Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0007(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0002/2010

Indgivne tekster :

A7-0002/2010

Forhandlinger :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0014

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 63k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger *
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. februar 2010 om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (KOM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure - høring)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0028),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0061/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0002/2010),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Hver medlemsstat udarbejder passende kontrolsystemer for sit centrale forbindelseskontor eller for de kontorer, som den har udpeget som forbindelsesafdelinger, for at skabe gennemsigtighed og effektivitet og forelægger i forbindelse med den årlige evaluering en offentlig tilgængelig beretning herom.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Efter anmodning fra et centralt forbindelseskontor, et forbindelseskontor eller en forbindelsesafdeling i en medlemsstat (i det følgende benævnt "den bistandssøgende myndighed") udleverer det centrale forbindelseskontor, et forbindelseskontor eller en forbindelsesafdeling i den medlemsstat, som modtager anmodningen (i det følgende benævnt "den bistandssøgte myndighed"), de oplysninger, der måtte være relevante, for den bistandssøgende myndighed, ved inddrivelse af fordringer som omhandlet i artikel 2.
1.  De centrale forbindelseskontorer udveksler de oplysninger med de centrale forbindelseskontorer i de øvrige medlemsstater, der måtte være relevante for sidstnævnte ved inddrivelse af fordringerne som omhandlet i artikel 2.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Artikel 5
De centrale forbindelseskontorer udveksler oplysninger om tilbagebetaling af skatter, dog ikke merværdiafgifter, fra de nationale skattemyndigheder, hvis tilbagebetalingen vedrører personer, der er etableret i en anden medlemsstat, og beløb, der overstiger 10 000 EUR.
De centrale forbindelseskontorer udveksler oplysninger om tilbagebetaling af skatter, dog ikke merværdiafgifter, fra de nationale skattemyndigheder, hvis tilbagebetalingen vedrører personer, der er etableret i en anden medlemsstat.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2
2.  Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de bestemmelser, sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd være til stede under administrative undersøgelser i den bistandssøgte medlemsstat med henblik på at modtage de i artikel 4, stk. 1, nævnte oplysninger, hvis de er bemyndiget hertil af den bistandssøgende myndighed.
2.  Efter aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed og i overensstemmelse med de bestemmelser, sidstnævnte har fastlagt, kan embedsmænd være til stede under administrative undersøgelser i den bistandssøgte medlemsstat med henblik på at modtage de i dette direktiv nævnte oplysninger, hvis de er bemyndiget hertil af den bistandssøgende myndighed.
Hvis embedsmænd fra den bistandssøgende medlemsstat er til stede under administrative undersøgelser i henhold til første afsnit, kan de udøve de inspektionsbeføjelser, der tillægges embedsmænd i den bistandssøgte medlemsstat, på betingelse af at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte medlemsstat.
Hvis embedsmænd fra den bistandssøgende myndighed er til stede under administrative undersøgelser i henhold til første afsnit, kan de, når der er indgået aftale herom, udøve de inspektionsbeføjelser, der tillægges den bistandssøgte myndigheds embedsmænd, på betingelse af at de udøver disse beføjelser i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat.
Hvis den person, der undersøges, nægter at respektere de inspektionsforanstaltninger, der pålægges af embedsmændene fra den bistandssøgende medlemsstat, anses dette af den bistandssøgte medlemsstat som manglende respekt over for medlemsstatens egne embedsmænd.
Hvis den person, der undersøges, vægrer sig mod de inspektionsforanstaltninger, der pålægges af den bistandssøgende myndigheds embedsmænd, anses dette af den bistandssøgte myndighed som vægring over for dens egne embedsmænd, såfremt der er indgået en aftale mellem den bistandssøgende myndighed og den bistandssøgte myndighed om de inspektionsbeføjelser, der er tillagt embedsmænd af den bistandssøgte myndighed.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b
b) ved fremsendelse, med anbefalet brev eller elektronisk, af en standardformular, som akten eller afgørelsen fra den bistandssøgende medlemsstat er vedhæftet til; til denne standardformular anvendes modellen i bilag I.
b) ved fremsendelse, med anbefalet brev eller elektronisk, af en standardformular, som akten eller afgørelsen fra den bistandssøgende medlemsstat eller en bekræftet kopi deraf er vedhæftet til; til denne standardformular anvendes modellen i bilag I.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3
3.  Hele det beløb, som er inddrevet af den bistandssøgte myndighed, overføres til den bistandssøgende medlemsstat.
3.  Hele det beløb, som er inddrevet af den bistandssøgte myndighed, overføres til den bistandssøgende medlemsstat inden 14 dage efter datoen for modtagelse af anmodningen om inddrivelse.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 23 a (ny)
Artikel 23a
Opfølgning af aktiviteter til gennemførelse af direktivet
De centrale forbindelseskontorer udarbejder en årlig rapport om det samarbejde, der har fundet sted i løbet af det foregående skatteår til gennemførelse af dette direktiv. Denne rapport skal mindst omfatte antallet af modtagne og afgivne anmodninger, de trufne foranstaltninger, de grunde, der er givet i tilfælde af afslag, den tid, det har taget at behandle anmodningen, de beløb, som er fordret, og de faktisk inddrevne beløb. Rapporten sendes med henblik på udtalelse til Europa-Parlamentet og Kommissionen.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)
Kommissionen bestræber sig på at fremme et godt samarbejde mellem medlemsstaterne og kontrollerer løbende eventuelle klager over manglende udveksling af informationer eller manglende bistand mellem medlemsstaterne i forbindelse med inddrivelse af fordringer i henhold til dette direktiv.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 27 a (ny)
Artikel 27a
Kommissionens analyse
Kommissionen foretager en sammenlignende analyse af et bredt udvalg af de forskellige instrumenter til inddrivelse af fordringer, som er fastlagt i medlemsstaternes skattelovgivninger, såsom indtægtsordrer, anmodninger om inddrivelse specificeret i tingbogsregistre, pantehæftelser, ved lov fastsatte og i praksis anvendte frister i inddrivelsesprocedurer med henblik på fremme af anvendelsen af bedste praksis ved skatteinddrivelse i medlemsstaterne.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik