Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2101(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0004/2010

Predkladané texty :

A7-0004/2010

Rozpravy :

PV 08/02/2010 - 16
CRE 08/02/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 10/02/2010 - 9.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0020
P7_TA(2010)0021

Prijaté texty
PDF 252kWORD 99k
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009
P7_TA(2010)0021A7-0004/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2009 (2009/2101(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na správu Komisie z 27. februára 2009 o rovnosti žien a mužov – 2009 (KOM(2009)0077),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júna 2000 nazvané Smerom k rámcovej stratégii Spoločenstva v oblasti rovnosti mužov a žien (2001 – 2005) (KOM(2000)0335) a na výročné správy Komisie o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 (t. j. KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 a KOM(2008)0010),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve(2),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2008 nazvané Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom: väčšia podpora zosúladenia pracovného, súkromného a rodinného života (KOM(2008)0635),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (KOM(2008)0636), ktorý 3. októbra 2008 predložila Komisia,

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (KOM(2008)0637), ktorý 3. októbra 2008 predložila Komisia,

–   so zreteľom na správu Komisie z 3. októbra 2008 nazvanú Realizácia barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku (KOM(2008)0638),

–   so zreteľom na stav ratifikácie Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (CETS č. 197),

–   so zreteľom na rámec činností pre rovnosť medzi ženami a mužmi, ktorý prijali európski sociálni partneri 22. marca 2005,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z roku 1979,

–   so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť schválený Európskou radou 23. a 24. marca 2006,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na ženách(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2006 o prisťahovalectve žien: úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2009 o oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti pre občanov – Štokholmský program(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov (2006 – 2010)(6),

–   so zreteľom na Poradný výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov a jeho stanovisko k rozdielom v odmeňovaní práce žien a mužov, ktoré bolo prijaté 22. marca 2007,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 3. septembra 2008 o rovnosti medzi ženami a mužmi – 2008(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. novembra 2008 obsahujúce odporúčania pre Komisiu, týkajúce sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov(8),

–   so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0004/2010),

A.   keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie, uznanou v zmluve o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a keďže aj napriek výraznému pokroku dosiahnutému v tejto oblasti mnohé nerovnosti medzi ženami a mužmi pretrvávajú,

B.   keďže Európska únia v súčasnosti prekonáva hospodársku, finančnú a sociálnu krízu veľkého rozsahu, ktorá má osobitné dôsledky na situáciu žien na trhu práce,

C.   keďže materstvo a otcovstvo sa musia považovať za základné práva dôležité pre sociálnu rovnováhu a keďže na úrovni Európskej únie existuje smernica o materskej dovolenke(9) a smernica o rodičovskej dovolenke(10), ale dodnes neexistuje smernica o otcovskej dovolenke,

D.   keďže v dôsledku profesijnej a odvetvovej segregácie a podľa dostupných údajov boli vo všeobecnosti začiatkom krízy viac postihnutí muži ako ženy, ale v niektorých krajinách a niektorých odvetviach je situácia odlišná, najmä v tradičnom priemysle, kde prevláda zamestnávanie žien a kde sa zatvárajú mnohé podniky a nadnárodné spoločnosti sa premiestňujú; keďže na čiastočný úväzok pracuje 31,1 % zamestnaných žien a iba 7,9 % zamestnaných mužov; keďže ženy predstavujú väčšinu zamestnancov v niektorých verejných službách a podľa členských štátov tvoria až dve tretiny osôb pôsobiacich v odvetviach vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti; keďže v prípade budúcich rozpočtových obmedzení v týchto odvetviach by mohla kríza postihnúť najmä ženy,

E.   keďže chudoba a nízka úroveň dôchodku tradične viac ohrozuje ženy, najmä osamelé matky a ženy staršie ako 65 rokov; keďže tieto kategórie žien poberajú často dôchodok, ktorého výška sa takmer rovná životnému minimu, a to z rôznych dôvodov, ako je zastavenie alebo prerušenie profesionálnej činnosti s cieľom venovať sa rodinným povinnostiam alebo práci pre podnik manžela, najmä v podnikateľskej a poľnohospodárskej oblasti, bez odmeny a členstva v systéme sociálneho zabezpečenia a keďže cieľom väčšiny politík je podporovať rodiny s deťmi napriek tomu, že 35 % domácností tvorí len jedna osoba, ktorou je vo väčšine prípadov žena,

F.   keďže miera zamestnanosti žien je v priemere 59,1 % s veľkými rozdielmi od 37,4 % do 74,3 %, ale keďže jej trvalý nárast od roku 2000 neviedol k zlepšeniu pracovných podmienok žien a ženy sú aj naďalej postihnuté profesijnou a odvetvovou segregáciou,

G.   keďže podniky sociálneho hospodárstva sú príkladom úspechu zamestnanosti žien a keďže zlepšujú sociálne postavenie žien, rozvíjajú ich finančnú nezávislosť a umožňujú lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život, najmä vďaka službám starostlivosti o dieťa, staršie osoby a zdravotne postihnuté osoby, ktoré poskytujú,

H.   keďže priemerné rozdiely v odmeňovaní práce žien a mužov od roku 2000 stagnujú na vysokej úrovni (medzi 14 % a 17,4 %), a to aj napriek mnohým opatreniam zavedeným Komisiou a úsiliu členských štátov,

I.   keďže článok 157 ZFEÚ stanovuje, že "každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty", a keďže túto zásadu potvrdila ustálená judikatúra Súdneho dvora Európskej únie,

J.   keďže Európsky parlament vo svojom vyššie uvedenom uznesení z 18. novembra 2008 žiada Komisiu, aby mu do 31. decembra 2009 predložila legislatívny návrh na revíziu platných právnych predpisov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania mužov a žien,

K.   keďže muži takisto trpia, aj keď v menšej miere, profesijnou a odvetvovou segregáciou a rodovými stereotypmi,

L.   keďže rozdelenie rodinných povinností a úloh v domácnosti medzi ženami a mužmi, ktoré je možné dosahovať najmä vďaka rozšírenému využívaniu rodičovskej a otcovskej dovolenky, je nevyhnutnou podmienkou podpory a zabezpečenia rovnosti žien a mužov, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rámcová dohoda sociálnych partnerov o rodičovskej dovolenke (z júla 2009) sa nezaoberá otázkou platenej dovolenky, ktorá by mala rozhodujúci vplyv na podiel mužov odchádzajúcich na rodičovskú dovolenku a na rovnomerné rozdelenie profesijných a rodinných zodpovedností medzi ženami a mužmi,

M.   keďže prístup k službám starostlivosti o deti, staršie osoby a iné závislé osoby je dôležitý na to, aby sa zabezpečil rovnaký podiel žien a mužov na pracovnom trhu, výchove a odbornej príprave,

N.   keďže Európska rada na svojom zasadnutí v Barcelone v dňoch 15. a 16. marca 2002 vyzvala členské štáty, aby sa usilovali zabezpečiť do roku 2010 zariadenia starostlivosti o deti pre najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do začiatku povinnej školskej dochádzky a pre najmenej 33 % detí vo veku do troch rokov, ale keďže viac ako polovica členských štátov zatiaľ ani zďaleka nespĺňa tieto ciele,

O.   keďže v roku 2008 ženy získali 58,9 % vysokoškolských diplomov v Únii, keďže ženy predstavujú väčšinu študentov v oblastiach ekonomiky, správy a práva, ale keďže na rozhodovacích pozíciách v podnikoch a vo verejnej správe či v politických orgánoch majú aj naďalej nízke zastúpenie; keďže počet žien s vysokoškolským vzdelaním v oblasti informatiky, v inžinierskych odvetviach a v oblasti fyziky je nízky, čoho následkom je slabé zastúpenie žien v súkromnom sektore, ktorý je pre oživenie hospodárstva určujúci; keďže rozdiely v zamestnávaní žien a mužov v sektore informatiky sa v priebehu času skôr zväčšujú, ako zmenšujú,

P.   keďže podiel poslankýň Európskeho parlamentu sa po volebnom období 2004 – 2009 zvýšil z 32,1 % na 35 % po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 7. júna 2009, keďže podiel predsedníčok parlamentných výborov sa zvýšil z 25 % na 41 % a keďže podiel podpredsedníčok Európskeho parlamentu sa zvýšil z 28,5 % na 42,8 %, ale počet žien vo funkcii kvestorov sa znížil z 3 na 2,

Q.   keďže sa zdá, že situácia niektorých skupín žien, ktoré často čelia vzájomne prepojeným ťažkostiam a hrozbám, ako aj dvojakej diskriminácii – najmä zdravotne postihnutých žien, žien starajúcich sa o iné osoby, starších žien, žien patriacich k menšinám a prisťahovalkýň – sa zhoršuje,

R.   keďže prisťahovalkyne sú na trhu práce vystavené dvojitej diskriminácii, a to z dôvodu ich pohlavia a ich postavenia prisťahovalkýň; keďže každá piata vysoko kvalifikovaná prisťahovalkyňa má pracovné miesto, na ktoré stačí nízka kvalifikácia, a keďže prisťahovalkyne pracujúce v domácnostiach, v stravovacích a ubytovacích zariadeniach a v poľnohospodárstve sú osobitne zraniteľné,

S.   keďže miera zamestnanosti mužov aj žien vo vidieckych oblastiach je nižšia a keďže navyše mnohé ženy nie sú na oficiálnom trhu práce nikdy aktívne a nie sú preto zaznamenané ako žiadateľky o prácu a nie sú ani zahrnuté v štatistikách o nezamestnanosti, čo spôsobuje osobitné finančné a právne problémy, pokiaľ ide o prístup k materskej a zdravotnej dovolenke, získanie práva na dôchodok a prístup k sociálnej starostlivosti, ako aj problémy v prípade rozvodu; keďže vidiecke oblasti sú výrazne postihnuté nedostatkom ponuky kvalitných pracovných miest,

T.   keďže príslušníčky etnických menšín, najmä rómske ženy, pravidelne čelia viacnásobnej diskriminácii na základe rasy a pohlavia; keďže vnútroštátne subjekty zodpovedné za otázky rovnosti by mali venovať náležitú pozornosť problému viacnásobnej alebo kombinovanej diskriminácie,

U.   keďže obchodovanie s ľuďmi je modernou formou otrokárstva a väčšinu obetí obchodovania ešte stále predstavujú ženy a dievčatá,

V.   keďže v uvedenom uznesení z 3. septembra 2008 boli členské štáty vyzvané, aby ihneď ratifikovali Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý je najsilnejším európskym právnym nástrojom v boji proti tomuto javu, ktorý je trestným činom a zároveň porušením ľudských práv a urážkou dôstojnosti a integrity ľudskej bytosti; keďže k dnešnému dňu tento dohovor ratifikovalo len 16 členských štátov Únie,

W.   keďže násilie páchané na ženách, a to vo všetkých formách, je závažnou prekážkou rovnosti medzi ženami a mužmi a patrí k najrozšírenejším prípadom porušovania ľudských práv, bez rozdielu v geografickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej príslušnosti; keďže toto násilie predstavuje v Únii kritický problém, pričom približne 20 až 25 % žien je v priebehu dospelého života vystavených fyzickému násiliu a viac ako 10 % z nich je obeťami sexuálneho násilia; keďže španielske predsedníctvo Rady stanovilo boj proti násiliu páchanému na ženách ako jednu zo svojich priorít,

X.   keďže sexuálne a reprodukčné zdravie znamená celkový stav telesnej, duševnej a sociálnej pohody človeka, pokiaľ ide o pohlavné ústrojenstvo, jeho funkcie a fungovanie, a neznamená len neprítomnosť choroby alebo poruchy, a keďže uznanie plnej fyzickej a sexuálnej autonómie žien je predpokladom úspešnej politiky v oblasti práv týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj politík zameraných na boj proti násiliu páchanom na ženách,

Y.   keďže Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bol oficiálne zriadený v roku 2006 a za normálnych okolností mal začať svoju činnosť najneskôr 19. januára 2008, ale ešte stále nie je plne funkčný,

Z.   keďže cieľom lisabonskej stratégie bolo integrovať na pracovný trh 60 % žien schopných pracovať, zatiaľ čo úsilie týkajúce sa demografických výziev má za cieľ podporovať vyššiu mieru pôrodnosti v záujme riešenia budúcich potrieb; keďže rovnosť medzi ženami a mužmi a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom zostávajú ústredným bodom diskusie o demografických zmenách,

1.   víta skutočnosť, že Komisia vo svojej vyššie uvedenej správe o rovnosti žien a mužov – 2009 zdôraznila, že v rýchlo sa meniacom hospodárskom prostredí je dôležité posilniť politiky rodovej rovnosti, ale zdôrazňuje, že je treba viac konkrétnych krokov a nových politík;

2.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že projekty týkajúce sa oživenia hospodárstva sa zameriavajú najmä na odvetvia, v ktorých sú zamestnávaní prevažne muži; zdôrazňuje, že podporovanie uprednostňovania mužov pred ženami pri zamestnávaní nezníži, ale skôr zvýši rodovú nerovnosť, a podčiarkuje potrebu začleniť politiky rodovej rovnosti do európskych, národných aj medzinárodných plánov obnovy zameraných na oživenie hospodárstva;

3.   naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby bránili sociálne práva a aby zaručili, že hospodárska a finančná kríza nepovedie ku kráteniu sociálnych dávok a obmedzovaniu sociálnych služieb, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o deti a starších ľudí; poukazuje na to, že politiky starostlivosti a poskytovanie opatrovateľských služieb v podstate súvisia s dosahovaním rovnosti medzi ženami a mužmi;

4.   konštatuje, že hospodárska, sociálna a finančná kríza môže byť príležitosťou na to, aby sa Únia stala produktívnejšou a inovačnejšou ekonomikou a spoločnosťou, ktorá bude viac dbať na rovnosť medzi ženami a mužmi, ak sa prijmú primerané politiky a opatrenia;

5.   žiada Komisiu, aby poskytla presné štatistické údaje týkajúce sa dosahu krízy na ženy a mužov, pričom zohľadní mieru nezamestnanosti, vývoj v oblasti práce na čiastočný úväzok a zmlúv na dobu určitú a neurčitú, ako aj dôsledky politík boja proti kríze na verejné služby;

6.   zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty zhodnotili, podporovali a posilňovali úlohu žien v sociálnom hospodárstve vzhľadom na vysokú zamestnanosť žien v tomto odvetví a dôležitosť služieb, ktoré poskytuje, s cieľom podporovať zosúladenie pracovného a súkromného života;

7.   žiada členské štáty, ktoré musia vykonávať politiku konsolidácie rozpočtových výdavkov, aby zabránili tomu, že ženy budú touto politikou neprimerane postihované, a žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali politiky obnovy, pričom zohľadnia potreby a osobitnú situáciu žien a mužov, najmä prostredníctvom politík integrovaného prístupu k rovnosti mužov a žien (gender mainstreaming) a rozpočtovej analýzy týkajúcej sa pohlaví a rovnosti medzi mužmi a ženami (gender budgeting);

8.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že hľadisko rodovej rovnosti v súčasnej lisabonskej stratégii prakticky neexistuje, a vyzýva Radu a Komisiu, aby do svojej stratégie "EÚ 2020" nadväzujúcej na lisabonskú stratégiu zahrnuli kapitolu o tomto hľadisku;

9.   vyzýva vnútroštátne subjekty zodpovedné za otázky rovnosti, aby zaviedli integrované prístupy s cieľom zlepšiť svoju reakciu na prípady viacnásobnej diskriminácie a riešenie týchto prípadov; okrem toho trvá na tom, aby vnútroštátne subjekty zodpovedné za otázky rovnosti zaviedli programy odbornej prípravy pre sudcov a právnikov a personál s cieľom naučiť ich rozpoznávať viacnásobnú diskrimináciu, predchádzať jej a riešiť ju;

10.   víta skutočnosť, že čoskoro sa podarí splniť cieľ dosiahnuť 60 % mieru zamestnanosti žien do roku 2010, ktorý stanovila Európska rada v Lisabone v dňoch 23. a 24. marca 2000; zdôrazňuje však, že výrazný podiel tejto zamestnanosti tvoria nestále a zle platené pracovné miesta; vyslovuje taktiež poľutovanie nad tým, že medzi členskými štátmi sú v tejto súvislosti veľké rozdiely, keďže uvedená miera sa pohybuje v rozmedzí od 37,4 % do 74,3 %; žiada preto členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na účinné uplatňovanie smernice 2006/54/ES;

11.   žiada Komisiu a členské štáty, aby preskúmali situáciu manželských partnerov, ktorí pomáhajú v remeselníctve, obchode, poľnohospodárstve, rybolove a malých rodinných podnikoch, z rodového hľadiska a zohľadnili pritom skutočnosť, že ženy sú zraniteľnejšie ako muži; vyzýva členské štáty, aby vytvorili právny model spoločného vlastníctva s cieľom zaručiť úplné uznanie práv žien v poľnohospodárskom odvetví, ich primeranú ochranu v oblasti sociálnej starostlivosti a uznanie ich práce;

12.   vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia a zaviedli pozitívne akcie s cieľom integrovať ženy do projektov a programov týkajúcich sa ekologickej transformácie o. i. v sektore obnoviteľných zdrojov, ako aj do zamestnaní v oblasti vedy a špičkovej technológie;

13.   vyzýva členské štáty, aby podporovali ženské podnikateľstvo v priemysle a aby poskytli finančnú podporu, štruktúry profesionálneho poradenstva, ako aj primeranú odbornú prípravu ženám, ktoré zakladajú podniky;

14.   poukazuje na to, že osobné príjmy žien a platené zamestnanie sú aj naďalej kľúčom k ich hospodárskej nezávislosti a k posilnenej rovnosti žien a mužov v rámci celej spoločnosti; zdôrazňuje, že najmä so zreteľom na starnúcu spoločnosť sú potrební rovnako muži, ako aj ženy, aby sa predišlo nedostatku pracovných síl;

15.   konštatuje, že ženy sú vystavené väčšiemu riziku chudoby, pretože priemerné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú aj naďalej značné, a že v tejto súvislosti pretrvávajú početné odchýlky medzi členskými štátmi a odvetviami; naliehavo preto žiada členské štáty, aby uplatňovali smernicu 2006/54/ES a aby podporovali najmä zásadu "rovnaká odmena za rovnakú prácu" alebo zásadu "práca rovnakej hodnoty";

16.   považuje za nevyhnutné zamerať činnosť aj na zníženie nerovností medzi ženami a mužmi v oblasti dôchodkov, keďže ženy dnes ešte stále nesú hlavnú zodpovednosť za rodinu, čo vedie k prerušeniam kariéry a vo všeobecnosti k nižšiemu pracovnému nasadeniu ako u mužov;

17.   ľutuje, že Komisia na základe vyššie uvedeného uznesenia Parlamentu z 18. novembra 2008 doteraz nepredložila legislatívny návrh na revíziu platných právnych predpisov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakého odmeňovania mužov a žien; vyzýva preto Komisiu, aby čo najskôr predložila takýto legislatívny návrh;

18.   podporuje Komisiu v rámci jej konaní z dôvodu neplnenia si povinnosti v súvislosti s transpozíciou platných smerníc; domnieva sa, že členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, musia do svojho vnútroštátneho právneho poriadku čo najskôr transponovať smernice týkajúce sa rovnosti žien a mužov a najmä zabezpečiť ich správne uplatňovanie;

19.   žiada Komisiu a členské štáty, aby s cieľom presadzovať diverzifikáciu pri výbere povolaní, najmä v prípade dievčat, a bojovať proti pretrvávajúcim rodovým stereotypom a znevažujúcim obrazom zaviedli kampane zamerané na zvyšovanie povedomia na školách, pracoviskách a v médiách, a to najmä kampane zdôrazňujúce úlohu mužov pri rovnomernom rozdeľovaní rodinných povinností a zosúladení pracovného a súkromného života;

20.   vyzýva členské štáty, aby vyjadrili uznanie podnikom, ktoré prijímajú opatrenia na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi a na podporu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, a týmto spôsobom podporili šírenie osvedčených postupov v tejto oblasti;

21.   zdôrazňuje význam zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku, služieb starostlivosti o deti a pomoci starším a iným závislým osobám v záujme lepšieho zosúladenia pracovného a súkromného života; schvaľuje postup Komisie, ktorý spočíva vo vypracúvaní porovnateľných a kvalitných štatistík dostupných v primeranom čase a v predkladaní osobitných odporúčaní pre každý členský štát; vyzýva členské štáty, aby sa všemožne usilovali o dosiahnutie vyššie uvedených cieľov stanovených na zasadnutí Európskej rady v Barcelone, ktoré sa týkajú zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku;

22.   zdôrazňuje dôležitosť niektorých krokov, ktoré uskutočnila Komisia, najmä návrh na revíziu smernice 92/85/EHS týkajúcej sa materskej dovolenky a smernice 86/613/EHS týkajúcej sa samostatne zárobkovo činných osôb a vypomáhajúcich manželov/manželiek v rodinných podnikoch; domnieva sa však, že návrh Komisie na revíziu smernice 92/85/EHS nie je dostatočne ambiciózny, pokiaľ ide o podporu zosúladenia pracovného života s rodinným a súkromným životom mužov a žien;

23.   zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa otázkou otcovskej dovolenky, a žiada Komisiu, aby podporila každé opatrenie, ktorého cieľom je zaviesť otcovskú dovolenku na celoeurópskej úrovni; domnieva sa, že materská dovolenka musí byť prepojená s otcovskou dovolenkou, aby žena bola lepšie chránená na pracovnom trhu, a takýmto spôsobom bojovať proti stereotypom existujúcim v spoločnosti, pokiaľ ide o využívanie tejto dovolenky;

24.   žiada členské štáty a sociálnych partnerov, aby podporovali vyváženejšie zastúpenie žien a mužov na rozhodovacích pozíciách v podnikoch, v administratíve a politických orgánoch, a preto požaduje stanovenie záväzných cieľov, ktorými sa zabezpečí rovnaké zastúpenie žien a mužov; preto v tejto súvislosti vyhlasuje, že využívanie volebných kvót má pozitívny vplyv na zastúpenie žien;

25.   víta rozhodnutie nórskej vlády zvýšiť počet žien v správnych radách súkromných a verejných spoločností aspoň na 40 %, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby iniciatívu Nórska brali ako pozitívny príklad a išli rovnakým smerom;

26.   vyzýva členské štáty, aby uskutočnili kampane zamerané na absolventky stredných škôl s cieľom získavať ich pre povolania v oblasti inžinierstva, a tým zvýšiť ich prítomnosť v tradične mužských technických profesiách;

27.   víta výrazné zvýšenie počtu predsedníčok parlamentných výborov a počtu podpredsedníčok Európskeho parlamentu, ako aj síce menej výrazné, ale napriek tomu faktické zvýšenie počtu poslankýň Európskeho parlamentu po európskych voľbách z júna 2009;

28.   v tejto súvislosti sa domnieva, že s veľkými ťažkosťami dosiahnutý podiel žien – dezignovaných členiek Komisie (rovnajúci sa 33 % celkového počtu členov Komisie) je nevyhnutným minimom; domnieva sa, že zloženie Komisie by malo lepšie odrážať rozmanitosť európskeho obyvateľstva, a to vrátane rodového hľadiska; vyzýva členské štáty, aby pri budúcich nomináciách navrhli dvoch kandidátov, a to za každé pohlavie jedného, s cieľom uľahčiť vytvorenie reprezentatívnejšej Komisie;

29.   žiada členské štáty, aby pozorne preskúmali svoje migračné politiky s cieľom lepšie využívať schopnosti vysokokvalifikovaných prisťahovalkýň a aby zabezpečili sociálnu starostlivosť pracovníčkam v domácnostiach a v iných oblastiach, kde táto starostlivosť chýba, a to s cieľom podporiť integráciu prisťahovalkýň tým, že sa im zabezpečí prístup k vzdelaniu, najmä k odbornej príprave a k vyučovaniu jazyka hostiteľskej krajiny;

30.   žiada Komisiu a členské štáty, aby uprednostnili a osobitnú pozornosť zamerali na skupiny žien, ktoré sú najzraniteľnejšie: zdravotne postihnuté ženy, ženy, ktoré sa starajú o iné osoby, staršie ženy, ženy patriace k menšinám a prisťahovalkyne, ako aj ženy vo výkone trestu, a aby vypracovali osobitné opatrenia zodpovedajúce ich potrebám;

31.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali a uplatňovali opatrenia, ktoré si vyžaduje pomoc zdravotne postihnutým ženám, aby napredovali v oblastiach sociálneho, profesionálneho, kultúrneho a politického života, kde sú ženy stále málo zastúpené;

32.   naliehavo preto žiada Českú republiku, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Taliansko, Litvu, Maďarsko, Holandsko, Fínsko a Švédsko, aby bezodkladne ratifikovali Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi;

33.   pripomína, že násilie páchané na ženách je aj naďalej vážnym problémom, ktorý treba riešiť všetkými prostriedkami na úrovni Spoločenstva a na úrovni jednotlivých členských štátov, a opätovne žiada Komisiu, aby v nasledujúcich piatich rokoch stanovila európsky rok proti násiliu voči ženám; víta skutočnosť, že španielske predsedníctvo Rady stanovilo boj proti násiliu páchanému na ženách ako svoju prioritu, a vyzýva nasledujúce predsedníctva, aby tak tiež urobili;

34.   podporuje návrhy španielskeho predsedníctva zaviesť európsky mandát na ochranu obetí a zriadiť spoločné telefónne číslo pre pomoc obetiam v celej Európskej únii;

35.   trvá na tom, že je dôležité bojovať proti násiliu páchanom na ženách, aby sa dosiahla rovnosť medzi ženami a mužmi; vyzýva Komisiu, aby začala prípravu návrhu komplexnej smernice o predchádzaní všetkým formám násilia voči ženám a boji proti nemu, najmä proti obchodovaniu so ženami;

36.   zdôrazňuje skutočnosť, že ženy musia mať možnosť rozhodovať o svojich sexuálnych a reprodukčných právach, najmä prostredníctvom ľahkého prístupu k antikoncepcii a umelému prerušeniu tehotenstva; zdôrazňuje, že ženy musia mať bezplatný prístup ku konzultáciám týkajúcim sa umelého prerušenia tehotenstva; podporuje preto, ako sa uvádza v spomínanom uznesení z 3. septembra 2008, opatrenia a činnosti na zlepšenie prístupu žien k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia a na zvyšovanie ich informovanosti o ich právach a dostupných službách; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vykonávali opatrenia a činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia mužov o ich zodpovednosti v otázkach sexuality a reprodukcie;

37.   berie na vedomie, že postup zriaďovania Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť ešte stále prebieha, a očakáva plnú funkčnosť tohto inštitútu v čo najkratšom čase;

38.   vyzýva Európsku komisiu, aby pokračovala vo svojej novej stratégii "Viac ako HDP" a aby do svojej práce začlenila stratégie, ktoré sú schopné vyhodnotiť prínos činností žien a mužov v oblasti solidarity medzi generáciami k HDP členských štátov;

39.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(2) Prijaté texty, P6_TA(2009)0062.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2009)0098.
(4) Ú. v. EÚ C 313E, 20.12.2006, s. 118.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2009)0090.
(6) Ú. v. EÚ C 301E, 13.12.2007, s. 56.
(7) Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 35.
(8) Ú. v. EÚ C 16 E, 22.1.2010, s. 21.
(9) Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s.1.
(10) Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, Ú. v. ES L 145, 19.6.1996, s. 4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia