Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0007(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0002/2010

Predkladané texty :

A7-0002/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 14
CRE 08/02/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0014

Prijaté texty
PDF 393kWORD 71k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení *
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o návrhu smernice Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení (KOM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup - konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0028),

–   so zreteľom na články 93 a 94 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0061/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané "Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy" (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na články 113 a 115 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0002/2010),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 6 a (nový)
6a.  Každý členský štát vyvinie pre svoj centrálny styčný úrad alebo pre styčné úrady, ktoré vyčlenil ako styčné strediská, vhodné kontrolné systémy v záujme transparentnosti a nákladovej efektívnosti a v súlade s tým vypracuje v rámci každoročného monitorovania verejne prístupnú správu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Na žiadosť centrálneho styčného úradu, styčného úradu alebo styčného strediska členského štátu (ďalej len "žiadajúci orgán") centrálny styčný úrad, styčný úrad alebo styčné stredisko členského štátu, ktorému sa žiadosť adresuje, (ďalej len "dožiadaný orgán") poskytuje všetky informácie, ktoré môžu byť pre žiadajúci orgán relevantné pri vymáhaní jeho pohľadávok uvedených v článku 2.
1.  Centrálne styčné úrady si s centrálnymi styčnými úradmi ostatných členských štátov vymieňajú všetky informácie, ktoré môžu byť pre ostatné členské štáty relevantné pri vymáhaní pohľadávok uvedených v článku 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Článok 5
Centrálne styčné úrady si s vnútroštátnymi daňovými orgánmi vymieňajú informácie týkajúce sa vrátenia daní s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ak sa tieto vrátenia týkajú osôb so sídlom v inom členskom štáte a súm vyšších ako 10 000 EUR.
Centrálne styčné úrady si║ vymieňajú informácie týkajúce sa vrátení daní uskutočnených vnútroštátnymi daňovými orgánmi s výnimkou dane z pridanej hodnoty, ak sa tieto vrátenia týkajú osôb so sídlom v inom členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2
2.  Prostredníctvom dohody medzi žiadajúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s úpravami ustanovenými dožiadaným orgánom, úradníci schválení žiadajúcim orgánom môžu s cieľom získať informácie uvedené v článku 4 ods. 1byť prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných v dožiadanom členskom štáte.
2.  Prostredníctvom dohody medzi žiadajúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s úpravami ustanovenými dožiadaným orgánom, môžu byť úradníci schválení žiadajúcim orgánom s cieľom získať informácie uvedené v tejto smernici ║prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach vykonávaných v dožiadanom členskom štáte.
Ak sú úradníci žiadajúceho členského štátu prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach v súlade s prvým pododsekom, môžu využívať právomoci kontroly prenesené na úradníkov dožiadaného členského štátu pod podmienkou, že tieto právomoci využívajú v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi ustanoveniami dožiadaného členského štátu.
Ak sú úradníci žiadajúceho orgánu prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach v súlade s prvým pododsekom, môžu v prípade, že to bolo dohodnuté, využívať právomoci kontroly prenesené na úradníkov dožiadaného orgánu pod podmienkou, že tieto právomoci využívajú v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi ustanoveniami členského štátu, z ktorého dožiadaný orgán pochádza.
Každým odmietnutím vyšetrovanej osoby rešpektovať kontrolné opatrenia úradníkov žiadajúceho členského štátu sa úradníci dožiadaného štátu zaoberajú ako odmietnutím rešpektovať jeho vlastných úradníkov.
Ak bola medzi žiadajúcim orgánom a dožiadaným orgánom uzavretá dohoda týkajúca sa právomocí kontroly prenesených na úradníkov dožiadaného orgánu, každým odmietnutím vyšetrovanej osoby rešpektovať kontrolné opatrenia úradníkov žiadajúceho orgánu sa úradníci dožiadaného orgánu zaoberajú ako odmietnutím rešpektovať jeho vlastných úradníkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b
b) prostredníctvom zaslania štandardného formulára, ku ktorému je priložený nástroj alebo rozhodnutie pochádzajúce zo žiadajúceho členského štátu, doporučenou poštou alebo elektronicky; na tento štandardný formulár sa používa vzor uvedený v prílohe I.
b) prostredníctvom zaslania štandardného formulára, ku ktorému je priložený nástroj alebo rozhodnutie pochádzajúce zo žiadajúceho členského štátu alebo jeho overená kópia, doporučenou poštou alebo elektronicky; na tento štandardný formulár sa používa vzor uvedený v prílohe I.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3
3.  Celá výška pohľadávky, ktorú vymohol dožiadaný orgán, sa poukáže žiadajúcemu členskému štátu.
3.  Celá výška pohľadávky, ktorú vymohol dožiadaný orgán, sa do 14 dní od prijatia žiadosti poukáže žiadajúcemu členskému štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Článok 23 a (nový)
Článok 23a
Sledovanie činností vykonávaných v súlade s touto smernicou
Centrálne styčné úrady vypracujú výročnú správu o činnostiach spolupráce vykonaných počas predchádzajúceho daňového roka podľa tejto smernice. Táto správa musí obsahovať aspoň počet prijatých a vybavených žiadostí, informácie o podniknutých krokoch, dôvody uvedené v prípade odmietnutia žiadosti, čas potrebný na vybavenie žiadosti, výšku pohľadávky a skutočne vymožené sumy. Správa sa predkladá na vyjadrenie stanoviska Európskemu parlamentu a Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1 a (nový)
Komisia podporuje dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi a priebežne zabezpečuje vybavovanie prípadných sťažností týkajúcich sa nedostatočnej výmeny informácií alebo pomoci medzi členskými štátmi pri vymáhaní pohľadávok podľa tejto smernice.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 27 a (nový)
Článok 27a
Analýza Komisie
Komisia vykoná porovnávaciu analýzu širokej škály nástrojov na vymáhanie daňových pohľadávok ustanovených v daňových zákonníkoch členských štátov, ako sú inkasné príkazy, vymáhateľné pohľadávky uvedené v záznamoch o vlastníctve nehnuteľného majetku, záložné právo, lehoty v konaní na presadzovanie vyžadované právnymi predpismi a uplatňované v praxi s cieľom uľahčiť zavádzanie osvedčených postupov vymáhania daní v členských štátoch.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia