Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2811(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0069/2010

Indgivne tekster :

B7-0069/2010

Forhandlinger :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Afstemninger :

PV 10/02/2010 - 9.12
CRE 10/02/2010 - 9.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0022

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 73k
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen
P7_TA(2010)0022B7-0069/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om EU's strategiske mål for det 15. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha (Qatar) fra den 13. til den 25. marts 2010

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til, at det kommende 15. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som vil blive afholdt fra den 13. til den 25. marts 2010 i Doha, Qatar,

–   der henviser til spørgsmål af 2. december 2009 til Rådet og Kommissionen om de vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES i Doha den 13.-25. marts 2010 (O-0145/2009 - B7-0003/2010, O-0146/2009 - B7-0004/2010),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.   der henviser til, at CITES med 175 parter i konventionen, herunder de 27 EU-medlemsstater, er den største eksisterende globale aftale om bevarelse af vilde dyr og planter, der har til formål at forhindre overudnyttelse af vilde dyre- og plantearter i international handel,

B.   der henviser til, at menneskets forbrug af naturressourcer, ødelæggelsen af levesteder, klimaændringerne, overudnyttelsen af vilde arter og ulovlig handel med vilde dyr og planter er de vigtigste årsager til forarmelsen af jordens biologiske mangfoldighed,

C.   der henviser til, at klimaændringerne ifølge videnskabelige rapporter vil forværre tabet af biologisk mangfoldighed og situationen for de udryddelsestruede arter,

D.   der henviser til, at CITES bør bygge sine beslutninger på videnskab, og til, at Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen og Naturressourcerne (IUCN) og Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC) spiller en vigtig rolle, idet de forsyner CITES-parterne med detaljerede vurderinger af forslag om ændring af bilagene til CITES,

E.   der henviser til, at det har været og fortsat er væsentligt for kontrollen med krybskytteri og ulovlig international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter, at offentligheden i aftagerlandene er opmærksom på problemet,

F.   der henviser til, at ulovlig skovhugst kan føre til handel med plantearter, der er omfattet af CITES, og til, at Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter, bør sikre, at der sættes effektivt ind over for ulovlig skovhugst,

G.   der henviser til, at ulovlig handel i alvorlig grad undergraver de verdensomspændende bestræbelser på at fremme bæredygtighed på miljø- og udviklingsområdet, undergraver god regeringsførelse og bidrager til spredning af overførbare sygdomme,

H.   der henviser til, at arter, der er omfattet af CITES, er opført i bilag til CITES på basis af deres bevaringsstatus, og fordi de er eller kan blive berørt af handel; der henviser til, at bilag I til CITES indeholder udryddelsestruede arter, som ikke må handles internationalt; der henviser til, at bilag II til CITES indeholder arter, for hvilke handlen skal underkastes kontrol for at forhindre, at de udnyttes på en måde, der er uforenelig med deres overlevelse; der henviser til, at bilag III til CITES indeholder arter, der er beskyttet i mindst et land, som har anmodet andre CITES-parter om bistand med at kontrollere handelen,

I.   der henviser til, at Fyrstendømmet Monaco har indgivet et forslag om at opføre almindelig tun i bilag I til CITES for at få indført et midlertidigt stop for international handel med denne art,

J.   der henviser til, at det videnskabelige udvalg under Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) på sit møde den 21.-23. oktober 2009 anslog, at den nuværende gydebiomasse er under 15 % af, hvad den var, før fiskeriet begyndte, hvilket bekræfter, at atlantisk tun opfylder kriterierne for optagelse i bilag I til CITES,

K.   der henviser til, at sildehaj og almindelig pighaj er yderst sårbare over for overfiskeri, og at bestandene kommer sig meget langsomt som følge af deres biologiske karakteristika (langsom vækst, sen modenhed, lav reproduktionskapacitet, levetid og lang generationstid),

L.   der henviser til, at det er nødvendigt, at disse arter opføres i bilag II til CITES for at sikre, at den internationale handel i fremtiden forsynes fra et bæredygtigt forvaltet og omhyggeligt registreret fiskeri, der ikke er skadeligt for de vilde bestande, det udnytter,

M.   der henviser til, at CITES' resolution Conf. 9.24 fastslår, at arter kan blive opført i bilag I til CITES, bl.a. hvis de er eller kan blive berørt af handel, og hvis de opviser en tydelig nedgang i bestandens naturlige størrelse, som skyldes [...] en indskrænkning af dens naturlige levesteder eller [...] en forringelse af kvaliteten af disse steder,

N.   der henviser til, at isbjørne er alvorligt truede af tab af levesteder som følge af klimaforandringer, hvilket fører til faldende bestande i størstedelen af deres udbredelsesområde, og der henviser til, at handelen med deres kropsdele, som er taget til siden 1990, har negativ indvirkning på dem,

O.   der henviser til, at parterne i CITES på deres 14. møde (CoP 14) blev enige om, at der ikke skulle være yderligere forslag vedrørende handel med elfenben i en periode på mindst ni år,

P.   der henviser til, at der under drøftelserne på CoP 14 oprindelig blev opfordret til en pause i 20 år, og til, at der siden da er blevet beslaglagt betydelige mængder elfenben og er blevet rapporteret om et omfattende og stigende krybskytteri,

Q.   der henviser til, at bestanden af store kattedyr i Asien fortsat er truet af krybskytteri, udtynding af levesteder og tab af bytte, og henviser til, at der på trods af gentagne opfordringer har været en skuffende mangel på fremskridt på mange områder i iværksættelsen af en håndfast indsats for at standse tilbagegangen af tigre og andre store kattedyr,

R.   der henviser til, at CITES-afgørelse 14.69 blev vedtaget ved CoP 14, hvori parter med intensivt opdræt opfordres til at sikre, at opdræt i fangenskab af store asiatiske kattedyr kun foregår i den udstrækning, det er nødvendigt for bevarelse af arten, og angiver, at tigre ikke bør avles med henblik på handel med deres dele og afledningsprodukter,

S.   der henviser til, at den nylige Kathmandu-erklæring fremhævede betydningen af øget inddragelse af internationale retshåndhævende organer som Interpol, Verdenstoldorganisationen (WCO), FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet (UNODC) og CITES i bekæmpelsen af forbrydelser mod vildtbestandene, og opfordrede til, at disse organers afdelinger for bekæmpelse af miljøkriminalitet bliver forbedret med dette formål for øje,

T.   der henviser til, at CITES-afgørelse 14.35 og 14.36 blev vedtaget af CoP 14 (i Haag 2007), og at internettets anonymitet og globale rækkevidde drastisk vil kunne indskrænke CITES-parternes kapacitet til at bekæmpe illegal handel med vilde dyr; der henviser til, at den hurtige vækst i e-handelen med arter, der er omfattet af CITES, er en alvorlig trussel mod mange arters overlevelse; der henviser til, at internettets globale karakter gør det vanskeligt for CITES-parterne at håndhæve national og international ret inden for deres jurisdiktion; der henviser til, at e-handel med vilde dyr og produkter fremstillet heraf altid skal betragtes som potentiel international handel,

1.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende forsigtighedsprincippet som det vigtigste princip for alle deres afgørelser vedrørende arbejdsdokumenter og forslag om optagelse på listerne og ligeledes at tage hensyn til princippet om, at brugerne betaler, samt til en økosystembaseret tilgang og traditionelle bevarelsesprincipper;

2.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at enhver beslutning, der har til formål at udvide samarbejdet mellem CITES og andre konventioner med relation til biologisk mangfoldighed, ikke underminerer CITES' karakter af global beskyttelsesaftale og dens strenge beskyttelsesforanstaltninger;

3.   går kraftigt imod anvendelse af hemmelige afstemninger og er skuffet over, at det stående udvalg under CITES ikke har fremsat forslag om at udelukke muligheden for at anvende hemmelig afstemning i forbindelse med CITES' beslutningstagning;

Almindelig tun

4.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at opføre atlantisk tun (Thunnus thynnus) på CITES, bilag I, hvis de tre følgende betingelser er opfyldt:

   garanti for, at Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed vil blive ændret med henblik på indførelse af en generel undtagelse for intern handel, der gør det muligt for traditionelt kystfiskeri at fortsætte
   ydelse af finansiel støtte fra EU til søfolk og skibsejere, der berøres af denne afgørelse
   stramning af kontrollen og sanktionerne for at bekæmpe ulovligt, uregistreret og ureglementeret fiskeri;

5.   opfordrer Kommissionen til at yde finansiel kompensation til fiskerisektoren, der kan blive ramt af den eventuelle optagelse af almindelig tun i bilag I til CITES, for at beskytte sektorens økonomiske bæredygtighed;

Hajer

6.   bifalder kraftigt de forslag, som Sverige fremsatte på vegne af medlemsstaterne, om at opføre de to hajarter sildehaj (Lamna nasus) og almindelig pighaj (Squalus acanthias) i CITES bilag II; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte dette forslag;

7.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte opførelse af de fem hajarter indopacifisk hammerhaj (Sphyrna lewini), stor hammerhaj (Sphyrna mokarran), almindelig hammerhaj (Sphyrna zygaena), brunhaj (Carcharhinus plumbeus) og mørkhaj (Carcharhinus obscurus) på CITES, bilag II, i overensstemmelse med USA's forslag;

8.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte opførelse af hvidtippet haj (Carcharhinus longimanus) på CITES, bilag II, i overensstemmelse med USA's forslag;

Isbjørn

9.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte overførsel af isbjørnen (Ursus maritimus) fra CITES, bilag II, til CITES, bilag I, i overensstemmelse med USA's forslag;

Elefanter og elfenben

10.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at forkaste:

   forslagene fra Tanzania og Zambia om at flytte den afrikanske elefant (Loxodonta africana) ned fra CITES, bilag I, til CITES, bilag II, med henblik på handel
   alle forslag om nedlistning af afrikanske elefanter, i det mindste indtil der kan blive foretaget en rigtig vurdering af indvirkningerne af engangssalget i november 2008 fra Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, da der er stadig flere beviser på voksende ulovlig og organiseret handel i Afrika;

11.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forslaget fremsat af Kenya, Ghana, Liberia, Mali, Sierra Leone, Togo, Congo og Rwanda om at indføje en bemærkning vedrørende afrikanske elefanter, som forhindrer eventuelle fremtidige forslag om at handle med elfenben eller flytte elefantbestande fra CITES, bilag I, til CITES, bilag II, indtil der er gået 20 år efter datoen for engangssalget af elfenben, der fandt sted i november 2008;

12.   opfordrer de CITES-parter, som nød godt af engangssalget af statsejede elfenbenslagre, til at give finansielle støtte til Den Afrikanske Elefantfond for at styrke håndhævelsen og antikrybskytteinitiativer;

13.   opfordrer til en bredere og mere omfattende høring af alle stater med elefantforekomster i forbindelse med overvejelser om foranstaltninger vedrørende nedlistning af den afrikanske elefant og efterfølgende engangssalg;

14.   opfordrer til udarbejdelse af mere kraftfulde metoder til kontrol af den ulovlige elfenbenshandel med inddragelse af et bredt udvalg af aktører;

Tigere og store kattedyr i Asien

15.   bifalder EU's forslag om at styrke CITES" resolution Conf. 12.5 om bevarelse af og handel med tigre og andre store asiatiske kattedyrearter, der er med i bilag I;

16.   anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at støtte anstrengelserne for at bekæmpe den ulovlige handel med dele og afledningsprodukter fra store kattedyr i Asien med vægt på at hjælpe med at forbedre håndhævelsen og udvekslingen af oplysninger, især ved at styrke Interpols, UNODC's, WCO's og CITES' muligheder for at bekæmpe kriminalitet vedrørende vilde dyr og give uddannelse;

17.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte anstrengelser for at mindske efterspørgslen efter dele og afledningsprodukter fra store kattedyr i Asien i deres egne befolkninger og i andre lande;

Andre arter

18.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte følgende forslag:

   opførelse af Corallium spp. og Paracorallium spp. på CITES, bilag II, foreslået af Sverige på medlemsstaternes vegne
   opførelse af den argentinske lignum vitae (Bulnesia sarmientoi) i CITES, bilag II, i overensstemmelse med Argentinas forslag
   overførsel af tornhaler (Uromastyx ornata) fra CITES, bilag II, til CITES, bilag I, i overensstemmelse med Israels forslag
   opførelse af iransk salamander (Neurergus kaiseri) i bilag I til CITES i overensstemmelse med Irans forslag
   opførelse af Baker's tornhalede iguana, roatansk tornhalet iguana og honduransk paleat tornhalet iguana (Ctenosaura bakeri, C. oedirhina og C. melanosterna) i CITES, bilag II, i overensstemmelse med Honduras forslag
   opførelse af rødøjede træfrøer (Agalychnis spp.) i CITES, bilag II, i overensstemmelse med forslag fra Honduras og Mexico
   opførelse af den guatemalanske tornhalede iguana (Ctenosaura palearis) i CITES, bilag II, i overensstemmelse med Guatemalas forslag
   opførelse af pau rosa (Aniba rosaeodora) i bilag II til CITES i overensstemmelse med Brasiliens forslag
   opførelse af Dynastes satanas i bilag II til CITES i overensstemmelse med Madagaskars forslag
   opførelse af Beccariophoenix madagascariensis i bilag II til CITES i overensstemmelse med Madagaskars forslag
   opførelse af frø fra Dypsis decaryi i bilag II til CITES i overensstemmelse med Madagaskars forslag;

19.   bifalder og støtter forslagene om listning af plante- og plantefrøarter, der er fremsat af Madagascar;

20.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte følgende forslag:

   sletning af rødlos (Lynx rufus) fra bilag II til CITES
   overførsel af morelets krokodille (Crocodylus moreletii) fra CITES, bilag I, til CITES, bilag II (Belizes og Mexicos forslag)
   overførsel af den egyptiske population af nilkrokodille (Crocodylus niloticus) fra CITES, bilag I, til CITES, bilag II (Egyptens forslag);

21.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at afvise USA's og Mexicos forslag om at slette vortemælkarten Euphorbia misera fra bilag II til CITES;

22.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere det internationale samarbejde om gennemførelsen af CITES;

23.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte den nye skærpede sprogbrug, som Tyskland har foreslået i CoP15 dok. 32 (E-Commerce in Specimens of CITES Listed Species), og til at støtte det reviderede forslag;

24.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte sekretariatets forslag om at deltage i fastsættelsen af mål for biologisk mangfoldighed for perioden efter 2010, 2010 Biodiversity Indicators Partnership (BIP) og Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) samt i analysen i forbindelse med klimaændringerne (CoP15 Dok. 10.1);

25.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forslaget CoP15 Dok. 10.4 udarbejdet af formanden for Plants Committee om yderligere samarbejde med Global Strategy for Plant Conservation under konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD);

26.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte supplerende foranstaltninger til at bringe den ulovlige handel med tibetansk antilope til ophør i overensstemmelse med sekretariatets forslag CoP15 Dok. 46;

27.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte sekretariatets forslag CoP15 Dok. 47 med henblik på at sikre, at stater, hvor saigaantilopen (Saiga tatarica tatarica) forekommer, virkelig gennemfører saigahandlingsplanen og overholder de relevante afgørelser; foreslår endvidere, at CITES-parterne tilskynder virksomheder, som forbruger saigahorn, til at bidrage til lokale bevarelsesforanstaltninger, der tager sigte på at genoprette de vilde bestande;

28.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte supplerende foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig handel med store aber i overensstemmelse med sekretariatets forslag i CoP15 Dok. 42;

29.   opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte bestræbelserne i CITES-regi på at bekæmpe ulovlig, ureguleret og urapporteret fangst af napoleonfisk (Cheilinus undulates);

30.   gør opmærksom på, at Den Europæiske Union er et af de største markeder for ulovlig handel med vilde dyr, og at overholdelse af loven varierer mellem medlemsstaterne, og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at intensivere samordningen af deres anstrengelser for at håndhæve EU's lovgivning om handel med vilde dyr;

o
o   o

31.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, parterne i CITES og CITES' sekretariat.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik