Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0004(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0006/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0006/2010

Viták :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Szavazatok :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0013

Elfogadott szövegek
PDF 440kWORD 148k
2010. február 10., Szerda - Strasbourg
Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0029),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. és 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0062/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, "A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól" című közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0006/2010),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát, az EU működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   kéri a Tanácsot, hogy konzultáljon újra a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  A tagállamok különböző adózási rendszereinek megfelelő alkalmazása és ellenőrzése érdekében megfelelő tájékoztatásra van szükség a más tagállamokban folytatott adóköteles tevékenységekről. A különböző módszerek közül, az automatikus információcsere tűnik a pontos adózáshoz megkívánt időszerű információ közlésére a leghatékonyabb módszernek, különösen a határokon átnyúló esetekben. Annak érdekében, hogy az ilyen automatikus információcsere hatékony legyen, szükséges meghatározni a kategóriákat és a kötelező alkalmazásának területeit. Ezen kívül lehetőséget kell biztosítani az átadandó információ kategóriáitól és/vagy a mechanizmust beindító mennyiségtől függően egy kettős korlát felállítására is.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A tagállamok automatikusan cserélnek információt, ha valamely tagállam okkal feltételezi, hogy a másik tagállamban nem vagy feltehetőleg nem tartották be az adójogszabályokat, ha a másik tagállamban fennáll a helytelen adóztatás kockázata, vagy ha a másik tagállamban bármely oknál fogva adókijátszásra vagy adókikerülésre került vagy kerülhet sor, különösen ha különböző tagállamokban tevékenykedő vállalkozások között mesterséges nyereségátvitel van, vagy ha adókedvezmények kihasználása érdekében két különböző tagállamban működő vállalkozás egy harmadik ország közreműködésével bonyolít le ilyen ügyleteket.
(10)  A tagállamok – miközben biztosítják a fogyasztói magánélet védelmét – automatikusan cserélnek információt, ha valamely tagállam okkal feltételezi, hogy a másik tagállamban nem vagy feltehetőleg nem tartották be az adójogszabályokat, ha a másik tagállamban fennáll a helytelen adóztatás kockázata, vagy ha a másik tagállamban bármely oknál fogva adókijátszásra vagy adókikerülésre került vagy kerülhet sor, különösen ha különböző tagállamokban tevékenykedő vállalkozások között mesterséges nyereségátvitel van, vagy ha adókedvezmények kihasználása érdekében két különböző tagállamban működő vállalkozás egy harmadik ország közreműködésével bonyolít le ilyen ügyleteket.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Az említett információ védelmét a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1, valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet2értelmében is biztosítania kell. A tagállamoknak és a Bizottságnak tiszteletben kell tartaniuk az átláthatósággal kapcsolatos kötelezettségeket és az érdekelt felekre vonatkozó információt a személyes adatok visszakeresésével együtt járó esetekben. Biztosítani kell a megfelelő szintű védelmet, a korlátozott idejű tárolási időszakot és az adatnyilvántartó intézmény vagy szerv elszámoltathatóságát.
_______________________________
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
2 HL L 8., 2001.1.12., 1.o.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A (9), (10) és (11) preambulumbekezdésben említett esetekben a tervezett információcsere nem eredményezhet további nyilatkozattételi kötelezettségeket a személyekre és a vállalkozásokra nézve.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Fontos, hogy egy tagállam adóhatóságának tisztviselői jelen lehessenek egy másik tagállam területén, és gyakorolhassák a megkeresett tagállam tisztviselőire ruházott vizsgálati hatáskört.
(12)   A tagállamok adóhatóságai közötti együttműködés fellendítése érdekében fontos, hogy egy tagállam adóhatóságának tisztviselői jelen lehessenek egy másik tagállam területén.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Az irányelv alkalmazhatóságának és hatékonyságának fokozása érdekében ugyanolyan szintű kötelezettségnek kell vonatkoznia a megkeresett hatóság számára már rendelkezésre álló információ kiadására, mint az ilyen információ megszerzéséhez szükséges közigazgatási vizsgálatok lefolytatására.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A tagállamok azonban nem tagadhatják meg az információ továbbítását azért, mert nem áll fenn hazai érdek, vagy mert a másik tagállamban illetőséggel rendelkező személyre vonatkozó információ egy bank, más pénzügyi intézmény, egy meghatalmazott vagy egy ügynökként vagy vagyonkezelőként fellépő személy birtokában van, vagy mert egy személy tulajdoni érdekeltségére vonatkozik.
(19)  A tagállamok azonban nem tagadhatják meg az információ továbbítását azért, mert nem áll fenn hazai érdek, vagy mert az információ bank, más pénzügyi intézmény, meghatalmazott vagy ügynökként vagy vagyonkezelőként fellépő személy birtokában van, vagy mert egy személy tulajdoni érdekeltségére vonatkozik.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Egyértelművé kell tenni, hogy ha valamely tagállam az ebben az irányelvben előírtnál szélesebb együttműködést biztosít egy harmadik tagállamnak, nem utasíthatja el ugyanilyen mértékű együttműködés biztosítását a többi tagállam számára sem.
(20)  Egyértelművé kell tenni, hogy ha valamely tagállam az ebben az irányelvben előírtnál szélesebb együttműködést biztosít egy harmadik tagállamnak, nem utasíthatja el ugyanilyen mértékű együttműködés biztosítását a többi tagállam számára sem. Személyes adatok harmadik országnak történő bármely átadására a 95/46/EK irányelvvel összhangban kell, hogy sor kerüljön.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  Értékelni kell a közigazgatási együttműködés hatékonyságát, különösen statisztikák alapján.
(22)   A közigazgatási együttműködés megerősítése és mélyítése érdekében értékelni kell a jelen irányelv alkalmazásának hatékonyságát, különösen statisztikák alapján. Ugyanakkor nyomon kell követni azokat az eseteket, amelyekben a tagállamok megtagadták az információátadást vagy a közigazgatási vizsgálat lefolytatását.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására az automatikus információcsere hatálya alá tartozó jövedelmi és tőkekategóriák, valamint azon jövedelem- és tőkeküszöbök technikai fejlesztésére vonatkozóan, amelyek felett az információcsere kötelező. Az igazgatási együttműködés sajátos jellegére való tekintettel, a felhatalmazásnak határozatlan időre kell szólnia.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont – d pont
d) bármely jogi konstrukció, beleértve a partnerségeket és trösztöket, amelyek jövedelmére vagy tőkéjére az ezen irányelv hatálya alá tartozó adók vonatkoznak;
d) bármely egyéb jogi eszköz vagy konstrukció, függetlenül jellegétől vagy formájától, és attól, hogy rendelkezik-e vagy sem jogi személyiséggel, amelynek olyan eszközök lehetnek a tulajdonában és kezelésében, beleértve az azokból származó jövedelmet is,amelyekre vonatkozik az ezen irányelv hatálya alá tartozó adók bármelyike;
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont
8. "elektronikus úton": adatok elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása, a digitális tömörítést is beleértve, és tárolása vezetékes vagy rádión keresztül történő továbbítás, optikai technológiák vagy más elektromágneses megoldás alkalmazásával;
8. "elektronikus úton": adatok elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása, a digitális tömörítést is beleértve, és tárolása vezetékes vagy rádión keresztül történő továbbítás, optikai technológiák vagy más elektromágneses megoldás alkalmazásával, amennyiben e megoldások alkalmazása során biztosítani lehet az információ biztonságos védelmét;
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új) (I. szakaszban "Megkeresésre történő információcsere")
7a. cikk
Ellenőrzési rendszerek
Minden egyes tagállam az egyetlen adóügyi összekötő hivatala számára megfelelő ellenőrzési rendszereket alakít ki, az átláthatóság és költséghatékonyság érdekében, továbbá ennek megfelelően, a nyilvánosság számára is hozzáférhető jelentést készít, az éves monitoring gyakorlat keretében.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  Minden egyes tagállam illetékes hatósága automatikus információcsere útján tájékoztatja a többi tagállamot a különleges jövedelem- és tőkekategóriákról.
(1)  Minden egyes tagállam illetékes hatósága automatikus információcsere útján tájékoztatja a másik tagállam illetékes hatóságát az utóbbi tagállamban adóügyi illetőséggel rendelkező személyekkel kapcsolatban a következő különleges jövedelem- és tőkekategóriákról:
a) munkából származó jövedelmek;
b) igazgatói illetmények;
c) osztalékok;
d) tőkenyereségek;
e) jogdíjak;
f) olyan életbiztosítási termékek, amelyekre az információcseréről szóló egyéb uniós jogi eszközök és más hasonló intézkedések nem vonatkoznak;
g) nyugdíjak;
h) ingatlantulajdon és az ebből származó jövedelem.
Az ilyen információkat a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet védi. A tagállamok és a Bizottság a személyes adatok lehívásával együtt járó esetekben tiszteletben tartják az átláthatósággal kapcsolatos kötelezettségeket és az érdekelt felekre vonatkozó információkat. Biztosítani kell a megfelelő szintű védelmet, a korlátozott idejű tárolási időszakot és az adatnyilvántartó intézmény vagy szerv elszámoltathatóságát.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 24. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül elfogadja a következőket:
(2)  A 2. cikkben említett adók megállapítása hatékonyságának a tagállamokban összegyűjtött tapasztalatok alapján történő javítása érdekében a Bizottság a 22a., 22b. és 22c. cikkeknek megfelelően elsőként …-ig* felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek:
a) az alkalmazási körbe bevonandó jövedelem- és tőkekategóriákat;
a) tisztázzák az (1) bekezdésben említett kategóriákon belüli bármely konkrét feltételt vagy korlátozást;
b) a kicserélendő információ típusát;;
b) minden egyes jövedelem- és vagyonkategória esetén meghatározzák azt a küszöbértéket, amely felett az információcsere kötelező.
c) az a) pontban említett kategóriákon belül bármely különös feltételt vagy korlátozást;
d) az információcsere gyakoriságát;
e) az információcserével kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket.
* kérjük az időpont beillesztését: az irányelv hatálybalépése után két évvel.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az automatikus információcsere működését a Bizottság évente értékeli, és arról jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára. A belső piac zökkenőmentes működésének elősegítése érdekében, az értékelés alapján a Bizottság javaslatot tesz az automatikus információcsere kiterjesztését és minőségének javítását célzó intézkedésekre.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Egy tagállam illetékes hatósága jelezheti egy másik tagállam illetékes hatósága számára, hogy nem kíván információt kapni az (1) bekezdésben említett jövedelem- és tőkekategóriákról, illetve hogy nem kíván információt kapni az egy bizonyos meghatározott küszöbértéket át nem lépő jövedelmekről és tőkékről. Ilyen esetben az adott illetékes hatóság erről értesíti a Bizottságot.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  Az információ átadására évente legalább egyszer kerül sor, de legkésőbb hat hónappal az információt összegyűjtő tagállam költségvetési évének lezárását követően.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
(4)  Ha a tagállamok a 2. cikkben említett adók helyes megállapítása céljából két- vagy többoldalú megállapodásokat kötnek, rendelkezniük kell a bizonyos jövedelem- és tőkekategóriákhoz kapcsolódó automatikus információcseréről. E célból az említett megállapodásokban a következő elemeket kell meghatározniuk:
(4)  Ha a tagállamok a 2. cikkben említett adók helyes megállapítása céljából két- vagy többoldalú megállapodásokat kötnek, rendelkezniük kell a bizonyos jövedelem- és tőkekategóriákhoz kapcsolódó automatikus információcseréről, a 95/46/EK irányelvnek és a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően. E célból az említett megállapodásokban a következő elemeket kell meghatározniuk:
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
(2)  Ha a megkereső hatóság tisztviselői jelen vannak az (1) bekezdés szerinti közigazgatási vizsgálatoknál, azzal a feltétellel gyakorolhatják a megkeresett hatóság tisztviselőire ruházott vizsgálati hatáskört, hogy ezt a megkeresett tagállam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megfelelően teszik.
(2)  Ha a megkereső hatóság tisztviselői jelen vannak az (1) bekezdés szerinti közigazgatási vizsgálatoknál, a megkeresett hatóság beleegyezésével és az általa meghatározott iránymutatások szerint részt vehetnek a vizsgálat lefolytatásában.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 16. cikk (2) és (4) bekezdését semmi esetre sem lehet úgy értelmezni, hogy az lehetővé teszi egy tagállam megkeresett hatósága számára a megkereső tagállamban adózási szempontból illetőséggel rendelkező személyre vonatkozó információszolgáltatás visszautasítását, kizárólag azért, mert ez az információ egy bank, más pénzügyi intézmény, egy meghatalmazott vagy egy ügynökként illetve vagyonkezelőként fellépő személy birtokában van, vagy mert egy személy tulajdoni érdekeltségére vonatkozik.
(2)  A 16. cikk (2) és (4) bekezdését semmi esetre sem lehet úgy értelmezni, hogy az lehetővé tenné egy tagállam megkeresett hatósága számára az 5. cikk (1) bekezdése értelmében releváns információszolgáltatás visszautasítását kizárólag azért, mert ez az információ egy bank, más pénzügyi intézmény, egy meghatalmazott vagy egy ügynökként illetve vagyonkezelőként fellépő személy birtokában van, vagy mert egy személy tulajdoni érdekeltségére vonatkozik.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok évente beszámolnak a Bizottságnak azokról az esetekről, amelyekben megtagadták az információátadást vagy a közigazgatási vizsgálat lefolytatását, egyben megadva a döntésük mögött húzódó indokokat is. A Bizottság a 24. cikk (3) bekezdése értelmében értékeli ezt a bejelentést, és ajánlásokat fogalmaz meg az ilyen esetek csökkentése érdekében.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
V a fejezet – cím (új)
Va.  FEJEZET
Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
22a cikk (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
22a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A 8. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó jogkört határozatlan időtartamra ruházzák a Bizottságra.
(2)  Amint a Bizottság elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(3)  A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására való feljogosítására a 22b. és a 22c. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
22 b cikk (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
22b. cikk
A felhatalmazás visszavonása
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja az 8. cikk (2) bekezdésében említett hatáskör-átruházást.
(2)  Az az intézmény, amely a felhatalmazás visszavonására irányuló belső eljárást indított, törekszik arra, hogy tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megnevezve azokat a hatásköröket is, amelyekre a visszavonás vonatkozhat.
(3)  A visszavonásról szóló határozat véget vet az erről szóló határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
22 c cikk (új)
A Bizottság által javasolt szöveg
Módosítás
22c. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kifogásolása
(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.
(2)  Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az aktus az abban megállapított időpontban lép hatályba.
(3)  Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel valamely felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, a szóban forgó jogi aktus nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogását.
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  Ha egy tagállam illetékes hatósága egy harmadik országtól a 2. cikkben említett adók helyes megállapítása céljából információt kap, az említett hatóság továbbítja az információt azon tagállamok illetékes hatóságának, amelyek számára ez az információ hasznos lehet, és minden esetben továbbítja azoknak, akik ezt kérik, amennyiben ezt a harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodások nem zárják ki.
(1)  Ha egy tagállam illetékes hatósága egy harmadik országtól a 2. cikkben említett adók helyes megállapítása céljából információt kap, az említett hatóság továbbítja az információt azon tagállamok illetékes hatóságának, amelyek számára ez az információ ezen adók helyes megállapításához szükséges, és minden esetben továbbítja azoknak, akik ezt kérik, amennyiben ezt a harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodások nem zárják ki.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Az illetékes hatóságok a személyes adatok harmadik országok felé történő kiadására vonatkozó hazai rendelkezésekkel összhangban közölhetik az ezen irányelv szerint megszerzett információkat egy harmadik országgal, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
(2)  Az illetékes hatóságok a személyes adatok harmadik országok felé történő kiadására vonatkozó hazai rendelkezésekkel összhangban közölhetik az ezen irányelv szerint megszerzett információkat egy harmadik országgal. Az információ harmadik országnak történő, bármely ilyen átadását a 95/46/EK irányelvnek megfelelően kell végrehajtani,feltéve, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat