Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0007(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0002/2010

Texte depuse :

A7-0002/2010

Dezbateri :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Voturi :

PV 10/02/2010 - 9.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0014

Texte adoptate
PDF 301kWORD 72k
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg
Asistenţă reciprocă în materie de recuperare a creanţelor privind taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri*
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Procedura legislativă specială - Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0028),

–   având în vedere articolele 93 şi 94 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C6-0061/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată "Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare" (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolele 113 şi 115 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare (A7-0002/2010),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)
(6a)  Fiecare stat membru elaborează sisteme adecvate de control pentru biroul său central de legătură sau birourile de legătură pe care le-a desemnat drept departamente de legătură, în vederea transparenţei şi a rentabilităţii, şi prezintă în mod corespunzător, în cadrul unui proces anual de monitorizare, un raport public.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1
(1)   La cererea unui birou central de legătură, a unui birou de legătură sau a unui departament de legătură dintr-un stat membru (denumit în continuare "autoritatea solicitantă"), biroul central de legătură, un birou de legătură sau un departament de legătură din statul membru căruia îi este adresată cererea (denumit în continuare "autoritatea solicitată") furnizează orice informaţii care pot fi importante pentru autoritatea solicitantă în vederea recuperării creanţelor sale menţionate la articolul 2.
(1)   Birourile centrale de legătură fac schimb cu birourile centrale de legătură din celelalte state membre de orice informaţii care pot fi importante pentru acestea din urmă în vederea recuperării creanţelor menţionate la articolul 2.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 5
Birourile centrale de legătură fac schimb de informaţii cu privire la rambursările de impozite şi taxe, altele decât taxa pe valoarea adăugată, efectuate de către autorităţile naţionale, dacă respectivele rambursări se referă la persoane stabilite într-un alt stat membru şi la sume care depăşesc 10 000 EUR.
Birourile centrale de legătură fac schimb de informaţii cu privire la rambursările de impozite şi taxe, altele decât taxa pe valoarea adăugată, efectuate de către autorităţile naţionale, dacă respectivele rambursări se referă la persoane stabilite într-un alt stat membru.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2
(2)  Prin acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată şi în conformitate cu modalităţile stabilite de aceasta din urmă, funcţionarii autorizaţi de autoritatea solicitantă pot asista, cu scopul de a primi informaţiile menţionate la articolul 4 alineatul (1), la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat.
(2)  Prin acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată şi în conformitate cu modalităţile stabilite de aceasta din urmă, funcţionarii autorizaţi de autoritatea solicitantă pot asista, cu scopul de a primi informaţiile menţionate în prezenta directivă, la anchetele administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat.
În cazul în care funcţionarii din statul membru solicitant asistă la anchetele administrative în temeiul primului paragraf, aceştia pot exercita competenţele de control conferite funcţionarilor statului membru solicitat, cu condiţia să exercite respectivele competenţe în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în statul membru solicitat.
În cazul în care funcţionarii autorităţii solicitante asistă la anchetele administrative în temeiul primului paragraf, aceştia pot, dacă s-a convenit astfel, exercita competenţele de control conferite funcţionarilor autorităţii solicitate, cu condiţia să exercite respectivele competenţe în conformitate cu actele cu putere de lege sau actele administrative în vigoare în statul membru în care se află autoritatea solicitată.
Orice refuz din partea persoanei anchetate de a respecta măsurile de inspecţie ale funcţionarilor din statul membru solicitant se tratează de către statul membru solicitat drept un refuz întâmpinat de propriii săi funcţionari.
Dacă s-a încheiat un acord între autoritatea solicitantă şi autoritatea solicitată cu privire la competenţele de control conferite funcţionarilor de către autoritatea solicitată, orice refuz din partea persoanei anchetate de a respecta măsurile de inspecţie ale funcţionarilor autorităţii solicitante se tratează de către autoritatea solicitată drept un refuz întâmpinat de propriii săi funcţionari.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b
(b) prin trimiterea, prin scrisoare recomandată sau poştă electronică, a unui formular tip căruia i se anexează instrumentul sau decizia emisă în statul membru solicitant; pentru acest formular tip se utilizează modelul prevăzut în anexa I.
(b) prin trimiterea, prin scrisoare recomandată sau poştă electronică, a unui formular tip căruia i se anexează instrumentul sau decizia emisă în statul membru solicitant sau o copie legalizată; pentru acest formular tip se utilizează modelul prevăzut în anexa I.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3
(3)  Întreaga valoare a creanţei recuperate de către autoritatea solicitată se transferă statului membru solicitant.
(3)  Întreaga valoare a creanţei recuperate de către autoritatea solicitată se transferă statului membru solicitant într-un termen de 14 zile de la primirea cererii.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 23a (nou)
Articolul 23a
Monitorizarea activităţilor desfăşurate în temeiul prezentei directive
Birourile centrale de legătură întocmesc un raport anual privind activităţile de cooperare desfăşurate pe parcursul exerciţiului financiar precedent în temeiul prezentei directive. Raportul respectiv conţine cel puţin numărul de cereri primite şi emise, acţiunile întreprinse, motivele invocate în caz de refuz, termenele necesare pentru tratarea cererilor, valoarea creanţelor şi sumele efectiv recuperate. Raportul este transmis Parlamentului European şi Comisiei Europene pentru aviz.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1a (nou)
Comisia sprijină buna colaborare între statele membre şi asigură o monitorizare permanentă a eventualelor plângeri legate de lipsa schimbului de informaţii sau a asistenţei între statele membre pentru recuperările vizate de prezenta directivă.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 27a (nou)
Articolul 27a
Analiza Comisiei
Comisia efectuează o analiză comparativă care are ca obiect o gamă largă de instrumente de recuperare a creanţelor fiscale prevăzute în codurile fiscale ale statelor membre, precum ordinele de recuperare, creanţele înscrise în registrele de drepturi reale imobiliare, drepturile de retenţie, termenele procedurilor de execuţie, astfel cum sunt cerute de lege şi aplicate în mod concret, pentru a facilita punerea în aplicare a bunelor practici de recuperare a impozitelor în statele membre.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate