Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0007(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0002/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0002/2010

Viták :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Szavazatok :

PV 10/02/2010 - 9.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0014

Elfogadott szövegek
PDF 305kWORD 68k
2010. február 10., Szerda - Strasbourg
Az adókból, illetékekből, vámokból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás *
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

Az Európai Parlament 2010. február 10-i jogalkotási állásfoglalása az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0028),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93 és 94. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0061/2009),

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő nemzetközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 113. és 115. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0002/2010),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  Az átlátható és költséghatékony szervezet biztosítása érdekében minden tagállam a központi összekötő hivatala vagy a kijelölt összekötő hivatalok mint összekötő szervek számára megfelelő ellenőrző rendszereket alakít ki, és erről éves felülvizsgálat keretében megfelelő, nyilvánosan hozzáférhető jelentést készít.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)  A tagállamok központi összekötő hivatalának, összekötő hivatalának vagy más összekötő szervének (a továbbiakban: a megkereső hatóság) kérésére annak a tagállamnak a központi összekötő hivatala, összekötő hivatala vagy más összekötő szerve, amelyhez a kérelem beérkezett (a továbbiakban: a megkeresett hatóság) biztosít minden olyan információt, amely a megkereső hatóság számára a 2. cikkben említett követeléseinek behajtása során fontos lehet.
(1)  A központi összekötő hivatalok a többi tagállam központi összekötő hivatalával megosztanak minden olyan információt, amely ez utóbbi számára a 2. cikkben említett követelések behajtása során fontos lehet.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
5. cikk
A központi összekötő hivatalok információt cserélnek a nemzeti adóhatóságok általi adóvisszatérítésekre vonatkozóan, a hozzáadottérték-adó kivételével, ha az említett visszatérítések más tagállamban letelepedett személyt érintenek és 10 000 EUR-t meghaladó összegre vonatkoznak.
A központi összekötő hivatalok információt cserélnek a nemzeti adóhatóságok általi adóvisszatérítésekre vonatkozóan, a hozzáadottérték-adó kivételével, ha az említett visszatérítések más tagállamban letelepedett személyt érintenek.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság által felhatalmazott tisztviselők a 4. cikk (1) bekezdése szerinti információ megszerzése céljából jelen lehetnek a megkeresett tagállam területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál.
(2)  A megkereső és a megkeresett hatóság közötti megállapodás alapján és az utóbbi által megállapított feltételekkel összhangban a megkereső hatóság által felhatalmazott tisztviselők az ezen irányelv szerinti információ megszerzése céljából jelen lehetnek a megkeresett tagállam területén végrehajtott közigazgatási vizsgálatoknál.
Amennyiben az első albekezdésnek megfelelően egy közigazgatási vizsgálat a megkereső tagállam tisztviselőinek jelenlétében zajlik, ezek a tisztviselők gyakorolhatják a megkeresett tagállam tisztviselőire ruházott vizsgálati hatáskört, feltéve, hogy azt a megkeresett tagállamban hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban teszik.
Amennyiben az első albekezdésnek megfelelően egy közigazgatási vizsgálat a megkereső hatóság tisztviselőinek jelenlétében zajlik, ezek a tisztviselők megállapodás esetén gyakorolhatják a megkeresett hatóság tisztviselőire ruházott vizsgálati hatáskört, feltéve, hogy azt a megkeresett hatóság tagállamában hatályban lévő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban teszik.
Ha a vizsgálat által érintett személy a megkereső tagállam tisztviselői által végzett ellenőrzés során elutasítja azok intézkedéseinek betartását, a megkeresett tagállam ezt saját tisztviselőjével szembeni elutasításnak tekinti és annak megfelelően kezeli.
Amennyiben a tagállamok a megkeresett hatóság tisztviselőire ruházott ellenőrzési hatáskörről megállapodást kötöttek, és a vizsgálat által érintett személy a megkereső tagállam tisztviselői által végzett ellenőrzés során elutasítja azok intézkedéseinek betartását, a megkeresett tagállam ezt saját tisztviselőjével szembeni elutasításnak tekinti és annak megfelelően kezeli.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont
b) formanyomtatvány ajánlott levélben vagy elektronikus úton történő küldése, amelyhez csatolva van a megkereső tagállamból származó okirat vagy határozat; ehhez a formanyomtatványhoz az I. mellékletben található mintát kell használni.
b) formanyomtatvány ajánlott levélben vagy elektronikus úton történő küldése, amelyhez csatolva van a megkereső tagállamból származó okirat vagy határozat, vagy annak hiteles példánya; ehhez a formanyomtatványhoz az I. mellékletben található mintát kell használni.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  A megkeresett hatóság az általa behajtott követelés teljes összegét átutalja a megkereső tagállam részére.
(3)  A megkeresett hatóság az általa behajtott követelés teljes összegét a kérés beérkezése után 14 napon belül átutalja a megkereső tagállam részére.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk (új)
23a. cikk
Az irányelv keretében elvégzett tevékenységek nyomon követése
A központi összekötő hivatalok évente jelentést készítsenek az előző adóév során az ezen irányelv keretében végzett együttműködési tevékenységeikről. E jelentés tartalmazza legalább a beérkezett és kibocsátott kérelmek számát, a velük kapcsolatos további teendőket, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás indokait, a feldolgozásra szánt időt, a követelés összegét és a ténylegesen behajtott összegeket. E jelentést véleményezés céljából meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)
A Bizottság elősegíti a tagállamok közötti jó együttműködést, és folyamatosan nyomon követi az ezen irányelvben foglalt behajtással kapcsolatos, a tagállamok közötti információcsere és a segítségnyújtás hiányosságait érintő esetleges panaszokat.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
27 a cikk (új)
27a. cikk
Bizottsági elemzés
A Bizottság a tagállamok adótörvényeiben foglalt behajtási eszközökről – így a beszedési megbízásokról, az ingatlan-nyilvántartásban meghatározott behajtási követelésekről, a zálogjogokról, a végrehajtási eljárás jogszabályokban előírt és a gyakorlatban alkalmazott határidőiről – széles körű összehasonlító elemzést készít annak érdekében, hogy megkönnyítse a tagállamok számára az adóbehajtással kapcsolatos bevált gyakorlatok végrehajtását.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat