Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0007(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0002/2010

Teksty złożone :

A7-0002/2010

Debaty :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Głosowanie :

PV 10/02/2010 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0014

Teksty przyjęte
PDF 379kWORD 67k
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg
Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń *
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0028),

–   uwzględniając art. 93 i 94 traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0061/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. "Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych" (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 113 i 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0002/2010),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6 a (nowy)
6a. każde państwo członkowskie opracowuje odpowiednie systemy kontroli dla swojego centralnego biura łącznikowego lub dla biur łącznikowych wyznaczonych jako wydziały łącznikowe, żeby osiągnąć przejrzystą i wydajność pod względem kosztów, oraz upublicznia w tej sprawie stosowne roczne sprawozdanie w ramach rocznego monitoringu.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.   Na wniosek centralnego biura łącznikowego, biura łącznikowego lub wydziału łącznikowego państwa członkowskiego (zwanego dalej "organem wnioskującym"), centralne biuro łącznikowe, biuro łącznikowe lub wydział łącznikowy państwa członkowskiego, do którego skierowano wniosek (zwane dalej "organem współpracującym"), udzielają wszelkich informacji, które mogą być istotne dla organu wnioskującego w celu odzyskania wierzytelności, o których mowa w art. 2.
1.   Centralne biura łącznikowe dokonują z centralnymi biurami innych państw członkowskich wymiany informacji, które mogą być istotne dla tych ostatnich w celu odzyskania ich wierzytelności, o których mowa w art. 2.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
Centralne biura łącznikowe wymieniają informacje na temat zwrotów podatków, innych niż podatek od wartości dodanej, dokonanych przez krajowe organy podatkowe, jeżeli zwroty te dotyczą podmiotów posiadających swoją siedzibę w innym państwie członkowskim i kwot przekraczających 10 000 EUR.
Centralne biura łącznikowe wymieniają informacje na temat zwrotów podatków, innych niż podatek od wartości dodanej, dokonanych przez krajowe organy podatkowe, jeżeli zwroty te dotyczą podmiotów posiadających swoją siedzibę w innym państwie członkowskim.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  W drodze porozumienia między organem wnioskującym i organem współpracującym oraz na warunkach ustalonych przez organ współpracujący urzędnicy upoważnieni przez organ wnioskujący mogą, w celu otrzymania informacji zgodnie z art. 4 ust. 1, być obecni podczas postępowania administracyjnego prowadzonego na terytorium współpracującego państwa członkowskiego.
2.  W drodze porozumienia między organem wnioskującym i organem współpracującym oraz na warunkach ustalonych przez organ współpracujący urzędnicy upoważnieni przez organ wnioskujący mogą, w celu otrzymania informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą, być obecni podczas postępowania administracyjnego prowadzonego na terytorium współpracującego państwa członkowskiego.
Jeżeli zgodnie z akapitem pierwszym urzędnicy wnioskującego państwa członkowskiego są obecni podczas postępowania administracyjnego, mogą oni wykonywać uprawnienia dochodzeniowe przysługujące urzędnikom współpracującego państwa członkowskiego, pod warunkiem że wykonują te uprawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi we współpracującym państwie członkowskim.
Jeżeli zgodnie z akapitem pierwszym urzędnicy wnioskującego organu są obecni podczas postępowania administracyjnego i jeżeli tak uzgodniono, mogą oni wykonywać uprawnienia dochodzeniowe przysługujące urzędnikom współpracującego organu, pod warunkiem że wykonują te uprawnienia zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi obowiązującymi w państwie członkowskim współpracującego organu.
Odmowa osoby, w odniesieniu do której prowadzone jest dochodzenie, zastosowania się do środków dochodzeniowych urzędników wnioskującego państwa członkowskiego traktowana jest przez współpracujące państwo członkowskie jak odmowa w stosunku do jego własnych urzędników.
Jeżeli organy wnioskujące i współpracujące zawarły umowę w sprawie uprawnień dochodzeniowych nadanych urzędnikom przez organ współpracujący, odmowa osoby, w odniesieniu do której prowadzone jest dochodzenie, zastosowania się do środków dochodzeniowych urzędników organu wnioskującego traktowana jest przez organ współpracujący jak odmowa w stosunku do jego własnych urzędników.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)
b) poprzez przesłanie listem poleconym lub drogą elektroniczną formularza wraz z załączonymi do niego tytułem wykonawczym lub decyzją wydanymi przez wnioskujące państwo członkowskie; w takim przypadku stosuje się wzór formularza znajdujący się w załączniku I.
b) poprzez przesłanie listem poleconym lub drogą elektroniczną formularza wraz z załączonymi do niego tytułem wykonawczym lub decyzją, lub też ich poświadczoną kopią, wydanymi przez wnioskujące państwo członkowskie; w takim przypadku stosuje się wzór formularza znajdujący się w załączniku I.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3
3.  Cała kwota wierzytelności odzyskana przez organ współpracujący zostaje przekazana wnioskującemu państwu członkowskiemu.
3.  Cała kwota wierzytelności odzyskana przez organ współpracujący zostaje przekazana wnioskującemu państwu członkowskiemu w terminie czternastu dni od złożenia wniosku.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 a (nowy)
Artykuł 23a
Dalsze prace związane z działaniami zrealizowanymi zgodnie z dyrektywą
Centralne biura sporządzają roczne sprawozdanie w sprawie współpracy realizowanej w minionym roku podatkowym w trybie niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym podaje się co najmniej liczbę wniosków otrzymanych i złożonych, podjęte działania, uzasadnienie w przypadku odmowy uwzględnienia wniosku, czas rozpatrzenia sprawy, kwotę wierzytelności i rzeczywiście odzyskane kwoty. Sprawozdanie przekazuje się do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)
Komisja wspiera dobrą współpracę państw członkowskich i zapewnia stałe monitorowanie ewentualnych skarg dotyczących braku wymiany informacji lub pomocy między państwami członkowskimi w związku z odzyskiwaniem wierzytelności zgodnie z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 a (nowy)
Artykuł 27a
Analiza Komisji
Komisja przeprowadza analizę porównawczą dotyczącą szerokiej gamy instrumentów odzyskiwania wierzytelności podatkowych, które przewidziano w ordynacjach podatkowych państw członkowskich, takich jak nakazy zwrotu, wpis wierzytelności do ksiąg wieczystych, przywileje, terminy w postępowaniu egzekucyjnym w formie przewidzianej ustawą i konkretnie stosowanej, tak żeby ułatwić wdrażanie sprawdzonych w państwach członkowskich wzorców w zakresie odzyskiwania wierzytelności podatkowych.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności