Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0004(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0006/2010

Teksty złożone :

A7-0006/2010

Debaty :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0013

Teksty przyjęte
PDF 441kWORD 144k
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg
Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0029),

–   uwzględniając art. 93 i 94 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6–0062/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. "Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych" (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0006/2010),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Aby odpowiednio stosować i sprawdzać różne systemy opodatkowania państw członkowskich, należy posiadać odpowiednie informacje na temat działalności podlegającej opodatkowaniu prowadzonej w innych państwach członkowskich. Wśród różnych metod automatyczna wymiana danych stanowi najskuteczniejszy sposób przekazywania bieżących informacji w celu odpowiedniego opodatkowania, w szczególności w przypadkach transgranicznych. Aby taki sposób automatycznej wymiany informacji był skuteczny, należy określić kategorie i zakresy jej obowiązkowego stosowania. Ponadto należy umożliwić ustanowienie podwójnego ograniczenia w zależności od kategorii, odnośnie do których przekazywane są informacje, i/lub kwoty, od której uruchamiany jest mechanizm.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
(10)  Państwa członkowskie powinny automatycznie przekazywać wszelkie informacje, jeżeli państwo członkowskie ma powody sądzić, że w innym państwie członkowskim doszło do naruszenia lub mogło dojść do naruszenia przepisów podatkowych, jeżeli w innym państwie członkowskim istnieje ryzyko nieprawidłowego opodatkowania lub jeżeli w innym państwie członkowskim z jakiegokolwiek powodu wystąpiło lub może wystąpić uniknięcie bądź uchylenie się od zapłaty podatku, a w szczególności jeżeli ma miejsce fikcyjny transfer zysków między przedsiębiorstwami w różnych państwach członkowskich lub gdy tego rodzaje transakcje między przedsiębiorstwami w dwóch państwach członkowskich są dokonywane poprzez kraj trzeci w celu uzyskania korzyści podatkowych.
(10)  Państwa członkowskie powinny automatycznie przekazywać wszelkie informacje, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności klientów, jeżeli państwo członkowskie ma powody sądzić, że w innym państwie członkowskim doszło do naruszenia lub mogło dojść do naruszenia przepisów podatkowych, jeżeli w innym państwie członkowskim istnieje ryzyko nieprawidłowego opodatkowania lub jeżeli w innym państwie członkowskim z jakiegokolwiek powodu wystąpiło lub może wystąpić uniknięcie bądź uchylenie się od zapłaty podatku, a w szczególności jeżeli ma miejsce fikcyjny transfer zysków między przedsiębiorstwami w różnych państwach członkowskich lub gdy tego rodzaje transakcje między przedsiębiorstwami w dwóch państwach członkowskich są dokonywane poprzez kraj trzeci w celu uzyskania korzyści podatkowych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)
(11a)  Takie informacje należy również chronić zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1 oraz zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe oraz swobodnego przepływu takich danych2. Państwa członkowskie i Komisja powinny przestrzegać zobowiązań dotyczących przejrzystości i informacji na temat zainteresowanych stron w przypadkach dotyczących odzyskiwania danych osobowych. Należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony, ograniczony okres przechowywania oraz odpowiedzialność instytucji lub organu przechowującego dane.
_______________________________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 8 z 12.1.01, s. 1.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 b preambuły (nowy
(11b)  W przypadkach określonych w punktach 9, 10 i 11 preambuły przewidziana możliwość wymiany informacji nie powinna skutkować nałożeniem na osoby lub przedsiębiorstwa dodatkowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości;
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
(12)  Istotne jest, by urzędnicy administracji podatkowej jednego państwa członkowskiego mieli prawo przebywać na terytorium innego państwa członkowskiego i wykonywać uprawnienia dochodzeniowe przyznane urzędnikom współpracującego państwa członkowskiego.
(12)   W celu zacieśnienia współpracę między administracją podatkową państw członkowskich istotne jest, by urzędnicy administracji podatkowej jednego państwa członkowskiego mieli prawo przebywać na terytorium innego państwa członkowskiego.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)
(17a)  Aby zwiększyć możliwość stosowania niniejszej dyrektywy i jej skuteczność, należy ustanowić taki sam obowiązek zarówno w zakresie przekazywania informacji już dostępnych przez organy współpracujące, jak i w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych niezbędnych do uzyskania takich informacji.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
(19)  Państwo członkowskie nie powinno jednak odmówić przekazania informacji dlatego, że nie ma w tym własnego interesu lub dlatego, że informacje dotyczące osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze agenta lub powiernika, lub też dlatego, że dotyczą one praw własnościowych osób.
(19)  Państwo członkowskie nie powinno jednak odmówić przekazania informacji dlatego, że nie ma w tym własnego interesu lub dlatego, że informacje znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze agenta lub powiernika, lub też dlatego, że dotyczą one praw własnościowych osób.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły
(20)  Należy również wskazać, że jeżeli państwo członkowskie zapewnia krajowi trzeciemu szersze możliwości współpracy niż przewidziane w niniejszej dyrektywie, to nie powinno odmawiać tego rodzaju szerszej współpracy innym państwom członkowskim.
(20)  Należy również wskazać, że jeżeli państwo członkowskie zapewnia krajowi trzeciemu szersze możliwości współpracy niż przewidziane w niniejszej dyrektywie, to nie powinno odmawiać tego rodzaju szerszej współpracy innym państwom członkowskim. Każde przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego powinno być zgodne z dyrektywą 95/46/WE.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły
(22)  Należy dokonać oceny skuteczności współpracy administracyjnej, w szczególności na podstawie statystyk.
(22)   W celu umocnienia i pogłębienia współpracy administracyjnej, należy dokonać oceny skuteczności stosowania niniejszej dyrektywy, w szczególności na podstawie statystyk. Należy również wprowadzić monitorowanie przypadków, w których państwa członkowskie odmówiły przekazania informacji lub wszczęcia postępowania administracyjnego.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 a preambuły (nowy)
(23a)  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do usprawnień technicznych dotyczących kategorii dochodów i kapitału podlegających automatycznej wymianie informacji oraz dotyczących progów dochodu, powyżej których wymiana informacji jest obowiązkowa. Ze względu na szczególny charakter współpracy administracyjnej uprawnienie to powinno obowiązywać przez czas nieokreślony.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6 – litera d)
(d) wszystkie porozumienia prawne, w tym partnerstwa i trusty, których dochody lub kapitał podlegają jakiemukolwiek z podatków objętych niniejszą dyrektywą;
(d) wszelkie inne instrumenty lub porozumienia prawne, niezależnie od ich charakteru lub postaci, posiadające osobowość prawną lub nie, posiadające aktywa, łącznie z pochodzącymi z nich dochodami, i zarządzające nimi, które podlegają jakiemukolwiek podatkowi objętemu niniejszą dyrektywą;
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 ‐ ustęp 8
8. "drogą elektroniczną" oznacza przy użyciu sprzętu elektronicznego do przetwarzania (w tym kompresji cyfrowej) oraz przechowywania danych, z wykorzystaniem transmisji kablowej, radiowej, technologii optycznych lub innych środków elektromagnetycznych;
8. "drogą elektroniczną" oznacza przy użyciu sprzętu elektronicznego do przetwarzania (w tym kompresji cyfrowej) oraz przechowywania danych, z wykorzystaniem transmisji kablowej, radiowej, technologii optycznych lub innych środków elektromagnetycznych, jeżeli można zastosować takie środki przy jednoczesnym zapewnieniu solidnej ochrony informacji;
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy) (w sekcji I "Wymiana informacji na wniosek")
Artykuł 7a
Systemy kontroli
Każde państwo członkowskie opracowuje dla swojego jednego biura łącznikowego ds. opodatkowania odpowiednie systemy kontroli, aby zapewnić przejrzystość i opłacalność, oraz sporządza w związku z tym w ramach corocznej kontroli publicznie dostępne sprawozdanie na ten temat.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Właściwy organ każdego państwa członkowskiego przekazuje w drodze automatycznej wymiany pozostałym państwom członkowskim informacje dotyczące określonych kategorii dochodu i kapitału.
1.  Właściwy organ każdego państwa członkowskiego przekazuje w drodze automatycznej wymiany właściwemu organowi drugiego państwa członkowskiego informacje o osobach mających miejsce zamieszkania do celów podatkowych w tym drugim państwie członkowskim dotyczące następujących określonych kategorii dochodów i kapitału:
(a) dochody z wynagrodzenia;
(b) dodatki dyrektorskie;
(c) dywidendy;
(d) dochody z kapitału;
(e) tantiemy;
(f) produkty ubezpieczenia na życie nieobjęte innymi wspólnotowymi instrumentami prawnymi dotyczącymi wymiany informacji ani innych podobny środków;
(g) emerytury i renty;
(h) własność nieruchomości i pochodzące z nich dochody.
Informacje te są chronione zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Państwa członkowskie i Komisja powinny przestrzegać zobowiązań dotyczących przejrzystości i informacji na temat zainteresowanych stron w przypadkach dotyczących odzyskiwania danych osobowych. Należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony, ograniczony okres przechowywania oraz odpowiedzialność instytucji lub organu przechowującego dane.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą,której mowa w art. 24 ust. 2, ustalenia dotyczące:
2.  W celu poprawy oceny podatków, o których mowa w w art. 2, w oparciu o zgromadzone przez państwa członkowskie doświadczenia Komisja przyjmuje, po raz pierwszy do ...*, akty delegowane zgodnie z art. 22a, art. 22b i art. 22c, które:
(a) uwzględnianych kategorii dochodu i kapitału;
(a) wyjaśniają wszelkie szczególne warunki lub ograniczenia w ramach kategorii wymienionych w ust. 1;
(b) rodzaj wymienianych informacji;
(b) określają górny pułap każdej kategorii dochodów i kapitału, powyżej którego wymiana informacji jest obowiązkowa.
(c) szczególne warunki lub ograniczenia w ramach kategorii wymienionych w lit. a);
(d) częstotliwość wymiany;
(e) praktyczne ustalenia dotyczące wymiany informacji.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: *2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja co roku ocenia funkcjonowanie automatycznej wymiany informacji oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na ten temat. Na podstawie własnej oceny Komisja proponuje środki mające na celu zwiększenie zakresu i jakości wymogu automatycznej wymiany, aby umożliwić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Właściwy organ państwa członkowskiego może poinformować właściwy organ innego państwa członkowskiego, że nie chce otrzymywać informacji o kategoriach dochodów i kapitału, wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, lub że nie chce otrzymywać informacji o dochodach i kapitale, które nie przekraczają określonego pułapu. W takim przypadku właściwy organ informuje o tym również Komisję.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Informacje przekazuje się co najmniej raz w roku i najpóźniej sześć miesięcy po zamknięciu roku budżetowego państwa członkowskiego, w którym uzyskano informacje.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
4.  Jeżeli państwa członkowskie zawierają dwustronne lub wielostronne umowy celem prawidłowego naliczania podatków, o których mowa w art. 2, zapewniają one automatyczną wymianę informacji dotyczących określonych kategorii dochodu i kapitału. W tym celu określają one w tych umowach następujące elementy:
4.  Jeżeli państwa członkowskie zawierają dwustronne lub wielostronne umowy celem prawidłowego naliczania podatków, o których mowa w art. 2, zapewniają one automatyczną wymianę informacji dotyczących określonych kategorii dochodu i kapitału zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. W tym celu określają one w tych umowach następujące elementy:
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit pierwszy
2.  Jeżeli urzędnicy organu wnioskującego są obecni podczas postępowania administracyjnego zgodnie z ust. 1, mogą oni wykonywać uprawnienia dochodzeniowe przysługujące urzędnikom organu współpracującego, pod warunkiem że wykonują te uprawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi we współpracującym państwie członkowskim.
2.  Jeżeli urzędnicy organu składającego wniosek są obecni podczas postępowania administracyjnego zgodnie z ust. 1 mogą wspólnie z organem współpracującym i w ramach ustalonych przez ten organ wytycznych, brać udział w przebiegu postępowania.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Artykułu 16 ust. 2 i 4 nie można w żadnym wypadku interpretować jako umożliwiającego organowi współpracującemu państwa członkowskiego odmowę udzielenia informacji dotyczących osoby zamieszkałej do celów podatkowychpaństwie członkowskim organu wnioskującego z tego tylko względu, że informacje te znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze agenta lub powiernika lub też dlatego, że dotyczą one praw własnościowych osób.
2.  Artykułu 16 ust. 2 i 4 nie można w żadnym wypadku interpretować jako umożliwiającego organowi współpracującemu państwa członkowskiego odmowę udzielenia istotnych informacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 z tego tylko względu, że informacje te znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze agenta lub powiernika lub też dlatego, że dotyczą one praw własnościowych osób.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie corocznie informują Komisję o wszelkich przypadkach odmowy przekazania informacji lub wszczęcia postępowania administracyjnego, wskazując jednocześnie przyczyny takiej odmowy. Komisja dokonuje oceny tych informacji i wydaje zalecenia zmierzające do zmniejszenia liczby takich przypadków zgodnie z art. 24 ust. 3.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział V a – tytuł (nowy)
ROZDZIAŁ Va
AKTY DELEGOWANE
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)
Artykuł 22a
Wykonywanie delegacji
1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 2, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.
2.  Bezzwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.
3.  Udzielone Komisji uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w art. 12 b i 12 c.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 b (nowy)
Artykuł 22b
Odwołanie delegowanych uprawnień
1.  Delegację uprawnień, o których mowa w art. 8 ust. 2, może uchylić Parlament Europejski lub Rada.
2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o uchyleniu delegacji uprawnień, stara się o tym poinformować drugą instytucję oraz Komisję z podaniem delegowanych uprawnień, które mogą być przedmiotem uchylenia.
3.  Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Nie stanowi ona uszczerbku dla ważności już obowiązujących aktów delegowanych. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 c (nowy)
Artykuł 22c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten wydłuża się o dwa miesiące.
2.  W przypadku braku, do końca tego terminu, zastrzeżenia do aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady, akt delegowany publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.
3.  W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady akt delegowany nie wchodzi w życie. Instytucja wyrażająca zastrzeżenie do aktu delegowanego określa jego powody.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje z kraju trzeciego informacje służące do prawidłowego naliczenia podatków, o których mowa w art. 2, przekazuje te informacje właściwym organom państw członkowskich, którym mogą one być przydatne, a w każdym przypadku wszystkim tym, które się o to zwróciły, w zakresie, w jakim nie jest to wykluczone na mocy umów międzynarodowych z tym krajem trzecim.
1.  Jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego otrzymuje z kraju trzeciego informacje służące do prawidłowego naliczenia podatków, o których mowa w art. 2, przekazuje te informacje właściwym organom państw członkowskich, dla których są one niezbędne do dokonania dokładnej oceny tych podatków, a w każdym przypadku wszystkim tym, które się o to zwróciły, w zakresie, w jakim nie jest to wykluczone na mocy umów międzynarodowych z tym krajem trzecim.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Właściwe organy mogą przekazać informacje uzyskane zgodnie z niniejszą dyrektywą do kraju trzeciego, zgodnie z ich krajowymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
2.  Właściwe organy mogą przekazać informacje uzyskane zgodnie z niniejszą dyrektywą do kraju trzeciego, zgodnie z ich krajowymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, Każde takie przekazanie informacji do kraju trzeciego odbywa się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności