Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2101(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0004/2010

Predložena besedila :

A7-0004/2010

Razprave :

PV 08/02/2010 - 16
CRE 08/02/2010 - 16

Glasovanja :

PV 10/02/2010 - 9.11
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0020
P7_TA(2010)0021

Sprejeta besedila
PDF 239kWORD 90k
Sreda, 10. februar 2010 - Strasbourg
Enakost žensk in moških v Evropski uniji – 2009
P7_TA(2010)0021A7-0004/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2009 (2009/2101(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 2 in 3(3), druge alineje, Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–   ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–   ob upoštevanju poročila Komisije z dne 27. februarja 2009 o enakosti žensk in moških – 2009 (KOM(2009)0077),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2000 z naslovom "Okvirni skupni strategiji s področja enakosti med moškimi in ženskami naproti (2001–2005)" (KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije o enakosti žensk in moških v Evropski uniji 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, KOM(2007)0049 in KOM(2008)0010),

–   ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji(2),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o boljšem ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem: močnejša podpora za usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja (KOM(2008)0635),

–   ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive 86/613/EGS (KOM(2008)0636), ki ga je Komisija predložila 3. oktobra 2008,

–   ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo (KOM(2008)0637), ki ga je Komisija predložila 3. oktobra 2008,

–   ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o uresničevanju barcelonskih ciljev glede varstva predšolskih otrok (KOM(2008)0638),

–   ob upoštevanju ratifikacij Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi (CETS št. 197),

–   ob upoštevanju okvirnih ukrepov za enakost med spoloma, ki so jih evropski socialni partnerji sprejeli 22. marca 2005,

–   ob upoštevanju Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–   ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, sprejetega na vrhu Evropskega sveta 23. in 24. marca 2006,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk: vloga in mesto priseljenk v Evropski uniji(4),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 o sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: območje svobode, varnosti in pravice za državljane – stockholmski program(5),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za doseganje enakosti med ženskami in moškimi (2006–2010)(6),

–   ob upoštevanju mnenja svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških o razlikah v plačah med ženskami in moškimi, sprejetega 22. marca 2007,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in moškimi – 2008(7),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za moške in ženske(8),

–   ob upoštevanju členov 48 in 119(2) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0004/2010),

A.   ker je enakost med ženskami in moškimi eno izmed temeljnih načel Evropske unije, ki je zapisano v Pogodbi o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in ker kljub precejšnjemu napredku na tem področju med ženskami in moškimi še vedno obstajajo številne neenakosti;

B.   ker Evropska unija preživlja hudo gospodarsko, finančno in socialno krizo, ki posebej vpliva na ženske in njihov položaj na trgu dela,,

C.  ker je treba materinstvo in očetovstvo obravnavati kot temeljno pravico, ki je bistvena za socialno ravnotežje, in ker na ravni Evropske unije obstajata direktiva o porodniškem dopustu(9) in direktiva o starševskem dopustu(10), še vedno pa ni zakonodaje s področja očetovskega dopusta;

D.   ker so bili zaradi poklicne in sektorske segregacije po razpoložljivih podatkih splošno gledano moški na začetku krize bolj prizadeti kot ženske, čeprav se položaj razlikuje po državah in sektorjih, zlasti v tradicionalnih industrijskih panogah s pretežno žensko delovno silo, kjer prihaja do zapiranja številnih podjetij in selitve proizvodnje multinacionalk; ker je za krajši delovni čas zaposlenih 31,1 % žensk v primerjavi s 7,9°% moških; ker so ženske večinoma zaposlene v nekaterih javnih službah in v nekaterih državah članicah predstavljajo do dve tretjini zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialni pomoči; ker torej grozi nevarnost, da bo zaradi proračunskih omejitev kriza v teh sektorjih zlasti prizadela ženske,

E.   ker revščina in omejena višina pokojnine tradicionalno bolj ogrožata ženske, zlasti matere samohranilke in ženske nad 65 let; ker slednje zaradi različnih vzrokov - poklicne dejavnosti so prenehale ali prekinile, da bi se posvetile družinskim obveznostim, ali pa so delale v podjetju zakonca, zlasti v sektorjih trgovine ali kmetijstva, brez plačila in socialnega varstva - pogosto prejemajo pokojnine, ki so na meji za preživetje, in ker je večina politik namenjenih podpori družin z otroki, ne glede na to, da je do 35 % gospodinjstev sestavljenih iz ene osebe, ki je v večini primerov ženska,

F.  ker je zaposlenost žensk leta 2008 povprečno znašala 59,1 %, z velikimi nihanji, ki je segalo do 37,4 % do 74,3 %, njeno stalno naraščanje po letu 2000 pa ženskam ni prineslo boljših delovnih pogojev, saj so še vedno žrtve poklicne in sektorske segregacije,

G.  ker so podjetja socialne ekonomije primer uspešnega zaposlovanja žensk, ker vplivajo na boljši položaj žensk v družbi, prispevajo k njihovi finančni neodvisnosti in omogočajo lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zlasti zaradi ponujenih storitev varstva otrok, starejših in invalidnih,

H.  ker se kljub številnim ukrepom Komisije in prizadevanjem držav članic povprečna razlika v plači med ženskami in moškimi po letu 2000 ni bistveno zmanjšala (ostaja med 14 % in 17,4 %),

I.   ker člen 157 PDEU določa: "Vsaka država članica zagotovi uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske" in ker to načelo potrjuje sodna praksa Sodišča Evropske unije,

J.   ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 18. novembra 2008 Komisijo pozval, naj mu do 31. decembra 2009 predloži nov zakonodajni predlog o reviziji obstoječe zakonodaje na področju uporabe načela enakega plačila za moške in ženske,

K.   ker posledice poklicne in sektorske segregacije in spolnih stereotipov trpijo tudi moški, čeprav v manj izraziti meri,

L.   ker je delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med ženske in moške, zlasti doslednejše in daljše koriščenje starševskega dopusta ter očetovskega dopusta, nujni pogoj za spodbujanje in uresničevanje enakosti spolov; vendar obžaluje, da se Okvirni sporazum socialnih partnerjev o starševskem dopustu (iz julija 2009) ne loteva vprašanja plačanega dopusta, ki bi odločilno vplival na to, kolikokrat bi se moški odločali za koriščenje takšnega dopusta, ter na delitev poklicnih in družinskih odgovornosti med ženskami in moškimi,

M.   ker je dostop do storitev varstva otrok ter storitev za starejše in druge osebe, ki potrebujejo oskrbo, bistvenega pomena za enakopravno udeležbo žensk in moških na trgu dela ter pri izobraževanju in usposabljanju;

N.   ker je Evropski svet v Barceloni 15. in 16. marca 2002 države članice pozval, naj si prizadevajo, da bi do leta 2010 zagotovile varstvo za vsaj 90 % otrok od treh let do obveznega vpisa v šolo in za vsaj 33 % otrok, mlajših od treh let, a je več kot polovica držav članic še daleč od zastavljenih ciljev,

O.   ker so ženske v Uniji leta 2008 pridobile 58,9 % univerzitetnih diplom in je njihov študij večinoma s področja ekonomije, poslovodenja in prava, pa vendar ostajajo v manjšini pri zasedanju odgovornih položajev v podjetjih ter upravnih in političnih organih; ker le maloštevilne ženske pridobijo diplomo s področja informacijske tehnologije, inženirstva in fizike, zaradi česar so premalo zastopane v zasebnem sektorju, ki je odločilnega pomena za gospodarsko oživitev; ker se je razlika med spoloma pri zaposlovanju žensk in moških na področju informacijske tehnologije v tem času prej povečala, kot zmanjšala,

P.   ker se je delež poslank Evropskega parlamenta povečal z 32,1 % v zakonodajnem obdobju 2004–2009 na 35 % po evropskih volitvah 7. junija 2009 in se je delež predsednic parlamentarnih odborov povečal s 25 % na 41 %, delež podpredsednic Evropskega parlamenta pa z 28,5 % na 42,8 %, je pa število kvestork padlo s treh na dve,

Q.   ker se zdi, da se slabša položaj nekaterih skupin žensk, ki se pogosto soočajo s prepletenimi težavami in tveganji ter z dvojno diskriminacijo, še zlasti invalidnih žensk, žensk, ki skrbijo za vzdrževane osebe, starejših žensk, pripadnic manjšin in priseljenk;

R.   ker so migrantke žrtev dvojne diskriminacije na trgu dela zaradi svojega spola in statusa migrantke; ker vsaka peta visoko usposobljena migrantka zaseda slabo kvalificirano delovno mesto in ker so migrantke še posebej izpostavljene, saj delajo v sektorjih socialnih storitev in hišnih opravil, gostinstva, hotelirstva in priprave hrane (sektor HoReCa) in kmetijstva,

S.   ker je tako med ženskami kot med moškimi raven zaposlenosti nižja na podeželju in ker številne ženske niso nikdar dejavne na uradnem trgu dela, zaradi česar niso zabeležene kot iskalke zaposlitve in niso upoštevane v statističnih podatkih o brezposelnosti ter se srečujejo s finančnimi težavami, posebnimi pravnimi vprašanji glede porodniškega in bolniškega dopusta, pridobitve pokojninskih pravic in dostopa do socialne varnosti ter problemi v primeru ločitve; ker na podeželju zelo primanjkuje dobrih delovnih mest;

T.   ker pripadnice manjšin, zlasti Romke, redno doživljajo različne oblike diskriminacije na podlagi rase in spola; ker bi morali nacionalni organi za enakost ustrezno obravnavati pojava večplastne diskriminacije ali diskriminacije s prepletenimi učinki,

U.   ker je trgovina z ljudmi sodobna oblika suženjstva, žrtev te trgovine pa so še vedno pretežno ženske in deklice,

V.   ker so bile v že omenjeni resoluciji z dne 3. septembra 2008 države članice pozvane, naj nemudoma ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki je najmočnejši evropski pravni instrument v boju proti tej trgovini, ki predstavlja kaznivo dejanje in kršitev človekovih pravic ter napad na človekovo dostojanstvo in integriteto; ker je doslej konvencijo ratificiralo le 16 držav članic Unije,

W.   ker je nasilje nad ženskami v vseh svojih oblikah ena izmed glavnih ovir za dosego enakosti med ženskami in moškimi ter predstavlja eno izmed najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic, ki ne poznajo geografskih, ekonomskih, kulturnih ali socialnih meja; ker v Uniji predstavlja pereč problem, saj je približno 20 % do 25 % odraslih žensk žrtev fizičnega nasilja, več kot 10 % pa žrtev spolnega nasilja; ker je špansko predsedstvo Sveta boj proti nasilju nad ženskami opredelilo kot eno svojih prednostnih nalog;

X.   ker izraz spolno in reproduktivno zdravje označuje splošno – fizično, mentalno in socialno – dobrobit človeka pri vsem, kar je povezano z njegovimi spolnimi organi, njihovimi funkcijami in delovanjem, in ne le tega, da oseba ne trpi bolezni ali invalidnosti; ker je priznanje polne fizične in spolne avtonomije žensk predpogoj za vsako uspešno politiko na področju pravic do spolnega in reproduktivnega zdravja ter za politike, ki se borijo proti nasilju nad ženskami,

Y.   ker je bil Evropski inštitut za enakost spolov uradno ustanovljen leta 2006 in naj bi začel normalno delovati najkasneje 19. januarja 2008, vendar še ne deluje v celoti,

Z.   ker Lizbonska strategija načrtuje vključitev 60°% delovno sposobnih žensk na trg zaposlovanja, medtem ko so prizadevanja, povezana z demografskimi izzivi, usmerjena v spodbujanje višje rodnosti zaradi pričakovanih zahtev v prihodnosti; ker je enakost žensk in moških v poklicnem in zasebnem življenju v osredju razprave o demografskih spremembah,

1.   čestita Komisiji, da v omenjenem poročilu o enakosti žensk in moških za leto 2009 vztraja na tem, kako pomembno je krepiti politiko enakosti spolov v hitro spreminjajočem se gospodarskem kontekstu, vseeno pa poudarja, da so potrebni številnejši konkretni ukrepi in nove politike;

2.   obžaluje, da so načrti gospodarske oživitve v glavnem osredotočeni na delovna mesta, kjer prevladujejo moški, poudarja, da ukrepi v podporo prihodnjemu zaposlovanju moških namesto zaposlovanju žensk povečujejo neenakost med spoloma, namesto da bi jo zmanjševali; vztraja, da je treba politiko enakosti žensk in moških vključiti v evropske, državne in mednarodne načrte za oživitev gospodarstva in odpravo krize;

3.   poziva Svet, Komisijo in države članice, naj branijo socialne pravice in zagotovijo, da se zaradi gospodarske in finančne krize ne bodo zmanjševali socialni prejemki in socialne storitve, zlasti na področju otroškega varstva in skrbi za starejše; poudarja, da so varstvene politike in zagotavljanje skrbstvenih storitev dejansko povezani z doseganjem enakosti med ženskami in moškimi;

4.   ugotavlja, da je gospodarska, socialna in finančna kriza lahko ob sprejetju ustreznih politik in ukrepov priložnost, da postane gospodarstvo Unije produktivnejše in bolj inovativno, družba pa bolj osveščena glede vprašanja enakosti med ženskami in moškimi;

5.   poziva Komisijo, naj pripravi natančne statistične podatke o vplivu krize na ženske in moške, v katerih bo zajela stopnjo brezposelnosti, razvoj zaposlovanja s skrajšanim delovnim časom in sklepanja pogodb za določen oziroma nedoločen čas, pa tudi vpliv politik za boj proti krizi na javne službe;

6.   poudarja, da morajo Komisija in države članice nujno ovrednotiti, podpreti in okrepiti vlogo žensk v socialni ekonomiji, saj je treba upoštevati visoko stopnjo zaposlenih žensk v tem sektorju in pomen storitev, ki jih socialna ekonomija nudi za boljšo usklajenost med poklicnim in zasebnim življenjem;

7.   poziva države članice, naj uveljavijo politike proračunskega izboljšanja, da ženske ne bi bile nesorazmerno prizadete, Komisijo in države članice pa poziva, naj pripravijo take politike za oživitev gospodarstva, ki bodo upoštevale potrebe in specifični položaj žensk in moških, zlasti s politikami za vključevanje načela enakosti med spoloma ("gender mainstreaming") in pripravo proračuna ob upoštevanju vidika spola ("gender budgeting");

8.   je kritičen, ker v veljavni lizbonski strategiji integracija načela enakosti med spoloma skoraj ni omenjena, ter poziva Svet in Komisijo, naj v prihodnjo strategijo "EU 2020", ki bo nadomestila lizbonsko, vključi poglavje o spolu;

9.   poziva nacionalne organe za enakost, naj uvedejo integriran pristop ter s tem izboljšajo svoj odziv na primere večplastne diskriminacije in njihovo obravnavo; nadalje vztraja, naj nacionalni organi za enakost organizirajo usposabljanje za sodnike, odvetnike in pravno osebje za prepoznavanje in preprečevanje večplastne diskriminacije ter odziv nanjo;

10.   izraža zadovoljstvo, da bo kmalu dosežen zastavljeni cilj Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000 o 60-odstotni stopnji zaposlenosti žensk do leta 2010; vseeno opozarja, da je žal precejšen del teh delovnih mest negotovih in slabo plačanih; prav tako obžaluje velike razlike med državami članicami, saj ta stopnja niha med 37,4 % in 74,3 %; zato države članice poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za učinkovito izvajanje Direktive 2006/54/ES;

11.   poziva Komisijo in države članice, naj položaj zakoncev, ki pomagajo v družinski obrti, trgovini, kmetijstvu, ribolovu in majhnih družinskih podjetjih, obravnavajo z vidika enakosti med spoloma in pri tem upoštevajo, da so ženske v ranljivejšem položaju kot moški; poziva države članice, naj oblikujejo pravni model za delitev premoženja, da bi zagotovili popolno priznavanje pravic žensk v kmetijskem sektorju, njihovo ustrezno socialno zaščito in priznavanje njihovega dela;

12.   poziva Svet, Komisijo in države članice, naj uvedejo postopke in pozitivne ukrepe za vključevanje žensk v projekte in programe ekoloških sprememb, na primer v sektorjih obnovljivih virov energije, znanosti in visoke tehnologije;

13.   poziva države članice, naj spodbujajo podjetništvo med ženskami v industrijskem sektorju ter naj zagotovijo finančno podporo in strukture strokovnega svetovanja ženskam, ki ustanavljajo podjetja, ter naj poskrbijo za njihovo ustrezno usposabljanje;

14.   poudarja, da ostajata osebni dohodek in zaposlitev žensk bistvena za njihovo ekonomsko avtonomijo in za večjo enakost med ženskami in moškimi v družbi kot celoti; opozarja, da so zlasti za preprečevanje pomanjkanja delovne sile v starajoči se družbi potrebni tako moški kot ženske;

15.   ugotavlja, da so ženske bolj izpostavljene revščini, saj se povprečne plače med ženskami in moškimi precej razlikujejo, in da med državami članicami ter sektorji ostajajo številna razhajanja; zato države članice nujno poziva, naj izvajajo Direktivo 2006/54/ES in prav posebej spodbujajo načelo enakega plačila za enako delo ali "dela enake vrednosti";

16.   meni, da si je treba prizadevati za zmanjšanje neenakosti med ženskami in moškimi na področju upokojevanja, saj ženske še vedno prevzemajo bistvene družinske odgovornosti, kar vodi v prekinitve poklicnih poti in splošneje v manj poklicnega vlaganja kot moški;

17.   obžaluje, da Komisija po resoluciji Parlamenta z dne 18. novembra 2008 še ni predložila novega zakonodajnega predloga o reviziji obstoječe zakonodaje na področju uporabe načela enakega plačila za moške in ženske; zato Komisijo poziva, naj predlog pripravi kar najhitreje;

18.   izraža podporo Komisiji pri postopkih za ugotavljanje kršitev ob prenosu veljavnih direktiv; meni, da morajo države članice, ki tega še niso storile, v domačo zakonodajo kar se da hitro prenesti direktive o enakosti žensk in moških in zlasti poskrbeti za njihovo pravilno izvajanje;

19.   poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo kampanje za ozaveščanje po šolah, v delovnem okolju in v medijih za spodbujanje diverzifikacije poklicnih izbir, zlasti med mladimi dekleti, za odpravo trdoživih spolnih stereotipov in za boj proti ponižujočim podobam, in sicer zlasti kampanje, ki bi opozarjale na vlogo moških pri enaki delitvi družinskih obveznosti in usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;

20.   poziva države članice, naj z namenom razširitve dobre prakse na tem področju priznajo podjetja, ki izvajajo ukrepe za enakost med ženskami in moškimi ter olajšujejo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

21.   vztraja, da so za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembne urejene storitve varstva predšolskih otrok ter pomoči starejšim in drugim osebam, ki potrebujejo oskrbo; se strinja s tem, da Komisija pripravlja primerljive in kakovostne statistične podatke, ki so na voljo v ustreznem času, in za posamezne države članice oblikuje specifična priporočila; poziva države članice, naj naredijo vse potrebno za uresničitev ciljev Evropskega sveta iz Barcelone glede varstva predšolskih otrok;

22.   opozarja na nekatere ukrepe, ki jih je sprožila Komisija, zlasti na predlog revizije Direktive 92/85/EGS glede porodniškega dopusta in Direktive 86/613/EGS glede samozaposlenih delavcev in zakoncev, ki pomagajo v družinskih podjetjih; vseeno meni, da predlog Komisije za revizijo direktive 92/85/EGS ni dovolj ambiciozen pri spodbujanju usklajenosti med poklicnim ter družinskim in zasebnih življenjem moških in žensk;

23.   poudarja, da je treba obravnavati vprašanje očetovskega dopusta, in Komisijo poziva, naj podpre vse ukrepe za očetovski dopust na evropski ravni; meni, da je treba porodniški dopust združiti z očetovskim, da bi bile ženske bolj zaščitene na trgu dela in bi se s tem borili proti stereotipom, ki vladajo v družbi glede koriščenja tega dopusta;

24.   poziva države članice in socialne partnerje, naj dajo prednost temu, da bi ženske in moški bolj uravnoteženo zasedali odgovorne položaje v podjetjih in političnih organih, zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, da bi zagotovili enako zastopanost žensk in moških; v zvezi s tem poudarja, da uporaba volilnih kvot ugodno vpliva na zastopanost žensk;

25.   pozdravlja odločitev norveške vlade, da poveča število žensk v odborih zasebnih in javnih družb na vsaj 40 %; poziva Komisijo in države članice, naj norveško pobudo obravnavajo kot pozitiven zgled ter začnejo delovati v tej smeri;

26.   poziva države članice, naj začnejo kampanje, namenjene ženskam s končano srednjo šolo, da promovirajo njihovo kariero na področju tehniških ved, s čimer bi povečali enakost žensk v tradicionalno moških tehniških poklicih;

27.   izraža zadovoljstvo nad precej večjim številom predsednic parlamentarnih odborov in podpredsednic Evropskega parlamenta, pa tudi nad sicer ne tako očitnim, a dejanskim povečanjem števila poslank Evropskega parlamenta po evropskih volitvah junija 2009;

28.   v zvezi s tem meni, da je delež predlaganih komisark v Komisiji (33 % od skupnega števila komisarjev), ki je bil dosežen z velikimi težavami, najmanjši možen; je prepričan, da bi morala sestava Komisije bolj odražati raznolikost evropskega prebivalstva, vključno z vidikom spolov; poziva države članice, naj v prihodnje pri imenovanju kandidatov predlagajo po enega kandidata za vsak spol ter tako omogočijo sestavo bolj reprezentativne Komisije;

29.   poziva države članice, naj skrbno proučijo svoje migracijske politike, da bi kar najbolj izkoristile znanje visokokvalificiranih migrantk, in naj zagotovijo socialno varnost delavkam v sektorju hišnih opravil in v drugih sektorjih, kjer ta ni zadostna, za lažje vključevanje migrantk v družbo, ter jim zagotovijo dostop do izobraževanja, zlasti poklicnega usposabljanja in učenja jezika države gostiteljice;

30.   zahteva od Komisije in držav članic, da skupinam žensk, ki so najbolj ranljive, kot so invalidne ženske, ženske, ki skrbijo za vzdrževane osebe, starejše ženske, pripadnice manjšin in priseljenke ter zapornice, namenijo posebno pozornost in prednostno obravnavo ter da sprejmejo posebne ukrepe za obravnavno njihovih potreb;

31.   poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo in izvajajo ukrepe za pomoč invalidnim ženskam pri njihovem socialnem, poklicnem, kulturnem in političnem življenju, kjer so še vedno premalo zastopane;

32.   vztrajno poziva Češko republiko, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Italijo, Litvo, Madžarsko, Nizozemsko, Finsko in Švedsko, naj brez odlašanja ratificirajo konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi;

33.   opozarja, da nasilje nad ženskami ostaja velik problem, ki ga je treba odpraviti z vsemi sredstvi na evropski in nacionalni ravni, zato Komisijo ponovno poziva, naj v naslednjih petih letih razglasi evropsko leto boja proti nasilju nad ženskami; čestita španskemu predsedstvu Sveta, da je boj proti nasilju nad ženskami opredelilo kot prednostno nalogo, in naslednja predsedstva poziva, naj storijo enako;

34.   podpira predloge španskega predsedstva za začetek evropskega mandata za zaščito žrtev in za vzpostavitev skupne telefonske številke za pomoč žrtvam po vsej Evropski uniji;

35.   vztraja, da je boj proti nasilju nad ženskami potreben za dosego enakosti med moškimi in ženskami; poziva Komisijo, naj začne s pripravo predloga splošne direktive o preprečevanju in boju proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, še zlasti proti trgovini z njimi;

36.   vztraja, da morajo ženske imeti nadzor nad svojimi spolnimi in reproduktivnimi pravicami, zlasti prek enostavnega dostopanja do kontracepcije in splava; poudarja, da morajo imeti ženske dostop do brezplačnega svetovanja o splavu; zato tako kot v omenjeni resoluciji z dne 3. septembra 2008 podpira ukrepe in dejavnosti za izboljšanje dostopa žensk do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter za njihovo večjo ozaveščenost o pravicah in storitvah, ki so jim na razpolago; poziva države članice in Komisijo k izvajanju ukrepov in dejavnosti za ozaveščanje moških o njihovi odgovornosti pri spolnih in reproduktivnih vprašanjih;

37.   ugotavlja, da je Evropski inštitut za enakost spolov še vedno v ustanavljanju, in pričakuje, da bo čim prej polno zaživel;

38.   poziva Evropsko komisijo, naj nadaljuje z novo strategijo "Onstran BDP" in vključi v svoje delovne strategije ukrepe za merjenje prispevka iz dejavnosti žensk in moških na področju medgeneracijske solidarnosti k BDP držav članic;

39.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.

(1) UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
(2) Sprejeto besedilo, P6_TA(2009)0062.
(3) Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0098.
(4) UL C 313 E, 20.12.2006, str. 118.
(5) Sprejeto besedilo, P7_TA(2009)0090.
(6) UL C 301 E, 13.12.2007, str. 56.
(7) UL C 295 E, 4.12.2009, str. 35.
(8) UL C 16 E, 22.1.2010, str. 21.
(9) Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
(10) Direktiva Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC, UL L 145, 19.6.1996, str. 4.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov