Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0004(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0006/2010

Indgivne tekster :

A7-0006/2010

Forhandlinger :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0013

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 126k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
Administrativt samarbejde på beskatningsområdet *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. februar 2010 om forslag til Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (KOM(2009)0029 - C6-0062/2009 - 2009/0004(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure -høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0029),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0062/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0006/2010),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Med henblik på en korrekt anvendelse og verificering af medlemsstaternes forskellige skatteordninger bør der foreligge passende oplysninger om skattepligtige aktiviteter, der finder sted i andre medlemsstater. Blandt de forskellige informationsformer synes automatisk udveksling af oplysninger at være den mest effektive metode til formidling af de almindeligt anvendte oplysninger, som er nødvendige for en korrekt beskatning, især i grænseoverskridende sager. Skal en sådan automatisk udveksling af oplysninger være effektiv, er det nødvendigt at fastlægge de kategorier og definere de områder, hvor det er obligatorisk at anvende denne. Derudover bør der være mulighed for at fastsætte en dobbelt grænse inden for de kategorier, der skal udveksles oplysninger om, og/eller det beløb, der udløser mekanismen.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Medlemsstaterne bør automatisk udveksle alle oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat har grund til at tro, at der er eller kan være begået en overtrædelse af skattelovgivningen i den anden medlemsstat, hvor der er risiko for fejlagtig beskatning i den anden medlemsstat, eller hvor der er af en eller anden grund er sket eller kan ske skatteunddragelse i den anden medlemsstat, og i særdeleshed i tilfælde af fiktiv overførsel af overskud mellem virksomheder i forskellige medlemsstater, eller hvor der med henblik på opnåelse af skattefordele foregår sådanne transaktioner mellem virksomheder i to medlemsstater via et tredjeland.
(10)  Medlemsstaterne bør, idet de sikrer beskyttelsen af forbrugernes privatliv, automatisk udveksle alle oplysninger i tilfælde, hvor en medlemsstat har grund til at tro, at der er eller kan være begået en overtrædelse af skattelovgivningen i den anden medlemsstat, hvor der er risiko for fejlagtig beskatning i den anden medlemsstat, eller hvor der er af en eller anden grund er sket eller kan ske skatteunddragelse i den anden medlemsstat, og i særdeleshed i tilfælde af fiktiv overførsel af overskud mellem virksomheder i forskellige medlemsstater, eller hvor der med henblik på opnåelse af skattefordele foregår sådanne transaktioner mellem virksomheder i to medlemsstater via et tredjeland.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Sådanne oplysninger bør også beskyttes i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger2. Medlemsstaterne og Kommissionen bør respektere forpligtelserne med hensyn til åbenhed og information over for de berørte parter i forbindelse med indhentning af personoplysninger. Der bør sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset datalagringsperiode og ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer de pågældende data.
_______________________________
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31
.2 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)
(11b)  Udvekslingen af oplysninger i de i betragtning 9, 10 og 11 omhandlede tilfælde bør ikke pålægge personer og virksomheder ekstra selvangivelsesforpligtelser.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Det er vigtigt at tillade, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område og gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt den anmodede medlemsstats embedsmænd.
(12)  Med henblik på at optimere samarbejdet mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger er det vigtigt at tillade, at embedsmænd fra en medlemsstats skatteforvaltning kan opholde sig på en anden medlemsstats område.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)
(17a)  For at gøre dette direktiv mere anvendeligt og effektivt bør der for den anmodede myndigheds vedkommende fastsættes samme grad af forpligtelse til såvel at udveksle allerede disponible oplysninger som at foretage de administrative undersøgelser, der måtte være nødvendige for at opnå sådanne oplysninger.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Medlemsstaten bør dog ikke afslå at meddele oplysninger, fordi de ikke er af national interesse, eller fordi oplysningerne om en person, der er hjemmehørende i den anden medlemsstat, skal indhentes hos en bank, en anden finansieringsinstitution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi de vedrører en persons ejerskabsinteresser.
(19)  Medlemsstaten bør dog ikke afslå at meddele oplysninger, fordi de ikke er af national interesse, eller fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, eller en anden finansieringsinstitution, eller en forvalter eller person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi de vedrører en persons ejerskabsinteresser.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 20
(20)  Det bør også gøres klart, at når en medlemsstat etablerer et bredere samarbejde med et tredjeland, end den har pligt til ifølge dette direktiv, bør den ikke nægte at etablere et bredere samarbejde med de øvrige medlemsstater.
(20)  Det bør også gøres klart, at når en medlemsstat etablerer et bredere samarbejde med et tredjeland, end den har pligt til ifølge dette direktiv, bør den ikke nægte at etablere et bredere samarbejde med de øvrige medlemsstater. Enhver videregivelse af personoplysninger til et tredjeland bør foretages i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 22
(22)  Det administrative samarbejdes effektivitet bør evalueres, navnlig på grundlag af statistikker.
(22)  For at styrke og udvide det administrative samarbejde, bør der, navnlig på grundlag af statistikker, foretages en evaluering af, hvor effektiv gennemførelsen af dette direktiv har været. Der bør ligeledes føres kontrol med de tilfælde, hvor medlemsstaterne har afslået at meddele oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
(23a)  Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med hensyn til tekniske forbedringer vedrørende de indkomst- og kapitalkategorier, der er underkastet automatisk udveksling af oplysninger, og vedrørende indkomst- og kapitaltærsklerne for, hvornår det er obligatorisk at udveksle oplysninger. I betragtning af det administrative samarbejdes specifikke karakter bør beføjelsen gælde for en ubegrænset periode.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 6 – litra d
d) et retligt arrangement såsom et partnerskab eller en trust, af hvis indkomst eller kapital der skal svares en af de skatter, der er omfattet af dette direktiv
d) ethvert andet retligt instrument eller arrangement, uanset art og type og med eller uden status som juridisk person, der kan eje eller forvalte aktiver, herunder også af afkast fra disse, hvoraf der skal svares en af de skatter, der er omfattet af dette direktiv
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 8
8) "ad elektronisk vej": ved hjælp af edb-udstyr, herunder digital kompression, og lagring af data og ved anvendelse af kabel, radio eller optiske eller andre elektroniske midler
8) "ad elektronisk vej": ved hjælp af edb-udstyr, herunder digital kompression, og lagring af data og ved anvendelse af kabel, radio eller optiske eller andre elektroniske midler, hvor sådanne midler kan styres samtidig med, at der garanteres sikker beskyttelse af oplysningerne
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny) (i afdeling I "Udveksling af oplysninger efter anmodning")
Artikel 7a
Kontrolsystemer
Hver medlemsstat udvikler passende kontrolsystemer for sit centrale forbindelseskontor på skatteområdet for at sikre åbenhed og omkostningseffektivitet og udarbejder som led i en årlig kontrol en offentligt tilgængelig beretning i overensstemmelse hermed.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
1.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat sender automatisk oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital til de øvrige medlemsstater.
1.  Den kompetente myndighed i hver medlemsstat meddeler automatisk den kompetente myndighed i den anden medlemsstat oplysninger vedrørende personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i denne anden medlemsstat, om følgende kategorier af indkomster og kapital:
a) arbejdsindkomster
b) bestyrelseshonorarer
c) udbytter
d) kapitalgevinster
e) tantiemer
f) afkast af livsforsikringer, som ikke er omfattet af andre retlige EU-instrumenter vedrørende udveksling af oplysninger og andre lignende foranstaltninger
g) pensioner
h) fast ejendom og afkast heraf.
Sådanne oplysninger er beskyttet i medfør af direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Medlemsstaterne og Kommissionen respekterer forpligtelserne med hensyn til åbenhed og information over for de berørte parter i forbindelse med indhentning af personoplysninger. Der sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset datalagringsperiode og ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer de pågældende data.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
2.  Senest to år efter dette direktivs ikrafttræden fastsætter Kommissionen efter proceduren i artikel 24, stk. 2:
2.  Med henblik på en mere effektiv ansættelse af de i artikel 2 omhandlede skatter baseret på de i medlemsstaterne indhøstede erfaringer vedtager Kommissionen første gang senest ...* delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a, 22b og 22c, der:
a) hvilke kategorier af indkomst og kapital der skal omfattes
a) præciserer eventuelle specifikke vilkår eller begrænsninger i de kategorier, der er omhandlet i stk. 1
b) hvilke former for oplysninger der skal udveksles
b) for de enkelte kategorier af indkomster og kapital præciserer tærsklen for, hvornår det er obligatorisk at udveksle oplysninger.
c) eventuelle særlige betingelser eller begrænsninger for de kategorier, der er nævnt i litra a)
d) hvor hyppigt udvekslingen skal foregå
e) hvordan udvekslingen af oplysninger skal foregå i praksis.
* EUT: Indsæt venligst dato: to år efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen evaluerer og aflægger hvert år beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorledes den automatiske udveksling af oplysninger fungerer. Kommissionen foreslår på grundlag af sin evaluering foranstaltninger til forbedring af den automatiske udvekslings omfang og kvalitet for at få det indre marked til at fungere mere gnidningsløst.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan oplyse den kompetente myndighed i en anden medlemsstat, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om de kategorier af indkomst og kapital, der er omhandlet i stk. 1, eller at den ikke ønsker at modtage oplysninger om indkomst og kapital, som ligger under en nærmere fastsat tærskel. I sådanne tilfælde underretter den pågældende kompetente myndighed ligeledes Kommissionen herom.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)
3b.  Meddelelsen af oplysninger finder sted mindst én gang om året og senest seks måneder efter afslutningen af regnskabsåret i den medlemsstat, hvor oplysningerne indhentes.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 - indledning
4.  Når medlemsstaterne indgår bilaterale eller multilaterale aftaler for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, foranlediger de automatisk udveksling af oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital. Til det formål præciserer de følgende i disse aftaler:
4.  Når medlemsstaterne indgår bilaterale eller multilaterale aftaler for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, foranlediger de automatisk udveksling af oplysninger om visse kategorier af indkomster og kapital i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Til det formål præciserer de følgende i disse aftaler:
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1
6.  Når embedsmænd fra den anmodende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til stk. 1, kan de gøre brug af de kontrolbeføjelser, der er tillagt den anmodede myndigheds embedsmænd, forudsat at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med den anmodede medlemsstats love og administrative bestemmelser.
2.  Når embedsmænd fra den anmodende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til stk. 1, kan de efter fælles overenskomst med den anmodede myndighed og inden for de af denne fastlagte retningslinjer deltage i undersøgelsen.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2
2.  Artikel 16, stk. 2 og 4, kan under ingen omstændigheder fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt myndighed i en medlemsstat at afslå at levere oplysninger om en person, der er skattemæssigt hjemmehørende i den anmodende medlemsstat, udelukkende fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank, en anden finansieringsinstitution, en forvalter eller en person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejerskabsinteresser.
2.  Artikel 16, stk. 2 og 4, kan under ingen omstændigheder fortolkes således, at de gør det muligt for en bistandssøgt myndighed i en medlemsstat at afslå at levere oplysninger, der er relevante i henhold til artikel 5, stk. 1, udelukkende fordi oplysningerne skal indhentes hos en bank eller en anden finansieringsinstitution, eller en forvalter eller person, der handler som repræsentant eller betroet person, eller fordi oplysningerne vedrører en persons ejerskabsinteresser
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne meddeler hvert år Kommissionen, om de har afvist at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse, sammen med en redegørelse for årsagerne til sådanne afvisninger. Kommissionen foretager en evaluering af de fremsendte oplysninger og udarbejder henstillinger med sigte på at nedbringe antallet af disse tilfælde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Kapitel V -a – Overskrift (ny)
KAPITEL V-A
DELEGEREDE RETSAKTER
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)
Artikel 22a
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 8, stk. 2, for en ubegrænset periode.
2.  Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.
3.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 22b og 22c anførte betingelser.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 22 b (ny)
Artikel 22b
Tilbagekaldelse af delegationen
1.  Den i artikel 8, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.
2.  Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden institution og Kommissionen meddelelse herom, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt.
3.  Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Afgørelsen berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 22 c (ny)
Artikel 22c
Indsigelser mod delegerede retsakter
1.  Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på fire måneder fra underretningen herom. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.
2.  Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.
3.  Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til indsigelsen mod den delegerede retsakt.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Når den kompetente myndighed i en medlemsstat modtager oplysninger fra et tredjeland for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, sender denne myndighed dem videre til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der kan have gavn af disse oplysninger, og under alle omstændigheder til dem, der anmoder herom, i det omfang internationale aftaler med det pågældende tredjeland ikke er til hinder herfor.
1.  Når den kompetente myndighed i en medlemsstat modtager oplysninger fra et tredjeland for at kunne ansætte de i artikel 2 omhandlede skatter korrekt, sender denne myndighed dem videre til de kompetente myndigheder i medlemsstater, der har brug for disse oplysninger for at kunne foretage en nøjagtig ansættelse af disse skatter, og under alle omstændigheder til dem, der anmoder herom, i det omfang internationale aftaler med det pågældende tredjeland ikke er til hinder herfor.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – indledning
2.  De kompetente myndigheder kan under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, meddele de oplysninger, der indhentes i henhold til dette direktiv, til et tredjeland, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:
2.  De kompetente myndigheder kan under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande, meddele de oplysninger, der indhentes i henhold til dette direktiv, til et tredjeland. En sådan formidling af oplysninger til et tredjeland skal ske i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF, og under forudsætning af at følgende betingelser er opfyldt:
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik