Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2101(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0004/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 16
CRE 08/02/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0020
P7_TA(2010)0021

Prijaté texty
PDF 324kWORD 85k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach
P7_TA(2010)0020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o podpore dobrej správy v daňových záležitostiach (2009/2174(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. apríla 2009 o podpore dobrej správy v daňových záležitostiach (KOM(2009)0201),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. mája 2006 o potrebe rozvinúť koordinovanú stratégiu s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom (KOM(2006)0254),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 2. septembra 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2005 s názvom Prínos daňových a colných politík pre Lisabonskú stratégiu (KOM(2005)0532),

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-255/02 z 21. februára 2006 (Halifax a iní proti Commissioners of Customs and Excise), v ktorom Súdny dvor uviedol, že v šiestej smernici o DPH (smernica 77/388/EHS) sa bráni zdaniteľnej osobe uplatniť odpočet DPH zaplatenej na vstupe, keď plnenia predstavujúce základ tohto práva predstavujú zneužitie,

–   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-524/04 z 13. marca 2007 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation proti Commissioners of Inland Revenue), v ktorom Súdny dvor vyhlásil, že v rozpore s článkom 43 Zmluvy o ES nie sú právne predpisy prijaté členským štátom, ktoré obmedzujú právo usadiť sa pre čisto umelú konštrukciu iba na daňové účely,

–   so zreteľom na odporúčania uvedené v záveroch Rady zo 14. mája 2008 o daňových záležitostiach súvisiacich s dohodami, ktoré má Spoločenstvo a jeho členské štáty uzavrieť s tretími krajinami,

–   so zreteľom na návrh Komisie z 13. novembra 2008 a smernicu Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (KOM(2008)0727),

–   so zreteľom na návrh Komisie z 2. februára 2009 k smernici Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (KOM(2009)0029),

–   so zreteľom na návrh Komisie z 2. februára 2009 k smernici Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení (KOM(2009)0028),

–   so zreteľom na návrh Komisie z 30. apríla 2009 k smernici Európskeho parlamentu a Rady o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2004/39/ES a 2009/…/ES (KOM(2009)0207),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie Rade, aby poverila Komisiu otvorením rokovaní o dohodách medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou na strane druhej v oblasti boja proti podvodom a inej protizákonnej činnosti poškodzujúcej ich finančné záujmy a na zabezpečenie administratívnej spolupráce prostredníctvom výmeny informácií v oblasti daní, a aby poverila Komisiu otvorením rokovaní o dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o boji proti priamym daňovým podvodom a priamym daňovým únikom a o zabezpečení administratívnej spolupráce prostredníctvom výmeny informácií v oblasti daní (SEC (2009)0899),

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré skupina G20 vydala po svojom samite o otázkach finančných trhov a svetového hospodárstva, ktorý sa konal 15. novembra 2008 vo Washingtone,

–   so zreteľom na závery predsedníctva vydané po zasadnutí Európskej rady 19. a 20. marca 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie, ktoré skupina G20 vydala po svojom samite o globálnom pláne pre oživenie a reformu hospodárstva, ktorý sa konal 2. apríla 2009 v Londýne,

–   so zreteľom na závery Rady vydané po jej zasadnutiach z 9. júna 2009 a 20. októbra 2009,

–   so zreteľom na závery predsedníctva vydané po zasadnutí Európskej rady 18. a 19. júna 2009,

–   so zreteľom na vyhlásenie ministrov financií skupiny G8, ktorí zasadali 13. júla 2009 v Lecce, Taliansku,

–   so zreteľom na vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G20 vydané počas zasadnutia, ktoré sa konalo v Pittsburgu 24. a 25. septembra 2009,

–   so zreteľom na článok 8 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na správu Štátneho kontrolného úradu USA (2007), správu Britského národného kontrolného úradu (2008) a správu Rady pre povinné odvody (2009), ktoré poukázali na to, že okrem iného asi tretina zo 700 najväčších spoločností v Spojenom kráľovstve v rokoch 2005 a 2006 neplatila žiadne dane, že 25 % amerických spoločností s aktívami vo výške viac ako 250 miliónov USD, alebo s príjmom vo výške viac ako 50 miliónov USD takisto v období od 1998 do 2005 neplatilo žiadne dane a že najväčšie spoločnosti vo Francúzsku v súčasnosti platia zo skutočných priemerných ziskov daň vo výške 8 %, zatiaľ čo úradná výška dane je 33 %,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0007/2010),

A.   keďže v rámci EÚ a medzinárodnej úrovni panuje globálny konsenzus, že pod dobrou správou v daňovej oblasti sa rozumie transparentnosť, výmena informácií a spravodlivá súťaž v daňovej oblasti,

B.   keďže nedostatočná správa v daňových záležitostiach podnecuje daňové podvody a úniky a má závažné dôsledky na vnútroštátne rozpočty a systém finančných zdrojov Európskej únie, ktorých náklady v EÚ sa odhadujú vo výške 2,5 % HDP za rok; keďže čestné podnikanie je v dôsledku daňových podvodov znevýhodňované v hospodárskej súťaži; keďže dobrá správa v daňovej oblasti by mala umožniť členským štátom EÚ a rozvojovým krajinám získať viac zdrojov na splnenie rozvojových cieľov tisícročia,

C.   keďže globalizácia spôsobila, že boj proti daňovým podvodom na medzinárodnej úrovni sa stal čoraz ťažším, a 27 členských štátov EÚ je výrazne zasiahnutých v dôsledku veľkých rozdielov, ktoré medzi nimi existujú; keďže tieto faktory jednoznačne poukazujú na potrebu zlepšiť medzinárodnú spolupráca v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť jej efektívnosť,

D.   keďže vyhýbanie sa daniam a daňové úniky na medzinárodnej úrovni predstavujú závažnú prekážku pre dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia,

E.   keďže významný počet nadnárodných spoločností má vytvorené štruktúry na to, aby získali výhody vyhýbaním sa daniam v rôznych jurisdikciách, v ktorých podnikajú; keďže rôznorodosť daňových systémov v rôznych jurisdikciách zvýhodňuje veľké podniky s medzinárodnou pôsobnosťou alebo renomované podniky pred malými, domácimi alebo začínajúcimi podnikmi (start-ups),

F.   keďže schopnosť nadnárodných spoločností v širokej miere využívať daňové raje a offshore centrá ako súčasť ich stratégie vyhýbania sa daniam je v rozpore so zásadou spravodlivej súťaže a podnikovej zodpovednosti,

G.   keďže daňové raje sú v rozpore so zásadou solidarity, spravodlivosti a prerozdeľovania; keďže v globalizovanom hospodárstve významný počet nadnárodných spoločností využíva svoju moc a vyvíja nátlak na vlády, najmä na vlády rozvojových krajín, aby znižovali daňové sadzby a poskytovali daňové stimuly na prilákanie investícií; keďže v skutočnosti sa tým presunulo daňového zaťaženie na pracujúcich a domácnosti s nízkymi príjmami a vyvolalo drastické obmedzovanie vo verejných službách,

H.   keďže Rada sa momentálne zaoberá množstvom dôležitých legislatívnych návrhov v oblasti zdaňovania úspor, administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci pri vymáhaní daní; keďže posilnenie dobrej správy daní v rámci EÚ poskytne politický a morálny základ, ktorý umožní požadovať dobrú správu v daňových záležitostiach tretích krajín,

I.   keďže prijatie všeobecných zásad boja proti vyhýbaniu sa plateniu daní oprávňuje daňové úrady, aby stanovili, či primárnym cieľom príslušnej operácie je vyhýbanie sa alebo znižovanie daňovej povinnosti, a ak tomu tak je, aby uvalili doplnkovú daň s cieľom potláčať takéto vyhýbanie sa plateniu daní, alebo ich znižovaniu,

J.   keďže rozvojové krajiny práve z dôvodu nedostatočnej správy v daňových záležitostiach často nemajú oprávnenosť či právomoc zdaňovať vlastných občanov; keďže pri vytváraní koncepcie svojej politiky správy v daňových záležitostiach musí EÚ zohľadniť osobitné problémy, ktorým čelia rozvojové krajiny, a poskytnúť podporu pri ich prekonávaní,

K.   keďže spoločné úsilie skupiny G20 a OSN, ako aj úsilie vynaložené v rámci iniciatív pod vedením OECD, viedlo k niektorým sľubným výsledkom v oblasti správy daní; keďže tieto výsledky nepostačujú na to, aby sa mohlo čeliť problematike, ktorú predstavujú daňové raje a offshore centrá, a musia po nich nasledovať rozhodné, účinné a dôsledné činy,

L.   keďže OECD v súčasnosti odhaduje výšku súkromného kapitálu nahromadeného v daňových rajoch na takmer 1 000 000 000 000 USD (jeden bilión), čo je päťkrát viac než pred dvoma desaťročiami; keďže viac než milión spoločností, najmä zo Spojených štátov a členských štátov EÚ, má svoje sídla zaregistrované v krajinách, v ktorých sa nachádzajú takéto daňové raje,

M.   keďže existuje dôkaz o tom, že finančná kríza bola čiastočne vyvolaná novými druhmi komplexných finančných nástrojov a derivátov vo veľkej miere vložených do fondov, ktoré sa nachádzajú v jurisdikciách s utajenými operáciami; keďže daňové raje sú napríklad miestom pre komplexné finančné produkty, ktoré vyvolávajú finančnú nestabilitu, a mnohé finančné inštitúcie mali na svojich účtoch podsúvahové pohľadávky umiestnené v daňových rajoch; keďže finančná kríza celkovo vrhla nové svetlo na následky nedostatočnej správy a poukázala na riziká spojené s netransparentnou jurisdikciou,

N.   keďže v Európskej únii je vymožených iba 5 % cezhraničných daňových pohľadávok,

Príležitosť, ktorú treba využiť

1.   jednoznačne odsudzuje úlohu daňových rajov, ktoré podporujú a profitujú z vyhýbania sa daňovej povinnosti, daňových únikov a únikov kapitálu; vyzýva preto členské štáty, aby si stanovili boj proti daňovým rajom, daňovým únikom a nezákonnému úniku kapitálu za svoju prioritu; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoju činnosť a prijala okamžite konkrétne opatrenia, ako napríklad sankcie, proti daňovým rajom, daňovým únikom a nezákonnému úniku kapitálu;

2.   považuje dobrú správu v daňových záležitostiach, chápanú v zmysle transparentnosti, výmeny informácií na všetkých úrovniach, efektívnej cezhraničnej spolupráce a spravodlivej hospodárskej súťaže v daňovej oblasti, za kľúčový prvok v obnove svetového hospodárstva po finančnom kolapse, ku ktorému došlo v roku 2008;

3.   v tejto súvislosti pripomína, že je veľmi dôležité ukončiť využívanie umelo vytvorených právnických osôb na vyhýbanie sa zdaneniu; zdôrazňuje tiež, že namiesto bankového tajomstva by sa za každých okolností mala uskutočňovať automatická výmena informácií vo všetkých členských štátoch a závislých územiach; víta v tejto súvislosti návrh Komisie na administratívnu spoluprácu v daňovej oblasti, pretože sa ním okrem iného rozšíri spolupráca medzi členskými štátmi s cieľom zahrnúť všetky druhy daní, zruší bankové tajomstvo a zavedie automatická výmena informácií ako všeobecné pravidlo;

Na úrovni EÚ

4.   pripomína, že Parlament postúpil Rade svoje stanovisko k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k smernici 2003/48/ES, v ktorom okrem iného požiadal Radu, aby ukončila dočasnú odchýlku, ktorá umožňuje Rakúsku, Belgicku a Luxembursku neposkytovať na základe uplatňovania zrážkovej dane informácie; vyzýva Radu, aby v súlade s pozíciou Parlamentu prijala smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/48/ES;

5.   v súvislosti so zdaňovaním úspor víta, že Rakúsko, Belgicko, Luxembursko a Švajčiarsko vykonali prvý krok a stiahli svoje výhrady k článku 26 Vzorovej daňovej zmluvy OECD, rovnako ako to, že Andorra, Monako, Lichtenštajnsko a San Maríno schválili štandardy OECD; víta rozhodnutie Belgicka prejsť od 1. januára 2010 zo systému zrážkovej dane na systém automatickej výmeny informácií;

6.   zdôrazňuje, že Parlament vo svojej pozícii z 24. apríla 2009 požaduje podstatne rozšíriť rozsah smernice 2003/48/ES, najmä pokiaľ ide o pokrytie právnych subjektov (najmä súkromné spoločnosti a trusty)a rôznych foriem investičných príjmov; pripomína, že ustanovenia smernice 2003/48/ES by sa mali rozšíriť na Singapur, Hongkong, Macao a iné jurisdikcie, ako je Dubaj, Nový Zéland, Ghana, a niektoré štáty USA, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2003/48/ES a ktoré sú z tohto dôvodu obľúbeným miestom tých, ktorí sa dopúšťajú daňových únikov;

7.   domnieva sa, že obchodovanie v EÚ s alternatívnymi fondmi, ktoré majú sídlo v tretej krajine, musí byť podmienené tým, že táto tretia krajina bude dodržiavať štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach a zároveň účinne uplatňovať zásadu automatickej výmeny informácií na základe právne záväzných pravidiel; zdôrazňuje, že pokrok v oblasti štandardov daňovej správy dosiahnutý v rámci OECD a G20 by nemal brániť Európskej únii uplatňovať prísnejšie štandardy;

8.   zdôrazňuje, že účinné uplatňovanie existujúcich daňových právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych daňových predpisov uľahčí lepšie vymáhanie daní; zároveň zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene vyvinúť úsilie a prijať opatrenia zamerané na zlepšenie správy v daňovej oblasti;

9.   pripomína, že daňový podvod týkajúci sa DPH vyvoláva osobitné obavy, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu, pretože má priamy cezhraničný vplyv, predstavuje výrazné straty príjmov a priamo ovplyvňuje rozpočet EÚ; vyzýva Radu, aby v súlade s pozíciou Parlamentu prijala novú smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti daní a aby bojovala proti podvodom v oblasti DPH;

Na medzinárodnej úrovni

10.   naliehavo žiada všetky zúčastnené strany, aby urýchlili uzavretie dohody s Lichtenštajnskom o boji proti podvodom ; naliehavo žiada Radu, aby sa dohodla na mandáte, ktorý by mala Komisia mať pri rokovaní o podobných dohodách s Andorrou, Monakom, San Marínom a Švajčiarskom; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby prehodnotili svoje bilaterálne daňové dohody s tretími krajinami;

11.   vyzýva k zvýšenej spolupráci, ako je automatická výmena informácií medzi krajinami, s cieľom uľahčiť vymáhanie kapitálu, ktorý bol do zahraničia presunutý prostredníctvom nezákonnej činnosti na úkor vnútorného trhu;

12.   žiada Komisiu, aby urýchlene podala správu o odporúčaní Rady zo 14. mája 2008 týkajúceho zahrnutia doložky o dobrej správe v daňových záležitostiach do príslušných dohôd, ktoré má Európska únia a jej členské štáty v budúcnosti uzavrieť s tretími krajinami; zdôrazňuje najmä, že je potrebné, aby sa rokovalo o ustanoveniach o dobrej správe v rámci všeobecných alebo špecifických dohôd s tretími krajinami a potrebe zabezpečiť účinný postup na monitorovanie ich implementácie;

13.   pripomína, že pokiaľ ide o riešenie otázok škodlivej daňovej súťaži v rámci kódexu správania v oblasti zdaňovania podnikov, je potrebné zabezpečiť, že členské štáty budú dodržiavať tento kódex vo svojich vzťahoch s tretími krajinami spôsobom, ktorý je v súlade s ich úsilím presadzovať transparentnosť a výmenu informácií v daňovej oblasti;

14.   v prvom rade víta pokrok dosiahnutý v oblasti dobrej správy daní vďaka iniciatívam na iných medzinárodných fórach, akými sú G-20, G-8, OSN a predovšetkým OECD; domnieva sa však, že záväzky, ktoré doteraz prijala G20 nepostačujú na vyriešenie problémov, ktoré predstavujú daňové úniky, daňové raje a off-shore centrá;

15.   pripomína, že úsilie v oblasti boja proti daňovým rajom a daňovým únikom bude úspešné iba vtedy, keď budú pre všetkých platiť rovnaké pravidlá, ktoré zabránia vytváraniu medzier v zákonoch, ktoré je možné zneužívať; v tejto súvislosti zastáva názor, že smernica 2003/48/ES, v ktorej sa stanovila zásada automatickej mnohostrannej výmeny informácií medzi krajinami, je vítaným krokom smerom k vytvoreniu všeobecného rámca pre automatickú výmenu informácií; zároveň víta návrh Komisie na presadzovanie spolupráce s tretími krajinami v rámci smernice 2003/48/ES;

16.   žiada OECD a jeho členské štáty, aby sa plne pridali ku Komisii v partnerskom preskúmaní v rámci Globálneho fóra, najmä pokiaľ ide o identifikáciu jurisdikcií, ktoré odmietajú spolupracovať, o vypracovanie procesu hodnotenia dodržiavanie pravidiel a o vykonávanie odradzujúcich protiopatrení zameraných na zvýšenie dodržiavania príslušných štandardov; zároveň sa domnieva, že rámec OECD pre boj proti daňovým rajom je neuspokojivý; zdôrazňuje potrebu zlepšiť ukazovatele dosiahnutia štatútu spolupracujúcej jurisdikcie napríklad tým, že sa im pridelí kvalitatívna hodnota; kritizuje skutočnosť, že tento ukazovateľ požaduje uzavretie iba 12 zmlúv o výmene daňových informácií; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výmena informácií sa uskutočňuje iba na požiadanie namiesto toho, aby bola povinnou a záväznou požiadavkou, ako aj nad tým, že OECD umožňuje vládam vyhnúť sa tomu, aby boli uvedené na jej čiernom zozname, iba na základe sľubu, že sa podriadia zásadám výmeny informácií bez toho, aby sa ubezpečila, že sa tieto zásady skutočne uplatňujú v praxi;

Smerom k pravej politike EÚ v oblasti dobrej správy v daňových záležitostiach

17.   domnieva sa, že v oblasti dobrej správy v daňových záležitostiach je potrebná jednotnosť a riadna politika na úrovni EÚ; je presvedčený, že dôveryhodnosť Európskej únie závisí okrem iného od jej ochoty odstrániť daňové raje na svojom vlastnom území v rámci príkladu dobrej správy; žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti úzko sledovala urýchlené a dôkladné presadzovanie opatrení, ktoré stanovila vo svojom oznámení o podpore dobrej správy v daňových záležitostiach;

18.   domnieva sa, že bez toho, aby boli dotknuté právomoci členských štátov, by sa mala Komisia požiadať o vypracovanie takejto koncepcie EÚ a mali by jej byť k tomu poskytnuté potrebné zdroje;

19.   odporúča ustanoviť vhodný systém stimulov pre vymáhanie cezhraničných daňových pohľadávok s cieľom zvýšiť súčasnú nízku mieru vymáhania, ktorá je vo výške 5 %, prostredníctvom prerozdeľovania spravodlivej časti vyzbieraných nezaplatených daňových príjmov správe, ktorá vymáha daňové pohľadávky v mene členského štátu, ktorý o to požiadal, na jednej strane, a správe členského štátu, ktorý o to požiadal na druhej strane;

20.   pokiaľ ide o vzájomnú pomoc pri vymáhaní daňových pohľadávok, clá a iné opatrenia, vyzýva Komisiu, aby odhadla výšku cezhraničných daňových pohľadávok členských štátov, ktoré treba vymáhať na území Európskej únie, a zaviedla vyčísliteľné ukazovatele, pomocou ktorých sa vyhodnotí pokrok v cezhraničnom vymáhaní za určitú dobu;

21.   domnieva sa, že EÚ by mala aktívne presadzovať zdokonaľovanie štandardov OECD s cieľom vytvoriť z automatickej, mnohostrannej výmeny informácií celosvetový štandard; naliehavo žiada, aby EÚ ďalej prijala opatrenia, ktorými predíde zneužívaniu tzv. zásady trvalého sídla umelými systémami sídiel a vlastníctiev, ktoré umožňujú holdingovým spoločnostiam bez podnikateľskej činnosti alebo fiktívnym spoločnostiam chrániť skutočných vlastníkov pred platením daní vo svojej krajine bydliska; naliehavo žiada, aby aj EÚ stanovila spoločný prístup k uplatňovaniu opatrení zameraných proti zneužívaniu, ktorý by mal byť účinný, spravodlivý a v súlade s konceptom výslovne umelých konštrukcií, ako to stanovil Súdny dvor;

22.   naliehavo žiada EÚ, aby presadzovala dôsledný prístup k dobrej správe v daňovej oblasti v súvislosti s európskou susedskou politikou, politikou rozširovania a politiky rozvojovej spolupráce; zdôrazňuje, že politika daňovej správy by mala aktívne prispievať k vytvoreniu trvalo udržateľného a transparentného daňového systému v rozvojových krajinách, najmä s cieľom odstrániť daňové podvody, ktoré vedú k ročným stratám z daňových príjmov rovnajúcim sa desaťnásobku výšky rozvojovej pomoci, ktorú poskytujú rozvinuté krajiny; domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa sa musí vyčleniť primeraná výška zdrojov; domnieva sa, že správa v daňovej oblasti nakoniec priláka investície, keďže prispieva k právnej daňovej istote, transparentnosti a stabilite;

23.   zdôrazňuje potrebu prehodnotiť súčasné medzinárodné účtovné štandardy s cieľom zvýšiť transparentnosť; v tejto súvislosti vyzýva, aby sa vyžadovalo zverejňovať v ročnej účtovnej uzávierke účtovné informácie spojené s daňovými rajmi podľa jednotlivých krajín, a navrhuje vytvorenie verejného registra EÚ, v ktorom by sa uvádzali mená jednotlivcov a spoločností, ktorí si zriadili podniky alebo účty v daňových rajoch, s cieľom odhaľovať skutočných príjemcov chránených offshore spoločnosťami;

24.   zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty v záujme posilnenia implementácie predpisov o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam skoordinovali svoje politiky;

25.   pripomína, že zavedením spoločného konsolidovaného základu pre dane z príjmov právnických osôb by pomohlo sa v rámci EÚ riešiť problémy s dvojitým zdaňovaním a problémy s poplatkami za prevod v rámci konsolidovaných skupín; v tejto súvislosti očakáva najneskôr do konca tohto roka správu o hodnotení vplyvu od Komisie;

26.   navrhuje, aby Komisia v záujme lepšej identifikácie nesprávnej ceny pri transakciách a najčastejšie používaných techník daňového úniku uprednostnila širšie uplatňovanie metódy porovnateľných ziskov a presunula teda rámec preverovania účtovania vnútropodnikových cien z transakcie na úroveň podniku; poukazuje na to, že metóda porovnateľných ziskov sa zameriava na porovnávanie výnosov medzi podnikmi z každého priemyselného odvetvia a že pokles ziskov dcérskych spoločností nadnárodnej spoločnosti, ak by bol výrazne nižší v porovnaní s priemerom v celom odvetví v určitom čase, môže byť dôkazom masívneho účtovania vnútropodnikových cien;

27.   naliehavo žiada EÚ, aby preskúmala možnosti sankcií a stimulov na podporu dobrej správy v daňovej oblasti, ako napr. osobitné dane na všetky pohyby smerom do jurisdikcií, ktoré nespolupracujú, či smerom z nich, možnosť neuznávať v rámci EÚ právny štatút spoločností so sídlom v jurisdikciách, ktoré nespolupracujú, a možnosť zakázať finančným inštitúciám EÚ vytvárať alebo zachovávať dcérske spoločnosti a pobočky v nespolupracujúcich jurisdikciách;

28.   domnieva sa, že EÚ by mala tiež zabezpečiť dôslednosť pri dodržiavaní noriem v oblasti obozretného dohľadu, zdaňovania a prania špinavých peňazí a terorizmu, a to v rámci EÚ i medzinárodnej úrovni;

29.   žiada Komisiu, aby počnúc októbrom 2010 podávala Parlamentu každoročne správu o vykonávaní politiky EÚ v oblasti správy v daňových záležitostiach;

o
o   o

30.   poveruje svojho predsedu, aby predložila toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia