Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0004(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0006/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0006/2010

Συζήτηση :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0013

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 438kWORD 149k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο
Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0029),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο/τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0062/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0006/2010),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Για την ορθή εφαρμογή και επαλήθευση των διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών, απαιτείται να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με φορολογητέες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φαίνεται πως αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο ενημέρωσης για συνήθη χρήση, όσον αφορά πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή φορολόγηση, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Για να είναι αποτελεσματική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήταν σκόπιμη μια κατηγοριοποίηση, αλλά και ο προσδιορισμός των πεδίων όπου η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Πρέπει να δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα.
(10)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να προστατεύονται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 καθώς και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις ανάκτησης των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να εξασφαλίζονται κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.
_______________________________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)
(11β) Στις περιπτώσεις που εμφαίνονται στις αιτιολογικές σκέψεις 9, 10 και 11 η προοπτική της ανταλλαγής πληροφοριών δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση ατόμων και επιχειρήσεων με συμπληρωματικές υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων·
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και να μπορούν να ασκούν εξουσίες διεξαγωγής ερευνών οι οποίες εκχωρούνται σε υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
(12)  Για να συμπληρωθεί η φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α) Για να ενισχυθεί η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να ορισθεί στο ίδιο επίπεδο η υποχρέωση διαβίβασης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών εκ μέρους της αρχής που λαμβάνει το αίτημα, με την υποχρέωση πραγματοποίησης των αναγκαίων ερευνών για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή κάτοχος της πληροφορίας που αφορά κάτοικο του άλλου κράτους μέλους είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
(19)  Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή ο κάτοχος της πληροφορίας είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη.
(20)  Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη. Κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 95/46/ΕΚ.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας, ιδίως βάσει στατιστικών.
(22)  Για να εδραιωθεί και να προωθηθεί η διοικητική συνεργασία, θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως βάσει στατιστικών. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τεχνικές βελτιώσεις στις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και σε σχέση με τα όρια εισοδήματος και κεφαλαίου πάνω από τα οποία είναι υποχρεωτική η ανταλλαγή πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της διοικητικής συνεργασίας, η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αόριστη χρονική διάρκεια.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - σημείο 6 - στοιχείο δ)
δ) κάθε νομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και των καταπιστευμάτων, το εισόδημα ή το κεφάλαιο των οποίων υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
δ) κάθε άλλο νομικό μέσο ή νομική οντότητα, οποιασδήποτε φύσης ή μορφής, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει ή όχι νομική προσωπικότητα που κατέχει και διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων των εισοδημάτων που προέρχονται από τα στοιχεία αυτά, το οποίο υπόκειται σε οποιονδήποτε από τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8
8. "με ηλεκτρονικά μέσα" νοείται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης - και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων·
8. "με ηλεκτρονικά μέσα" νοείται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας -συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης - και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, εφόσον τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφαλούς προστασίας των πληροφοριών·
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο) (στο Τμήμα Ι "Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως")
Άρθρο 7 α
Συστήματα ελέγχου
Κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου για τη μοναδική κεντρική φορολογική υπηρεσία διασύνδεσής του, για λόγους διαφάνειας και αποδοτικότητας ως προς το κόστος, και συντάσσει έκθεση διαθέσιμη στο κοινό στο πλαίσιο ετήσιας διαδικασίας παρακολούθησής τους.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου.
1.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που έχουν τη φορολογική έδρα τους σε αυτό το άλλο κράτος μέλος για τις κατωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου:
a) εισοδήματα από εργασία,
β) διευθυντικές αμοιβές,
γ) μερίσματα,
δ) υπερτιμήματα/υπεραξίες,
ε) δικαιώματα χρήσης,
στ) προϊόντα ασφαλειών ζωής που δεν καλύπτονται από άλλα κοινοτικά νομικά μέσα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλα παρόμοια μέτρα,
ζ) συντάξεις,
η) ιδιόκτητα ακίνητα και έσοδα που προέρχονται από αυτά.
Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται επίσης από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Εξασφαλίζονται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.   Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας τα εξής:
2.  Στην προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του υπολογισμού των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, στη βάση της πείρας που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εγκρίνει, για πρώτη φορά το αργότερο στις …*, πράξεις εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ, οι οποίες:
α) τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που θα καλύπτονται
α) αποσαφηνίζουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
β) τον τύπο των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται·
β) προσδιορίζουν, για κάθε κατηγορία εισοδήματος και κεφαλαίου, το όριο πάνω από το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών.
γ) τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·
δ) η συχνότητα της ανταλλαγής,
ε) οι πρακτικές ρυθμίσεις της ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών.
* ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολογήσεις και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Στη βάση της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του εύρους και της ποιότητας της απαίτησης για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να γίνεται καλύτερη η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)
3a.  Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ανακοινώνει στην αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με εισοδήματα και κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει για τα παραπάνω και την Επιτροπή.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 β (νέα)
3β. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται τουλάχιστον μία φορά το έτος και το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο κράτος μέλος στο οποίο αποκτήθηκε η πληροφορία.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγικό μέρος
4.  Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
4.  Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο
2.  Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν εκχωρηθεί στους υπαλλήλους της αρχής-αποδέκτη της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.
2.  Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται, μετά από συμφωνία με την αρχή από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και εντός των πλαισίων που θέτει η ίδια, να παρεμβαίνουν στην πορεία της εν λόγω έρευνας.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
2.  Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο το οποίο κατοικεί για φορολογικούς σκοπούς στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
2.  Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή των σχετικών πληροφοριών, υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2a.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τις περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκαν να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν διοικητική έρευνα, σημειώνοντας ταυτόχρονα τους λόγους στους οποίους στήριξαν την άρνηση αυτή. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και διατυπώνει συστάσεις με στόχο τη μείωση των περιπτώσεων αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 3.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο V α - τίτλος (νέος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Vα
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)
Άρθρο 22α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο.
2.  Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ" εξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
3.  Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22β και 22γ.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 β (νέο)
Άρθρο 22 β
Ανάκληση της εξουσιοδότησης
1.  Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 2 μπορεί να ανακαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2.  Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης.
3.  Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ" εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 γ (νέο)
Άρθρο 22 γ
Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ" εξουσιοδότηση πράξεων
1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.
2.  Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.
3.  Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εγκριθείσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ" εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο
1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.
1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τον ορθό προσδιορισμό των ανωτέρω φόρων και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
2.  Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κάθε τέτοια διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτη χώρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου