Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0004(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0006/2010

Predkladané texty :

A7-0006/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0013

Prijaté texty
PDF 453kWORD 149k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Administratívna spolupráca v oblasti daní *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o návrhu smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0029),

–   so zreteľom na články 93 a 94 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0062/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané "Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy" (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní EÚ

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0006/2010),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Na správne uplatňovanie a kontrolu rôznych daňových režimov platných v členských štátoch je potrebné mať k dispozícii adekvátne informácie o zdaniteľných činnostiach vykonávaných v iných členských štátoch. Spomedzi rôznych možností sa ako najefektívnejší prostriedok poskytovania aktuálnych informácií potrebných na správne zdaňovanie javí automatická výmena, a to najmä v cezhraničných prípadoch. Aby bola táto automatická metóda výmeny informácií účinná, treba tiež určiť kategórie a vymedziť oblasti, v ktorých je jej uplatňovanie povinné. Okrem toho by mala existovať možnosť stanoviť dvojaký limit podľa kategórií, na ktoré sa výmena informácií vzťahuje, a/alebo podľa hodnoty, od ktorej sa mechanizmus bude uplatňovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Členské štáty by si mali automaticky vymieňať všetky informácie, ak členský štát má dôvod domnievať sa, že v inom členskom štáte neboli dodržané daňové zákony alebo sa tak pravdepodobne stane, ak existuje riziko nesprávneho zdanenia v inom členskom štáte, alebo ak sa v inom členskom štáte plateniu dane uniklo alebo mohlo uniknúť, alebo sa jej z akéhokoľvek dôvodu vyhlo, a najmä ak dochádza k umelému prevodu ziskov medzi podnikmi v rôznych členských štátoch alebo ak sa takéto transakcie vykonávajú medzi podnikmi dvoch členských štátov cez tretiu krajinu s cieľom získať daňové výhody.
(10)  Pri súčasnom zabezpečení ochrany súkromia zákazníkaby si mali členské štáty automaticky vymieňať všetky informácie, ak členský štát má dôvod domnievať sa, že v inom členskom štáte neboli dodržané daňové zákony alebo sa tak pravdepodobne stane, ak existuje riziko nesprávneho zdanenia v inom členskom štáte, alebo ak sa v inom členskom štáte plateniu dane uniklo alebo mohlo uniknúť, alebo sa jej z akéhokoľvek dôvodu vyhlo, a najmä ak dochádza k umelému prevodu ziskov medzi podnikmi v rôznych členských štátoch alebo ak sa takéto transakcie vykonávajú medzi podnikmi dvoch členských štátov cez tretiu krajinu s cieľom získať daňové výhody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Tieto informácie by mali byť taktiež chránené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1, ako aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov2. Členské štáty a Komisia by mali zúčastneným stranám zabezpečiť dodržiavanie záruk týkajúcich sa transparentnosti a poskytovania informácií pri vyhľadávaní osobných údajov. Mala by sa zabezpečiť primeraná úroveň ochrany, obmedzená doba uchovávania a zodpovednosť inštitúcie alebo orgánu, ktorý bude mať údaje k dispozícii.
_______________________________
1Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 b (nové)
(11b)  V prípadoch uvedených v odôvodneniach 9, 10 a 11 by predpokladaná výmena informácií nemala viesť k tomu, aby osoby a podniky mali povinnosť predkladať ďalšie správy;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  Je dôležité, aby úradníci daňových úradov jedného členského štátu mohli byť prítomní na území iného členského štátu a smeli vykonávať kontrolné právomoci udelené úradníkom požiadaného členského štátu.
(12)  Na posilnenie administratívnej spolupráce v daňovej oblasti medzi členskými štátmi je dôležité, aby úradníci daňových úradov jedného členského štátu mohli byť prítomní na území iného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  S cieľom posilniť uplatňovanie tejto smernice a zabezpečiť jej vyššiu účinnosť je potrebné stanoviť rovnakú mieru záväznosti, čo sa týka odovzdávania už dostupných informácií zo strany požiadaného orgánu, ako aj vykonávania správnych prešetrení potrebných na získanie takýchto informácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 19
(19)  Členský štát by však nemal odmietnuť odovzdať informácie, pretože nemá žiadny domáci záujem alebo pretože informácie týkajúce sa obyvateľa iného členského štátu má banka, iná finančná inštitúcia, poverenec alebo osoba činná v zastúpení alebo v postavení splnomocnenca, alebo pretože sa týkajú majetkových podielov nejakej osoby.
(19)  Členský štát by však nemal odmietnuť odovzdať informácie, pretože nemá žiadny domáci záujem alebo pretože informácie má banka, iná finančná inštitúcia, poverenec alebo osoba činná v zastúpení alebo v postavení splnomocnenca, alebo pretože sa týkajú majetkových podielov nejakej osoby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Takisto je potrebné ujasniť, že ak členský štát poskytne tretej krajine širšiu spoluprácu, ako je ustanovené v tejto smernici, nemal by odmietnuť poskytnúť takú širšiu spoluprácu ďalším členským štátom.
(20)  Takisto je potrebné ujasniť, že ak členský štát poskytne tretej krajine širšiu spoluprácu, ako je ustanovené v tejto smernici, nemal by odmietnuť poskytnúť takú širšiu spoluprácu ďalším členským štátom. Každý prenos osobných údajov do tretej krajiny by sa mal uskutočniť v súlade so smernicou 95/46/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 22
(22)  Je potrebné vykonať hodnotenie účinnosti administratívnej spolupráce, najmä na základe štatistických údajov.
(22)  S cieľom posilniť a prehĺbiť administratívnu spoluprácu je potrebné vykonať hodnotenie účinnosti uplatňovania tejto smernice, najmä na základe štatistických údajov. Treba tiež zaviesť monitorovanie prípadov, keď členské štáty odmietli oznámiť informácie alebo vykonať správne prešetrenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Komisia by mala byť oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čo sa týka technických vylepšení kategórií príjmov a kapitálu podliehajúcich automatickej výmene informácií a hraníc príjmov, nad ktoré sa musí vykonávať výmena informácií. Vzhľadom na osobitný charakter administratívnej spolupráce by malo byť toto oprávnenie časovo neobmedzené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 3 – bod 6 – písmeno d
(d) akákoľvekprávna dohoda vrátane partnerstiev a trustov, ktorých príjem alebo kapitál podlieha niektorej dani zahrnutej v tejto smernici;
d) akýkoľvekiný právny nástroj alebo dohoda bez ohľadu na povahu alebo formu, s právnou subjektivitou alebo bez nej, ktoré vlastnia a spravujú aktíva vrátane príjmu z nich odvodeného a ktoré podliehajú niektorej dani zahrnutej v tejto smernici;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 3 – bod 8
8. "elektronickými prostriedkami" znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov;
8. "elektronickými prostriedkami" znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov, kde sa takéto prostriedky môžu použiť, pričom sa zaručí bezpečná ochrana informácií;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 7 a (nový) (v oddieli I "Výmena informácií na požiadanie")
Článok 7a
Kontrolné systémy
V záujme transparentnosti a efektívnosti vyvinie každý členský štát vhodné kontrolné systémy pre svoj jediný kontaktný daňový úrad a v kontexte ročného monitoringu vypracuje príslušnú správu, ktorá bude prístupná verejnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1
1.  Príslušné orgány jednotlivých členských štátov poskytnú ďalším členským štátom informácie o osobitných kategóriách príjmu a kapitálu prostredníctvom automatickej výmeny.
1.  Príslušné orgány jednotlivých členských štátov oznámia prostredníctvom automatickej výmenypríslušnému orgánu iného členského štátu informácie týkajúce sa osôb, ktoré majú v tomto druhom členskom štáte sídlo na daňové účely,týchto osobitných kategóriách príjmu a kapitálu:
a) príjmy z práce,
b) príplatky za výkon riadiacej funkcie,
c) dividendy,
d) kapitálové príjmy,
e) príjmy z licenčných poplatkov,
f) produkty životného poistenia, na ktoré sa nevzťahujú iné právne nástroje Spoločenstva týkajúce sa výmeny informácií ani iné podobné opatrenia,
g) dôchodky,
h) vlastníctvo nehnuteľností a z neho vyplývajúce príjmy.
Takéto informácie sú chránené smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001. Členské štáty a Komisia zabezpečia zúčastneným stranám dodržiavanie záruk týkajúcich sa transparentnosti a poskytovania informácií pri získavaní osobných údajov. Zabezpečí sa primeraná úroveň ochrany, obmedzená doba uchovávania a zodpovednosť inštitúcie alebo orgánu, ktorý bude mať údaje k dispozícii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2
2.  Komisia, v súlade s postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice prijme:
2.   V záujme zvýšenia účinnosti vymerania daní uvedených v článku 2 na základe skúseností členských štátovKomisia prijme, po prvý raz najneskôr do ...*, delegované akty v súlade s článkami 22a, 22b a 22c, ktoré:
(a) kategórie príjmu a kapitálu, ktoré majú byť obsiahnuté;
a) objasňujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia v rámci kategórií uvedených v odseku 1;
(b) druh informácií, ktoré sa majú vymieňať;
b) určujú pre každú kategóriu príjmov a kapitálu hranicu, nad ktorú sa musí uskutočniť výmena informácií.
(c) všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia v rámci kategórií uvedených v bode a);
(d) početnosť výmen;
(e) praktické úpravy týkajúce sa výmeny informácií.
*Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia každoročne hodnotí a predkladá správu Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní automatickej výmeny informácií. Na základe svojho hodnotenia Komisia navrhne opatrenia na zlepšenie rozsahu a kvality automatickej výmeny informácií s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)
3a.  Príslušný orgán jedného členského štátu môže príslušnému orgánu iného členského štátu oznámiť, že nemá záujem dostávať informácie týkajúce sa kategórií príjmu a kapitálu uvedených v odseku 1, alebo že nechce dostávať informácie o príjmoch a kapitále, ktoré nepresahujú stanovený prah. V takom prípade to príslušný orgán oznámi aj Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 8 - odsek 3 b (nový)
3b.  Informácie sa oznamujú minimálne jedenkrát ročne, a to najneskôr šesť mesiacov po skončení rozpočtového roka členského štátu, v ktorom sa informácie získali.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť
4.  Ak členské štáty uzatvoria dvojstranné alebo viacstranné dohody s cieľom správne vymerať dane uvedené v článku 2, zabezpečia automatickú výmenu informácií týkajúcich sa určitých kategórií príjmu a kapitálu. Preto sa v uvedených dohodách určia nasledujúce prvky:
4.  Ak členské štáty uzatvoria dvojstranné alebo viacstranné dohody s cieľom správne vymerať dane uvedené v článku 2, zabezpečia automatickú výmenu informácií týkajúcich sa určitých kategórií príjmu a kapitálu v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001. Preto sa v uvedených dohodách určia nasledujúce prvky:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Pokiaľ sú úradníci žiadajúceho orgánu prítomní na správnom prešetrení podľa odseku 1, môžu vykonávať svoje kontrolné právomoci udelené úradníkom požiadaného orgánu pod podmienkou, že tieto právomoci budú vykonávať v súlade s právnymi predpismi, nariadeniami alebo správnymi ustanoveniami požiadaného členského štátu.
2.  Pokiaľ sú úradníci žiadajúceho orgánu prítomní na správnom prešetrení podľa odseku 1, môžu na základe spoločnej dohody s požiadaným orgánom a v rámci usmernení, ktoré tento orgán stanovil, zasahovať do priebehu tohto prešetrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2
2.  Článok 16 ods. 2 a 4 sa v žiadnom prípade nepovažuje za povolenie, aby požiadaný orgán členského štátu odmietol poskytovať informácie týkajúce sa osoby, ktorá má vzhľadom na daňové účely sídlo v členskom štáte žiadajúceho orgánu, len preto, lebo tieto informácie má banka, iná finančná inštitúcia, poverenec alebo osoba činná v zastúpení alebo v postavení splnomocnenca, alebo pretože sa týkajú záujmov vlastníctva nejakej osoby.
2.  Článok 16 ods. 2 a 4 sa v žiadnom prípade nevykladá tak, že sa ním povoľuje požiadanému orgánu členského štátu odmietnuť poskytnúťnáležité informácie podľa článku 5 ods. 1 len preto, lebo tieto informácie má banka, iná finančná inštitúcia, poverenec alebo osoba konajúca v zastúpení alebo v postavení splnomocnenca, alebo pretože sa týkajú kapitálových podielov určitej osoby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 2 a (nový)
2a.  Raz ročne oznámia členské štáty Komisii prípady odmietnutia poskytnutia informácií alebo vykonania administratívneho prešetrenia, pričom uvedú dôvody odmietnutia. Komisia zhodnotí takto oznámené informácie a v súlade s článkom 24 ods. 3 vydá odporúčania v záujme zníženia počtu takýchto prípadov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Kapitola V a – názov (nový)
KAPITOLA Va
DELEGOVANÉ AKTY
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 22 a (nový)
Článok 22a
Vykonávanie delegovania právomocí
1.  Právomoc na prijímanie delegovaných aktov uvedená v článku 8 ods. 2 sa udeľuje Komisii na neobmedzené obdobie.
2.  Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.
3.  Právomoc na prijímanie delegovaných aktov sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 22b a 22c.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 22 b (nový)
Článok 22b
Odvolanie delegovania
1.  Delegovanie právomocí uvedené v článku 8 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.
2.  Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o odvolaní delegovania, sa usiluje informovať o tom druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli podliehať odvolaniu.
3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie stanovené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď, alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 22 c (nový)
Článok 22c
Námietky proti delegovaným aktom
1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu namietať do štyroch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na  podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa môže táto lehota predĺžiť o dva mesiace.
2.  Ak do uplynutia uvedenej lehoty nevznesie ani Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému právnemu aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a účinnosť nadobudne dňom v ňom uvedeným.
3.  Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietky proti delegovanému aktu, vysvetlí dôvody takéhoto konania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 1 - pododsek 1
1.  Ak príslušné orgány členského štátu dostanú od tretej krajiny informácie s cieľom správne vymerať dane uvedené v článku 2, uvedený orgán poskytne tieto informácie príslušným orgánom členských štátov, pre ktoré môžu byť užitočné, a v každom prípade všetkým tým, ktoré ich požadujú, pokiaľ to nevylučujú medzinárodné dohody s uvedenou treťou krajinou.
1.  Ak príslušný orgán členského štátu dostane od tretej krajiny informácie s cieľom správne vymerať dane uvedené v článku 2, uvedený orgán poskytne tieto informácie príslušným orgánom členských štátov, pre ktoré sú tieto informácie potrebné na presné vymeranie daní, a v každom prípade všetkým tým, ktoré ich požadujú, pokiaľ to nevylučujú medzinárodné dohody s uvedenou treťou krajinou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 23 – odsek 2 - úvodná časť
2.  V súlade so svojimi domácimi ustanoveniami o oznamovaní osobných údajov tretím krajinám môžu príslušné orgány oznámiť informácie získané v súlade s touto smernicou tretej krajine pod podmienkou, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
2.  V súlade so svojimi domácimi ustanoveniami o oznamovaní osobných údajov tretím krajinám môžu príslušné orgány oznámiť informácie získané v súlade s touto smernicou tretej krajine. Každý takýto prenos informácií do tretej krajiny sa uskutočňuje v súlade so smernicou 95/46/ES a iba ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia