Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0004(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0006/2010

Predložena besedila :

A7-0006/2010

Razprave :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Glasovanja :

PV 10/02/2010 - 9.3
CRE 10/02/2010 - 9.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0013

Sprejeta besedila
PDF 426kWORD 144k
Sreda, 10. februar 2010 - Strasbourg
Upravno sodelovanje na področju obdavčevanja *
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 o predlogu direktive Sveta o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja (KOM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0029),

–   ob upoštevanju členov 93 in 94 Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0062/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 113 in 115 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0006/2010),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju EU;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)  Za pravilno izvajanje in preverjanje različnih davčnih ureditev držav članic so potrebne ustrezne informacije o obdavčljivih dejavnostih, ki se izvajajo v drugih državah članicah. Med različnimi možnostmi se zdi najprimernejša avtomatična izmenjava tekočih informacij, ki so potrebne za točno obdavčitev, zlasti v čezmejnih primerih. Da bi bila takšna izmenjava informacij učinkovita, je treba določiti kategorije in področja, za katera je izmenjava informacij obvezna. Poleg tega bi morala obstajati možnost določitve dvojne meje za kategorije, za katere je treba informacije sporočiti, in/ali za vrednost, ob kateri se sproži mehanizem.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)  Države članice si morajo avtomatično izmenjati vse informacije, kadar ima država članica razloge za domnevo, da je bila v drugi državi članici kršena davčna zakonodaja ali obstaja verjetnost take kršitve, kadar obstaja tveganje neustreznega obdavčenja v drugi državi članici ali kadar je ali bi lahko iz kakršnega koli razloga šlo za utajo ali izogibanje davku in zlasti kadar gre za umeten prenos dobička med podjetji v različnih državah članicah ali kadar se take transakcije izvedejo med podjetji v dveh državah članicah prek tretje države zaradi pridobivanja davčnih ugodnosti.
(10)  Države članice si morajo avtomatično izmenjati vse informacije, kadar ima država članica razloge za domnevo, da je bila v drugi državi članici kršena davčna zakonodaja ali obstaja verjetnost take kršitve, kadar obstaja tveganje neustreznega obdavčenja v drugi državi članici ali kadar je ali bi lahko iz kakršnega koli razloga šlo za utajo ali izogibanje davku in zlasti kadar gre za umeten prenos dobička med podjetji v različnih državah članicah ali kadar se take transakcije izvedejo med podjetji v dveh državah članicah prek tretje države zaradi pridobivanja davčnih ugodnosti, hkrati pa zagotoviti varstvo zasebnosti strank.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)  Te informacije bi morali varovati tudi Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1 in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov2. Države članice in Komisija morajo spoštovati obveznosti v zvezi s preglednostjo in informacijami o zainteresiranih straneh v primerih, pri katerih se pridobivajo osebni podatki. Zagotoviti je treba ustrezno raven varstva, omejeno obdobje hrambe in odgovornost institucije ali organa, ki hrani podatke.
_______________________________
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2 UL L 8, 12. 1. 2001, str. 1.
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11 a)  V primerih iz uvodnih izjav 9, 10 in 11, predvidena možnost izmenjave podatkov za posameznike in podjetja ne sme pomeniti dodatne obveznosti poročanja.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Pomembno je, da se uradnikom davčne uprave ene države članice dovoli navzočnost na ozemlju druge države članice in da lahko izvajajo pooblastila pregleda, prenesena na zaprošeno državo članico.
(12)  Za spodbuditev upravnega sodelovanja med davčnimi upravami držav članic je pomembno, da se uradnikom davčne uprave ene države članice dovoli navzočnost na ozemlju druge.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)
(17a)  Za okrepitev uporabnosti in učinkovitosti te direktive bi morala veljati enaka stopnja obveznosti za zaprošeni organ pri sporočanju informacij, ki so že na voljo, in za administrativne preiskave, potrebne za pridobitev teh informacij.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 19
(19)  Vendar države članice ne smejo zavrniti predložitve informacij le zato, ker se same ne zanimajo za takšne informacije ali ker ima informacije v zvezi z rezidentom druge države članice banka, druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje v agenciji ali kot zastopnik, ali ker zadevajo lastniško udeležbo osebe.
(19)  Vendar država članica ne bi smela zavrniti predložitve informacij le zato, ker se sama ne zanima za takšne podatke ali ker ima podatke banka, druga finančna institucija, pooblaščenec ali oseba, ki deluje kot zastopnik ali fiduciar, ali ker zadevajo lastniško udeležbo osebe.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
(20)  Prav tako je treba pojasniti da, kadar država članica tretji državi zagotavlja širše sodelovanje, kot je predvideno s to direktivo, takšnega širšega sodelovanja ne more zavrniti drugi državi članici.
(20)  Prav tako je treba pojasniti da, kadar država članica tretji državi zagotavlja širše sodelovanje, kot je predvideno s to direktivo, takšnega širšega sodelovanja ne more zavrniti drugi državi članici. Vsak prenos osebnih podatkov v tretjo državo mora biti opravljen v skladu z Direktivo 95/46/ES.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 22
(22)  Oceniti je treba učinkovitost upravnega sodelovanja, zlasti na podlagi statističnih podatkov.
(22)  Za okrepitev in poglobitev upravnega sodelovanja je treba oceniti učinkovitost izvajanja te direktive, kar mora temeljiti zlasti na statističnih podatkih. Zagotoviti je treba tudi spremljanje primerov, ko so države članice zavrnile posredovanje informacij ali administrativno preiskavo.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)
(23a)  Komisija mora biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije ob upoštevanju tehničnih izboljšav kategorij prihodkov in kapitala, ki se izmenjavajo avtomatično, ter zgornja meja prihodkov, nad katero se informacije morajo izmenjavati. Zaradi posebnih značilnosti upravnega sodelovanja mora pooblastitev veljati za nedoločen čas.
Sprememba 10
Predlog direktive
Člen 3 – točka 6 – točka (d)
(d) vse pravne ureditve, vključno z osebnimi družbami in skladi, katerih prihodki ali kapital so predmet katerih koli davkov, za katere velja ta direktiva;
(d) kateri koli drugi pravni instrument ali ureditev ne glede na njegovo naravo in obliko, ki je ali ni pravna oseba, ter ima v lasti in upravlja sredstva, vključno s prihodki, ki iz njih izhajajo, in so predmet katerih koli davkov, za katere velja ta direktiva;
Sprememba 11
Predlog direktive
Člen 3 – točka 8
8. "z elektronskimi sredstvi" pomeni uporabo elektronske opreme za obdelavo, vključno z digitalno zgostitvijo, in shranjevanje podatkov ter uporabo žic, radijskega prenosa, optičnih tehnologij ali drugih elektromagnetnih sredstev;
8. "z elektronskimi sredstvi" pomeni uporabo elektronske opreme za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem , in shranjevanje podatkov ter uporabo žic, radijskega prenosa, optičnih tehnologij ali drugih elektromagnetnih sredstev, kjer se ta sredstva lahko uporabljajo ob zagotavljanju zaščite varnosti informacij;
Sprememba 12
Predlog direktive
Člen 7 a (novo) (v oddelku I "Izmenjava informacij na zahtevo")
Člen 7a
Sistemi kontrole
Vsaka država članica zaradi preglednosti in stroškovne učinkovitosti razvije ustrezen nadzorni sistem za svoj urad za zvezo ter v skladu s tem sestavi javno dostopno poročilo v okviru letnega postopka spremljanja.
Sprememba 13
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1
1.  Pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo posreduje informacije o posebnih kategorijah prihodka in kapitala drugim državam članicam.
1.  Pristojni organ vsake države članice z avtomatično izmenjavo pristojnemu organu druge države članice sporoči informacije o posebnih kategorijah prihodka in kapitala za osebe, ki so davčni rezidenti te druge države članice:
(a) prihodki od dela;
(b) direktorski prejemki;
(c) dividende;
(d) kapitalski dobički;
(e) licenčnine;
(f) proizvodi življenjskega zavarovanja, ki jih ne pokrivajo drugi pravni instrumenti Unije o izmenjavi informacij ali drugi podobni ukrepi;
(g) pokojnine;
(h) lastništvo nepremičnega premoženja in z njimi povezani prihodki.
Te informacije varuje Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001. Države članice in Komisija spoštujejo obveznosti v zvezi s preglednostjo in informacijami o zainteresiranih straneh v primerih, pri katerih se pridobivajo osebni podatki. Zagotovi se ustrezna raven varstva, omejeno obdobje hrambe in odgovornost institucije ali organa, ki hrani podatke.
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2
2.  Komisija v skladu s postopkom iz člena 24(2) v dveh letih od začetka veljavnosti te direktive sprejme:
2.  Za izboljšanje učinkovitosti odmere davkov iz člena 2 na podlagi izkušenj, zbranih v državah članicah, Komisija sprejme, prvič najkasneje do …*, delegirane akte v skladu s členi 22a, 22b in 22c, ki:
(a) kategorije prihodkov in kapitala, ki jih ureja;
(a) pojasnjujejo vse posebne pogoje ali omejitve za kategorije iz odstavka 1;
(b) vrsto informacij za izmenjavo;
(b) določajo za vsako kategorijo prihodkov in kapitala zgornjo mejo, nad katero je treba izmenjati informacije.
(c) vse posebne pogoje ali omejitve za kategorije iz točke (a);
(d) pogostost izmenjav;
(e) praktične postopke za izmenjavo informacij.
* UL vstavi datum: dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive.
Sprememba 15
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Komisija vsako leto oceni delovanje avtomatične izmenjave informacij in o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Na podlagi te ocene Komisija predlaga ukrepe za izboljšanje obsega in kakovosti zahteve za avtomatično izmenjavo informacij, da bi izboljšala nemoteno delovanje notranjega trga.
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Pristojni organ države članice lahko pristojnemu organu druge države članice sporoči, da ne želi prejemati informacij o kategorijah prihodka in kapitala iz odstavku 1 ali informacij o teh prihodkih in kapitalu, ki ne presegajo določenega praga. V tem primeru pristojni organ o tem obvesti tudi Komisijo.
Sprememba 17
Predlog direktive
Člen 8 - odstavek 3 b (novo)
3b.  Sporočanje informacij se opravi najmanj enkrat letno in najpozneje šest mesecev po koncu proračunskega leta v državi članici, v kateri se informacije zberejo.
Sprememba 18
Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del
4.  Kadar države članice sklenejo dvostranske ali večstranske sporazume s ciljem pravilne odmere davkov iz člena 2, zagotovijo avtomatično izmenjavo informacij, ki se nanašajo na nekatere kategorije prihodkov in kapitala. Zato v navedenih sporazumih določijo naslednje elemente:
4.  Kadar države članice sklenejo dvostranske ali večstranske sporazume s ciljem pravilne odmere davkov iz člena 2, zagotovijo avtomatično izmenjavo informacij, ki se nanašajo na nekatere kategorije prihodkov in kapitala v skladu z Direktivo 95/46/ES in Uredbo (ES) št. 45/2001. Zato v navedenih sporazumih določijo naslednje elemente:
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1
2.  Kadar so uradniki organa prosilca prisotni med uradnimi preiskavami na podlagi odstavka 1, lahko izvajajo pooblastila pregleda, prenesena na uradnike zaprošenega organa, če izvajajo ta pooblastila v skladu z zakonodajo, predpisi ali upravnimi določbami zaprošene države članice.
2.  Kadar so uradniki organa prosilca prisotni med administrativnimi preiskavami na podlagi odstavka 1, lahko v soglasju z zaprošenim organom in v skladu z njegovimi navodili posežejo v potek te preiskave.
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2
2.  V nobenem primeru se člen 16(2) in (4) ne šteje kot dovoljenje, da zaprošen organ države članice zavrne posredovanje informacij v zvezi z osebo, ki je rezident za davčne namene v državi članici organa prosilca, le zato, ker ima te informacije banka, druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje kot zastopnik ali fiduciar, ali ker zadevajo lastniško udeležbo osebe.
2.  V nobenem primeru se člen 16(2) in (4) ne šteje kot dovoljenje, da zaprošen organ države članice zavrne posredovanje pomembnih informacij v smislu člena 5(1) le zato, ker ima te podatke banka, druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki delujekot zastopnik ali fiduciar, ali ker zadevajo lastniško udeležbo osebe.
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Države članice Komisiji vsako leto poročajo o morebitnih zavrnitvah posredovanja informacij ali administrativnih preiskavah, pri tem pa sporočijo tudi razloge za zavrnitev. Komisija oceni informacije, ki so ji tako sporočene, in pripravi priporočila, da bi zmanjšala število takih primerov v skladu s členom 24(3).
Sprememba 22
Predlog direktive
Poglavje V a – naslov (novo)
POGLAVJE Va
DELEGIRANI AKTI
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 22 a (novo)
Člen 22a
Izvajanje pooblastila
1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(2) se dodeli Komisiji za nedoločen čas.
2.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno obvesti Evropski parlament in Svet.
3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz členov 22b in 22c.
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 22 b (novo)
Člen 22b
Preklic pooblastila
1.  Prenos pooblastila iz člena 8(2) lahko prekličeta Evropski parlament ali Svet.
2.  Institucija, ki je začela notranji postopek za odločanje, ali naj se prenos pooblastila prekliče, si prizadeva, da o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo, pri čemer navede, prenos katerih pooblastil bi lahko bil preklican.
3.  S sklepom o preklicu preneha prenos pooblastil, navedenih v tem sklepu. Učinkovati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni datum. Ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 22 c (novo)
Člen 22c
Ugovori zoper delegirane akte
1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta je mogoče obdobje podaljšati za dva meseca.
2.  Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na tam navedeni datum.
3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotujeta delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Kadar pristojni organ države članice prejme informacije za pravilno odmero davkov iz člena 2 iz tretje države, navedeni organ te informacije predloži pristojnim organom držav članic, ki bi jim te informacije lahko koristile, in v vsakem primeru vsem pristojnim organom, ki jih zahtevajo, če to dovoljujejo mednarodni sporazumi z navedeno tretjo državo.
1.  Kadar pristojni organ države članice prejme informacije za pravilno odmero davkov iz člena 2 iz tretje države, navedeni organ te informacije predloži pristojnim organom držav članic, ki te informacije potrebujejo za natančno odmero teh davkov, in v vsakem primeru vsem pristojnim organom, ki jih zahtevajo, če to dovoljujejo mednarodni sporazumi z navedeno tretjo državo.
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del
2.  V skladu z njihovimi domačimi določbami o sporočanju osebnih podatkov tretjim državam lahko pristojni organi tretji državi sporočijo informacije, pridobljene v skladu s to direktivo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
2.  V skladu z njihovimi domačimi določbami o sporočanju osebnih podatkov tretjim državam lahko pristojni organi tretji državi sporočijo informacije, pridobljene v skladu s to direktivo. Vsak tak prenos osebnih podatkov v tretjo državo mora biti opravljen v skladu z Direktivo 95/46/ES in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov