Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0139(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0008/2010

Predkladané texty :

A7-0008/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0011

Prijaté texty
PDF 409kWORD 86k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (KOM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup - konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0511),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0210/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom "Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy" (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0008/2010),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4
(3)  Tento vopred určený zoznam, z ktorého si členské štáty môžu vybrať, by sa mal obmedziť len na dodania tovaru a poskytovanie služieb, v prípade ktorých existuje na základe posledných poznatkov osobitne vysoké riziko podvodu. Na zabezpečenie toho, aby sa zavedenie takéhoto mechanizmu mohlo účinne posúdiť a jeho vplyv podrobne monitorovať, je potrebné, aby bol výber, ktorý uskutočňujú členské štáty, obmedzený.
(4)  Tento vopred určený zoznam, z ktorého si členské štáty môžu vybrať, by sa mal obmedziť len na dodania tovaru a poskytovanie služieb, v prípade ktorých existuje na základe posledných poznatkov osobitne vysoké riziko podvodu. Na zabezpečenie toho, aby sa zavedenie takéhoto mechanizmu mohlo účinne posúdiť a jeho vplyv podrobne monitorovať, je potrebné, aby bol výber, ktorý uskutočňujú členské štáty, obmedzený na tovar a služby z tohto vopred určeného zoznamu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, by si členské štáty mali zvoliť obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a maximálne dve kategórie uvedené v zozname v časti A prílohy VI A.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7
(6)  Na transparentné vyhodnotenie vplyvu uplatňovania uvedeného mechanizmu na podvodné aktivity je potrebné, aby sa hodnotiace správy členských štátov opierali o vopred definované kritériá ustanovené členskými štátmi. V každom takomto hodnotení by sa mala jasne posúdiť miera podvodu pred a po období uplatňovania mechanizmu, ako aj všetky zmeny v trendoch podvodných aktivít vrátane dodaní iného tovaru a služieb, dodaní na maloobchodnej úrovni a dodaní v iných členských štátoch.
(7)  Na transparentné vyhodnotenie vplyvu uplatňovania uvedeného mechanizmu na podvodné aktivity je potrebné, aby sa hodnotiace správy členských štátov opierali o vopred definované kritériá. V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania by mala mať Komisia právomoc prijať opatrenia, v ktorých na základe podnetov členských štátov a s prihliadnutím na odporúčania Výboru pre DPH špecifikuje hodnotiace kritériá, ktoré budú členské štáty používať pri posudzovaní vplyvu uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na podvodné aktivity. Tieto kritériá by mala Komisia stanoviť do 30. júna 2010. V každom takomto hodnotení by sa mala jasne posúdiť miera podvodu pred obdobím uplatňovania mechanizmu a po ňom, ako aj všetky zmeny v trendoch podvodných aktivít vrátane dodaní iného tovaru a služieb, dodaní na maloobchodnej úrovni a dodaní v iných členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8
(7)  V správe by sa mali takisto hodnotiť náklady na dosiahnutie súladu, ktoré znášajú zdaniteľné osoby, ako aj náklady na realizáciu vynaložené členskými štátmi vrátane nákladov súvisiacich s kontrolnými opatreniami a auditom.
(8)  V správe by sa mali takisto zhodnotiť náklady na dosiahnutie súladu, ktoré znášajú zdaniteľné osoby, náklady na realizáciu vynaložené členskými štátmi vrátane nákladov súvisiacich s kontrolnými opatreniami a auditom, ako aj možné zmeny v príjmoch z DPH, ktoré vzniknú pri uplatňovaní mechanizmu v súvislosti s tovarom a službami uvedenými v prílohe VI A, ktoré vyberú a uplatnia príslušné členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Do 1. júla 2014 by mala Komisia na základe hodnotiacich správ členských štátov predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu s príslušnými návrhmi, v ktorej posúdi celkovú efektivitu a účinnosť opatrenia, ktorým sa uvedený mechanizmus uplatňuje, a pomer nákladov a výnosov tohto opatrenia, s cieľom opätovne prehodnotiť vhodnosť predĺženia alebo rozšírenia jeho pôsobnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 1 – pododsek 1
1.  Členské štáty môžu do 31. decembra 2014 a maximálne počas dvoch rokov zaviesť a uplatňovať mechanizmus, v rámci ktorého DPH za dodania kategórií tovaru a poskytnutie kategórií služieb uvedených v zozname v prílohe VI A platí osoba, ktorá je príjemcom tohto tovaru a služieb.
1.  Členské štáty môžu do 31. decembra 2014 a minimálne počas dvoch rokov zaviesť a uplatňovať mechanizmus, v rámci ktorého DPH za dodania kategórií tovaru a poskytnutie kategórií služieb uvedených v zozname v prílohe VI A platí zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom tohto tovaru a služieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 1 – pododsek 2
Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, si členské štáty môžu vybrať maximálne tri kategórie uvedené v zozname v prílohe VI A, z ktorých maximálne dve musia byť kategórie tovaru.
Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, členské štáty zvolia obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a maximálne dve kategórie tovaru uvedené v zozname v časti A prílohy VI A.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 2 – písmeno b
b) zavedie primerané a účinné povinnosti predkladania správ pre každú zdaniteľnú osobu dodávajúcu tovar alebo poskytujúcu služby, na ktoré sa vzťahuje uvedený mechanizmus, aby v prípade každej transakcie bola možná identifikácia tejto zdaniteľnej osoby a zdaniteľnej osoby, ktorá je príjemcom dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, ako aj zdaniteľného obdobia a hodnoty týchto dodaní,
b) zavedie primerané a účinné povinnosti predkladania správ pre každú zdaniteľnú osobu dodávajúcu tovar alebo poskytujúcu služby, na ktoré sa vzťahuje uvedený mechanizmus, aby pravidelne v prípade každej transakcie alebo všeobecne v súvislosti so všetkými uskutočnenými transakciami bola možná identifikácia tejto zdaniteľnej osoby a zdaniteľnej osoby, ktorá je príjemcom dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, ako aj zdaniteľného obdobia a hodnoty týchto dodaní,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 2 – písmeno c
c) zavedie vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, povinnosť predkladať správy týkajúce sa jednotlivých transakcií alebo súhrnne všetkých transakcií, a to na účely krížovej kontroly informácií poskytnutých dodávateľom alebo poskytovateľom,
c) zavedie vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, povinnosť pravidelne predkladať správy týkajúce sa jednotlivých transakcií alebo súhrnne všetkých transakcií, a to na účely krížovej kontroly informácií poskytnutých dodávateľom alebo poskytovateľom,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 2 – písmeno d
d) zavedie primerané a účinné kontrolné opatrenia na monitorovanie a obmedzenie súčasných foriem podvodu, ako aj na predchádzanie začatiu vykonávania podvodných aktivít, pokiaľ ide o iný tovar alebo služby na maloobchodnej úrovni alebo v inom členskom štáte.
d) zavedie primerané a účinné kontrolné opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať spoločne s už existujúcimi neohlásenými kontrolami, na monitorovanie a obmedzenie súčasných foriem podvodu, ako aj na predchádzanie začatiu vykonávania podvodných aktivít, pokiaľ ide o iný tovar alebo služby na maloobchodnej úrovni alebo v inom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 2 a (nový)
2a.  Členský štát, ktorý sa rozhodne zaviesť mechanizmus ustanovený v odseku 1, môže zaviesť vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb a na ktorú sa tento mechanizmus vzťahuje, požiadavku predkladať osobitné správy s konkrétnymi údajmi s cieľom objasniť, či sa uvedené služby a tovar používajú na zvyčajné obchodné účely alebo na iné účely.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 3 a (nový)
3a.  Hodnotiace kritériá uvedené v odseku 3 písm. b) stanoví na základe podnetov členských štátov Komisia po konzultácii s Výborom pre DPH.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 4 – písmeno f a (nové)
fa) možné zmeny v príjmoch z DPH, ktoré vzniknú pri uplatňovaní mechanizmu v súvislosti s tovarom a službami uvedenými v prílohe VI A, ktoré vyberú a uplatnia príslušné členské štáty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2006/112/ES
Článok 199a – odsek 4 a (nový)
4a.  Do 1. júla 2014 Komisia na základe hodnotiacich správ členských štátov uvedených v odseku 4 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s príslušnými návrhmi, v ktorej posúdi celkovú efektivitu a účinnosť opatrenia, ktorým sa uvedený mechanizmus uplatňuje, a pomer nákladov a výnosov tohto opatrenia, s cieľom opätovne prehodnotiť vhodnosť predĺženia alebo rozšírenia jeho pôsobnosti.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia