Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0139(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0008/2010

Predložena besedila :

A7-0008/2010

Razprave :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Glasovanja :

PV 10/02/2010 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0011

Sprejeta besedila
PDF 309kWORD 87k
Sreda, 10. februar 2010 - Strasbourg
Neobvezna in začasna uporaba mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo nekaterega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije (sprememba direktive 2006/112/ES) *
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo nekaterega blaga in storitev, dovzetnih za goljufije (KOM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0511),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0210/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0008/2010),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju EU;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4
(4)  Vnaprej določen seznam, iz katerega bi države članice lahko izbirale, bi moral biti omejen na dobavo blaga in storitev, ki so glede na nedavne izkušnje še zlasti dovzetne za goljufije. Za zagotavljanje učinkovitega ocenjevanja uvedbe takega mehanizma in spremljanja njegovega učinka, bi morala biti možnost izbire za države članice omejena.
(4)  Vnaprej določen seznam, iz katerega bi države članice lahko izbirale, bi moral biti omejen na dobavo blaga in storitev, ki so glede na nedavne izkušnje še zlasti dovzetne za goljufije. Za zagotavljanje učinkovitega ocenjevanja uvedbe takega mehanizma in spremljanja njegovega učinka, bi morala biti možnost izbire za države članice omejena na blago in storitve z vnaprej določenega seznama.
Sprememba 2
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Pri izbiri blaga in storitev, za katere bo veljal ta mehanizem, bi morale države članice izbrati emisijske kupone za toplogredne pline ter največ dve kategoriji s seznama v delu A Priloge VI A.
Sprememba 3
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7
(7)  Zaradi pregledne ocene učinka uporabe mehanizma na goljufiva dejanja bi morala poročila o oceni držav članic temeljiti na vnaprej določenih merilih, ki bi jih določile države članice. Vsako ovrednotenje bi moralo jasno oceniti raven goljufije pred in po uporabi mehanizma ter vse spremembe trendov goljufivih dejanj, vključno z dobavami drugega blaga in storitev, dobav na maloprodajni ravni ter dobav v druge države članice.
(7)  Zaradi pregledne ocene učinka uporabe mehanizma na goljufiva dejanja bi morala poročila o oceni držav članic temeljiti na vnaprej določenih merilih. Da bi Komisija zagotovila enotno uporabo, mora dobiti pooblastilo, da na podlagi prispevka držav članic in ob upoštevanju nasvetov Odbora za DDV sprejme ukrepe, namenjene določitvi meril za vrednotenje, ki jih bodo države članice uporabljale pri ocenjevanju učinka uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti za goljufiva dejanja. Ta merila mora Komisija določiti do 30. junija 2010. Vsako ovrednotenje bi moralo jasno oceniti raven goljufije pred in po uporabi mehanizma ter vse spremembe trendov goljufivih dejanj, vključno z dobavami drugega blaga in storitev, dobav na maloprodajni ravni ter dobav v druge države članice.
Sprememba 4
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8
(8)  Poročilo bi moralo ovrednotiti tudi stroške upoštevanja predpisa za davčne zavezance in stroške izvajanja za države članice, vključno s stroški, ki jih povzročijo nadzorni in revizijski ukrepi.
(8)  Poročilo bi moralo ovrednotiti tudi stroške upoštevanja predpisa za davčne zavezance in stroške izvajanja za države članice, vključno s stroški, ki jih povzročijo nadzorni in revizijski ukrepi ter možne spremembe prihodkov iz DDV, ki izhajajo iz mehanizma v zvezi z blagom in storitvami, naštetimi v Prilogi VI A, ki so jih izbrale in jih uporabljajo posamezne države članice.
Sprememba 5
Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Do 1. julija 2014 mora Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti poročilo z ustreznimi predlogi na podlagi poročil o oceni, ki so jih pripravile države članice, pri čemer se ocenjuje splošna učinkovitost in uspešnost ukrepov z uporabo mehanizma in razmerja med stroški in koristmi ukrepa, da se ponovno ovrednoti, ali bi bilo ustrezno podaljšati ali razširiti področje njegove uporabe.
Sprememba 6
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Države članice lahko do 31. decembra 2014 za obdobje najmanj dveh let uvedejo in uporabljajo mehanizem, v skladu s katerim mora DDV, plačljiv za dobavo kategorij blaga in storitev s seznama iz Priloge VI A, plačati prejemnik tega blaga in storitev.
1.  Države članice lahko do 31. decembra 2014 za obdobje najmanj dveh let uvedejo in uporabljajo mehanizem, v skladu s katerim mora DDV, plačljiv za dobavo kategorij blaga in storitev s seznama iz Priloge VI A, plačati davčni zavezanec, ki je prejemnik tega blaga in storitev.
Sprememba 7
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 1 – pododstavek 2
Ko se države članice odločajo, za katero blago in storitve bo veljal ta mehanizem, so omejene na tri kategorije iz seznama v Prilogi VI A, od katerih se lahko največ dve nanašata na blago.
Ko se države članice odločajo, za katero blago in storitve bo veljal ta mehanizem, izberejo emisijske kupone za toplogredne pline ter največ dve kategoriji s seznama v delu A Priloge VI A.
Sprememba 8
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 2 – točka b
(b) uvede ustrezno in učinkovito obveznost poročanja za vse davčne zavezance, ki dobavljajo blago ali storitve, za katere se uporablja ta mehanizem, da se za vsako transakcijo lahko ugotovi identiteta tega davčnega zavezanca in davčnega zavezanca, kateremu se blago ali storitve dobavijo, vrsta dobavljenega blaga ali storitev ter davčno obdobje in vrednost teh dobav;
(b) uvede ustrezno in učinkovito obveznost poročanja za vse davčne zavezance, ki dobavljajo blago ali storitve, za katere se uporablja ta mehanizem, da se lahko na periodični ali splošni transakcijski podlagi za vsako transakcijo ugotovi identiteta tega davčnega zavezanca in davčnega zavezanca, kateremu se blago ali storitve dobavijo, vrsta dobavljenega blaga ali storitev ter davčno obdobje in vrednost teh dobav;
Sprememba 9
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 2 – točka c
(c) uvede obveznost poročanja za posamezno transakcijo ali vse transakcije skupaj za vse davčne zavezance, ki prejmejo blago ali storitve, za katere se uporablja ta mehanizem, zaradi navzkrižnega preverjanja glede na informacije, ki jih posreduje dobavitelj;
(c) uvede periodično obveznost poročanja za posamezno transakcijo ali vse transakcije skupaj za vse davčne zavezance, ki prejmejo blago ali storitve, za katere se uporablja ta mehanizem, zaradi navzkrižnega preverjanja glede na informacije, ki jih posreduje dobavitelj;
Sprememba 10
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 2 – točka d
(d) uvede ustrezne in učinkovite nadzorne ukrepe za spremljanje in omejevanje obstoječih oblik goljufij ter preprečevanje pojava goljufivih dejanj v zvezi z drugim blagom ali storitvami, na maloprodajni ravni ali v drugi državi članici.
(d) uvede ustrezne in učinkovite nadzorne ukrepe, pospremljene z že obstoječimi nenajavljenimi inšpekcijskimi pregledi, za spremljanje in omejevanje obstoječih oblik goljufij ter preprečevanje pojava goljufivih dejanj v zvezi z drugim blagom ali storitvami, na maloprodajni ravni ali v drugi državi članici.
Sprememba 11
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 2 a (novo)
2a.  Država članica, ki se odloči za uvedbo mehanizma iz odstavka 1, uvede posebno obveznost poročanja na podlagi podatkov za vsakega davčnega zavezanca, ki prejme blago ali storitve, za katere velja ta mehanizem, da se pojasni, ali so bili ti blago ali storitve uporabljeni za običajne poslovne ali za kakšne druge namene.
Sprememba 12
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 3 a (novo)
3a.  Na podlagi prispevka države članice, merila za vrednotenje iz odstavka 3(b) določi Komisija po posvetovanju z Odborom za DDV.
Sprememba 13
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 4 – točka f a (novo)
(fa) možne spremembe pri prihodkih iz DDV, ki nastanejo zaradi mehanizma, glede na blago in storite iz Priloge VI A, ki jih izberejo in uporabljajo posamezne države članice.
Sprememba 14
Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2006/112/ES
Člen 199a – odstavek 4 a (novo)
4a.  Komisija do 1. julija 2014 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo z ustreznimi predlogi na podlagi poročil o oceni iz odstavka 4, ki so jih pripravile države članice, pri čemer se ocenjuje splošna učinkovitost in uspešnost ukrepov z uporabo mehanizma in razmerja med stroški in koristmi ukrepa, da se ponovno ovrednoti, ali bi bilo ustrezno podaljšati ali razširiti področje njegove uporabe.
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov