Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2518(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0072/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0015

Vedtagne tekster
PDF 30kWORD 51k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
Det nylige jordskælv i Haiti
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om jordskælvet for nylig i Haiti

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til G7-landenes topmøde i Iqaluit, Canada, den 6. februar 2010,

–   der henviser til konklusionerne fra den forberedende ministerkonference i Montreal den 25. januar 2010,

–   der henviser til Europa-Parlamentets drøftelser den 20. januar 2010 med Unionens højtstående repræsentant Baroness Ashton om jordskælvet i Haiti,

–   der henviser til konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Rådet (udenrigsanliggender) i Bruxelles den 18. januar 2010,

–   der henviser til den europæiske konsensus om humanitær bistand,

–   der henviser til De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Haiti (MINUSTHA),

–   der henviser til Michel Barniers forslag af 9. maj 2006 om en europæisk civil beredskabsstyrke: Europe Aid,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.   der henviser til, at et jordskælv målt til 7,3 på Richter-skalaen ramte Haiti den 12. januar 2010 med en lang række kraftige efterskælv, der fortsætter med at påvirke landet og forårsage katastrofale skader på Port-au-Prince, Jacmel og andre bosættelser i regionen,

B.   der henviser til, at det forlyder, at der er op til 200 000 døde, 250 000 sårede og mere end 3 millioner mennesker er direkte berørte,

C.   der henviser til, at FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender (OCHA) har oplyst, at op mod en million mennesker har behov for husly i hele landet, og at der op til 600 000 internt fordrevne,

D.   der henviser til, at Haitis regering har vurderet, at 235 000 mennesker har forladt Port-au-Prince og op til en million mennesker kunne forlade byer til fordel for landdistrikterne, hvilket ville lægge pres på samfund der, der allerede er sårbare,

E.   der henviser til omkring 1,8 millioner mennesker var ramt af fødevaremangel før jordskælvet i et land, hvor tæt ved 60 % af befolkningen bor i landdistrikterne, og 70 % lever for under 2 USD om dagen,

F.   der henviser til, at årtier med politisk ustabilitet har bidraget til at svække de statslige institutioner, og statens evne til at levere grundlæggende offentlige tjenesteydelser inden jordskælvet, og at ødelæggelserne forårsaget af jordskælvet har lammet statens evne til aktivt at deltage i hjælpearbejdet og har derved forværret situationen,

G.   der henviser til, at Kommissionen har indvilliget i at give 137 mio. EUR til behov på kort sigt og mindst 200 mio. EUR til behov på mellemlang og lang sigt og medlemsstaterne bidrager med yderligere 92 mio. EUR,

H.   der henviser til, at Haiti er tynget af en udenlandsgæld, der anslås til ca. 1 mia. USD, og som har udgjort en hindring for Haitis udvikling selv inden jordskælvet, og som kan hæmme landets bestræbelser på at genoprette økonomien;

I.   der henviser til, at en omgående genopbygning af Haitis kapacitet til at have et demokrati og en regering, der fungerer, er afgørende for overgangen fra første fases nødhjælpsydelser til den betydelige opgave med genopbygning af nationen,

1.   udtrykker sin dybeste medfølelse, sympati og solidaritet med befolkningen i Haiti, folk fra andre lande og til de ansatte i de internationale organisationer, herunder FN og Kommissionen, i forbindelse med det omfattende tab af menneskeliv og de enorme ødelæggelser forårsaget af jordskælvet;

2.   glæder sig over den indsats, som de haitiske myndigheder og det haitiske civilsamfund samt FN, ngo'er og andre bilaterale bistandsydere har gjort for at hjælpe Haitis befolkning, og anerkender det arbejde, der udføres af hjælpeorganisationer og enkeltpersoner fra hele EU;

3.   opfordrer til en samlet vurdering for at identificere kort- og langfristede behov i befolkningen og EU's engagement i genopbygningsprocessen, der omfatter de tre etaper nødhjælp, rehabilitering og genopbygning; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at foretage en evaluering af EU's indsats i forhold til den humanitære krise i Haiti og fremlægge forslag med henblik på yderligere at forbedre EU's indsats i forhold til tilsvarende situationer i fremtiden;

4.   understreger, at EU's førsteprioritet nu bør være at bistå med genopbygningsarbejdet og forbedre den humanitære situation, med fokus på at hjælpe udsatte grupper som kvinder og børn samt skaffe husly, lægehjælp, logistisk bistand og fødevarer; opfordrer alle medlemsstater til at være indstillet på at imødekomme anmodninger fra FN om yderligere hjælp;

5.   udtrykker dyb bekymring over velfærden for de sårbare, navnlig kvinder; opfordrer Kommissionen og FN til at lægge særlig vægt på kvinders deltagelse i genopbygningsarbejdet ved aktivt at inddrage dem i rehabiliterings-, genopbygnings- og evalueringsfasen af alle nødhjælps- og genopbygningsprogrammer;

6.   understreger, at uledsagede børn samt børn, der er blevet adskilt fra deres familie, skal modtage hjælp med det formål så hurtigt som muligt at genforene dem med deres forældre eller de personer, der sædvanligvis tager sig af dem; opfordrer EU og det internationale samfund til omgående at vurdere behovet for en koordineret plan for at tage sig af de tusindvis af børn, der er blevet forældreløse som følge af jordskælvet; fremhæver den alvorlige risiko for misbrug i form af menneskehandel;

7.   opfordrer indtrængende EU til at støtte et midlertidigt moratorium for nye adoptioner af børn fra Haiti i op til to år efter at opsporingsarbejdet efter pårørende er påbegyndt; opfordrer til en indsats fra EU's side med henblik på så hurtigt som muligt at dække børnenes basale behov, få midlertidige skoler til at fungere samt oprette rådgivning til børn;

8.   glæder sig over Kommissionens foreløbige tilsagn om 30 mio. EUR i humanitær bistand, men udtrykker bekymring over, at OHCA's Flash Appeal om 575 mio. USD er finansieret med 87 % i form af bidrag; understreger, at en sådan finansiering er afgørende for at kunne opretholde operationer på lang sigt; opfordrer Kommissionen og alle medlemsstaterne til fuldt ud at opfylde de forpligtelser, de har indgået;

9.   glæder sig over G7-landenes beslutning om at eftergive deres krav på Haitis internationale gæld; forventer, at alle lande og internationale bistandsydere gør det samme; opfordrer endvidere Den Internationale Valutafond (IMF) til at yde fuld lempelse af landets udestående gæld, herunder et nødhjælpslån på 102 mio. USD, der blev godkendt i januar 2010; understreger, at katastrofebistand som følge af jordskælv skal ydes i form af gavebistand og ikke gældsstiftende lån;

10.   gentager kravet fra FN's vicegeneralsekretær for humanitære anliggender om køretøjer til transport af brændstof; opfordrer medlemsstaterne til at give yderligere bistand til transportleverancer til midlertidige lejre, uddelingssteder og afsidesliggende byer og landsbyer;

11.   understreger betydningen af at tilvejebringe tilstrækkelig sikkerhed til nødhjælpskonvojer med henblik på at sikre, at leverancer fordeles på en retfærdig og rolig måde, især til de svage og dem, der har det største behov;

12.   glæder sig over Rådets beslutning om at sende 350 militærpolitifolk til støtte for hjælpeforanstaltningerne i Haiti, som vil være under FN-kommando, og over beslutningen om at oprette en koordineringsenhed (EUCO Haiti) i Bruxelles til fremme af en proaktiv EU-indsats på det militære og sikkerhedsmæssige område og en koordinering af bidragene fra EU's medlemsstater til hjælpearbejdet;

13.   opfordrer FN til at gennemgå MINUSTHA's mandat med myndighederne i Haiti med henblik på at reagere på landets behov efter katastrofen, med særlig vægt på sikkerhedsspørgsmål;

14.   understreger betydningen af at give de lokale myndigheder passende støtte, således at de kan stimulere økonomien, nu hvor hundredtusinder af mennesker forlader Port-au-Prince for at bosætte sig i landdistrikterne; opfordrer EU og andre internationale bistandsydere til så vidt muligt at købe lokalt fremstillede fødevarer til hjælpearbejdet;

15.   støtter EU's indsats for at øge fødevareproduktionen lokalt, istandsætte ødelagt infrastruktur og stille det nødvendige materiale (såsæd, gødning og værktøj) til rådighed for små landbrugere især til plantesæsonen i foråret, der starter i marts, og som tegner sig for 60 % af den nationale fødevareproduktion;

16.   anmoder Kommissionen om at gøre alt for at støtte "cash for work"-programmer, som er vigtige for at tilføre samfundet kontante penge, og bistå med at få banksystemet til at fungere;

17.   understreger behovet for langsigtede investeringer i opbygningen af jordskælvssikre bygninger og i grundlæggende infrastrukturer, såsom vandforsyning, veje og elektricitet, som var ikke-eksisterende eller helt utilstrækkelige forud for jordskælvet, og som derfor i høj grad forværrer følgerne af naturkatastrofer;

18.   opfordrer til en international konference og en koordineret vurdering af behovene efter katastrofen med deltagelse af FN og Verdensbanken med henblik på at etablere genopbygning på lang sigt, når nødhjælpsarbejdet er overstået;

19.   opfordrer det internationale samfund til at sikre, at Haitis befolkning og regering er hovedaktørerne i genopbygningsprocessen, således at de kan tage ejerskab til deres kollektive fremtid;

20.   opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet en samlet vurdering af behovene efter katastrofen og en statusrapport om genopbygningen;

21.   opfordrer indtrængende EU til at arbejde med de haitiske myndigheder for at oprette katastrofeforebyggelse og kapacitetsstyring på lang sigt, og understreger, at genopbygningsarbejdet skal være baseret på nationale prioriteter, samtidig med at principperne for bistandseffektivitet overholdes, og der ydes støtte til Haitis institutioner med henblik på at sætte dem i stand til at fungere effektivt;

22.   opfordrer det internationale samfund til at beholde Haiti højt på dagsordenen, bruge dette som en mulighed for en gang for alle at behandle de grundlæggende årsager til den underliggende fattigdom i Haiti, og hjælpe Haiti med at komme sig over denne katastrofe som et fuldt fungerende demokrati med en økonomi, der kan forsørge sin befolkning;

23.   anerkender det arbejde, som de enkelte medlemsstater i Den Europæiske Union har udført via EU's civilbeskyttelsesordning og den effektive koordinering af denne bistand af monitorerings- og informationscentret (MIC), og af ECHO-teams, som blev udsendt blot få timer efter jordskælvet;

24.   konstaterer, at Kommissionen for første gang har udsendt to moduler, som er blevet stillet til rådighed gennem en forberedende foranstaltning til EU's udrykningsberedskab, etableret med Parlamentets støtte;

25.   opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag så hurtigt som muligt til Parlamentet om en EU-civilbeskyttelsesstyrke baseret på EU's civilbeskyttelsesordning, således at Den Europæiske Union kan samle de nødvendige midler for at kunne organisere en indledende humanitær nødhjælp inden for 24 timer, efter at en katastrofe er indtrådt;

26.   understreger, at en hurtig europæisk indsats er kendetegnet ved:

   at være af civil og/eller humanitær karakter
   at være af permanent karakter
   at kunne mobiliseres på ethvert tidspunkt og hurtigst muligt
   at foregå under Den Europæiske Unions banner
   at respektere den humanitære folkeret
   at være åben for samarbejde med andre humanitære aktører
   at være indstillet på at samarbejde med FN-systemet
   at være åben for bidrag fra tredjelande
   at det respekteres, at medlemsstaternes deltagelse i de foranstaltninger, der iværksættes, er frivillig
   at være indstillet på, at den kapacitet der på ethvert tidspunkt kan mobiliseres, hvad enten der er tale om personel eller materiel, hele tiden skal opgraderes
   at være baseret på princippet om "byrdefordeling";

27.   opfordrer Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og kommissæren for internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring til at indtage en ledende rolle i koordineringen af Unionens kriseindsats under udøvelse af det ansvar for koordineringen af Unionens indsats i fremtidige krisesituationer, som følger af Lissabontraktaten, samtidig med at der bygges på tidligere opnåede resultater;

28.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, formanden for Kommissionen, Haitis præsident og regering, FN's vicegeneraldirektør for humanitære anliggender og humanitær bistand og medlemsstaternes regeringer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik