεσίες.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
Για την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτόν, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τρεις από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VI A, εκ των οποίων μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών.
Για την επιλογή των αγαθών και υπηρεσιών που θα υπόκεινται στο μηχανισμό αυτόν, τα κράτη μέλη επιλέγουν την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και μέχρι δύο κατηγορίες αγαθών που απαριθμούνται στο Μέρος Α του παραρτήματος VI A.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) θεσπίζουν τις δέουσες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηχανισμό, προκειμένου να είναι δυνατή, σε κάθε πράξη, η ταυτοποίηση του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο καθώς και του υποκείμενου στον φόρο αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, του τύπου των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, της φορολογικής περιόδου και της αξίας της σχετικής πράξης·
β) θεσπίζουν τις δέουσες και αποτελεσματικές υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που υπόκεινται στο μηχανισμό, προκειμένου να είναι δυνατή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε πράξη ή για το σύνολο των πράξεων, η ταυτοποίηση του εν λόγω υποκείμενου στον φόρο καθώς και του υποκείμενου στον φόρο αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, του τύπου των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών, της φορολογικής περιόδου και της αξίας της σχετικής πράξης·
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ) προβλέπουν, για κάθε υποκείμενο στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων για κάθε εμπορική πράξη ή συνολικά, με σκοπό τη διασταύρωσή τους με τις πληροφορίες που υποβάλλει ο προμηθευτής·
γ) προβλέπουν, για κάθε υποκείμενο στον φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρεώσεις αναφοράς στοιχείων ανά τακτά χρονικά διαστήματα για κάθε εμπορική πράξη ή συνολικά, με σκοπό τη διασταύρωσή τους με τις πληροφορίες που υποβάλλει ο προμηθευτής·
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ) θεσπίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των σημερινών μορφών απάτης, καθώς και για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά άλλα αγαθά και υπηρεσίες, στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου ή σε άλλα κράτη μέλη.
δ) θεσπίζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου συνοδευόμενα από υφιστάμενες ήδη αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των σημερινών μορφών απάτης, καθώς και για την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων όσον αφορά άλλα αγαθά και υπηρεσίες, στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου ή σε άλλα κράτη μέλη.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Το κράτος μέλος που επιλέγει να θεσπίσει το μηχανισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επιβάλει, για κάθε υποκείμενο στο φόρο στον οποίο παραδίδονται αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται στο μηχανισμό, υποχρέωση υποβολής ειδικών αναφορών βάσει στοιχείων, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσον τα εν λόγω αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για συνήθεις εμπορικούς σκοπούς ή για άλλους λόγους.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α. Με βάση εισηγήσεις των κρατών μελών, τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 3, στοιχείο β, καθορίζονται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)
στα) ενδεχόμενες μεταβολές στα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από το μηχανισμό όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που αναγράφονται στο παράρτημα VIA, που επιλέγονται και εφαρμόζονται από τα εκάστοτε κράτη μέλη.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 199α – παράγραφος 4 α (νέα)
4α. Έως την 1η Ιουλίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με κατάλληλες προτάσεις βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, με την οποία θα εκτιμάται η συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μέτρου εφαρμογής του μηχανισμού και η σχέση κόστους-οφέλους του μέτρου, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η σκοπιμότητα επέκτασης ή διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου